Cập nhật:  GMT+7
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2MUvhu6FsN+G7kWprbzfhu6nhu5PhurPhu5E34bun4bur4bujw6o34bun4bur4bq34buRN+G7qcWpbMOs4bupfTdr4buXw6o34bupw6nhu6U3w6pr4burw4Bo4buRN+G7gcOtN8OKa8OzN+G7qWtvNzjhuqE34buR4bqnw7Q3YThhODAvazkxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulS+G7h+G6seG6vzYxIuG7puG7qCA3LTdL4budw7Q34buR4bqxw4A3OcOjWzlhW2E4OeG6r3034bup4bq1bDdL4bqzN+G7kOG7oWx9N+G6vOG6seG7kTfhu6jhu6vDgGjhu5E3amzhurfhu5M34buoxanhu6vhu5FqN3hy4buRajfhu6lwN8Oqa3nDqjdr4buhbDfhu5Fqa2834bupxanhu7PDqjfhu6nhu6vDgGnhu5E34buRamtsaOG7kTfDqnnhu6t9N2vhu5fDqjfhu6nDqeG7pTfDqmvhu6vDgGjhu5E34buBw603w4prw7M34bupa283OOG6oTfhu5HhuqfDtDdhOGE4N+G7ucOtN+KAnOG7qOG6p+G7kWo3w6p4dOG7kWo34buPa+G7o2w34buB4bq1bDfhu4Hhu5PhurPhu5E34buPaeG7qTfhu6nhu5PhurPhu5E34bq/ZOG7kTfhu6nhu6HDqn03w4Fkw4A34bq/4buz4buRajfhu4DDouG7kWo34bu54bqzN2vDrDfhu6lr4buj4buRajfDqmtt4buRazfhu6nFqW834bupxanhu5Phu5FqN8aw4bq1w6prfTfhu7nhu7fhu5FqN8O04bq14buRazfhu6lr4buH4buTN+G7qXg34bupeMO64buRan034buB4bq14buTN+G7gXnDqn034bula+G7k+G7kWo3w6rhurfDqms3S+G7nzfDimttN8OUbOG7kWvigJ1bN+G7pGvhu5k34bq8bTfhu6lreDfhu6jDs+G7kWs3dsOAfTfDimt2N+G7qW/Dqms34buq4bq84buQ4bq+N+G7qcOz4buRazfhu5Bq4burw4Dhu4nhu5E34buAecOqN8OKa23hu5FrN8Oqa3Y34bupxaluN2vhu6FsN+G7kWprbzfhu6nhurVsN+G7gWzhu4vDtDfDqmXhu6s34bupw7Phu5FrN+G7puG7q8Oi4buRajfhu6jFqW9bMC/hu6UxMOG7qeG6seG6vcO14buHN8aw4bupw4DDteG7hyw2w7ThurHFqWps4buRPmHhu6XDgTfhurHhu6vhu6nhu5M2MTDhu6nFqTEw4bup4bq/MTBsw7RqN8awxanDqiw2Ly/Dqlvhur3hurHhu5Phu6fhu6vhurHhu5Fq4bupxalsW+G7ueG7kS/hur/hu4fGsOG7j+G7qeG7k+G7pS/hu5Hhu4dBxrAvOeG6r+G6oTgvw6DEg+G6v2E5w6E4OMOhOOG7qTnDoMOg4bqjw6Phuq/DtTlb4buN4bulajY3LzEwL+G7qeG6vzEwL+G7qcWpMTDhu6nFqTEw4bup4bq/MTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDiuG6t8OqN+G7geG6tWw34bq9bOG7i+G7qzfhu6lr4bqxw7Q34bq/4buzN2vhu6FsN+G7kWprbzfhu6nhurVsN+G7gWzhu4vDtDfDqmXhu6s34bupw7Phu5FrN+G7puG7q8Oi4buRajfhu6jFqW83LTfDguG7kWs+N+G7qGvhurHhu5FrN0vDomwwL+G7pTEwL+G7qeG6vzEwL+G7qcWpMTAv4bup4bqx4bq9w7Xhu4cxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MUvhu6FsN+G7kWprbzfhu4HhuqU34buRamvhu4c3Smzhurfhu5M3xrB4fTfhu6hsaeG7kTfGsMOyN0vhu5PhurPhu5FqN8OKa2034bq8w6Lhu5N9N+G7kWrhu6vDgGjhu5E3VsOAN+G7uWxo4buRN0vhu6FsN+G7geG7n+G7kWo3w5VtN8O14burw6nhu5E34buoxanhu6vhu5FqN3hy4buRan03w6pr4burw4Bo4buRN2ps4bqxN8Oq4bqx4buTN8OqxJHhu6U3S+G7l8OqN+G7uWxo4buRN8OKa23hu5FrN+G7qcWpbzfhu6fhu6vhu6PDqjdqbOG6sTdL4bufN8OKa203w5Rs4buRazfhu6nFqeG7s8OqN+G7qWxp4bulN+G6veG6t+G7kzfDquG6t+G7kzfhu6nFqeG7q8OAw63hu5E34buB4bq14bupN+G7keG7oWw34bq/4bur4buRajfDqmvhu6vDgGjhu5E34buBw603w4prw7M34bupa283OOG6oTfhu7nDrTfhu4HhurnDgDfDtOG6teG7kWs3a+G7l8OqN+G7qcOp4bulN+G7ueG6szfDteG6s8O0N+G7qWvhu4fhu5M34bupeDfhu6l4w7rhu5FqfTfhu4HhurXhu5M34buBecOqfTfhu6Vr4buT4buRajfDquG6t8OqazdL4bufN8OKa203w5Rs4buRazfhu5HhuqfDtDdhOGE4Wzfhurzhurfhu5M3w6rhurfhu5M34buRa8SR4buRN8O04bq14buRa3034buB4bq1bDfhu4Hhu5PhurPhu5E34buPaeG7qTfhu6nhu5PhurPhu5E34bq/ZOG7kTfhu6nhu6HDqjfhu6lr4buH4buTN+G7qXg34bupeMO64buRajdL4bufN8OKa203w5Rs4buRazfhu7nDveG6sTfDteG6szfhu4F4dOG7kWo3w7Xhu6NsN8Oqa2xp4buRN8O1eHXDqjfDqmtt4buRazfhu6nFqW97N8O14bqzN8aw4bq3w6prN8O1eHXDqjfDtMO6N8Wp4buh4buRajfhu6nhu6NsN+G7geG6sTfhu4Hhu5PhurPhu5E34buPaeG7qTfhu4Hhu4s34bupa2jDtDfhur3hurXhu5E34bq9c+G7qTfhu6lr4butezfhu7nDveG6sTfDteG6szfDqmtt4buRazfGsOG6t8OqazfDqmtt4buRazfhu6nFqW834bupw6nhu6U3a3Xhu6U3w6rhurfDqjfDteG7s8OqN8O1eHXhu5FqN+G7kWtk4buRN+G6v2Thu5F9N+G6v2Thu5E34bup4buhw6p9N8O14bqzN+G7pWt4cuG7kWo34bupa3nDqn034buB4buh4buRajfDteG7s8OqN+G7qeG6teG7kzfhu5Fo4buRN8awecOqN8O04bq14buRazfhu6lr4bqz4buRazfDquG7neG7kWo3w6p24bqxN8Oq4bq3w6prN8O04bq14buRan034buB4buT4bqz4buRN+G7j2nhu6k34bupa243w7ThurXhu5FrfTfDqmts4bqxN8WpZzfhu6lrbjfDgGnhu6tbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7uMOtN+G7keG7oWw34bq/4bur4buRajfhu4Hhu5PhurPhu5E34buPaeG7qTfhu7nhurM34buB4bq1bDfhu4Hhu5PhurPhu5E34buPaeG7qX03w4prdjfhu6lvw6prN0vhu583w4prbTfDlGzhu5FrN+G7kWvEkeG7kTfDtOG6teG7kWs34buB4buT4bqz4buRN+G7j2nhu6k34bupxanhu5Phu5FqN+G7gMOi4buRajfDteG6szdr4bqz4buRajfhu4Fl4burfTfigJzDquG6t8OqN+G7geG7n+G7kWo3w6prbTfhu6nDvTfhu6jFqeG7q+G7kWo3eHLhu5FqN+G7gWnhu5E3w6prbDfhur3hu6E34bula8OibDdqbOG7tzdqbuG7kTfhu4Hhu5PhurPhu5E34buPaeG7qTfhu5FrxJHhu6k34bupxaltN+G7kWt4N2ps4bu3N2pu4buRN8Oqa+G7kzfDquG7k+G7kTfhu5FqeHJsN8OqduG6sTfDtOG6reG7qTfDtG7hu5Fr4oCdezfhu4Hhu5PhurPhu5E34buPaeG7qTfhu6nFqeG7k+G7kWo34buAw6Lhu5FqN8O14bqzN+G7qcSRw7Q3anhy4buRajfhu4Hhu4s3w6pr4buTN+G6v2Thu5E34bupa+G7h+G7k3s34buB4buf4buRajfhu6lrdGw34buB4buT4bqz4buRN+G7j2nhu6k34bupxanhu5Phu5FqN+G7gMOi4buRajfDquG7leG7kTfDteG6szfhu6lt4buRazfhu4DDouG7kWp9N+G7kWrhu6vDgGjhu5E34bup4bqtw6p9N+G7qWt4c8OqN+G7geG7kzfDqnbhurE34buAw6Lhu5FqN8O04bq14buRazdr4bqxw4A34buAw6Lhu5FqN8OAaeG7q1tbWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6hr4buzw6o34bupbOG7ieG7kTfDquG6t8OqazfDtOG6teG7kWo34bu4bMOs4bupN+G7kOG6scO0N+G6rzg34buR4bqnw7Q34bun4bur4bqxN+G6v3hzbDfGsOG7szfDteG6peG7kWs34buB4bq14buTN8OqduG6sTfhu4DDouG7kWo34buPa2Lhu5FqN+G7gW/hu5FrN+G6veG6s2w3a+G7l8OqN+G7geG6tWw34buB4buT4bqz4buRN+G7j2nhu6k34bup4buT4bqz4buRN+G6v2Thu5E34bup4buhw6o3w6prbeG7kWs3w7XhurM3xrB5w6o3w7ThurXhu5FrN+G7qeG7kzfDtXPhu5E34buBeOG6sTfhu4HEkeG7qTfhu5F4c8OqN+G7qeG6sTfhu7l4deG7qTfhu6fhu6vhurE34buRa2zDreG7qzfhu6lrdGw34buBbOG7i8O0N+G7j2vhu5k34buPa+G6p+G7kX03amzhurHhu5E34buPa3A34buBaeG7kTfhu6lr4bqz4buRazfDquG7neG7kWpbN+G7kGrhurPDgDfhu5HhurHDgH034bq94bqzbDdr4buXw6o34buB4bq1bDfhu4Hhu5PhurPhu5E34buPaeG7qTfhu6nhu5PhurPhu5E34bq/ZOG7kTfhu6nhu6HDqjfDquG6s+G7kWo3w7ThurHhu5FqN+G7qW3hu5FrN+G7qWt0bDfGsOG7s303w6rhu5k34bqgN+G7kWprw7LhurE34bun4bur4bqx4buRN+G7qcWp4buX4buRajfhu6nFqeG7k+G7kWo34bq94bujbDfDqsOi4buRazfhu6lu4buRazdrbuG7kWs34bupxanhu5Phu5FqN+G7kXhzw6o34bu54bqzN+G7qWtpN2psc2w3w6rhu5k34buRa2zDreG7qzfhur9s4buJ4buRN+G6vWxp4buRN+G7pWt5w6o34bup4bq14bulfTfhu49r4buZN8O1eHThu5FqfTfhu4Hhu5VsN2vGoWw34bup4buT4bqz4buRN+G7gMOi4buRan034bup4buT4bqz4buRN+G7p+G7q2Thu5F9N+G7qeG7k+G6s+G7kTfhur9k4buRN+G7pWvDomw34buPbGjhu5E34buBb+G7kWs3w7Thu6/Dqjfhu6lsaOG7qzfDtW03w7V4w7rhu5FqN8Oq4bq3w6prN8O04bq14buRajfDqnbhurE34buAw6Lhu5FqN8O14bqzN+G7geG7ocOqN8O1w6nhu6U34bq/ZOG7kTfhu6nhu6HDqjdq4bqt4buRN+G7uXNsN8Oqa3Y34buRamvDsuG6sTfDgeG6pTdr4buhbHs34bula+G6t+G7qTdr4burw4A3xrB5w6o3w7ThurXhu5FrN+G7geG6tWw34buB4buT4bqz4buRN+G7j2nhu6k34bup4buT4bqz4buRN+G6v2Thu5E34bup4buhw6p9N8OBZMOAN+G6v+G7s+G7kWo34buAw6Lhu5FqN+G7ueG6szdrw6w34bupa+G7o+G7kWo3w6prbeG7kWs34bupxalvN+G7qWvhu7PDqjfGsOG7szfhu6nFqeG7k+G7kWo3xrDhurXDqmt9N+G7ueG7t+G7kWo3w7ThurXhu5FrfTfDteG6peG7kWs34buB4bq14buTN+G7qWvhu7PDqjdrbMOs4buRN+G7qWvhuq3hu5FqN8O1dWw3w6rhu53hu5FqN8Oq4bur4buhw6o34buBcGw3w7RzbDfDqnbhurE34buBxJHhu6k34buReHPDqn034buB4bq34bulN3nhu5FqN8OAaOG7qzfDqmXhu6s34buRa2zDrMO0N+G7ueG7rzfDquG6t8OqazfDtOG6teG7kWo34bupxanhu5Phu5FqN2ps4bqxbDfhu4Hhu5PhurXhu5E3w7RzbFswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxw4pr4burw4Bo4buRN+G7gcOtN8OKa8OzN+G7qWtvNzjhuqE3a+G7l8OqN+G7qcOp4bulN+G7ueG6szfDteG6s8O0N+G7qWvhu4fhu5M34bq84bq3w6o34buR4bqnw7Q3YThhODfigJzhu6jhuqfhu5FqN8OqeHThu5FqN+G7j2vhu6NsN+G7geG6tWw34buB4buT4bqz4buRN+G7j2nhu6k34bup4buT4bqz4buRN+G6v2Thu5E34bup4buhw6p9N8OBZMOAN+G6v+G7s+G7kWo34buAw6Lhu5FqN+G7ueG6szdrw6w34bupa+G7o+G7kWo3w6prbeG7kWs34bupxalvN+G7qcWp4buT4buRajfGsOG6tcOqa3034bu54bu34buRajfDtOG6teG7kWs34bupa+G7h+G7kzfhu6l4N+G7qXjDuuG7kWp9N+G7geG6teG7kzfhu4F5w6p9N+G7pWvhu5Phu5FqN8Oq4bq3w6prN0vhu583w4prbTfDlGzhu5Fr4oCdN+G7kWvhuqnDtDfhu6lsaeG7pTfhu6nhu6/Dqjfhu5Fk4buRajfDquG6seG7kzfhu5Frw6nhu5E34bupa3nDqjfDqnbhurE34bup4buT4bqz4buRN+G7gMOi4buRan034bup4buT4bqz4buRN+G7p+G7q2Thu5E34bu54bqzN+G7qeG7k+G6s+G7kTfhur9k4buRN+G7ucOtN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7keG7oWw34bq/4bur4buRajfDqnI34bq9w6Lhu5F9N2ps4bq3N+G7qcWpbzfhu6nhu5M3w7Vz4buRN8OqduG6sTfhu6l4N+G7qXjDuuG7kWp9N+G7geG6teG7kzfhu4F5w6p9N+G7pWvhu5Phu5FqN8Oq4bq3w6prN0vhu583w4prbTfDlGzhu5Frezfhu4F44bqxN+G7uWzDrMOqN2vhu5fDqjfhu6nDqeG7pTfhu7nhurM3w7XhurPDtDfhu6lr4buH4buTN+G6vOG6t8OqN+G7gWw34bu54bqz4buTN+G7kcOt4buRN+G7kWnhu6VbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qGvhu4fhu5M34buB4buZfTfDtHFsN8O04buh4bupN8Oq4bq34buRN+G6veG7oX034buBw6Lhu5FqN+G7uWxo4buRfTfhu6lwN8Oqa3nDqjfhu4HDouG7kWo3w6pl4buRN+G7p+G7q+G6t+G7kTfhu6nFqWzDrOG7qTfDquG6t8OqN+G7keG7oWw34bq/4bur4buRajdr4buXw6o34bupw6nhu6U34bu54bqzN8O14bqzw7Q34bupa+G7h+G7kzfhu6l4N+G7qXjDuuG7kWp9N+G7geG6teG7kzfhu4F5w6p9N+G7pWvhu5Phu5FqN8Oq4bq3w6prN0vhu583w4prbTfDlGzhu5FrN+G7ucOtN+G7qeG6p+G7kWo3w6p4dOG7kWo34buPa+G7o2w34buB4bq1bDfhu4Hhu5PhurPhu5E34buPaeG7qTfhu6nhu5PhurPhu5E34bq/ZOG7kTfhu6nhu6HDqn03w4Fkw4A34bq/4buz4buRajfhu4DDouG7kWo34bu54bqzN2vDrDfhu6lr4buj4buRajfDqmtt4buRazfhu6nFqW834bupxanhu5Phu5FqN8aw4bq1w6prfTfhu7nhu7fhu5FqN8O04bq14buRa3s34bu5w6nhu5E34bq/4buv4buRajfGsOG6t+G7kWo34bup4bq14buTN+G6v2w3xrDDouG7kTfhu6l4N+G7qXjDuuG7kWo3S+G7nzfDimttN8OUbOG7kWs34bu54bqz4buTN+G7qWvhu7PDqjfhu6ls4buJ4buRN+G7qWvhu7PDqjdrbMOs4buRN+G7kWtsw6zDtDfhu7nhu683w6prbeG7kWs34bupxalvN8OqduG6sTfhu4Fv4bqxN+G7pWt4cuG7kWp9N8Oqcjfhu6fhu6vhurHhu5F9N+G7gXLhu5E34bu5bzfhu4Hhu4s34bu5bMOsw6o3a+G7l8OqN+G7qcOp4bulN+G7ueG6szfDteG6s8O0N+G7qWvhu4fhu5M34bq84bq3w6o34buRauG6s8OAN8Oq4bqz4buRajfhu4HhurXhu6k3a2zDrOG7qzfhu6fhu6vDojfhu6lrbGnhu6k34bupa+G7s8OqWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5Dhu6hLMC/hu6Ux


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tặng 335 suất quà cho người dân biên giới

Tặng 335 suất quà cho người dân biên giới
2019-12-16 16:37:58

(QT) - Câu lạc bộ Hội thiện nguyện TP. Đông Hà vừa tổ chức chương trình tình nguyện “Đông ấm vùng cao năm 2019” tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết