Cập nhật:  GMT+7
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2MUvhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7gOG6vMavw4rDlTfhu7nhurM3w7Rsw63hu5E34buoxanhu6vhu5FqN+G7gXh1w6o34buRamvDszfhu6hp4bupN+G7j2vhu5PDouG7kWo3YTfhu6nhu6tl4buRMC9rOTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6VL4buH4bqx4bq/NjEiSuG6vinhu6jhu4AgNy034buQa2zDreG7qzfGr8O6N0rhur4p4buA4buoN+G7ueG7reG7kWo34buA4buf4buRajfhur3huqnhu5FqN8aw4bud4buRajfDiuG7teG7qzfDleG7k+G7kWo34bu54bqzN8O0bMOt4buRN+G7qMWp4bur4buRajfhu4HhuqU3w6rhu5k34buPaTdr4buT4bq1w6prN+G7kWprw7M34buoaeG7qTfDqmvhu5M3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34bupxalo4buRN+G7gW/hurE34bq94bqz4buRWzAv4bulMTDhu6nhurHhur3DteG7hzfGsOG7qcOAw7Xhu4csNsO04bqxxalqbOG7kT5h4bulw4E34bqx4bur4bup4buTNjEw4bupxakxMOG7qeG6vzEwbMO0ajdr4buHbGpr4bupLDbDoTnhuqE2N+G6scO14bupLDY2N0Fs4bq/4bupayw2w6BhODY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8vQUFBW2rhur/hu6nhur9b4bu54buRL+G6v+G6seG7qeG6sWzDtOG6sWrhu4fGsC9hODk5ODkv4buTxalsamzhu5HhurHDtS9sw7ThurFq4buHxrDDoOG6oeG6r8OhxIPDoV/hu5Fqa2zhu6nhu4fhu6k5W+G7jeG7pWo2LzEwL+G7qeG6vzEwL+G7qcWpMTAv4bup4bqx4bq9w7Xhu4cxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qGvhu4fhu5M34buB4buZfTdr4buXw6o3xrBs4buRazfDquG6t8OqN+G7qcWpeHThu5FqN+G7pWtwN+G7qWvhu53hu5FqNyLDlGXDtDfhu5Hhu5Phu5F9N+G7qGzhu4vhu6s3a+G7l8OqfTfhu6hLw4rGr3034bu54bqzN+G7qMWp4bur4buRajfhu6lkw7Q3SuG6vuG7qCMt4bq+4buQIDfhu6nhurVsN+G7qcOz4buRazfhu6hr4bqx4buRazdL4buZ4bqxN+G7gXh1w6o34buRamvDszfhu6hp4bupN+G7qGThu5E3w5ThuqXhu5M3OWE34buRauG6s8OAfTfhur3huq3hu6k34buBZeG7qzfhu5Fqa8OzN+G7qcO9N+G7kWrhurPDgDdhxIMvODkvYTg5OTfhu4Fp4buRN2tp4bupN+G7kWrhurPDgDc4xIMvOGEvYTg5OTci4bupecOqN+G7qcO9N+G7kWrhurPDgDdh4bqhLzlhN+G7gWnhu5E3a2nhu6k34buRauG6s8OANzjhuqMvODk3RMO0N8O1b8OqayBbN8OK4bq3w6o3w6pyN8aww7o3amzhurfhu5M34bq/4buvw6p9N+G7qcWpeHThu5FqN2vhu5fDqjfhu6nFqWjhu5E34buBb+G6sTfhur3hurPhu5E34buo4bukN+G7gOG6szfhu5Bj4buRajfhu5Fqa8OzN+G7qGnhu6k34buoZOG7kTfDlOG6peG7kzfhu6nDvTfhu5Fq4bqzw4A3YeG6ry85L2E4OTk34buBaeG7kTdraeG7qTfhu5Fq4bqzw4A3w6MvYS9hODk5NyLhu6l5w6o34bupw7034buRauG6s8OAN2HhuqMvOWE34buBaeG7kTdraeG7qTfhu5Fq4bqzw4A3w7Thu5/hu5FqN+G6oS85N0TDtDfDtW/DqmsgWzfhu6jhurVsN+G7kGprw6w34bqw4buRN303w6rhurfDqjfhu6nFqXh04buRajfDtGXDtDfhu5Hhu5Phu5F9N+G7qcWpeHThu5FqN+G7pWtwN+G7qWvhu53hu5FqfTfhu6jhu6hK4bq+4buoI3034buoxanhu6vhu5FqN+G7qWTDtDfhu47hu6jhu6hLLUvhu5A34buBeHXDqjfhu5Fqa8OzN+G7qGnhu6k34buoZOG7kTfDlOG6peG7kzfEgzfhu5Fq4bqzw4B9N+G7qcO9N+G7kWrhurPDgDfDoTkvODkvYTg5OTfhu4Fp4buRN2tp4bupN+G7kWrhurPDgDc4w6MvOGEvYTg5OVs3w4rhurfDqjfhu6nFqXh04buRajfDqmvhu6vDgGjhu5E34buRamtsw6zhu6U34buBeHXDqjfhu5Fqa8OzN+G7qGnhu6k34buoZOG7kTfDlOG6peG7kzc5w6A34buRauG6s8OAN+G7qWvhu4fhu5M3a3hz4buRajfhur/hurvhu5E3w6p24bqxN+G6vOG7oTdK4bq+KeG7gOG7qFs34bum4burw6Lhu5FqN+G6vG7hu5FrNz43w4rhurfDqjfhu6nFqXh04buRajfDtGXDtDfhu5Hhu5Phu5F9N+G7qWzhu4vhu6s3a+G7l8OqfTfhu6hLw4rGr3034buoS+G7pOG7qH03w6rhurfDqjfhu6nFqeG7q+G7kWo34bupZMO0N+G7juG7qOG7qEstS+G7kDfhu7nhurM34buo4buoSuG6vuG7qCM34buRamvDszfhu6lp4bupN+G7qcO9N+G7qWt5N+G6ozfhu5Fq4bqzw4A3YcSDLzkvYTg5OTfhu4Fp4buRN2tp4bupN+G7kWrhurPDgDfhu6lreTdhNyLDoy9hL2E4OTkgWzfDiuG6t8OqN+G7qcWpeHThu5FqN+G7qMOKw4rhu5A34buRamvDszfhu6lp4bupN+G7qWvhu4fhu5M34bun4burw4A34buBb+G7kWs3w6p24bqxN+G7kGvhurM34buReHPDqjfhu7nhurM34buPaTdr4buT4bq1w6prN+G7keG6p8O0N2vhu5fDqjfDqnbhurE34bupw73hu5FqN+G7qcWpeHThu5FqWzfhu4Dhu6NsN+G7uXNsN8Oq4bq3w6o3w6pyN8aww7o3SuG6vjfDtGXDtDfhu5Hhu5Phu5F9N2ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN+G7pWtwN+G7qWvhu53hu5FqfTdK4bq+4buoIzfhu6nFqWjhu5E34buBb+G6sTfhur3hurPhu5E34bupw7Phu5FrN+G7juG7k+G7kTfhu6jhu6vDtH034bupa3RsN2ps4bqx4buRN+G7kWprw7M34buoaeG7qTfhu5Bq4burw4Bo4buRN+G7geG6t+G7kTfhu6nDvTfhu5Fq4bqzw4A3YeG6ry85L2E4OTk34buBaeG7kTdraeG7qTfhu5Fq4bqzw4A3w6MvYS9hODk5NyLhu6nDvTfhu5Fq4bqzw4A3YeG6oy85YTfhu4Fp4buRN2tp4bupN+G7kWrhurPDgDfhuqEvOTdkw7Q3w7Vvw6prIFs3xahsaOG7kWo3a+G7l8OqN8awbOG7kWs3w7Vz4bulNzlhfTfhu6lrdGw3amzhurHhu5E34buRamvDszfhu6nDvTfhu5Fq4bqzw4A3OS9hL2E4OTk34buBaeG7kTdraeG7qTfhu5Fq4bqzw4A3w6MvYS9hODk5NyLhu6l5w6o34bupw703YeG6ry85YTfhu4Fp4buRN+G6oS85N2TDtDfDtW/DqmsgWzfhu4Dhuq3DqjfDleG6rcOqN303w6rhurfDqjfhu6nFqXh04buRajdr4buXw6o34bupw703w5Rlw7Q34buR4buT4buRfTfhu6VrcDfhu6lr4bud4buRajfhu7nhurM34buo4buoSuG6vuG7qCM34bq94bujN+G7qcWpbTfDqmvhu5M3a+G7l8OqN8awbOG7kWt9N8awbOG7kWs34bu5bGjhu5E34buRamvDszfhu6lp4bupN+G7kGrhu6vDgGjhu5E34buB4bq34buRN+G7qGThu5E3w5ThuqXhu5M3OTk34buRauG6s8OANyLhu49r4bud4buRajfhu6lt4buRazdhN+G7kWrhurPDgDfDqmt2N+G7kWvDqeG7qSA34bupw7034buRauG6s8OAN2HEgy84OS9hODk5N+G7gWnhu5E3a2nhu6k34buRauG6s8OANzjhuq8vOGEvYTg5OSLhu6l5w6o3w7XhurM3YeG6oTdkw7Q3w7Vvw6prN+G7gWnhu5E3a2nhu6k34buRauG6s8OAN8O04but4buRajfDozdkw7Q3w7Vvw6prIH034buRauG6s8OAN+G7qWt5N+G7keG6p8O0Nzk4LzhhL2E4OTk3IuG7kWrhurPDgDfDtOG7reG7kWo3xIM3ZMO0N8O1b8OqayA3w6rhurfDqjfhu4Fy4buRN+G7uW834bupcDfDqmt5w6o3a+G7k+G6teG7qTfhu4Hhu6Hhu5FqN+G6v+G6tcOAN2vhu5fDqjfhur1u4buRa1s34buow7Phu5FrN+G6sOG7kTdKbOG6seG7kWo3fTdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu7nhurM3amzhurfhu5M34bu5bGjhu5E34bupxalo4buRN+G7qeG7k+G6s+G7kTfhu6nDs+G7kWs3xrBnN+G7kWprw7M34buoaeG7qTfhu6nDvTdh4bqjLzkvYTg5OTfhu4Fp4buRN8SDL2EvYTg5OTci4bupecOqN+G7kWrhurPDgDdhw6EvOWE34buBaeG7kTfhuqMvOTdkw7Q3w7Vvw6prIFs3S+G7l8OqN8awbOG7kWs34bup4buT4bqz4buRN+G7qcOz4buRazfhu45saOG7kTdKbOG6seG7kWo3xrBnN+G7kWprw7M34buoaeG7qTfhu6hk4buRN8OU4bql4buTN+G7qcO9N2HDoy85L2E4OTk34buBaeG7kTfhuq8vYS9hODk5NyLhu6l5w6o3YcOgLzlhNy03w6MvOTdkw7Q3w7Vvw6prIFs34buow7Phu5FrN+G6vGnhu5E34buoxanhu4c3fTfhu6lrdGw3amzhurHhu5E34buRamvDszfhu6hp4bupN+G7kGrhu6vDgGjhu5E34buB4bq34buRN2E4OTk3w7o34bq9w6nDqjfDtGXDtDfhu5Hhu5Phu5F9N+G7qWzhu4vhu6s3a+G7l8OqfTdK4bq+4buoIzfhu6nDvTfhu5Fq4bqzw4A3YeG6oy85L2E4OTk34buBaeG7kTdraeG7qTfhu5Fq4bqzw4A3xIMvYS9hODk5NyLhu6l5w6o34buRauG6s8OAN2HDoS85YS034bqjLzk3ZMO0N8O1b8OqayB7N0vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7qEvDisavN+G7ueG6szfhu6hL4buk4buoN+G7kWprw7M34bupw7034buRauG6s8OAN8OhOC85L2E4OTk34buBaeG7kTdraeG7qTfhu5Fq4bqzw4A3xIMvYS9hODk5NyLhu6nDvTfhu5Fq4bqzw4A3YcOjLzlhNy3huqMvOTdkw7Q3w7Vvw6prIFs34buoa+G7h+G7kzfhu6lr4bud4buRajfhu6ls4buRN+G7qcO9N8avw7o3SuG7gCnhu4Dhu6g3xq/hu5nDqjfhu6jFqeG6p+G7kWo3fTdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu4F4dcOqN+G7kWprw7M34buoaeG7qTfhu5Bq4burw4Bo4buRN+G7geG6t+G7kTfhu6hk4buRN8OU4bql4buTN+G7qcO9N2Hhuq8vOS9hODk5N+G7gWnhu5E3a2nhu6k34buRauG6s8OAN8OjL2EvYTg5OTci4bupecOqN+G7kWrhurPDgDdh4bqjLzlhLTfhuqEvOTdkw7Q3w7Vvw6prIFs3S+G7l8OqN8awbOG7kWt9N2ps4bq34buTN+G7uWxo4buRN+G7qcOz4buRazfhu7jDsuG7kWs3w5Xhu5Phu5FqN8awZzfhu4F4dcOqN+G7kWprw7M34buoaeG7qTfhu6nDvTfhu5Fq4bqzw4A3YcSDLzkvYTg5OTfhu4Fp4buRN2tp4bupN+G7kWrhurPDgDfDoy9hL2E4OTk3IuG7qXnDqjfhu5Fq4bqzw4A3YeG6oS85YS034bqhLzk3ZMO0N8O1b8OqayBbN+G7qOG6tWw34bupw7Phu5FrN+G7qGzDreG7kTdKbOG6seG7kWo3fTdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu4F4dcOqN+G7kWprw7M34buoaeG7qTfhu6nDvTfhu5Fq4bqzw4A3YcOjLzkvYTg5OTfhu4Fp4buRN2tp4bupN+G7kWrhurPDgDfhuq8vYS9hODk5NyLhu6l5w6o34buRauG6s8OAN2HDoC85YS03w6MvOTdkw7Q3w7Vvw6prIFs34buoa+G7h+G7kzfhu49pN2vhu5PhurXDqms34buR4bqnw7Q3a+G7l8OqN8OqduG6sTfGr8O6N0rhur4p4buA4buoN+G7qcOz4buRazdLw6nhu6s3SmzhurHhu5FqN3034bupxJHhu6k3w6rDojfDquG6t8OqN+G7kWrhurPhu5FrN2vhu5fDqn03w6rEkeG7pTdr4buXw6o34bupxalo4buRN+G7qeG7k+G6s+G7kTfhu6nDs+G7kWs34buBeHXDqjfhu5Fqa8OzN+G7qGnhu6k34bupw7034buRauG6s8OAN2Hhuq8vOS9hODk5N+G7gWnhu5E3a2nhu6k34buRauG6s8OAN8OjL2EvYTg5OTci4bupecOqN2HhuqMvOWEtN+G6oS85N2TDtDfDtW/DqmsgWzfDlcOp4bulN+G7pGt4cuG7kWowL+G7pTE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Củ riềng: ôn trung tán hàn, mạnh tỳ vị

Củ riềng: ôn trung tán hàn, mạnh tỳ vị
2011-01-14 12:46:11

(SK&ĐS) - Riềng là loại cây gia vị và làm thuốc. Về mặt ẩm thực, riềng luôn được nhắc tới với những món như: thịt dê nộm, thịt chó nhựa mận, chân giò nấu chuối xanh, cá kho...

Dưỡng sinh tình dục mùa Xuân

Dưỡng sinh tình dục mùa Xuân
2011-01-14 12:45:01

(SK&ĐS) - Mùa xuân, tính từ tiết lập xuân đến tiếp lập hạ, là mùa khởi đầu của một năm. Đó là mùa như y thư cô Hoàng Đế Nội Kinh đã viết: “Ba tháng mùa xuân, băng tuyết đã...

Người cán bộ Đoàn giàu lòng nhân ái

Người cán bộ Đoàn giàu lòng nhân ái
2011-01-13 08:16:10

(QT) - Với thâm niên làm công tác Đoàn 16 năm, trong đó trên 10 năm giữ cương vị thủ lĩnh Đoàn phường, anh Hồ Sỹ Tuấn, Bí thư Đoàn phường Đông Lương, thành phố Đông Hà (Quảng...

Mẹ, con và bao nỗi lo

Mẹ, con và bao nỗi lo
2011-01-13 08:03:17

(QT) - Gia đình chị Hồ Thị Thúy, 51 tuổi ở thôn Đại An Khê (Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị) có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Mới chào đời, chị đã gắn chặt với phận nghèo, khổ...

Ước mơ trái tim lành lặn cho các con

Ước mơ trái tim lành lặn cho các con
2011-01-13 08:02:18

(QT) - Đang say sưa học bài, bỗng nhiên cháu Võ Văn Thỏa (sinh năm 1996) loạng choạng ngã xuống nền nhà, tay ôm lấy ngực, mắt trợn trừng, miệng há hốc như cố hớp lấy...

TP.HCM: thưởng tết cho GV 700.000 đồng/người

TP.HCM: thưởng tết cho GV 700.000 đồng/người
2011-01-13 05:53:39

(GD&TĐ) - UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận đề nghị của Sở GD&ĐT TP về việc thưởng Tết Tân Mão 2011 cho cán bộ, giáo viên. Theo đó, mức thưởng là 700.000...

Hỗ trợ hormon cho người mãn kinh - Nên không?

Hỗ trợ hormon cho người mãn kinh - Nên không?
2011-01-13 05:53:27

(SK&ĐS) - Đã từ nhiều thập kỷ, người ta từng khẳng định nguyên nhân của mãn kinh là do buồng trứng không đáp ứng được với hormon FSH của tuyến yên. Nhưng từ đâu mà có sự...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết