Cập nhật:  GMT+7
fcOsNDJlb+G6ocO6w7oqMXPDmeG7i8O5b+G6uzFbw4zGoeG7izLDmcWpMmXDrOG7icOyw6wyw7l1ajLhu7Xhu4fhu6Uyw7Lhu7Hhu59lMsOs4bul4bu1ZsOyMkXhuqHDszJPxqEy4bq5xIPhu4syw6zGoeG7izLDssOs4buLZsOzMm7hu7kyNTM1NS01MzVhfS/DrDRbfXMyZW/huqHDusO6KjFzw4zhurvhuqHDqTFbMsOM4buZw7Myw7LhuqHhu7UyNDQvNDMoMsOMxqHhu4syw5nFqTJlw6zhu4nDssOsMsO5dWoy4bu14buH4bulMsOy4bux4bufZTLDrOG7peG7tWbDsjJF4bqhw7MyT8ahMsO54bubMmXDrOG7rWUy4bq5xIPhu4syw6zGoeG7izLhurnEg+G7izLEkeG7i2fhu6Uyb+G6q8OyMsO5w6zhu60yWeG7iuG7iigyw7LDrOG7i2bDszJu4bu5MjUzNTUtNTM1YSkyw43huqvDsjI4MzLhurnEg+G7izLEkeG7i2fhu6Uy4bq5xIPhu4syw6nhu4tmw7IyZcOs4buNMjQ0MzLDrMah4buLMnnhu4vhu4fDsjLDuXXhu43DssOtMsO54buNw6PDsjLDrOG7peG7tWbDsjLDqXYy4bq5xIPhu4syw6zGoeG7iykyfS9zW33DueG6ocSRb+G6uzLDusO54bu1b+G6uyoxw7PhuqF1w63hu4vDsi41c+G7szLhuqHhu6XDueG7jTFbfcO5dVt9w7nDqVt94buLw7PDrTLDunVlKjEvL2UpxJHhuqHhu4104bul4bqhw7LDrcO5deG7iyl5w7Ivw6nhurvDum7DueG7jXMvw7LhurvDvcO6LzU1NzQvN8Ohw6k1NGE4NTQ5w7k0YTQ0NThvNCltc8OtMTIvW30vw7nDqVt9L8O5dVt9w7l1W33DucOpW31zMmVv4bqhw7rDuioxc8SQ4buNw6nhu7UxWzLEkOG6ocOyMkXDrOG6qXMyw4zGoeG7izLDmcWpMmXDrOG7icOyw6wyw7l1ajLhu7Xhu4fhu6Uyw7Lhu7Hhu59lMsOs4bul4bu1ZsOyMkXhuqHDszJPxqEyw7LDrOG7i2bDszJu4bu5MjUzNTUtNTM1YTJ14bqhMsOz4bqzw7kyw7LDrGLDsjLDssOs4buLZsOzMnnGsDIt4bquw7LDrC4y4bqgw7LDrDJZ4burMn0vc1t9L8O5w6lbfS/DuXVbfS/DueG6ocSRb+G6u1t9czJlb+G6ocO6w7oqMXPEkOG7jcOp4bu1MVvDmXXhu43DssOtMsOyw6zhu4tmw7MybuG7uTJ04bul4bqhKDJlxanDssOtMnnhu5/hu4syZeG7mcOyw60yw7nhuqNlMmXhu6nDssOtMmXhu5Uyw7nhu5syZcOs4butZTLDrMah4buLMsOyw63Do+G7tTJlw6PDssOtMnl4w7LDrTLDs8SDw7LDrCgyZeG6o2Uyw6zGoeG7izJ54buL4buHw7Iyw4zGoeG7izLDmcWpMmXDrOG7icOyw6wyw7l1ajLhu7Xhu4fhu6Uyw7Lhu7Hhu59lMsOs4bul4bu1ZsOyMkXhuqHDszJPxqEy4bq54bqxMsOy4buH4bulMmXhuqHhu40yw7nhu4vDssOsMsO5w6zhuqvDsigyc8OsY8OzMmXDrOG6qcO5MmXhuqNlw6wyw7PEg8Oyw60oMuG6ueG7izLhurnhuqvhu6Uyw7l14buNw7LDrTLDs8O04buLMnPDrOG7jcOyw60yw7l1w6Phu40yw6zhu43Eg8O5MuG6ucahw7LDrTJxMuG6uWrhuqEyc8Os4bux4bujw7LDrSl9L3NbfXMyZW/huqHDusO6KjFzxJDhu43DqeG7tTFb4bq4w6JlMsSR4buLZsO5KDLDrMah4buLMnnhu4vhu4fDsjLDueG7iWXDrDJldmUyw6zDtGUyw7licygyb8Ojw7Myw7nDrOG6u+G7jTLDueG6qcOzMsOt4bux4bujw7LDrTLhurnEg+G7jTLhurnhu61lMsOM4buXMkXDrOG7iTLDk+G7i8Oyw6woMsO5w6x2ZTLDrOG7i2bDsjLDsuG7g3Myw7rhu5XDssOtMnnhurfDsjLDrOG7j+G6oTJxMm7DrOG7pTLDqeG6rcOyMmXhu7EoMuG7s+G6reG7tTLDqXbDssOtMsOy4buZw7LDrTLDucOs4buZw7Iyw7Phu5/hu4soMnPDrOG6o8O5MsO5deG7i2fDsjJu4buLw7LDrDLDueG7gygyxJHhuq/hu40yeWYyw7Phu5nhu4syw7l14bux4buhw7LDrTJ5w6Myw63hu7Hhu6PDssOtMsOzZOG7pTLDuXXhu43DssOtMnnhu4tmZTLDucOsdmUyw6zhu4tmw7IyZeG6o2UyZcOs4bupMsO5deG7seG7o8Oyw60oMmXDrOG7icOyw6wyw7rhuqNlw6wyZeG7qeG6oTLhurjhuq/DssOtMnnDozLDssOsw6Myw7Lhu7Hhu59lKX0vc1t9czJlb+G6ocO6w7oqMXPEkOG7jcOp4bu1MVvDmXXhu43DssOtMsOyw6zhu4tmw7MybuG7uSgyZeG6o2Uyw63hu4vhuqEy4bq5xKnDssOsMsOsxqHhu4syeeG7i+G7h8OyMuG6ueG6sTLhurnhu4/DssOtMsOt4buPczLDrOG7o8OyMjgzMzLDssOtw6Phu7UyZeG7mcOyw60y4bq5ZzJlw6xrw7LDrDLDuXXhuqHDssOtMsOy4buZw7LDrTLDucOs4buZw7Iyw7Phu5/hu4soMsOs4buL4buDw7Iyw6zDo8Oyw60yw7LDrcOjw7Iyw7MyNTLhurnhuqnDuTJ5w6Myw6zDo8Oyw60yw7l14bq3w7MyZeG6reG7tTJv4bux4bulMsOy4buL4buHw7Iy4bq5ZzLhu7Phuq3hu7Uyw6l2w7LDrTLhurnhu7Hhu6HDssOtMsOt4buL4bqh4buNMsO5w6zhu5nDssOtKTLDksOs4buL4buF4bulMsOsxqHhu4syeeG7i+G7h8OyMnnhu5/hu4sy4bu3MmXDrOG7iSgyw7LDrcOsajJvdmUyecOjMnThu6Xhu7Xhu4PDuTLDueG6rcOzMmXhu6nhuqEyw7PEqcOyw6wy4bq54bqxMnPDrOG6qcOyMuG6ueG6qeG7pTJ54bux4bujw7Iyb+G7h8OyMm/Do8OzMsOt4buLw6Phu6UoMsOy4bul4buZ4buLMmXhu43DsjLhurfDsjLDrMO0ZTLDucOsw6PDssOsMuG6ucSDw7koMm/DozLDueG6qcOzMsOt4bux4bujw7LDrTLDuuG6o8Oyw60yZcOs4buNMsO5w6zhu4Myw7l14bq/MsOy4buN4buLMsO5w6zhurvhu40pMsOMxqHhu4syb8Ojw7Myw7nhu5XDuTJl4buZw7LDrTLDueG6o2UyZcOs4bq3w7Myb+G7jTLhurnhu6Hhu4syw7rhu5XDssOtMnliw7kyZcOs4bqpw7kyecOjMsO54buLw7LDrDLDucOs4bqrw7IyZcOs4buNMsOsxqHhu4syeeG7i+G7h8OyKDLDrMOjw7LDrTLDsuG6t8OzMsO54bubMmXDrOG7rWUyw7nDrOG6t8OzMsO5w6LDssOtMnThu6XDozLDueG7rzI4MzItMjk4MsO64bul4bqpw7kyZcOs4buNMsOsxqHhu4syeeG7i+G7h8OyMuG7lcOzMuG6ueG6oeG7pSgyw6zhu43Do8OyMmXhuq/DssOsMm7DrOG7jzJuw6zhurfDsuKApn0vc1t9czJlb+G6ocO6w7oqMXPEkOG7jcOp4bu1MVvDmXXhu43DssOtMsOyw6zhu4tmw7MybuG7uTLDueG7n+G7iygyw4zGoeG7izLDmcWpMmXDrOG7icOyw6wyw7l1ajLhu7Xhu4fhu6Uyw7Lhu7Hhu59lMsOs4bul4bu1ZsOyMkXhuqHDszJPxqEyw7nhu4vhu4NzMsO5xrBlMsOt4buLeDJ5eMOyw60yw7l14bul4bu14buFw7Iyw7nDrOG7lcOyw60yecOjMnPDrOG6o8O5MsOs4bul4bu1MnPDrGPDszJlw6zhuqnDuTLDueG7lcO5MuG6ucOqczJl4bup4bqhMsO5w6zhu4Myw6xmMsOyw6x4w7LDrTLDssOt4bux4buh4buLMuG6ueG6sTLhurnhu7FwZTLDueG7meG7izJv4bul4bu1ZsOyMnThu6XhuqEyZcOs4buL4buDw7Iyw7l14bqhw7LDrDLhuqNlMm/hu4tmw7koMuG6ueG7jcOjw7IybuG7g8O5KDLDsuG7h+G7pTLDreG7seG7o8Oyw60yw7rhuqPDssOtMuG6uWcyZeG7jcOyMmXDrOG6o+G7pTLDsuG7jeG7izLDucOs4bq74buNKDLDucOs4bqhw7Myw63hu4vhuqEyw7nhu4llw6wyZXZlMmXFqcOyw60yZeG6o2Uyw7nhu5syZcOs4butZSgy4bq54buNw6PDsjLDucOsZzJ5w6Myw5LDrOG6rcOyMsOp4bqtw7Iy4bq5ZzLhu7Phuq3hu7Uyw6l2w7LDrTJ04bul4buHMsOs4bux4bujw7LDrTLDssOtw6Phu7UyZcOjw7LDrTLDreG7i8Oj4bulMuG6ucOqcykyU8Os4bqpw7Iy4bq54bqp4bulMm7DrOG7mcOyw60yZeG7jzLDreG7i+G6oTLhurnEqcOyw6wyw6zGoeG7izJ54buL4buHw7IyeeG7izJzw6zEg8OzMnPDrOG6o3Myb+G7pWLDuSgyNDMzPzLDreG7i+G6oTLhurnEqcOyw6wy4bq5xIPDuTLDueG7i+G7h+G7pTJlw6zhu4kyw63hu4vhuqEy4bq5xKnDssOsMnnhurfDsjLDrOG7j+G6oSgybsOs4buZw7LDrTJl4buPMsOsxqEyw7LDrcOsw6jhu40yecOjMmViw7Iyw7LDrcOsw6jhu40pfS9zW31zMmVv4bqhw7rDuioxc8SQ4buNw6nhu7UxW+G6uMSD4buLMsOsxqHhu4syxJHhuqvhu6UyxJDhuqHDsjJFw6zhuqlzMsOsw6PDssOsMsOMxqHhu4syw5nFqTJlw6zhu4nDssOsMsO5dWoy4bu14buH4bulMsOy4bux4bufZTLDrOG7peG7tWbDsjJF4bqhw7MyT8ahMsOyw6zhu4tmw7MybuG7uTI1MzU1LTUzNWEyw63hu5fDszLDoDLhu6nhu7UyeeG7i+G7h8OyKX0vc1t9czJlb+G6ocO6w7oqMXPEkOG7jcOp4bu1MVsy4bqgw7LDrDJZ4burMn0vc1s=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-18 10:58:00

QTO - Sáng nay 18/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác báo...

Khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ

Khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ
2022-10-11 12:44:11

QTO - Hướng tới sự kiện kỷ niệm 465 năm Đoan quận công Nguyễn Hoàng dựng sự nghiệp trên đất Triệu Phong, Quảng Trị (1558-2023) và tưởng niệm 410 năm ngày...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết