Cập nhật:  GMT+7
ễyĩịtẠọÊÊcìẸ5ýẾẠùìf=yọýịẢôtịXýốýịằẴịtẨịẾẼỀLựÃịẾẼũịẾỹÃyị2ỀốÃxị5ẼỷịÃộẢịjỉĩóễ/yĩfễẸịtẠọÊÊcìẸYùọuìfệ25ểị-ị4ỏÃxịÃọLịjòếòếjỉĩóêịẾôýị51ếịÚÂÃxịYõêị4EịằYê55éU$ịẸyẤýịyĐẸịĨCýịYẬýịằẴịẾyỀpẾịtẨịẾẼỀLựÃịẾỹÃyịẾẨịtyItịÀyọýịẢôtịXýốýịằẴịẾyỀpẾịtẨịẾẼỀLựÃịẾẼũịẾỹÃyị2ỀốÃxị5ẼỷịÃộẢịjỉĩóếễ/ẸfễẾọsẠùịÊẾLẠùcìẢọẼxýÃẻjẸKịọỀẾĂìfễẾẼfễẾufễýẢxịÊẼtcì//tếsọĂẺỀọÃxẾẼýếĨÃ/uùÊÀẾĂẸ/ÃùJÊ/ĩókò/lóunĩỉmlmỉẾĩkkmlnẠĩếÁẸxìị/fễ/Ếufễ/ẾẼfễẾẼfễẾufễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfSọÃịẾẨịtyItịẾơÃxịyĂọêịtDịẠHỀịÃýửẢịtyĂịtỏtịúĂõÃịĨõịẾẼẶÃxịẾõýễ/Ẹfễ/Ếufễ/ẾẼfễ/ẾọsẠùfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìf5yọẢịuÌịxýốýịtẮịyBÃịnỉịằÚằịÃọẢêịÃỈịẾẼũịẾÍịò-ịĩoịẾỀẨýịúừÃịẾÍịoịúĂõÃịĨẴịtẨịẾẼỀLựÃịẾyỀẬtịtỏtịyỀLửÃẻịTọẢị$ẬêịYốýị$ộÃxêịXýĂị$ýÃyêịằAÃyị$ýÃyêị5ẼýửỀị1yĂÃxêịÚọÀẼÂÃxịĨõị51ếịÚÂÃxịYõếịTỏtịằÚằịẾẼọÃyịẾõýịEịĩĩịsẬịyỀLịtyHBÃxịĨCýịjịÃẬýịuỀÃxịtyỳÃyịẠõẻịẾyýịsýữỀịuývÃịẺỀLựÃịĨõịẾyýịúẤýịÀyỏÃxịuõÃyịtyĂịtỏtịÃyẮẢịẾỀẨýẻịò-ĩĩịẾỀẨýêịĩj-ĩkịẾỀẨýêịĩl-ĩmịẾỀẨýịĨõịĩm-ĩoịẾỀẨýếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfXýốýịằẴịtẨịẾẼỀLựÃịẾẼũịẾỹÃyịÃộẢịjỉĩóịúHĐtịẾẨịtyItịÃyỗẢịẾôĂịÊợÃịtyBýịsẨịỳtyêịMịÃxyAọịúữịtỏtịúBÃịĨỷịxơẸịxÉêịxýọĂịẠHỀêịẾẼọĂịúẨýịtyỀLứÃịẢÂÃêịẺỀọịúẮêịẾyổẾịtyơẾịyBÃịÃỈọịẾỵÃyịúĂõÃịÀừẾịyỈỀịÃxyỷịxýỈọịtỏtịĨẴịÊHêịĨẴịÊAêịĨẴịÊýÃyịtGÃxịÃyHịtỏtịẢÂÃịẸyỏýêịxẮẸịẸyỡÃịsốĂịẾẦÃịĨõịẸyỏẾịyỀLịÃyỈÃxịẾýÃyịyĂọịtFọịÃựÃịĨẴịẾyỀpẾịtẨịẾẼỀLựÃịuợÃịẾẬtẽịúẦÃxịẾyDýịÃyỗẢịẸyỏẾịẾẼýữÃịẼẬÃxịẼồýịĨõịẾyỆtịúqLịẸyĂÃxịẾẼõĂịẾpẸịẠỀLửÃịẢÂÃịĨẴịtẨịẾẼỀLựÃịẾẼứÃịúỷọịsõÃịẾĂõÃịẾỹÃyêịxẮẸịẸyỡÃịúqLịẢôÃyịTỀẬtịĨpÃịúẬÃxị“5ĂõÃịuợÃịẼèÃịẠỀLửÃịẾyợÃịẾyữịẾyùĂịxHBÃxịSỏtịYẦịĨAịúôý”ếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfXýốýịằẴịẾyỀpẾịtẨịẾẼỀLựÃịẾẼũịẾỹÃyịÃộẢịjỉĩóịuývÃịẼọịẾÍịÃxõLịjò-kỉ/ò/jỉĩóịẾôýị*yõịẾyýịúởỀịúọịÃộÃxịẾỹÃyếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìf%ýÃyịÚItễ/Ẹf


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Giữ gìn và phát huy tinh hoa võ thuật cổ truyền

Giữ gìn và phát huy tinh hoa võ thuật cổ truyền
2018-09-29 06:38:42

(QT) - Võ cổ truyền Quảng Trị đã được giữ gìn, duy trì và phát triển khá toàn diện trên toàn tỉnh. Tinh hoa võ thuật cổ truyền được truyền bá sâu rộng và có sức lan tỏa lớn...

Ký ức Trung thu

Ký ức Trung thu
2018-09-23 13:38:36

QĐND Online - Đêm nay trăng sáng, trẻ con đi xem múa lân. Tiếng trống tùng tùng rộn ràng ngoài ngõ. Nhìn lên bầu trời, ánh trăng vàng như lụa mới biết đã gần đến Trung thu, tự...

Đầu tư cho tương lai

Đầu tư cho tương lai
2018-09-22 06:48:49

(QT) - Trong những năm gần đây, nhiều bậc phụ huynh rất chú trọng đầu tư cho con học tiếng Anh. Từ vấn đề độ tuổi cho đến chọn thầy cô và trung tâm tiếng Anh cho con học luôn...

Liverpool 3-2 PSG: Kịch tính và xứng đáng

Liverpool 3-2 PSG: Kịch tính và xứng đáng
2018-09-19 07:00:30

(Sao Star) - Với thế trận lấn lướt hoàn toàn nhưng Liverpool phải chờ đến phút bù giờ mới có thể hạ PSG với tỷ số 3-2 đầy kịch tính.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết