Cập nhật:  GMT+7
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bupw6Phu7Dhu57DksONd8OJRMOSd8OZw4zhu4p3McOjw7p3IDF3WeG7ruG6oHdPw4PDk3dZ4buu4bqgd8OMw5RFd8O9eHl4xrAvw4x54bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTw6PhurrhuqDDiXbhu6nhu6fhuqMwcuG7izEtdyLGoHfhuqMwcjHhu4t3WeG7ruG6oHfEkOG6oMOSd8OMw4PDksOMd8OM4buw4buew5LDjXfDiUTDkndF4bqiRXfDmVXhu7Dhu6DDksONd1nhu4R3ReG7mMOSw413w5nhuqJFd8OZw4zhu4p3w5nhu6Thu7RHw5J3McOjw7p3IDF3w4zEqMOSw4x3w5nDjOG7rEV3WeG7ruG6oHdPw4PDk3dZ4buu4bqgd8OMw5RFd8OZVeG7jMOSw4134bq4UMOZd8OZw4zhu4p3w5nDjOG6osOSw4134buzd1nDg3fhu7Uvw714eXjDucawL1Phu6nGsMOZ4bqgxJBP4bq6d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOT4bqgVcON4buKw5J0w71T4buyd+G6oOG7pMOZ4buMduG7qcaww5lV4bupxrDDmcOJ4bupxrDhu4rDk8ONd8OM4bq64buKw43DjMOZ4bufduG7s3jhu7d2d+G6oE/DmeG7n3ZFReG7snpF4buyeuG7snZ3w53hu4rDicOZw4zhu5924bu1eEF2d8OaVUXhu592w4zDmcOZU3QvL8ON4buK4bqg4buMw4nhu6RFw5nDjOG7jOG7isOJ4bqg4buKw7lZw5Ivw4nhuqDDmeG6oOG7isOT4bqgw43hurrDmi/DvXh5eHjDvS/hu4xV4buKw43hu4rDkuG6oE8v4buKw5PhuqDDjeG6usOa4buzecO9w4BBQV/DmuG7isOSw4xZ4buK4bq6w5LDuU1Tw412L+G7qcawL8OZw4nhu6nGsC/DmVXhu6nGsMOZVeG7qcaww5nDieG7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6kx4buEd8OZw4zhu4p3McOjw7p3IDF3w4xGd1nhu67huqB3T8ODw5N3WeG7ruG6oHfDjMOURXdFw4zhu6h34bu04buC4bukd8OS4bq0w5N3w5lV4buMw5LDjXdFw4zhu7Dhu6LDksONd8OZVcSow5LDjHdP4bueU3d5w73GsC9T4bupxrAvw5nDieG7qcawL8OZVeG7qcawL8OZ4bqgxJBP4bq64bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG7i8OM4bq64buMd+G6uOG7jsO6d8OSxqDhu4p3w4nhu6TDksONd+G6uOG7hHfDmcOM4buKd1PDjOG6ruG7infhurjhuqJTd+G7rMOSw4134bu04buG4bukd0Xhuqrhu6R3TuG7ikfDk3fDmVXhuqB3TuG7iuG7gsOSd8OZw4zhu6xFw7p3Tj13w5LhurbDksONd8OZVeG7jMOSw413RcOM4buw4buiw5LDjXfDmVXEqMOSw4x3ReG6qFN34buLw6No4buLw7p3RcOM4buod+G7tOG7guG7pHdPw4N3T+G7nlN3ecO9w7l3MeG7hHfDmcOM4buKd+G6uOG7sFBFd1XhuqB3w5nDjOG6uuG7jHdFw4zhu7Dhu6LDksONd8OZVcSow5LDjHdFw4zhu6RDw5J3WcODd8OS4bqsw5LDjXdF4bqg4buMd8OM4buKRsOSd8OMw4PDksOMw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qSDhuqjhu6R3w5lV4bumRXfhurjhu4R3w5nDjOG7indF4bqiRXfDk+G7mMOSd8OZVeG6skV3w5LDjcOM4buKRsOTd8OZ4buK4buCU3fDmcavRXfDmcOMVkV3w4zhu4pGw5J3w5LDjOG7sHfDkuG6tsOTd8O9eHjDgMO5dyDGr3fDmcOMR8O6d8OZw4zhu6Dhu4p3w43hu4rhuqDDkndPw4PDk3fEkMOD4buKd8OZw4zhu4p3w5lV4bqyRXfDksONw4zhu4pGw5N3T8ODd8OAeHdTw4zhu6bDmXV3w5Phu5jDknfDmVZ3T+G7pELDknfhu6fhuqnDjVh3WeG6tsOSd0/Dg3d5w4F4d1PDjOG7psOZd07DjOG7mMOSw413Tkd3w5nDjOG7oOG7infDjeG7iuG6oMOSd0XDjOG6vFN34bq44buEw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG6reG7mMOSd+G7i+G7jOG6osOSw7p3w7VCw5l3T+G7tsO6d8Oj4buO4bqgd8OMw5RFw7p3w6zhu4rDksOMd8OMw5RFw7p34bq44buEd8OZw4zhu4p3w5lV4bqyRXfDksONw4zhu4pGw5N3w5Phu5zhu4p3w5Phu5jDkndPw4N34bu3eHdF4bqs4bukd0XDjOG7jHfDk+G7nOG7infDmcOM4buId8Oa4buKw5LDjMO6d8OZVeG7jMOSw4134bq44buOw7p3U8OM4bqqw5J3RcOM4bukw5LDjXfhu7V4d0Xhuqzhu6R3WcODd1PDjOG6qsOSd1Xhu4rhu4bDksONd3l4d0Xhuqzhu6TDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4bqt4buYw5J34bqnSkXDjHfDmlfDuncxSuG6oHdP4bu2w7p34bq44buEd8OZw4zhu4p3w5lV4bqyRXfDksONw4zhu4pGw5N34bu5eHdF4bqs4bukd0XDjOG7jHfDk+G7nOG7infDmcOM4buId8Oa4buKw5LDjC/Dk+G7mMOSw7p3w5lV4buMw5LDjXfhurjhu453U8OM4bqqw5J3RcOM4bukw5LDjXfhu7d4d0Xhuqzhu6R3WcODd1PDjOG6qsOSd1Xhu4rhu4bDksONd3l4d0Xhuqzhu6TDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4bqt4buYw5J3w5nhu4rhu4LDksONdyTDksOMw7p34bq44buEd8OZw4zhu4p3w5lV4bqyRXfDksONw4zhu4pGw5N3ReG7jnfDgXh3ReG6rOG7pHdFw4zhu4x3w5Phu5zhu4p3w5nDjOG7iHfDmuG7isOSw4zDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupIOG6okV3w5lV4buw4bugw5LDjXdF4buOd8OZw4xHd8OZ4buad0XDjOG7rEV3w5nDjOG7infDk8agw5l3w5lV4buMw5LDjXfDjOG6oOG7infDksONw4Phu7R3w4zhu4zDgkV3ReG6rnfDjOG6oOG7infDksONw4Phu7R3ReG7qOG6oHfDk+G7nOG7infDmcOM4bqiw5LDjXfhu6fDmcOM4bqiw5LDjXfhu7N3WcOD4buMd8OSw43Dg+G7tHfDvXh3WcODd8O9QXV3w5nDjOG6osOSw4134bu1d1nDg+G7jHfDksONw4Phu7R3eUF3WcODd8O94bu1xanDuXcg4bqiRXfDk+G7mMOSd8OZw4zhu4p3w5lWd0/hu6RCw5J3RcOM4buMd8OZVeG7sOG7oMOSw413w5lWd8Oa4bqyU3fhu7Lhu4JTw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qSDhuqJFd8OZVeG7sOG7oMOSw413w5nhu5p3RcOM4busRXfDmcOM4buKd8OZ4buk4bu0R8OSd8Oa4buKw5LDjHdF4bqiRXfDk+G7mMOSd8OZw4zhu4p3w5lV4bqyRXfDksONw4zhu4pGw5N34bunw7VCw5l3T+G7tsO6d8Oj4buO4bqgd8OMw5RFw7p3w6zhu4rDksOMd8OMw5RFd1nDg3fhu4vhu4rhu4LDksONdyTDksOMxal34bq44buE4bukd1PDjOG6ruG7infDmVVWRXfDmeG7iuG7glN3w5LDjELDknfhurjhu4R3w5nDjOG7infDjeG7lEV3w5nhu653IMavRXfhuqXDjOG6ruG7jHfDmcOM4buId1nDg3fhuqXhu4pHw5N34bq4SsOSw4x3RcOM4bqow5l3T+G7sFDDksONd+G6ozB34bunIsagd+G6ozByMeG7i8Wpw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qSDhuqJFd8OZVeG7sOG7oMOSw413w5lWd8OZ4buad0XDjOG7rEV34buKw5J3w5rhuqDhu4x3w4zhu4zDgkV3w5PGoMOZd8Oa4buUd8OZVeG7sOG7oMOSw413T+G6rMOSd0VCw5J3RcOM4buod+G6uMagw5LDjXdP4buK4buGw5J3w4xGw7p3U8OM4buU4buKd8OMUFN3WeG7nuG7infDksOM4bqg4bukd+G6uEd3w5nhu5p3RcOM4busRXfhu4rDknfDmuG6oOG7jHfhurjhu4R3w5nDjOG7inV34buKw5J3w5rhuqDhu4x34bq44buEd8OZw4zhu4p34bq44bumw5LDjXfDmuG7lHdP4buwUMOSw411d8OS4buK4buGw5N3U8OM4buMw5LDjXfDmeG7puG7infhurjhu4R3w5nDjOG7infDmcOM4bq64buMd1PDjMOVw5LDjXfDmcOM4bukdXdTw4zhuqzDkndTw4zhu5Thu4p34bq44buEd8OZw4zhu4p3w5nhu57hu4p3w5nhu67DksONd+G6uErhuqB34bq44buKR8OTd8OZw4zhu4p34bq44bquw5N3xJDhuq7hu4x3w5nhu6Thu7RGw5l34bq44buU4buKd+G6oMOSd8OZ4buMw4PDkndZw4N3xJDhuq7hu4x3w5NCw5nDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupIOG6okV3w5lV4buw4bugw5LDjXfDmVZ34buy4bqiRXfhurhKw5LDjHdTw4zhu7Dhu6LDksONd8OZw4zhu6xFd0XDjOG6qMOTd8OZw4zhu4p3w5lV4bqyRXfDksONw4zhu4pGw5N34bunw5lWd0XDjOG6qMOTd8OS4buC4bukd0Xhu453w5PhuqLhu7R3VOG7pOG6vMOZd8OM4buMw4JFd8OSw4zhu6B34bq44buiw5J3WUp3xJDEgsOSd0XDjOG6qMOTd8ON4buK4bumU3fDjOG7jMOCRXdP4buK4buGw5J3w4xGd1nhu57hu4p3IMavRXfhuqXDjOG6ruG7jHfDmcOM4buId1nDg3fhuqXhu4pHw5N34bq4SsOSw4x3RcOM4bqow5l3T+G7sFDDksONd8ON4buK4bqi4buMd8OJxq9Fd+G6uEd34bq44buwUEV3w43hu4rhu6ZTd+G6uFJ3w6Phu4rhu4Lhu6R34bqpw43hu6Thu7RIw5LGsC9T4bup


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bệnh và tai biến thường gặp trong dịp Tết

Bệnh và tai biến thường gặp trong dịp Tết
2010-02-05 13:38:32

(SK&ĐS) - Vào dịp này, sự thiết điều độ trong đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi… có thể khiến cho nhịp sinh học của cơ thể bị đảo lộn, gây ra bệnh tật. Các vấn đề về sức khỏe như:...

Thuốc tím và xanh methylen

Thuốc tím và xanh methylen
2010-02-05 13:38:14

(SK&ĐS) - Tôi bị viêm da kẽ chân, bác sĩ kê cho tôi đơn thuốc, trong đó có dùng xanh methylen... Xin hỏi, xanh methylen cũng là thuốc tím có phải không? Dùng nhiều xanh...

Hỏng vì... kém vệ sinh

Hỏng vì... kém vệ sinh
2010-02-05 13:37:52

(SK&ĐS) - Chăn gối có nhiều kẻ thù, nội công ngoại kích đều có, to như núi có mà nhỏ cỡ việc… kémvệ sinh cũng có. Nghe có vẻ lạ nhưng việc ở bẩn không chỉ phá hỏng vài cuộc...

Tặng 140 suất quà Tết cho đối tượng nghèo

Tặng 140 suất quà Tết cho đối tượng nghèo
2010-02-05 08:36:51

(QT) - Nhằm chia sẻ với những khó khăn của bà con nghèo trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị, trong 2 ngày mồng 3-4/2/2010, Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản VICO Quảng...

Phát triển du lịch hoài niệm

Phát triển du lịch hoài niệm
2010-02-04 09:35:41

(VH)- Là địa phương đầu tiên và duy nhất tập trung khai thác du lịch hoài niệm- chiến trường xưa và đồng đội. Sau 5 năm, kể từ ngày diễn ra hội thảo "Du lịch Quảng Trị - Hoài...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết