Cập nhật:  GMT+7
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6veG7quG6sOG7seG7heG7t+G7qeG7q3bhu4Xhu51s4bu54buF4bujbOG7ueG7hUfhu7F14bu34buFInfhu7fhu6vhu4XhurzDjeG7heG7s+G7leG7t+G7hcSQ4bur4buA4buFaOG7iWThu4Xhu7fhu6vhu7Hhu6Xhu7Xhu4XDveG7r+G7hWhmZ8Os4buF4oCT4buFaGZoZuG6uy/hu6tn4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6pwa+G7n+G7g+G6vcOpfSLhurnhu4Ut4buFXWzhu7fhu6nhu4Xhu7drw43hu4Vo4buLxJFnaMSRaGZnamThu4Xhu5xr4bu34buFIkXDjXXhu7fhu4Xhu6nhu7Fs4bu54buFInfhu7fhu6vhu4XhurzDjeG7hX1Fb+G7t+G7qeG7hSJDduG7hcSQ4bq24buF4buj4bur4buA4buj4buF4bur4bqw4bux4buF4bu34bup4burduG7heG7nWzhu7nhu4Xhu6Ns4bu54buFR+G7sXXhu7fhu4Uid+G7t+G7q+G7heG6vMON4buF4buz4buV4bu34buFxJDhu6vhu4Dhu4Vo4buJZOG7heG7t+G7q+G7seG7peG7teG7hcO94buv4buFaGZnw6wt4buFaGZoZsSR4buFIuG7q2vhu7Xhu4Xhu5/hu4Lhu4Xhu6vhurDhu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6t24buF4bujQeG7hSJD4bq+4bqs4bu34bup4buF4bug4bu5beG7t+G7heG7oW7hu7Hhu4Xhu53hu7Hhu6dF4buFfUXEguG7o+G7heG7q+G6sOG7seG7hcSQd+G7t+G7q+G7heG7quG7uW3hu7fhu6nhu4Xhu6Dhu4Dhu6Phu4Ui4bur4buN4bu34bup4buF4buhw7Phu4Xhu6HDuuG7t+G7heG7n+G7guG7hUdt4buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7hcSQ4bux4bu34buFxJBu4bux4buF4bur4bqw4bux4buF4bu34bup4burduG6uy/huqrhur3hurvEkGvhu53hu7Nw4buFRMSQw43hu7Nww6Lhu4Phu7VrQ+G7qeG7seG7t2Jo4bqqSeG7hWtFxJDhu7nhu4Phur3hurvEkEPhur3hurvEkOG7n+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o8SR4buda+G7uUJFa+G7t+G7qcSQQ+G7scSRR+G7ty/hu59wRMO9xJDhu7nhuqov4bu3cEhEL2dqw6xnL8OtxKnhu5/DrWdnaOG7i8OtaMSQZ8Otw61qaGrhu7NnxJF54bqq4bup4buD4buFL+G6veG6uy/EkOG7n+G6veG6uy/EkEPhur3hurvEkEPhur3hurvEkOG7n+G6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hu6rhurDhu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6t24buF4budbOG7ueG7heG7o2zhu7nhu4VH4buxdeG7t+G7hSJ34bu34bur4buF4bq8w43hu4Xhu7Phu5Xhu7fhu4XEkOG7q+G7gOG7hWjhu4lk4buF4bu34bur4bux4bul4bu14buFw73hu6/hu4VoZmfDrC3hu4VoZmhmLeG7hU/hu7fhu6ti4buF4buqw6FL4bq7L+G6quG6veG6uy/EkOG7n+G6veG6uy/EkEPhur3hursvxJBr4bud4buzcOG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur0ibuG7seG7heG7q+G6sOG7seG7heG7t+G7qeG7q3Zk4buFIkPhur7huqzhu7fhu6nhu4Xhu6Dhu7lt4bu34buF4buhbuG7seG7heG7neG7seG7p0Xhu4V9RcSC4buj4buF4bur4bqw4bux4buFxJB34bu34bur4buF4buq4bu5beG7t+G7qeG7heG7oOG7gOG7o+G7hSLhu6vhu43hu7fhu6nhu4Xhu6HDs+G7hcSQ4burw4Phu7fhu6nhu4XEkOG7seG7t+G7hUfDueG7hWfEqeG7heG7n+G7guG7hWzhu7fhu4Xhu7NF4buXxJDhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4VE4buEa+G7heG7oeG6tuG7sWThu4Vn4buJ4buF4buf4buC4buFbOG7t+G7heG7s0Xhu5fEkOG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7hcSQ4burw4Phu7fhu6nhu4VCRWvhu4Xhu7Phu5Xhu7fhu4Xhu6Hhu5VF4buFxJBu4bux4buFw73hu6/hu4Xhu6vDgOG6quG7hcSQ4bur4buA4buFxKnhu4V9RcSC4buj4buF4bur4bqw4bux4buFw73hu6tBa+G7heG6oeG7sMOhZOG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7oUFk4buFfUXEguG7o+G7heG7q+G6sOG7seG7heG7ocOz4buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7hUJFa+G7heG7nOG6sOG7heG7s0Xhu5fEkOG7heG7smvhu7nhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4XDqUThu4Rr4buF4buh4bq24bux4bq54buF4bujQeG7heG7t+G6sOG7seG7heG7n0Xhu7fhu6nhu4VCRWvhu7fhu4XEkEPDgOG7t+G7qeG7hUfDueG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq9QkXDjeG7heG7oXbhu7fhu6vhu4XEkEXhurbhu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6t34buF4bur4bq+ReG7heG7o+G6vGvhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu7Nr4bu54buF4buh4bqw4bu34bup4buFxJBD4bu54bu34bup4buF4buh4buxw7lF4buFw73hu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu7Nr4bu54buF4buh4bqw4bu34bup4buF4bud4buv4bu34bur4buFxJDhu6vhur7huqThu7fhu6nhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4Xhu6Hhu7HDuUXhu4Xhu6Phu6t34bu34bur4buFxJDhu6tw4bu54buF4buz4bqw4buFxJBD4buv4bu34bur4buF4buj4bur4bu54buF4buhw7rhu7fhu4XDveG7q+G7seG7heG7oeG6vOG7heG7i2jhu4XEkEXhurbhu7Hhu4Xhu6HEguG7seG7hUfDguG7seG7heG7s2vhu7nhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4Xhu7dr4bu14buFR23hu7nhu4Xhu7fDsuG7teG7hWhmaMSp4buFR23hu4Xhu6Hhurzhu4Xhu4tm4buFxJBF4bq24bux4buF4buhxILhu7Hhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu7Nr4bu54buF4buh4bqw4bu34bup4buF4bu3RuG7hUdt4bu54buF4bu3w7Lhu7Xhu4VoZmnDrOG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7n+G6vuG7heG7s0Xhu5fhu7dk4buF4bu34bur4buT4bu34buF4buf4buT4bu34buF4buhw7Xhu6Phu4Xhu53hu7Hhu6XEkOG7hUJFa+G7t+G7hcSQ4buT4bu1xJHhu4Ui4burcOG7ueG7heG7oUFk4buFR+G7seG7peG7o+G7heG7oeG7scO5ReG7heG7o+G7q3fhu7fhu6vhu4XEkEXhurbhu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6t34buF4bur4bq+ReG7heG7s23hu4Xhu6Phu5Xhu7fhu4XEkOG7q+G7scO6xJDhu4Xhu6Hhu6fhu4Xhu6Fv4bu14buF4budb+G7ueG7heG7gOG7t+G7qeG7heG6quG7q0Hhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu7fhu6lFw43hu4Xhu6PhurThu4Xhu6nhu7Ft4buF4burQWvhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4VExILhu4Xhu6Fr4bu34bup4buF4buf4buxxanhu7fhu4VDa+G7hcSQbuG7seG7heG7t+G6vsOC4buj4buFxJBrZOG7hURFw43hu4Xhu6nhu7Fv4bu14buF4buf4buT4bu34buFRMSC4buFxJBD4bu54bu34bup4buF4buh4bqw4buFxJBF4bq24bux4buF4buza+G7ueG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcSQ4bur4bqk4bux4buF4bup4buxa+G7t+G7hcSQw4Lhu7Hhu4Xhu5/hu7nhu4Xhu6nhu7Fv4bu14buFxJB34buF4buz4bul4buFROG7seG7t+G7q+G7hUdt4buFxJDDsuG7t+G7qeG7hcSQReG6tuG7seG7hcSQ4burw4Dhu4XEkENF4bu34bup4buF4bud4buv4bu34bur4buFxJBDdeG7t+G7hcSQ4bu5beG7t+G7hUJFxILhu6Nj4buF4buj4buT4bu34buF4buhxILhu7Hhu4VCRUrhu4Xhu51v4bu54buF4bur4bux4bun4bu14buFScOz4buF4bur4bqw4buxZOG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6Phu6vhu63hu7fhu6vhu4VEbOG7o+G7q+G7hWvhu7fhu4VE4bux4bu34bur4buFScOz4buF4bur4bqw4bux4buFw73hu6ts4bujY+G7hcSQ4burReG7heG7q3Lhuqrhu4Xhu5/hu5Xhu7fhu4XEkEXhurbhu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6t34buF4bur4bq+ReG7heG7qeG7sUZr4buF4bu3a+G7teG7hUdt4buF4bu3RmPhu4Xhu7Xhuqzhu4VDa+G7heG7o+G6tOG7heG7q+G6sOG7seG7hUfDueG7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4Xhu7Nt4bu1ZOG7hcSQ4burw7Lhu7fhu6nhu4XEkOG7scO64bu3ZOG7hcSQ4burReG7heG7t+G7q+G7l+G6quG7heG7o+G7q+G7ueG7heG6quG7q+G6uuG7heG7t0bigKbhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7quG6sOG7seG7heG7t+G7qeG7q3bhu4Xhu6PDiuG7t+G7qeG7heG7ocOz4buF4bu34bup4burcOG7heG7s8Oz4bu34bur4buF4buhbuG7ueG7heG7nGvhu7fhu4UiRcONdeG7t+G7heG7qeG7sWzhu7nhu4Uid+G7t+G7q+G7heG6vMON4buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7hcSQ4bux4bu34buFR8O54buFxJDhu7lt4bu34buF4bujb+G7t+G7q+G7hcO94bux4bu34bur4buFxJDDumThu4Xhu6Phu6vhu63hu7fhu6vhu4XEkEN2ZOG7hWvhu7fhu4Xhu7fhu7Hhu7fhu6vhu4XEkOG7q8O64buF4bup4buxw4Lhu7Hhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu7fDsuG7teG7hWhmZ2rhu4Xhu6PDiuG7t+G7qeG7heG7t+G7q+G6vuG7heG7oXbhu7fhu6vhu4Xhu6vhur7DguG7t+G7qeG7hcSQRcONdeG7t+G7hcSQQ0XDjcO54bu34buF4bu14bux4bul4bu34bup4buFxJBD4bu54bu34bup4buFxJDhu6vhuqThu7Hhu4Xhu6nhu7Fr4bu34buFxJDDguG7seG7hUfDguG7seG7heG7ieG7heG7t+G6sOG7seG7heG7n0Xhu7fhu6nhu4VCRWvhu7fhu4XEkEPDgOG7t+G7qeG7heG7qeG6ruG7tWLhu4Xhu6Lhu6vDieG7hcSQQ8OA4bu34bup4buFxJBFw4114bu34buFxJBDRcONw7nhu7fhu4VHw7nhu4Xhu6Ns4buj4buF4bu34bqw4bux4buF4bufReG7t+G7qeG7hUThu4Rr4buF4buh4bq24bux4buF4buj4bq8a+G7heG7nOG6sOG7heG7s0Xhu5fEkOG7heG7smvhu7nhu4Xhu6HhurDhu7fhu6lj4buFw7134buF4bu34bux4bul4bu14buFambhu4Xhu7fDsuG7teG7heG7t+G7qW3DjeG7hcSQ4burbeG7t+G7q+G7heG7s+G7l+G6quG7heG7oG/hu7fhu6nhu4Xhu6LhurDhu7fhu6nhu4VEb+G7t+G7hcOh4bux4bulxJDhu4Xhu7Zr4bu14buFR23hu4Xhu7Xhu4bhu7fhu6nhu4XhuqFF4buT4bu34buF4buia+G7t+G7q+G7hSLDjGPhu4XEkOG7scO64bqq4buFxJDhurrhu6Phu4XEkEXDjXXhu7fhu4XEkENFw43DueG7t+G7heG7ouG7q3fhu4XEkOG7q3bhu4VExILhu4Vpw6zhu4Xhu6Phurxr4buF4buc4bqw4buF4bui4bur4but4bu34bur4buFxJBDduG7hUfDueG7heG7oW7hu7Hhu4Xhu6vhurDhu7Hhu4Xhu6Fv4bu34bup4buF4bujbOG7o+G7heG7o+G7meG6quG7hcSQ4buxw7rhu7fhu4XEkMOC4bux4buF4bugbuG7seG7heG7q+G6sOG7seG7heG7oG/hu7fhu6nhu4XEkOG7uW3hu7fhu4VCRcSC4buj4buF4buz4buV4bu34buFxJDhu6vhu4Dhu4XhuqHhu7Dhu7Dhu7Bj4buFxJBFw4114bu34buFxJBDRcONw7nhu7fhu4XDncO64buF4bur4bu5buG7o+G7q+G7hWdnxKnhu4Xhu6Phurxr4buF4buca+G7t+G7hSJFw4114bu34buF4bup4buxbOG7ueG7hSJ34bu34bur4buF4bq8w43hu4VHw7nhu4Xhu6Fu4bux4buF4bur4bqw4bux4buF4buhb+G7t+G7qeG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6Phu5nhuqrhu4XEkEN14bu34buF4buhdmvhu4Xhu51t4bu34buFxJB34bu34burZOG7hcSQ4buxw7rhu7fhu4XEkMOC4bux4buF4bugbuG7seG7heG7q+G6sOG7seG7heG7oG/hu7fhu6nhu4Xhu53hurDhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhu7Phu5Xhu7fhu4XEkOG7q+G7gOG7heG6ocOh4buw4buwY+G7hcSQRcONdeG7t+G7hcSQQ0XDjcO54bu34buFR8O54buFw73DusSQ4buFQkVv4buF4buhbsSQ4buF4buh4bq+4bqm4buj4buFxJBDdeG7t+G7heG7o2zhu6Phu4Xhu7XDtcSQ4buFw50iLeG6oeG7qmThu4V9ey1L4bu24buF4buj4bq8a+G7hcSQd+G7t+G7q+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7t8Oy4bu14buFaGZnamThu4Xhu7Xhurrhu6Phu4XEkOG7sXVFZOG7heG7qeG7sW/hu7Hhu4Xhuqrhu6ts4bqq4buF4buj4bur4bq84buFw43DukXhu4Xhu6Phurxr4buF4bu3w7Lhu7Xhu4VoZmhm4buF4bup4buN4bu34buFR8OC4bux4buF4buj4bur4bq84buF4buhw7nhu4Xhu6Phurxr4buFxJB34bu34bur4buF4oCc4buqbeG7t+G7q+G7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7hUJFw43DusSQ4buF4buz4bux4bulxJDhu4Ut4buFw6HDueG7heG7oeG7reG7o+G7q+G7hcSQ4bu5beG7t+G7heG7n+G7seG7peG7t+G7hS3hu4UibuG7ueG7heG7oW3hu4Xhu53hu4DEkOG7heG6quG7q2zigJ3hu4VHbeG7heG7tuG7qeG7q3bhu4VCRcONw7rEkOG7hUTEguG7hWnhu4nhu4Xhu6Phurxr4buF4buc4bqw4buF4bui4bur4but4bu34bur4buFxJBDduG7hUfDueG7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4VE4buN4bqq4buFScO64bqq4buF4bujbOG7o+G7heG7oeG6tOG7t+G7hUd24buF4burbeG7t+G7q+G7heG7o+G7q+G7reG7t+G7q+G7heG7o+G7meG6quG7heG7q0XDjeG7peG7t+G7hUdt4buF4buj4buZ4bqq4buFScOzxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7ssOz4bu34bur4buF4buhbuG7ueG7heG7nGvhu7fhu4UiRcONdeG7t+G7heG7qeG7sWzhu7nhu4Uid+G7t+G7q+G7heG6vMON4buF4buhw7nhu4Xhu7fhu6nhu6t24buF4bujbOG7o+G7heG7nWzhu7nhu4Xhu6Ns4bu54buFR+G7sXXhu7fhu4XDvXbhuqrhu4XEkOG7q+G6pOG7seG7heG7t+G7jeG7teG7heG7neG7jcSQ4buFxJDhu6/hu7fhu6vhu4Xhu6vhu6/hu7fhu6vhu4XEkOG6vuG7hcSQ4bq+4bqs4bu34bup4buFR23hu4Xhu5/hur7hu4Xhu7NF4buX4bu34buFScOz4buF4bur4bqw4bux4buFxJBD4bq+w4Lhu6Nk4buFxJBD4bu54bu34bup4buFR23hu4VEa0Xhu4Uiw7rEkOG7heG7tuG7qUXDjXXhu7fhu4Xhu6Fs4bu34buF4buh4bun4buFxJDhu6tr4bu14buF4bu14bq+ReG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7o+G7meG6quG7heG6vMONZOG7heG7o+G7q+G7reG7t+G7q+G7hUJFw43DueG7t+G7heG7o0Hhu4Xhu53hu7Hhu6Xhu7fhu4Xhuqrhu6ts4bqq4buF4bup4buxb+G7seG7hUJFw43DusSQ4buFR23hu4XEkOG7q+G7guG7o+G7heG7q+G7seG7peG7t+G7hcSQRcONdeG7t+G7hcSQQ0XDjcO54bu34buFRGzEkOG7heG7ocOJ4bu34bupZOG7heG6quG7q+G6uOG7heG7q+G6puG6qsSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hu6rDoUvhursv4bqq4bq9


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng

Giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng
2019-12-24 18:45:31

(QT) – Hôm nay 24.12.2019, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh quý IV.2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I.2020.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết