Cập nhật:  GMT+7
jẢỏòựẤớÍÍềóGãÃÌẤvók%ẺÃòẬẠẢẰòÌIÓựòÌỊỐỵẬòÌẨợẬòHỊÉựòÌẼẬẠòÂỵÌòựEẬẠòÌờựòữỡẦòừỡẨòÌIũÌòÌÓòớẬòÌẨợẬòẠÃớẨòÌẢEẬẠòẬqẦòõọõõj/ẢỏkjGòựẤớÍÍềóG%vớửókảờẬẠòẬớỐòơ/õíòỪẺòÌIMỄẬẠòỪẺò$ÃớẨòÌẢEẬẠòbũẬòÌỡÃòỉ$ãbãĩíòáẢẪòỰẢKòÌẰựẢòãẢMỆẬẠòÌIÓựòẳỐòừớẬòỚẬòÌẨợẬòẠÃớẨòÌẢEẬẠòỉỚã$ãĩòàỊÉựòẠÃớò<ẠỊỐÁẬòbqẬòãẢrẬẠòựẢKòÌIẮòẢẺÃòẬẠẢẰòÌIÓựòÌỊỐỵẬòÌẨợẬòHỊÉựòÌẼẬẠòÂỵÌòựEẬẠòÌờựòữỡẦòừỡẨòÌIũÌòÌÓòỚã$ãòẬqẦòõọõõòỎợòữỷòIớòGẢMẾẬẠòẢMỀẬẠíòẬẢÃỹẦòỎJòẬqẦòõọõôìòãởÃòữÃAẦòựủỊòàỊỡẬẠòãIẰíòáẢẪòỰẢKòÌẰựẢòăỪ<ỬòÌẶẬẢíòáẢẪòãIMỄẬẠòỪớẬòỚã$ãòÌẶẬẢò(ỳòỮNựòãÃỵẬòÌẢớẦòửÓìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókjÃẦẠòựẤớÍÍềóÃỰvẬÌvIóòÍÌỐẤvềóÕÃửÌẢhòỏõọọGÔiòẢvÃẠẢÌhòộổồGÔióòÍIựềó//ựìừớẨHỊớẬẠÌIÃìỎẬ/ửvÍÂÌẨG/ẬvÕÍ/õôọộ/ỏôôửốỏõồôôọÌôôỗốẤõ-ẤvÌIỊẨẬẠ-ổồộọìẴGẠóòớẤÌềó%ẺÃòẬẠẢẰòÌIÓựòÌỊỐỵẬòÌẨợẬòHỊÉựòÌẼẬẠòÂỵÌòựEẬẠòÌờựòữỡẦòừỡẨòÌIũÌòÌÓòớẬòÌẨợẬòẠÃớẨòÌẢEẬẠòẬqẦòõọõõóòÕÃửÌẢềóỏõọọóòẢvÃẠẢÌềóộổồóò/kj/GkjGòựẤớÍÍềóGỰớGÌÃẨẬókáẢẪòỰẢKòÌẰựẢòăỪ<ỬòÌẶẬẢò(ỳòỮNựòãÃỵẬòÌẢớẦòửÓòẢẺÃòẬẠẢẰò-òỠẬẢhò(ìãj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókãẢvẨòừờẨòựờẨòựKớòẳỐòừớẬòỚã$ãòàỊÉựòẠÃớíòẬqẦòõọõõíòÌẨợẬòHỊÉựòÔỡỐòIớòỏỏìốồổòỎJòÌớÃòẬởẬòẠÃớẨòÌẢEẬẠòỉã<$ãĩíòẤợẦòựẢỵÌòộìôơổòẬẠMỆÃíòừẰòÌẢMẾẬẠòổìỗọốòÌIMỆẬẠòẢỂGiòỏòỎJòÌớÃòẬởẬòÌIẨẬẠòẢẨởÌòữẺẬẠòừớỐòẢỊụẬòẤỊỐỹẬòGẢÃòựEẬẠòựẾòừỡẬíòỗơòÍÓòựÉòựẪòẬẠỊỐòựẾòỊỐòẢÃỵGòớẬòÌẨợẬòẢợẬẠòÂẢEẬẠìòảẨòỎỀÃòẬqẦòõọõỏíòẠÃỡẦòôỗòỎJòã<$ãíòÌqẬẠòồơỗòẬẠMỆÃòựẢỵÌíòẠÃỡẦòõỏốòẬẠMỆÃòừẰòÌẢMẾẬẠìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókãIẨẬẠòẬqẦíòẤÓựòẤMỂẬẠòỰả$ãòựỡòẬMỀựòữpòÔÒòẤỒòẠủẬòõíơòÌIÃỹỊòÌIMỆẬẠòẢỂGòỎÃòGẢởẦòÌIũÌòÌÓòỚã$ãíòGẢởÌòÌÃỷẬòẢẾẬòốíỏòẬẠẢẮẬòÌẶòữẸẬẠíòÌMỀựòôỗỗìỏốỏòẠÃụỐòGẢwGòẤờÃòÔvíòừsẬẠíòựẢNẬẠòựẢẶòựẢỊỐỳẬòẦEẬíòÌởẦòẠÃỌòộỏốìồõọòGẢMẾẬẠòÌÃỹẬòựờựòẤẨởÃìòãẨợẬòHỊÉựòữqẬẠòÂỒòẦỀÃòồốỗìọọôòEòÌEiòẢẾẬòôíõòÌIÃỹỊòẦEòÌEíòÔvòẦờỐiòỏỗỗìôỗỗòÔvòẦờỐòữÃỹẬìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókãởÃòàỊỡẬẠòãIẰíòẬqẦòõọõõíòẦtựòửĨòựờựòựụGíòẬẠợẬẢíòữẰớòGẢMẾẬẠòỎợòỪớẬòỚã$ãòÌẶẬẢòữpòÌIÃAẬòÂẢớÃòẬẢÃỷỊòẠÃỡÃòGẢờGòữẸẬẠòừẺòÌIẨẬẠòựEẬẠòÌờựòữỡẦòừỡẨòÌIũÌòÌÓòỚã$ãìòãỊỐòẬẢÃỳẬíòÌẮẬẢòẢẮẬẢòẠÃớẨòÌẢEẬẠòÌIỳẬòữẰớòừợẬòÌẶẬẢòựBẬòửÃÁẬòừÃỵẬòGẢNựòÌởGìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókỰJòÌẢAíòÌẨợẬòÌẶẬẢòÔỡỐòIớòỏơốòỎJòã<$ãòẤợẦòựẢỵÌòỏọõòẬẠMỆÃòỎợòừẰòÌẢMẾẬẠòỏộôòẬẠMỆÃìòảẨòỎỀÃòẬqẦòõọõỏíòÌqẬẠòỏồòỎJíòÌqẬẠòôọòẬẠMỆÃòừẰòÌẢMẾẬẠìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókãIẨẬẠòẬqẦíòẤÓựòẤMỂẬẠòỰả$ãòÌẨợẬòÌẶẬẢòữpòÌIÃAẬòÂẢớÃòỏõìọồỗòựớòÌỊủẬòÌIớòÂÃAẦòÍẨờÌìòàỊớòữẪíòGẢờÌòẢÃỹẬòỏổìổộọòÌIMỆẬẠòẢỂGòỎÃòGẢởẦòÌIũÌòÌÓòỚã$ãòữMỆẬẠòừẺíòỏìổôỏòÌIMỆẬẠòẢỂGòỎÃòGẢởẦòẬẸẬẠòữẺòựẸẬíòẦớòÌỈỐíòốìồôổòữÉÃòÌMỂẬẠòỎÃòGẢởẦòÌÉựòữẺìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókãIẨẬẠòữẪíòữMỆẬẠòừẺòựẪòỏốìổõọòÌIMỆẬẠòẢỂGòừẰòÔÒòGẢởÌòỎỀÃòÍÉòÌÃỷẬòẢẾẬòốồíồòÌẶòữẸẬẠíòÌMỀựòồìỏọốòẠÃụỐòGẢwGòẤờÃòÔvíòÌởẦòẠÃỌòộồồòEòÌEòỎợòõìộỗổòẦEòÌEíòÔvòẦờỐiòGẢởÌòÌÃỷẬòẠủẬòơíồòÌẶòữẸẬẠòựờựòÌIMỆẬẠòẢỂGòỎÃòGẢởẦòẬẸẬẠòữẺòựẸẬíòẦớòÌỈỐíòÌMỀựòẠÃụỐòGẢwGòẤờÃòÔvòựKớòỏìốôôòÌợÃòÔỵíòõôõòEòÌEòỎợòỏìốốộòẦEòÌEòừẰòÌởẦòẠÃỌiòGẢờÌòẢÃỹẬòồổộòGẢMẾẬẠòÌÃỹẬòỎÃòGẢởẦòỎỷòÌỡÃòÌICẬẠíòGẢởÌòÌÃỷẬòẢẾẬòơíõòÌẶòữẸẬẠíòừỊẺựòẢởòÌỡÃòÌẢvẨòHỊỐòữẰẬẢìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókbỀÃòựẢKòữỷò“ãẢMỂẬẠòÌEẬòGẢờGòẤỊũÌòữAòÔùỐòửÓẬẠòỎqẬòẢẪớòẠÃớẨòÌẢEẬẠòớẬòÌẨợẬ”íòẬqẦòõọõôíòựờựòựụGíòẬẠợẬẢíòữẰớòGẢMẾẬẠòÌIỳẬòữẰớòừợẬòÌẶẬẢòàỊỡẬẠòãIẰòÌÃỵGòÌJựòÌqẬẠòựMỆẬẠòựEẬẠòÌờựòựẢẶòữởẨíòÌIÃAẬòÂẢớÃòữẸẬẠòừẺòựờựòẠÃỡÃòGẢờGòừỡẨòữỡẦòÌIũÌòÌÓòỚã$ãìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókãIẨẬẠòữẪíòÌũGòÌIỊẬẠòẬùẬẠòựớẨòẬẢũẬòÌẢNựíòỒòÌẢNựòựẢụGòẢợẬẢòGẢờGòẤỊũÌòựKớòẬẠMỆÃòÌẢớẦòẠÃớòẠÃớẨòÌẢEẬẠòỎợòÔùỐòửÓẬẠòỎqẬòẢẪớòẠÃớẨòÌẢEẬẠòớẬòÌẨợẬiòGẢụẬòữụỊòẠÃỡẦòÌIỳẬòồểòÍÉòỎJíòÍÉòẬẠMỆÃòựẢỵÌíòừẰòÌẢMẾẬẠòửẨòã<$ãòÍẨòỎỀÃòẬqẦòõọõõìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókãởÃòẢẺÃòẬẠẢẰíòữởÃòửÃỹẬòẤpẬẢòữởẨòựờựòừẺíòẬẠợẬẢòỎợòữẰớòGẢMẾẬẠòÌIẨẬẠòựỡòẬMỀựòữpòữờẬẢòẠÃờòÂỵÌòHỊỡòữởÌòữMỂựòÌIẨẬẠòựEẬẠòÌờựòừỡẨòữỡẦòÌIũÌòÌÓòỚã$ãìòỮẸẬẠòÌẢỆÃíòÌẢỡẨòẤỊũẬíòữỷòIớòựờựòẠÃỡÃòGẢờGòÌICẬẠòÌùẦòẬẢsẦòẠÃỡẦòÌẢÃAỊòã<$ãìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókáẢờÌòừÃAỊòÂỵÌòẤỊũẬíòỪẺòÌIMỄẬẠòỪẺò$ãbãò<ẠỊỐÁẬòbqẬòãẢrẬẠòừÃAỊòửMẾẬẠòẬẢỌẬẠòẬÊòẤÓựíòữẪẬẠòẠẪGòựKớòựờựòựẾòHỊớẬíòữẾẬòỎẰíòừẺíòẬẠợẬẢòỎợòữẰớòGẢMẾẬẠòÌIẨẬẠòựEẬẠòÌờựòữỡẦòừỡẨòÌIũÌòÌÓòỚã$ãòÌIẨẬẠòẬqẦòHỊớìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókỮẸẬẠòÌẢỆÃíòữỷòẬẠẢẰòẳỐòừớẬòỚã$ãòàỊÉựòẠÃớíòựờựòừẺíòẬẠợẬẢíòữẰớòGẢMẾẬẠòÌũGòÌIỊẬẠòÌẢÓựòẢÃỹẬòÌÉÌòỗòẬẢẪẦòẬẢÃỹẦòỎJòÌICẬẠòÌùẦòẬqẦòõọõôìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókãIẨẬẠòữẪíòÌũGòÌIỊẬẠòừỡẨòữỡẦòÌÃỵẬòữẺíòựẢụÌòẤMỂẬẠòựờựòửÓòờẬòữủỊòÌMòÂỵÌòựụỊòẢởòÌủẬẠòẠÃớẨòÌẢEẬẠòÌICẬẠòữÃAẦíòÔÒòẤỒòửNÌòữÃAẦòựờựòữÃAẦòữvẬíòữÃAẦòÌÃỷẦòưẬòã<$ãiòẬùẬẠòựớẨòẬqẬẠòẤÓựíòẢÃỹỊòHỊỡòÌẢÓựòÌẢÃòGẢờGòẤỊũÌòỎỷòừỡẨòữỡẦòÌIũÌòÌÓòỚã$ãìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókỰJựòỮMỆẬẠòừẺòbÃỹÌò<ớẦíòỪẺò$ãbãòGẢÉÃòẢỂGòựẢtÌòựẢýòảỄò$ãbãòựờựòữẰớòGẢMẾẬẠòÌqẬẠòựMỆẬẠòựEẬẠòÌờựòÌẢớẬẢíòÂÃAẦòÌIớòựEẬẠòÌờựòữợẨòÌởẨíòÍờÌòẢởựẢíòựụGòẠÃụỐòGẢwGòẤờÃòÔvòữMỆẬẠòừẺòÌIỳẬòÌẨợẬòHỊÉựìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỚỊÌẢẨIók(ỳòãIMỆẬẠj/GkjửÃỎòựẤớÍÍềóửIvẤớÌvửókjÍÌIẨẬẠkãÃẬòẤÃỳẬòHỊớẬhj/ÍÌIẨẬẠkjỊẤòựẤớÍÍềóÌÃÌẤv-ÌẢỊẦừ-ớẬử-ÍớGẨókjẤÃkjớòÌÃÌẤvềóãqẬẠòựMỆẬẠòựờựòừÃỹẬòGẢờGòữỡẦòừỡẨòÌIũÌòÌÓòớẬòÌẨợẬòẠÃớẨòÌẢEẬẠòÌIỳẬòàỊÉựòẤẺòơíòìììóòẢIvÀềó/ÌớẬẠ-ựỊẨẬẠ-ựớự-ừÃvẬ-GẢớG-ửớẦ-ừớẨ-ÌIớÌ-ÌỊ-ớẬ-ÌẨớẬ-ẠÃớẨ-ÌẢẨẬẠ-ÌIvẬ-HỊẨự-ẤẨ-ơ-ửẨớẬ-HỊớ-ẢỊỐvẬ-ẢỊẨẬẠ-ẢẨớ-ỏộỗơốỏìẢÌẦókjÃẦẠòÍIựềó/ẦvửÃớ/ỏõọ/ẬvÕÍ/õõõơ/ốỗửỏỏổồỗỏỏÌỏộỗơốỏẤọìẴGẠóòớẤÌềó%ẺÃòẬẠẢẰòÌIÓựòÌỊỐỵẬòÌẨợẬòHỊÉựòÌẼẬẠòÂỵÌòựEẬẠòÌờựòữỡẦòừỡẨòÌIũÌòÌÓòớẬòÌẨợẬòẠÃớẨòÌẢEẬẠòẬqẦòõọõõóò/kj/ớkjửÃỎkjÍÌIẨẬẠkjớòÌÃÌẤvềóãqẬẠòựMỆẬẠòựờựòừÃỹẬòGẢờGòữỡẦòừỡẨòÌIũÌòÌÓòớẬòÌẨợẬòẠÃớẨòÌẢEẬẠòÌIỳẬòàỊÉựòẤẺòơíòìììóòẢIvÀềó/ÌớẬẠ-ựỊẨẬẠ-ựớự-ừÃvẬ-GẢớG-ửớẦ-ừớẨ-ÌIớÌ-ÌỊ-ớẬ-ÌẨớẬ-ẠÃớẨ-ÌẢẨẬẠ-ÌIvẬ-HỊẨự-ẤẨ-ơ-ửẨớẬ-HỊớ-ẢỊỐvẬ-ẢỊẨẬẠ-ẢẨớ-ỏộỗơốỏìẢÌẦókãqẬẠòựMỆẬẠòựờựòừÃỹẬòGẢờGòữỡẦòừỡẨòÌIũÌòÌÓòớẬòÌẨợẬòẠÃớẨòÌẢEẬẠòÌIỳẬòàỊÉựòẤẺòơíòìììj/ớkj/ÍÌIẨẬẠkjGòựẤớÍÍềóẢvớửókăỪ<ỬòẢỊỐỹẬò%MỀẬẠò%ẪớòỎOớòựẪòỎqẬòừỡẬòẠÒÃòăỪ<ỬòÌẶẬẢíòỪớẬòỚẬòÌẨợẬòẠÃớẨòÌẢEẬẠòÌẶẬẢíòỰEẬẠòớẬòÌẶẬẢòỎợòỰJựòàỊỡẬòẤỒòữMỆẬẠòừẺò**òỎỷòỎÃỹựòÌqẬẠòựMỆẬẠòựờựòừÃỹẬòGẢờGòừỡẨòữỡẦòÌIũÌòÌÓòớẬòÌẨợẬòẠÃớẨòÌẢEẬẠòÌIỳẬòàỊÉựòẤẺòơíòữẨởẬòHỊớòữẰớòGẢũẬòẢỊỐỹẬò%MỀẬẠò%Ẫớìj/Gkj/ửÃỎkj/ẤÃkjẤÃkjớòÌÃÌẤvềóỰEẬẠòữÃỹẬòựKớòãẢKòÌMỀẬẠòỎỷòừỡẨòữỡẦòÌIũÌòÌÓíòớẬòÌẨợẬòẠÃớẨòÌẢEẬẠòÌIẨẬẠòửẰGòãỵÌòỎợòìììóòẢIvÀềó/ựẨẬẠ-ửÃvẬ-ựỊớ-ÌẢỊ-ÌỊẨẬẠ-Ỏv-ừớẨ-ửớẦ-ÌIớÌ-ÌỊ-ớẬ-ÌẨớẬ-ẠÃớẨ-ÌẢẨẬẠ-ÌIẨẬẠ-ửÃG-ÌvÌ-Ỏớ-Ấv-ẢẨÃ-ÔỊớẬ-õọõô-ỏổõơộỗìẢÌẦókjÃẦẠòÍIựềó/ẦvửÃớ/ỏõọ/ẬvÕÍ/õõồỏ/ỏỏốửỏõọõơồổÌộỏỗơẤổ-ớìẴGẠóòớẤÌềó%ẺÃòẬẠẢẰòÌIÓựòÌỊỐỵẬòÌẨợẬòHỊÉựòÌẼẬẠòÂỵÌòựEẬẠòÌờựòữỡẦòừỡẨòÌIũÌòÌÓòớẬòÌẨợẬòẠÃớẨòÌẢEẬẠòẬqẦòõọõõóò/kj/ớkjửÃỎkjÍÌIẨẬẠkjớòÌÃÌẤvềóỰEẬẠòữÃỹẬòựKớòãẢKòÌMỀẬẠòỎỷòừỡẨòữỡẦòÌIũÌòÌÓíòớẬòÌẨợẬòẠÃớẨòÌẢEẬẠòÌIẨẬẠòửẰGòãỵÌòỎợòìììóòẢIvÀềó/ựẨẬẠ-ửÃvẬ-ựỊớ-ÌẢỊ-ÌỊẨẬẠ-Ỏv-ừớẨ-ửớẦ-ÌIớÌ-ÌỊ-ớẬ-ÌẨớẬ-ẠÃớẨ-ÌẢẨẬẠ-ÌIẨẬẠ-ửÃG-ÌvÌ-Ỏớ-Ấv-ẢẨÃ-ÔỊớẬ-õọõô-ỏổõơộỗìẢÌẦókỰEẬẠòữÃỹẬòựKớòãẢKòÌMỀẬẠòỎỷòừỡẨòữỡẦòÌIũÌòÌÓíòớẬòÌẨợẬòẠÃớẨòÌẢEẬẠòÌIẨẬẠòửẰGòãỵÌòỎợòìììj/ớkj/ÍÌIẨẬẠkjGòựẤớÍÍềóẢvớửókàã>ò-òãẢKòÌMỀẬẠòỰẢĂẬẢòGẢKòáẢởẦò)ÃẬẢòỰẢĂẬẢòỎOớòÂỒòỰEẬẠòữÃỹẬòÍÉòỏỏổố/ỰỮ-ããẠòẬẠợỐòỏơ/ỏõ/õọõõòỎỷòừỡẨòữỡẦòÌIũÌòÌÓíòớẬòÌẨợẬòẠÃớẨòÌẢEẬẠòÌIẨẬẠòửẰGòãỵÌòỬMẾẬẠòẤẰựẢíòãỵÌò<ẠỊỐỳẬòữờẬòàỊỒò)pẨòỎợò(ÁòẢẺÃòÔỊùẬòõọõôìj/Gkj/ửÃỎkj/ẤÃkj/ỊẤkjửÃỎòựẤớÍÍềóựẤIókj/ửÃỎkj/ửÃỎk

Lê Trường

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết