Cập nhật:  GMT+7
4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buUxrDEg1vhu542e+G6veG6tVvhu5494bumN+G7nmNk4bqvW+G7nuG7hFsoY+G7nuG7s+G7pjXhu57huqlkxag24bueY+G6q1soY+G7nuG7s3t9IOG7nuG6qWRoLmPhu57GsMSDW+G7njZ7fSDhu5404bu0NuG7nmN9w6rhu55V4buO4buexqHhu6Y24bue4bubfeG7suG6reG7nn3GrzZ94bueQ+G6q2Q2e+G7nuG6veG6tzZ74bue4buj4buqNnvhu54zfTjhu6bhu55H4bup4bup4bup4buYL31Q4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GsCrhu6Yk4bui4buUQsWoNnvhu5424bumaOG7nlDDmS9S4buO4buexrDEg1vhu57hu7N74bq94bq1W+G7nj3hu6Y34bueY2Thuq9b4bue4buQ4buz4bubQ+G7kuG7nuG7hFsoY+G7nuG7s+G7pjXhu55j4bqv4buePX3Dqj3hu559xINb4bueNnt9IOG7nmPhuqvhu4E94bueY2RoLjbhu55jN8avNuG7nuG6qWThuqM94bue4bqpZMWoNuG7nmPhuqtbKGPhu57hu7N7fSDhu57huqlkaC5j4buexrDEg1vhu542e30g4bueNOG7tDbhu55jfcOq4bueYsWoZOG7nsah4bumNuG7nuG7m33hu7Lhuq3hu559xq82feG7nkPhuqtkNnvhu57hur3hurc2e+G7nuG7o+G7qjZ74bueM3044bum4bueR+G7qeG7qeG7qeG7nuG7hcav4buee1vhurNb4bueY31bKGThu541xINj4bueYuG6o+G7nj19ZGgsNuG7niUh4bueNuG7rDXhu55R4bugUVLhu4zhu557W+G6s1vhu55jfVsoZOG7nj1k4bqjNuG7nmLFqD194bue4oCceFssNuG7nuG6qWRoLmPhu47hu54zWyw24bueY+G6qyLhu54l4buyZOG7nmPhuqvhu6Y2feG7nuG6rX05Nnvhu47hu549feG6ozZ74bueY33hu6Y14bueNn3hurs2e+G7juG7nmNbLGThu5494buBPeG7juG7nns44bqt4bue4bqtfeG7tDbhu55nw51o4bueJOG7gTZ74bue4buj4buqNnvhu57hu4XGr+G7nuG7s33Gr+G7njbhur3hurM94bueY+G7puG7njZ7xq9o4buePcavNnvhu55j4bqrNzZ74bueYuG7qD194buO4bue4buF4buDNnvhu5414buoNn3igJ3hu5494bq54bum4bueQ+G6rzZ74buexqFd4bueY33hur3hu57hu7N7ZGg8NuG7nuG6rH3EkeG7nkPhuqthNnvhu57hu4XhurNb4bueYuG7geG7nmN94bumNeG7niThu4Hhu5494bq54bum4bueUsOVVOG7oOG7oOG7niXhu6hb4bueI1spZOG7nmPhu6hb4bueVVLhu54lWyk14buePeG7tGThu55j4bqrLDbhu5494buq4bueNuG6veG6sz3DleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buYWzV74buePTThu6ZiYkvhu6Jb4bubKjZjKuG6q+G7ouG7nmJjaDQqS+G7omZbJGN9w5Lhu57DmeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu559Klt7fWPDkuG7nlRSUuG6rWfhu4zhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz3DlSPhu6Y34bqpZOG7pjZ7Y+G6q1vDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVJQUC9QUVQkVVBSUsOZUlFjw5lU4bukVTRTLVs1ey3DmuG7oFVVw5Uy4bqte+G7ouG7nuG7pjRjS+G7osawxINb4bueNnvhur3hurVb4buePeG7pjfhu55jZOG6r1vhu57hu4RbKGPhu57hu7Phu6Y14bue4bqpZMWoNuG7nmPhuqtbKGPhu57hu7N7fSDhu57huqlkaC5j4buexrDEg1vhu542e30g4bueNOG7tDbhu55jfcOq4bueVeG7juG7nsah4bumNuG7nuG7m33hu7Lhuq3hu559xq82feG7nkPhuqtkNnvhu57hur3hurc2e+G7nuG7o+G7qjZ74bueM3044bum4bueR+G7qeG7qeG7qeG7ouG7nmZbJGN9S+G7osOZ4bug4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olRSUuG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buU4bqoZOG7pjZ74buePeG7qjZ94buefcSDW+G7njZ7fSDhu55j4buoW+G7niVbKTXhu5494bu0ZOG7nmMwNn3hu57huqhk4buqNnvhu55D4bqrIOG7ni3hu55tNn3DkuG7nsaww5VD4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5RD4buoW+G7nn3Eg1vhu542e30g4buO4buePcWoPeG7niXhu6hb4bueI1spZOG7niXhu7Dhu54l4bq9w6I94bueNnt9KuG7nkN94bq94bq1Nnvhu55j4bqr4buBPeG7nsah4bumNuG7nsahXeG7nmN94bq94buO4bueQ+G6q+G6veG6pTZ74buexqHhu6Y24bueQ+G6r+G7nj19w6o94bueQ+G6q2Q2e+G7nuG6veG6tzZ74bueQ+G6q+G6veG6tzZ74bueQ30g4buew73hu6Zb4buee1vhurNb4bueY31bKGThu542feG7gzZ74bue4buF4buyNuG7niUh4bueNFssNuG7nuG6qWThu6Y24bueJS424bue4buz4bubQ+G7jOG7nuG7heG7sjbhu54lIeG7nntbxq/hu559OOG7puG7niTDnTbhu55i4bqj4buM4bueNn3hu4M2e+G7nj19XTZ94bueYsWoPX3hu47hu542e2TDozbhu5404buBPeG7nj3hurnhu6bhu57hu6Phu6o2e+G7nuG7hcav4bue4buzfcav4bueNuG6veG6sz3hu542fVY14buePX3hu6w14bueNDfhu47hu54lxIM2e+G7nuG7hVssNuG7juG7nmPhu6g34bueJVshZOG7njNbKDbhu549fTfhu57hu7Phu5tD4bueYuG6ozZ74bue4buFZFvhu47hu55i4bqjNnvhu54zfcOhKuG7juG7nmLhuqM2e+G7nj044bueXT19w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lEPhuqvhur3huqU2e+G7nsah4bumNuG7nkNkaCw24buee1vFqDfhu55D4bqrZDZ74bue4bq94bq3Nnvhu57hu7N7ZGg8NuG7nkPhuqthNnvhu57hu7N7fTHhu6bhu57huqlkxag24bueY+G6q1soY+G7nj3FqD3hu542xINb4bueJGQ2e+G7nj19XTZ94buePeG6ueG7puG7nuG7s3t9IOG7nuG6qWRoLmPhu559xINb4bueNnt9IOG7njThu7Q24bueY33DquG7nmLFqGThu57GoeG7pjbhu57hu5t94buy4bqt4buefcavNn3hu55D4bqrZDZ74bue4bq94bq3Nnvhu57hu6Phu6o2e+G7njN9OOG7puG7nkfhu6nhu6nhu6nhu57hu4XhurNb4bueNcSDY+G7nmLhuqPhu549fWRoLDbhu54lIcOS4bueQ1su4bqt4bueY8OpPeG7nmfDnWjhu54k4buBNnvhu57hu4XGr+G7nn03xq824bueY31bKDbhu57hu7N9xq/hu5424bq94bqzPeG7nuG6rX3FqOG6reG7nuG6qWRoITbhu55n4buw4buefcSDW+G7nj194bq54bueNnt9MeG7puG7nuG7hFsoY+G7nuG7s+G7pjXhu55j4bqrNzZ74buee1vhu6Zb4bueJTfhu6g24bueNeG6s1vhu4zhu55DWy7huq3hu55jw6k94bueJeG6r1vhu5414bqzW+G7nuG6rX3hur3hurc2e+G7nmN9w6o94bueNOG7sDZ94bueJeG7qDfhu47hu5494bu0NeG7nuG6qWRoITbhu5494bq54bum4bue4buj4buqNnvhu54l4bqjW+G7nuG7heG6s1vhu559KOG7nmN94bqjNnvhu549fV02feG7nmPhuqsg4bueY+G6qzc2e+G7nntb4bumW+G7niU34buoNuG7njXhurNb4buM4bue4bujIDZ94buefeG6veG6szZ74bue4bqpZGjhu559N+G7qD194bueY+G6rzZ74bueY30p4bue4bqpZOG6oz3hu557W+G7puG7nmN94bq1W+G7njPDreG7nlHhu6BRUOG7ni3hu55R4bugUuG7oOG7juG7nmPhu7Q14bueNn0iNuG7niUuNuG7njbhu6w14bueUeG7oFThu6DDlcOVw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lMawxINb4bueNnt9IOG7nj3hurs2e+G7niXhur3Doj3hu542e30q4bueNOG7sDZ94bueJeG7qDfhu57GoeG7pjbhu57hu7PEg1vhu549fV02feG7nkPhuqtkNnvhu57hur3hurc2e+G7nntb4bqzW+G7nmN9Wyhk4bueNcSDY+G7nmLhuqPhu542xINb4bueJGQ2e+G7nj3hurfhu54j4buqNuG7nmPhuqs3Nnvhu549ZOG6ozbhu55ixag9feG7nj3hurnhu6bhu55D4bqvNnvhu57GoV3hu55jfeG6veG7nuG7s3tkaDw24bue4bqsfcSR4bueQ+G6q2E2e+G7nuG7hSHhu54l4buyZOG7nmPhuqvhu6Y2feG7juG7nuG6rX05Nnvhu549feG6ozZ74bueY33hu6Y14bueNn3hurs2e+G7juG7nmNbLGThu5494buBPcOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu6Phur3Doj3hu54jWy5j4buO4bueNn3hu4M2e+G7njbhu6w14bue4bqpZOG7puG7juG7nuG7o+G7qjZ74buO4bue4buzfcav4bueNuG6veG6sz3hu540ZOG6oTbhu57huqlk4bumNuG7nmPDnTXhu47hu549feG7rDXhu540N+G7nuG7hcav4bueY+G7rDZ74buePeG6veG6tTZ74bueYuG7geG7nmN94bumNeG7nntb4bum4buePeG6ueG7puG7nj3FqD3hu5494buy4bqt4buO4bueNnvGrzZ94buO4bueY+G6r+G7nj19w6o94bueZ+G7sOG7nn3Eg1vhu57hu4XGr+G7nj3EgzZ74bueJcOjNnvhu55j4bqrNzZ74buePeG6oTZ74bueY8WoPeG7nj194busNeG7nmI4PeG7juG7nuG6rX3FqGPhu559ZGjhu57hu4Xhu6Zb4bueY+G6qznhu57hu7Phu5tD4buO4bueJSnhu57hu7Phu5tD4bueNGThuqE24bueYuG6ozZ74bue4buFZFvhu47hu55i4bqjNnvhu54zfcOhKsOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5TGsFY2e+G7njbhu6w14buO4buePTjhu55j4bqrLDbhu55Q4buOUOG7nmPhuqtbKGThu57hu7Phu5tD4bueJeG6vcOiPeG7nj19xJE94bueY31h4buO4bueNeG6vzZ74bueY31h4buM4bueUuG7nmPhuqtbKGThu57hu7Phu5tD4bueJeG6vcOiPeG7njThu7bhuq3hu559w6Phu55i4bq34bueY30qN+G7niTDoFvhu55iw6o94bueM33DoSrhu4zhu55j4bqrLDbhu57hu6RUTeG7nuG7s+G7m0Phu549OOG7nmN9OuG7nsahxrBIQ+G7jOG7nj3hu6rhu5424bq94bqzPeG7nj044bueY+G6qyw24buew5rDmsOV4bug4bug4bug4buePcOdZOG7njThu6g94bueI8SD4buePeG6ueG7puG7nuG7s+G7m0Phu57huqXhu5494bq34bueYuG6pcOVw5XDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4bqqWyw2e+G7njXhuqHhu559IjZ94bue4bubw51k4bueNOG7qD3hu54jxIPhu540Wyw24bueY30u4buefSjhu55j4buB4buee1vEkeG6reG7njZ94bumZOG7nuG7heG6s1vhu55Qw5rhu6DDleG7oOG7oOG7oOG7njZ74bq94bq1W+G7nmN94bumNeG7nntb4bum4bueJeG6vcOiPeG7niXFqDZ94buee1vFqOG7nj3hu6Y34bue4buFxq/hu54lN+G7qGPhu557W+G7qlvhu542feG7smPhu57igJxCxag2e+G7njNbLjbhu57hu4Ui4bueNcSDY+G7nuG7m33DnWThu55q4buee1vGr+G7nn044bum4bueM33DoSrhu5414buoNn3igJ3DleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcSpZGN9N+G6q+G7ouG7lMawxq/hu55D4bqr4bumNnvhu5gv4bqt4buU

Hà Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội đàm cấp cao 2 tỉnh Quảng Trị - Salavan

Hội đàm cấp cao 2 tỉnh Quảng Trị - Salavan
2023-03-17 16:41:00

QTO - Hôm nay 17/3, tại TP. Đông Hà diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan (Lào). Tham dự về phía...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết