Cập nhật:  GMT+7
auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2slReG6psOy4bqs4bub4buQw63DssOC4bqi4bubw4PDsuG6puG7n+G7scOyJeG6usODw7LhuqzhuqDhuqLhurDDssOjSeG7iuG6rOG6oMOyTeG6vuG6rOG6oMOy4buTw7LDguG6ouG6quG7m8OyZCoqKmov4bqi4buPa2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NHJXbhu5vhu63Ds2tiPmLDrGI8w7Itw7Lhu65Bw7Lhu7HhuqLhu4rGsOG6rMOy4bur4bqww7LhuqzhuqLhu4zhuqzhuqDDsuG6rOG6usODw7Lhu63hu4rhuqzhuqDDsuG7seG6ouG6qMOyJeG6usODw7LhuqzhuqDhuqLhurDDssOjSeG7iuG6rOG6oMOyTeG6vuG6rOG6oMOy4buTw63DssOM4bqi4buGw4PDsuG6oMOD4bub4bqsw7JI4buK4bubw63DsuG7seG7neG7scOy4bux4bq+w7JI4buK4bub4bqsw7Lhu7HhuqJO4buxw7Lhuqxx4bqs4bqgw7Lhu69ww7LDjOG6vMOy4bux4bqiTuG7scOyw4LhuqLhu6HhuqjDssON4budw4zDrcOy4bqk4buj4bqmw7Lhu47Dg+G7ueG7scOtw7LhuqThu6Xhu5DDsuG7ksOyw4LDg+G7teG6rMOy4bux4bud4buxw7Lhu6vhu5vhuqzDrcOy4bur4bq6w63DsuG6rOG6oOG7o+G6rOG6osOtw7Lhu7Hhur7Dskjhu4rhu5vhuqzDssOjSeG7iuG6rOG6oMOyTeG6vuG6rOG6oMOy4buO4bujw7Lhu6/hurDhu5vDskfhuqJN4bq+4bqs4bqgw63DssOM4bqi4bub4bqmw7LDguG6ouG7oeG6qMOy4buSw7LDgsOD4bu14bqsw7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7seG6ouG7iuG7kOG7s+G6rMOy4bqgw4Phu5vDrcOy4bqs4bqi4bujw7LDguG6ouG6qOG7m8Oy4bqiQ+G7scOtw7LhuqzhuqLhu6PDskjhu4rhu6HhuqzDsuG6pOG7ksOsw6zDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza8Oj4bqiduG6qMOy4bux4bqiTeG6vuG6rOG6oMOyw4xJ4bqu4bqs4bqiw7Lhu7FF4bqs4bqgw7LDjOG7neG7scOtw7Lhu63Dk8Oyw4LDg+G7teG6rMOyw43hu53huqzhuqDDsuG6rOG7m+G7kMOy4buJ4buRL+G7k8Spw63DsiXhurrDg8Oy4bqs4bqg4bqi4bqww7LDo0nhu4rhuqzhuqDDsk3hur7huqzhuqDDsuG7k8Oyw4LhuqLhuqrhu5vDsmQqKirDssONw73DssOC4bqi4bubw4PDsuG6puG7n+G7scOyw4zhu5/Dg8OyJeG7o8OyPOG6usODw7Lhu47hu4DDg8Oy4bqs4bqiw4Phu7fhu4rDsuG6rOG6usODw7Lhu63hu4rhuqzhuqDDskjhu4rhu5vhuqzDssOMSUPhuqzhuqDDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza8Oj4bqiduG6qMOy4buv4bqqw63DsuG6puG6usOMw7LDjcOJw7LhuqzhurrDg8Oy4but4buK4bqs4bqgw7Lhu63Dk8Oyw4LDg+G7teG6rMOyw43DvcOy4buvTeG7guG7scOyw4zhuqLhu6HhuqjDsuG6pOG7isWp4bqsw7LhuqThu6Now7LDo+G6vOG6rOG6oMOyw4Lhu7XDjMOy4buP4buNw7Lhuqxx4bqmw7LDjOG6osOT4buxw7LhuqLDg+G7ueG6rMOyPOG6oOG6ouG6sMOySOG7iuG7kOG7tcOMw7LDo0nhu4rhuqzhuqDDsk3hur7huqzhuqDDsuG7mcOyw4LhuqLhuqrhu5vDsmQqw7Lhu47hu7fDssOMw4Phu7VHw7LDjErhu7HDsuG7r+G6vMODw7Lhuqbhu4DDg8Oy4bux4bqixILhuqzhuqLDssON4bud4bux4bqiw7JH4bqi4budR8Oy4bqk4buKxanDjMOy4buO4bu3w7Lhu6/hu6XDjMOy4buv4bubw4PDssOMSeG6qOG6rOG6oMOyw4zhuqLhu4bDg8Oyw4Lhu5jDsuG7r8aw4buQw7Lhuqbhu5/huqzhuqLDssOM4bqo4buj4bqsw7Lhu63Dg+G7ueG6rMOy4buxReG6rOG6oMOy4bux4buK4bq64buxw7Lhu6/hurzDg8Oy4bqm4buAw4Npw7LDjOG6vOG6rOG6oMOyw4Lhu7XDjMOy4buP4buTw7Lhuqxx4bqmw7LDjOG6osOT4buxw7LhuqLDg+G7ueG6rMOyPOG6oOG6ouG6sMOySOG7iuG7kOG7tcOMw7Il4bq6w4PDsuG6rOG6oOG6ouG6sMOyw6NJ4buK4bqs4bqgw7JN4bq+4bqs4bqgw7Lhu5XDssOC4bqi4bqq4bubw7Jkw7Lhu47hu7fDsuG6rEXhuqzhuqDDsuG6rOG6oOG6osOD4bu5R8Otw7LhuqxF4bqs4bqgw7Lhu63DueG6rMOtw7LhuqxF4bqs4bqgw7LDjOG6okXhuqxpw7LDjOG6vOG6rOG6oMOyw4Lhu7XDjMOyw7Xhu43DsuG6rHHhuqbDssOM4bqiw5Phu7HDsuG6osOD4bu54bqsw7I84bqg4bqi4bqww7JI4buK4buQ4bu1w4zDsiXhurrDg8Oy4bqs4bqg4bqi4bqww7LDo0nhu4rhuqzhuqDDsk3hur7huqzhuqDDsuG7k8Oyw4LhuqLhuqrhu5vDsipkw7Lhu47hu7fDssOMw4Phu7VHw7LDjErhu7HDsuG7r+G6vMODw7Lhuqbhu4DDg8Otw7JH4bqi4budw4zDssOMScODQeG6rMOy4buO4bujw7LhuqzDueG6rOG6oMOy4bux4bub4bqow7LhuqLDg+G7ueG7isOySOG7iuG7ocOyw4LDg+G6rOG6osOyw4zhu7XDssOMxalHw7LDjOG6okHigKbDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza+G7rkHDsuG7seG6ouG7isaw4bqsw7Lhu6vhurDDsuG6rOG6ouG7jOG6rOG6oMOy4bqs4bq6w4PDsuG7reG7iuG6rOG6oMOyw4xJ4buz4bqsw63DssOM4bqi4buGw4PDsuG6oMOD4bub4bqsw7JI4buK4bubw63DsuG7seG7neG7scOy4bux4bq+w7JI4buK4bub4bqsw7Lhu7HhuqJO4buxw7Lhuqxx4bqs4bqgw7Lhu69ww7LDjOG6vMOy4bux4bqiTuG7scOyw4LhuqLhu6HhuqjDssON4budw4zDrcOy4bqk4buj4bqmw7Lhu47Dg+G7ueG7scOtw7LhuqThu6Xhu5DDsuG7ksOyw4LDg+G7teG6rMOy4bux4bud4buxw7Lhu6vhu5vhuqzDrcOy4bur4bq6w63DsuG6rOG6oOG7o+G6rOG6osOtw7Lhu7Hhur7Dskjhu4rhu5vhuqzDssOjSeG7iuG6rOG6oMOyTeG6vuG6rOG6oMOy4buO4bujw7Lhu6/hurDhu5vDskfhuqJN4bq+4bqs4bqgw63DssOM4bqi4bub4bqmw7LDguG6ouG7oeG6qMOy4buSw7LDgsOD4bu14bqsw7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7seG6ouG7iuG7kOG7s+G6rMOy4bqgw4Phu5vDrcOy4bqs4bqi4bujw7LDguG6ouG6qOG7m8Oy4bqiQ+G7scOtw7LhuqzhuqLhu6PDskjhu4rhu6HhuqzDsuG6pOG7ksOsw7Lhu7Dhu53hu7HDsuG7seG6vsOySOG7iuG7m+G6rMOy4bux4bqiTuG7scOy4bqsceG6rOG6oMOy4buxTOG6rOG6oMOyw4zDg+G7tUfDssOM4bqi4buKw7LDjMOJw4PDsuG7r+G7m8Oy4bux4bud4buxw7Lhu5LDssOCw4Phu7XhuqzDrcOy4bux4bqicsOMw7LhuqRD4buxw63DssOM4bqiw4nhuqzhuqDDsuG6rOG6ouG7pcOMw7Lhu69Bw7LhuqLhuqjhu6PhuqzDssOM4bqiw4Phu7nhuqzDsuG7seG7neG7scOy4bur4bud4bqow7Lhu7Hhu53huqjDrcOy4butw5PDssOM4bqi4buh4bqow63DsuG7q+G7oeG6qMOy4buv4buh4bqmw7LDjMOD4bu14bqsw7Lhu6/hurrDrcOy4bux4bqi4bulw4zDsuG6pE3hu4LhuqzhuqDDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza+G7ruG7pcOMw7Lhu6/hu5vDg8Oy4bqk4bujw7Lhu47hu6XhuqzDsuG7r+G7t8OySeG7pcOMw7JH4bqiTuG7scOyw4zhu59Hw63DsuG6rOG6ouG7n+G7kMOy4bux4buh4bqmw7Lhu69N4buC4buxw7LDjcOTw7JI4buK4bub4bqsw7LDjMO54bqmw7Lhu7FL4bubw7LDjOG6qOG7o+G6rMOyw5Rww7LhuqLhurrDg8Otw7LhuqTDg+G7s+G6rMOySOG7iuG7m+G6rMOy4bqmQ8ODw7LhuqZ0w4zDsuG7sUvhu5vDsuG7r+G7hsODw7LDjcOJ4bqs4bqgw7LDgsOD4bqs4bqiw7LDjOG7tcOy4buO4bujw7LDlHDDsuG6ouG6usODw63DsuG6pkPDg8Oy4bqs4bqgTeG7hsODw7Lhu63DueG6rMOsw7Jiw4Phu7nhu7HDssOM4bq84bqs4bqgw7LDguG7tcOMw7Lhu7HhuqLEguG6rOG6osOyw43hu53hu7HhuqLDskfhuqLhu51Hw7LhuqThu4rFqcOMw7Lhu47hu7fDsuG7r+G7pcOMw7Lhu6/hu5vDg8Oyw4zDg+G7tUfDssOMSuG7scOy4bur4bud4bqmw7LDjeG7ncOMw7Lhu7HhuqJLw7LDjElN4bq+4bqs4bqgw63DsuG7r03hu4bhuqzhuqDDsuG6pMOJw4PDsuG7sUvhu5vDsuG7ruG7oeG6rOG6oMOtw7LhuqzhuqLhu6XDjMOy4bqk4bujw7Lhu7BN4bq+4bqs4bqgw7LhuqThurLhuqzhuqLDsuG7sUvhu5vDsuG7ruG7oeG6rOG6oMOy4buO4bujw7Ilw4Phu7XhuqzDskfhuqLhu51Hw7Lhuqxx4bqmw7LDteG7jeG7j8O0w63DsjzhuqDhuqLhurDDskjhu4rhu5Dhu7XDjMOy4buu4bufw4PDsuG6ouG6usODw7JkKioqw7Lhu7FL4bubw7Lhu67hu6HhuqzhuqBpw7Lhu6/hurjhuqzhuqDDssOM4bqi4buGw4PDsuG6oMOD4buhw4PDskjhu4rhu5Dhu7XDjMOy4buvTeG7guG7scOy4bux4bud4buxw7Lhu47hu6XhuqzDsuG7r+G7t8Oy4bux4bqqw7LDjMSC4bqs4bqiw7Lhu7HhuqLhu6XDjMOy4buxSsOyw4zhuqJBw63DsuG6rOG6oHLhuqzDsuG6ouG7n+G6rMOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7LDjE/huqzhuqDDsuG6oMOD4bubw4PDsuG7r+G6qOG7n+G6rMOtw7LhuqDDg+G7ocODw7JH4bqi4bqq4bqs4bqgw7LDjMOJw4PDsuG7r+G7m8Otw7LDguG6ouG7m8ODw7LDjOG6ouG7neG7scOtw7JH4bqi4budw4zDsuG6ouG7iuG7kMOy4bux4bub4bqow7LhuqzhuqLhu6XDjMOy4bqs4bqg4buK4bq44bqsw7LhuqTDk+G7scOy4buv4bulw4zDsuG7r+G7m8ODw7JH4bqiSuG7scOy4buOSsOyR+G6ouG7ncOMw7LDjEnDg0HhuqzDsuG7r+G7pcOMw7LhuqxN4buA4buxw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vDo0nhu7PhuqzDsuG7seG6vsOyw43hu4TDssOM4bq84bqs4bqgw7LDguG7tcOMw63DsuG7r+G7neG6rOG6osOy4bqgw4Phu53DsuG7seG6osSC4bqs4bqiw7LDjeG7neG7seG6osOyR+G6ouG7nUfDsuG6pOG7isWpw4zDsuG7juG7t8Oy4buv4bulw4zDsuG7r+G7m8ODw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsuG7j+G7jcOy4bqsceG6psOySOG7iuG7m8Otw7Lhu7Hhur7Dskjhu4rhu5vhuqzDsuG7seG6ok7hu7HDsuG6rHHhuqzhuqDDsuG6ouG6qOG7o+G6rMOyw4zhuqLDg+G7ueG6rMOyw6Phu4bDssOMSeG6ruG6rOG6osOy4buO4bujw7Lhu63Dk8Oyw4zhuqLhu6HhuqjDsjzhuqDhuqLhurDDskjhu4rhu5Dhu7XDjMOyw4xJ4bqu4bqs4bqiw7Lhu6rhurrDsuG7sOG6osSC4bqs4bqiw7LDjEnhurDDssOUduG6psOyw5R3w4zDrcOyw4xJTeG7gOG7scOyw4LhuqLDg8Oyw4xJ4bqu4bqs4bqiw7Lhu6rhu5vhuqzDsuG7sOG6ouG7pUfDsuG6ouG7o+G6rOG6osOyw6NJ4buK4bqs4bqgw7JN4bq+4bqs4bqgw7Lhu7HhuqLhuqjDsuG7ksOyw4LDg+G7teG6rMOtw7JI4buK4buQ4bu1w4zDsuG7r+G6sOG6rOG6osOy4bur4bub4bqsw7LhuqLhu6PhuqzhuqLDsjzhuqDhuqLhurDDskjhu4rhu5Dhu7XDjMOy4bqm4buAw4PDsuG7sUvhu5vDssOjSeG7iuG6rOG6oMOyTeG6vuG6rOG6oMOyw4zhu5/Dg8OyJeG6usODw7LhuqzhuqDhuqLhurDDssOjSeG7iuG6rOG6oMOyTeG6vuG6rOG6oMOy4buTw7LDguG6ouG6quG7m8OyZCoqKsOsL8Osai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nrw6FiL2I+YsOsYjxqL0dr


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972

Chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972
2022-05-02 06:13:26

(QTO) - …Về đến tỉnh Quảng Trị, tôi được bố trí nghỉ lại “nơi đón tiếp” của Ban tổ chức Tỉnh ủy để đợi phân công công tác. Và phải đến 4 ngày sau tôi...

Cồn Cỏ vững vàng nơi đầu sóng

Cồn Cỏ vững vàng nơi đầu sóng
2022-04-30 17:10:02

QTO - Ngày 1/10/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2004/NĐ-CP thành lập huyện đảo Cồn Cỏ. Từ đó đến nay, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết