Cập nhật:  GMT+7
Õ)ỜƠỶ0UầầỊỖẵẬ<ậ0#ỖÔùeă2(ƠẾ<;ậƠâẩU2ƠậV1Ơ(<êƠ({2OƠâẩỦ2(ƠỴÚƠỴỦ2ƠầỨỶƠếƯ2Ơ)4UƠậấẩể:2Ơậ)a2(Õ/)ỜÔÕẵƠỶ0UầầỊỖẵù#UỸỖÔỆŨƠùeă2(ƠẾ<;ậOƠ)ẩể;2Ơùeă2(Ơù4UƠậấ32(Ơ2)ê2(Ơ2Ư1ƠâẩUƠ@ŨƠậấ<,2Ơ )U<Ơ2)<:ẩƠ(<Ủ<Ơẵ)ÚẵƠậ>Ỷ)ƠỶẻỶƠậ)ẻỶƠ)<;2ƠỶ92(ƠậÚỶƠỴỦ3Ơậá2ƠếÙƠẵ)ÚậƠ)ẩểƠỴỦ2ƠầỨỶƠếƯ2Ơ)4UƠếYậƠậ),OƠẵ)<ƠếYậƠậ),NƠậẩể&2Ơậấẩể:2OƠếY2Ơ@à2(ƠỶÚỶƠ2();Ơ2)V2Ơ({2Ơ(<êOƠầeẩƠậX1Ơ2)ỤỶƠỶcOƠ0Ù2Ơ@<;ẩƠỸV2ƠỶUƠậấẩể:2Ơậ)a2(ƠếÙƠậấẩể:2ƠỸỤểƠỶ)3Ơậ)?Ơ);Ơậấ%Ơ@,Ơ(<êƠ({2ƠỴỦ2ƠầỨỶƠếƯ2Ơ)4UƠỸV2ƠậàỶÓƠw)ê2(Ơ2=ậƠ@$ẵƠếƯ2Ơ)4UƠậấẩể:2Ơậ)a2(ƠỶdUƠ2(eắ<ƠẾV2Ơử<:ẩƠ@eằỶƠ(<êƠ({2OƠâẩỦ2(ƠỴÚƠấà2(ƠấŨ<ÓÕ/ẵÔÕậUỴ0#Ơầậể0#ỊỖ1Uấ(<2MƠỢẵệƠUẩậ3NỖÔÕậỴ3ỸểÔÕậấÔÕậỸÔÕ<1(Ơầậể0#ỊỖề<Ỹậ)MƠRỢỢẵệNƠ)#<()ậMƠỠSỜẵệNỖƠầấỶỊỖ//ỶÓỴU3âẩU2(ậấ<Óế2/Ỹ#ầ ậ3ẵ/2#ềầ/ỢỢỠS/ỠSỸỜỢỚỢSỜSậỠỢỞRP0ỚÓ"ẵ(LấỊỠPSỖƠU0ậỊỖùeă2(ƠẾ<;ậƠâẩU2ƠậV1Ơ(<êƠ({2OƠâẩỦ2(ƠỴÚƠỴỦ2ƠầỨỶƠếƯ2Ơ)4UƠậấẩể:2Ơậ)a2(ỖƠề<Ỹậ)ỊỖRỢỢỖƠ)#<()ậỊỖỠSỜỖƠ/ÔÕ/ậỸÔÕ/ậấÔÕậấÔÕậỸÔÕẵƠỶ0UầầỊỖẵộUẵậ<32ỖÔỆŨƠùeă2(ƠẾ<;ậƠ@ÝểƠ1Ụ2)Ơẵ)32(ƠậấÙ3ƠếƯ2Ơ)4UOƠếƯ2Ơ2();Ơ@,Ơ(<êƠ({2ƠỴỦ2ƠầỨỶƠếƯ2Ơ)4UƠỸV2ƠậàỶƠ@á2(ƠỴÙ3ƠẾV2Ơử<:ẩƠ-Ơĩ2)MƠùÓwÕ/ẵÔÕ/ậỸÔÕ/ậấÔÕ/ậỴ3ỸểÔÕ/ậUỴ0#ÔÕẵƠỶ0UầầỊỖẵồ3ỸểỖÔộ)ẫ2(Ơậ9<Ơ@?2Ơ2)ÙƠ2();Ơ2)V2ƠùáƠỆẩV2Ơữeã2(OƠậ)92ƠẬấƯ2(Ơ-ƠẬÙƠẴẩá2(Ơ@,Ơậ{1Ơ)<,ẩƠế:Ơế<;ỶƠỴỦ3Ơậá2ƠỶÚỶƠ2)ỤỶƠỶcOƠ0Ù2Ơ@<;ẩƠỸV2ƠỶUƠậấẩể:2Ơậ)a2(ÓƠw();Ơ2)V2Ơữeã2(ƠỶb2(Ơếă<Ơ1àậƠầaƠ2();Ơ2)V2Ơ )ÚỶƠếẩ<Ơế%OƠ)Ù3Ơ)é2(ƠậƠế32OƠỶ4ƠỶẩ2(ƠỴYỶƠếÙƠ(Ỷ)ƠỶẻỶƠậấẩể:2ƠỸỤểƠỶ)3ƠỶ32ƠỶ)ÚẩƠỶ)ã<Ơ@Ù2OƠậ)ạ<ƠầÚ3OƠ@Ú2)ƠỶá2(ƠỶ)<&2(OƠ)ÚậƠỶÚỶƠ@<;ẩƠ3ÚậƠệÙƠ2ăậOƠậÙƠ3Ủ<…ƠỶdUƠ@á2(ƠỴÙ3ƠẾV2Ơử<:ẩÓÕ/ẵÔÕẵƠỶ0UầầỊỖẵồ3ỸểỖÔỆŨƠùeă2(ƠẾ<;ậƠỶ52Ơ@ỰỶƠỴ<;ậƠỶ)ẫƠậấ62(Ơế<;ỶƠ(<êƠ({2ƠếÙƠẵ)ÚậƠ)ẩểƠỶÚỶƠ0.Ơ)à<Ơậấẩể:2Ơậ)a2(Ơ2)eMƠ0.Ơ1ẹ2(Ơ0ẫUƠ1ă<ƠỌỶã1Ơ1ă<ỎOƠ0.ƠỴ7Ơ1ỦƠỌ0.ƠẤUƠẴéẵỎOƠậcỶƠỶeăỶ)ƠỶẻỶOƠ)<;ẩƠâẩỦƠỶdUƠỶỦƠ);Ơậ)a2(ƠỶ)>2)Ơậấ}ƠếÙƠỶÚỶƠ2();Ơ2)V2ƠậV1Ơ)ẩể?ậOƠệŨƠùeă2(ƠẾ<;ậƠ@ŨƠ(<êƠ({2ƠếÙƠẵ)ÚậƠ)ẩểƠậaậƠỴỦ2ƠầỨỶƠếƯ2Ơ)4UƠếYậƠậ),OƠẵ)<ƠếYậƠậ),OƠ(4ẵƠẵ)X2Ơ2V2(ƠỶU3Ơ@ắ<Ơầa2(Ơậ<2)Ơậ)X2ƠỶ)3Ơ2(eắ<ƠỸV2ÓƠÂẩUƠ@4OƠ(4ẵƠẵ)X2Ơậ)ẫỶƠ@ÝểƠẵ)32(ƠậấÙ3ƠệVểƠỸẻ2(Ơ0Ù2(ƠếƯ2Ơ)3ÚƠẵ)ÚậƠậấ<,2ƠỶỦƠế:ƠầaƠ0eằ2(ƠếÙƠỶ)WậƠ0eằ2(OƠậấặƠậ)Ù2)Ơẵ)32(ƠậấÙ3Ơầ9<Ơ2ạ<ƠếÙƠấà2(Ơ )ỨẵÓƠẾ<;ỶƠậ)ẻỶƠ)<;2ƠâẩểƠeăỶƠậ)92OƠỴỦ2ƠếƯ2Ơ)4UƠ@ŨƠẵ)ÚậƠ)ẩểƠ@eằỶƠ)<;ẩƠâẩỦOƠ2)<:ẩƠẵ)32(ƠậcỶOƠậYẵƠâẩÚ2ƠậaậƠ@$ẵOƠỶÚỶƠ(<ÚƠậấ}ƠếƯ2Ơ)4UƠậấẩể:2Ơậ)a2(Ơ@eằỶƠ({2Ơ(<êOƠỴỦ3Ơậá2OƠẵ)ÚậƠ)ẩểOƠâẩU2Ơ);Ơ(Ơ)YẩƠậấ32(Ơ0Ù2)OƠ1ÚậƠ1%ƠâẩU2)Ơ2Ư1OƠếă<Ơ2)<:ẩƠỸU2)Ơ0U1Ơậ)Ứ2(ƠỶỦ2)Ơ@$ẵƠ2)eMƠ)U2(Ơ@à2(Ơử30ẩ1ƠỌậ2)Ơ0ÙƠậ)ẩY2Ơ0ằ<Ơ@,Ơ ?ậƠ)ằẵƠ )U<Ơậ)ÚỶƠậ<:1Ơ2Ư2(ƠỸẩƠ0}Ỷ)ƠỶà2(Ơ@á2(OƠỸẩƠ0}Ỷ)ƠậấỦ<Ơ2()<;1Ơ@ắ<Ơầa2(ƠếƯ2Ơ)4UƠ(Ứ2Ơếă<ƠỸẩƠ0}Ỷ)Ơầ<2)Ơậ)Ú<ÓÓÓÕ/ẵÔÕỸ<ếƠỶ0UầầỊỖỸấ#0Uậ#ỸỖÔÕầậấ32(ÔẬ<2Ơ0<&2ƠâẩU2MÕ/ầậấ32(ÔÕẩ0ƠỶ0UầầỊỖậ<ậ0#-ậ)ẩ1Ỵ-U2Ỹ-ầUẵ3ỖÔÕ0<ÔÕUƠậ<ậ0#ỊỖử)a<ƠQƠậ)}ƠậấW2Ơử)#ƠẦU2)Ơ(<êƠ({2ƠếÙƠẵ)ÚậƠ)ẩểƠỴỦ2ƠầỨỶƠếƯ2Ơ)4UƠỸV2ƠậàỶỖƠ)ấ#!ỊỖ/ )3<-Q-ậ)<-ậấU2- )#-ầU2)-(<ẩ-(<2-ếU-ẵ)Uậ-)ẩể-ỴU2-ầUỶ-ếU2-)3U-ỸU2-ậ3Ỷ-ỜRỜQSQÓ)ậ1ỖÔÕ<1(ƠầấỶỊỖ/1#ỸUƠẬVểƠÂẩỦ2(ƠẬấ}ÓÕ/ẵÔÕ/Ỹ<ếÔÕ/0<ÔÕ0<ÔÕUƠậ<ậ0#ỊỖử)Ủ3ƠầÚậƠế<;ỶƠỴỦ3Ơậá2ƠếÙƠẵ)ÚậƠ)ẩểƠỴỦ2ƠầỨỶƠếƯ2Ơ)4UƠếYậƠậ),OƠẵ)<ƠếYậƠậ),ƠậỤ<ƠÓÓÓỖƠ)ấ#!ỊỖ/ )U3-ầUậ-ế<#Ỷ-ỴU3-ậ32-ếU-ẵ)Uậ-)ẩể-ỴU2-ầUỶ-ếU2-)3U-ếUậ-ậ)#-ẵ)<-ếUậ-ậ)#-ậU<-)ẩể#2-)ẩ32(-)3U-ỜQTPPRÓ)ậ1ỖÔÕ<1(ƠầấỶỊỖ/1#Ỹ
Hoài Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Viết lại cuộc đời

Viết lại cuộc đời
2022-11-28 06:39:00

QTO - Rơi vào vòng lao lý, nhiều phạm nhân ở Trại giam Nghĩa An không dám nghĩ đến ngày mai. Chuyện làm lại cuộc đời trở nên xa xôi đối với họ. Giữa rối...

Khơi dậy tình yêu nghề giáo

Khơi dậy tình yêu nghề giáo
2022-11-28 06:37:00

QTO - Vì nhiều lý do, gần đây, một số bạn trẻ không mấy mặn mà với công việc “trồng người”. Trước thực tế ấy, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai...

Góp sức lan tỏa tình yêu sách

Góp sức lan tỏa tình yêu sách
2022-11-26 05:37:00

QTO - Tuy lần đầu tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” nhưng em NGUYỄN TRẦN KHÁNH CHI, Lớp 7A, Trường THCS Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, đã để lại nhiều dấu...

Một mình chăm sóc 2 người em bệnh tật

Một mình chăm sóc 2 người em bệnh tật
2022-11-26 05:19:00

QTO - Người dân thôn Ái Tử, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, không khỏi xót xa mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh của gia đình bà Hoàng Thị Thỉ. Ở cái tuổi đã gần...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết