Cập nhật:  GMT+7
aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOt4bu24bqk4bula8WpeWvhu4Thu7fhurLhu5Phu4Rr4bq24bu14bu3w6jhurJpL+G7t23DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4bu2xrDhu5Hhu6dqw6044bu54bq24bu3a+G7huG7kWtN4buZa+G6rsOJ4bq2a+G6ruG7r+G6tmvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bqwQ+G7hGvhu7Xhu7nhu5FrxanDgeG6tuG7t2vhurbhu7Xhu7fDqOG6smvhurxr4buE4bu34bqo4bq2a+G7kOG6tmvhu6ZGa8Wo4bqo4bq24bu14buDa0/GoWvDouG6ouG6tuG7t2s5ceG6tuG7g2vDouG6ouG6tuG7t2s/4bu54bq24bu34buDa8O54bqqa03hu5lr4bqw4bura8Wpd0Zr4bqu4buZ4bqwa+G6tuG6qOG6tuG7tWvhurbhu7Xhu7fhu7l44bq+4buDa+G6tuG7t+G7mWvhuq7hu5Xhu7lrxanhuqjhurbhu7Vr4buR4bq24bu3a+G7peG7t8OAa8aw4bqw4buDa+G7hkZD4bq24bu1a8WpcuG7hGvhu4Thu7fDgWtB4buEa+G6tuG7r+G6tmvhu6VGQ+G7pWvhu4Lhuqrhurbhu7Vr4bulw43hu5FrO+G7tUbDk8O94bq2a8Wow4Hhurbhu7drOXHhurZr4bu14buf4bq+a+G6tuG7t+G7uXdGa8SC4bu34bq0a8SC4bu34bub4bq24buFa+G6qWvhu4Thu7fhu4jhu6Vrxanhu4rhurrhu6Vrxanhu7l3RmvFqeG6tOG7g2vhu5Hhurbhu7drxrDhurBrO+G7tUbDk8O94bq2a8Wow4Hhurbhu7drOXHhurbhu4NrO+G7tUbDk8O94bq2a8Wow4Hhurbhu7drOeG7iGvFqcaha+G6tsSQa+G6rkrhu6Vr4bul4bqqa+G7teG7neG6tuG7tWvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bu34bqk4bula+G7hHThur5rTeG7mWvhu4bDqOG6tmvhuq5Gw5N44bq24buFa+G7kOG6tuG7t2vhu6XDjeG7kWs5ceG6tuG7g2ttbmvhurbhu5vhurBrxal3Rmvhuq7hu5lr4bu34bqk4bula+G7guG7ueG6tuG7t2vhu7Xhu7nhuqbhu7nhu4Nr4bq24bub4bqwa25sbOG7j2vGsOG6sGvhu4Thu7fhu7lrxanEkGtN4buZ4bqya29r4buE4buG4buK4bq44bq24bu1a8Wo4bu2LeG7pMWoa2fEguG7t+G6suG7kWs54bqy4buT4bq24buDaznhu4bhu4rhurjhurbhu7Vrxajhu7Y4NWvhu7ZGduG7g2vFqOG7leG7uWvhu7fhuqThu6Vr4bqta+G7puG7iuG6uuG7pWvhu7ZGdmtN4buZa+G7pOG7keG6smvFqeG7oeG6tuG7tWvhu7bhu5fhu7lr4buARuG7keG6tmjhu4Vrxq/hurBrxanGoWvhu4BGw5N24buEa8Wpw4Dhurbhu7dr4bu34bqk4bula8Wo4bu2a+G6rWvhu6bhu4rhurrhu6VrTcOJ4bu5a+G7isOJ4bula+G6sEVr4buE4buG4bq8a+G7hOG7t+G7meG6tuG7t2vDueG7k+G7pWvhu4LhuqLhu4Nr4bq24bu34buK4bq24bu1a8SC4bu34bu5a8Wp4buR4bq24bu1a+G7t+G6pOG7pWvhu6Xhu7fhu4rhu5Frxalzw5Nr4bqwQ+G7hGvhurbhu5vhurBr4buE4bu3w4FrxrDhurBrw7lGQ+G7pWvhur7hu7fhu5fhu7lr4bq24bu14bu34bqga+G7t+G6pOG7pWvFqXlr4bul4bu3TOG7kWvDuXjhurbhu7fhu4VrO+G7m+G6sGtubGzDteG7g2vhu6fhurJrxanhu7l3RmvEguG7uXjhurZrxILhu7fhurRrxILhu7fhu5vhurZrxrDhurBrxanGoWvhu4Thu7fhu7lr4bqu4buV4bu5a03hu5lrxanEkGtN4buZ4bqya+G7hOG7huG7iuG6uOG6tuG7tWvFqOG7leG7uWvhu7fhuqThu6Vr4buk4buX4bq24bu3a+G7guG7k+G7hGvhurbhu7dx4bq2a+G7p3Hhurbhu4VrOeG7iGvhu4BGw5N24buEa8Wpw4Dhurbhu7dr4buE4bu3xrDhurJr4bu34bqk4bula+G7hOG7huG7iuG6uOG6tuG7tWvFqOG7tmvhu6Thu5fhurbhu7dr4buC4buT4buEa+G6tuG7t3HhurZr4bunceG6tmvFqXlrxanDimvhu7Xhu5Phurbhu7dr4bq24buf4bq24bu1a8SC4bu54bq24bu3a+G7hHZr4bul4bu34bqya+G7teG7ueG7kWvFqcOB4bq24bu3a03hu5lr4bul4bq0a8Wp4bu5d0ZrxILhu7l44bq2a8WpeWvGsOG6sGtH4buEa8Wp4buK4bq64bula+G7t+G6pOG7pWvhu4Thu7l24bq+4buFaybhu7fhuqjhurbhu7Vr4bq+4bu3SWvhuq7DguG6tuG7tWvhu6XDjeG7kWvDueG6qmvhurDhu6trTeG7mWvhu5Hhurbhu7dr4bul4bu3w4Dhu4Nr4buldEZrxrDhurBrR+G7hGs74bu1RsOTw73hurZrxajDgeG6tuG7t2s5ceG6tmvhu6dIa+G6vuG7t+G7l+G7uWvhurBD4buEa8O5RkThu7lrxanhu7lr4bu34bqk4bul4buDa+G6sEPhu4Rrw7lGROG7uWvFqeG7uWvhu6Xhu7fhu5vhurZrw7nDguG7g2vhu4Thu7d04bqwa+G7peG7t0Fr4bulw4LhurZr4bul4bu34bub4bq2a8O5w4Jr4buE4bu3RuG7r2vhu6Xhu7fhurJr4bu34buZ4bq24bu1a0/hurThurBrxal5a8SC4bu5duG6sGvhu4Thu7fhu6/hurBr4buE4bu5d+G6tmvhu7fhuqThu6Xhu4Vr4bu2w4Hhurbhu7dr4buX4bq24bu3a+G7pXRGa8O54bupazlx4bq2a8Wp4bu5a+G7peG7t+G7m+G6tmvDucOCa+G6rsOoa8SCw6hr4buE4bu34buv4bqwa+G7gEbDk3nhurZr4buC4buT4bul4bu3a8WpxqFr4buE4buG4bq8a+G7hOG7t+G7meG6tuG7t2vhu4BGxrDhurZr4buE4bu3RkPhu6VrTcOJ4bu5a+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhu6dx4bq2a+G6vGvFqXHDk+G7g2vhurbhu7fhu7l3Rmvhuq5z4bq2a8O5w4Br4bqu4buV4bula+G6sHLhu4Rrw7nDgmvhu6Xhu5dr4bq24bu34buZa+G6vuG7t+G7l+G7uWvhurbhu7fhu5PhurJr4bq24bu34buT4bula8Wp4bu5a+G7hMOB4bqw4buFa+G7pHRGa8O54bupa8WpxqFrxal5a+G6ruG7leG7uWty4bq2a+G7hOG7iuG6uuG6tuG7tWvEguG7t+G6tGvhu4BG4buv4bq2a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhuq7DguG6tuG7tWvhu4Thu7dzw5Nr4bul4bqo4buDa8O54buV4bq2a8O5w6hrTXdr4bqwQ+G7hGvhu4Ry4bqwa+G7teG7ikXhurbhu7Vr4bulw43hu5Fr4buCSmvhu7fhu5HhurBr4bu34bqk4bula03hu5lrTeG7iuG6uuG7hGvEguG7t+G6tOG7hWvDosOJ4bu5a+G7isOJ4bula+G6sEVr4buE4buG4bq8a+G7hOG7t+G7meG6tuG7t2vDueG7k+G7pWvhu4LhuqJrTeG7mWvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZr4bqw4bqy4bq24bu1a+G7isOJ4bula8O5w4Brw7nhuqZr4bun4bq8a+G7pcON4buRa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhu5Hhurbhu7dr4buE4buG4buR4bu54buDazlx4bq2a8WpxqFr4bul4bqqa+G7teG7neG6tuG7tWvhurbEkGvhuq5K4bula+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu7fhuqThu6Vr4buEdOG6vmtN4buZa+G7hsOo4bq2a+G6rkbDk3jhurbhu4VrbW5r4bq24bub4bqwa+G7t+G6pOG7pWvhur7hu7dEa+G7hOG7t+G6qOG6tuG7tWvGsOG6sGvFqXdGa8Wp4buV4buEa+G7t+G6pOG7pWvhu4Lhu7nhurbhu7dr4bu14bu54bqm4bu5a03hu5lr4buE4bu54buv4bq2a+G7hOG7uXbhurZrT0Zy4buEa+G7guG7neG7peG7hWs74bub4bqwa25sbOG7j2vGsOG6sGvFqeG7leG7hGvhu7Xhu7nhu5fhu7lr4bq24bu3w4Fr4bu34bqk4bula+G7guG7ueG6tuG7t2vhu7Xhu7nhuqbhu7lr4bqw4bqo4bq2azjhu7nhurbhu7dr4bu34bqk4bula+G7pXLhur5r4buE4bqg4bq24bu34buDa8Wp4buK4bq64bulazvhu7Vx4bq2a+G7t+G7meG6tuG7tWs44buR4bul4bqy4bqww7nhu5HhurbEgmvhu4Thu5/hurbhu7Vr4bu34bqk4bula8O5ROG6tuG7tWvhu6Xhu7fhurJr4bu34bqk4bula+G7guG7ueG6tuG7t2vhurbhu7Xhu7fDqOG6smtN4buK4bq64buEa8SC4bu34bq04buFazvhu5vhurBrbmxsw7Xhu4NrxrDhurBrxanGoWvFqeG7leG7hGvhu7Xhu7nhu5fhu7lr4bq24bu3cuG7hGvhu6Vy4bq+a+G7hOG6oOG6tuG7t2tN4buZa+G7teG7ueG7l+G7uWvDueG7kWvhu4BG4bqq4bula+G7teG7ueG7kWvhurDhuqjhurZr4bu14bu54buX4bu5aznhurLhu5PhurZr4buE4buG4buv4bq2a+G6sOG7k8OTa+G7hEHhurbhu7dr4buk4buR4buC4bu54bqy4buFaznhu4bhurLhurbhu7Vr4bu34bqk4bula+G7hHThur5r4bqu4buZa010w5Phu4Nr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G7peG6qOG6tuG7tWvhu4Thu5Phu6VrxajhurLhu5nhurZrTeG7mWvhur7hu7fhurLhurbhu7Vr4buE4buG4buZ4bqya+G7pcON4buRa+G6rsOJ4bq+4buDazlx4bq2a+G6ruG7mWvhurBD4buEa+G7peG7k+G6tmvDuUNr4bq24bub4bq24bu1a+G6tkRrTeG7mWvhurbhu7fhu7l44buEa+G7hMOB4bq24bu34buFazvhu5vhurBrbmxsw7VrxrDhurBrxanhu4rhurrhu6Vrw7lzRmvhu6Xhu7fhuqThurZr4bqu4buZa+G6sEPhu4Rr4buE4buG4bqy4bq24bu1a21sa+G7teG7ikXhurbhu7Vr4bqw4buf4buEa8Wp4bqy4buZ4bq2a03hu7nhu6/hurZr4buE4bu54buvRmvDueG7uXlG4buDa8Wp4buK4bq64bula+G7pOG7t8ONa+G7hMOA4bul4bu3a2HDmTvhu6Zr4bu3RsOTeOG6tmvDouG6ouG6tuG7t2s/4bu54bq24bu3a8SC4bu3xrDhurZr4buE4bu34buK4bq84bq24bu14buFa8Wo4buf4bula8O54bu5eOG7hGvhu4Thu4bhurLhurbhu7VrxILhu4xr4buE4bu34bu5a+G7hOG6quG7hGvhurbhu7Xhu7fhu7l44bq+a03EqOG7kWvhu4BG4buR4buDa8aw4bqwa+G7hOG7huG6vGvhu4Thu7fhu5nhurbhu7dr4bu34bqk4bula+G7guG7ueG6tuG7t2vhu6XhurRrxanhu7l54bqwa+G7hOG7t+G7uWvhu6Xhu5HhurJr4bq24bu3cuG7hGvhu4Thu4bhu4rhurjhurbhu7VrTcOJ4bu5a8Oyw7Xhu4PDsi/hu41sa8Wp4bu5eeG6sGtN4buZa03hu7nhurbhu7dr4bunSmvhurbhu7d04bq2a+G7teG7ueG7l+G7uWvhu4Thu7fhu4rhurzhurbhu7Vr4bu24bqy4buRa+G7hOG7huG7leG6tuG7tWvhurbhu7VGw5Phu6/hurZr4bq24bub4bqwa25sbMO14buFaznhu4bhurLhurbhu7VrxILhu4xr4buE4bu34bu5a+G7hEbDk3nhurZr4buC4bu54bq24bu3a8Wo4bu2LeG7pMWoa8aw4bqwa8WpxqFrT0Zy4buEa+G7guG7neG7pWvFqcSQa03hu5nhurJr4bu34buR4bu5a+G7hOG7huG7iuG6uOG6tuG7tWtNw4nhu7lr4buC4bqqa8Wp4bu5eeG6sGvEguG7t+G7k2vhu6Xhu5HhurLhu4FrJuG7t+G6suG7kWs54bqy4buT4bq2LWs54buG4buK4bq44bq24bu1a8Wo4bu2ODVr4buE4bu34buZ4bq24bu3a+G6vuG7t+G6qmvhu7ZCa+G7pOG7t0FrOuG7ueG6tuG7t2tNw4nhu7lrbsOya8Wp4bu5eeG6sGtN4buZa+G7tuG6pOG7pWtN4bu5eOG6tms2RnHhurZrw5NrTcOJ4bu5a27hu41rxanhu7l54bqw4buFa8av4bqwa8WpxqFr4buARsOTduG7hGvFqcOA4bq24bu3a+G7hOG7t8aw4bqya+G7t+G6pOG7pWvhu7bhuqThu6VrTeG7uXjhurZrNkZx4bq2a8OTa8WpeWvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZr4buKw4nhu6Vr4bqwRWvhu6XDjeG7kWvhurDDgeG6tuG7t2tN4buZa+G7keG6tuG7t2vhu4Thu4bhu5Hhu7lrxalC4bq24bu1a+G7hOG7t+G6uOG7uWvFqcOKa+G6tuG7tUZC4bq2a8SC4bu54bq24bu3a+G6vuG7t0Fr4bul4bu34bqya+G7teG7ueG7kWvFqcOB4bq24bu34buFaz7hurbhu7Vr4bumw4zhurbhu7Xhu4Nrw7nhuqprOXHhurZr4buEceG6sGvhu4JK4buBa+G7pOG7l2vhu4ThuqDhurbhu7dr4bul4bu34bqga+G7peG6tGvhu7fhu5Hhu7lrxanhu4jhu5Frxal0RmtN4buZ4bqya+G7tuG6pOG7pWtN4bu5eOG6tms2RnHhurZrw5Nr4buE4buG4bqy4bq24bu1a8Wp4bq0a+G7peG6tGvhu6Xhu7fhu5NGazlx4bq2a+G6tuG7t+G7mWvhu4Thuqjhu7nhu4Vr4bu04bu54buRa8Wpw4Hhurbhu7dr4bul4bu3R+G6tuG7tWvhu4Thuqjhu7lr4bu14buf4bq+a+G7hnLhu4Rr4bq24bu34bu5d0ZrxILhu7fhurRrxILhu7fhu5vhurZr4bq24bu34buK4bq24bu1a+G7keG6tuG7t2vGsOG6sGvhurbhurRrxanhu4rhu5Fr4bq24buZ4bqya+G7pcOM4bq24bu1a+G7peG7t8OARmvEguG7t+G6tGtN4buZa+G7t+G6pOG7pWvhu7Xhu7nhuqbhu7nhu4NrTeG6umvhu6Xhu7dC4bq24bu1a+G7hOG6qOG7uWvhu6dIa8SC4bu3RGvhurByw5Nr4bulw4zhurbhu7Vr4bul4bqqa+G7teG7neG6tuG7tWvFqXlr4bul4buT4bula+G7peG7t+G7k0Zrxanhu4rhurrhu6Vr4bu34bqk4bula+G7hHThur5rxal24bq2a+G6tkXhu7lrxal24bq2a+G7peG7t+G6quG6tuG7heG7heG7hWvhu7bhuqjhurBr4bul4bu3R+G6tuG7tWvhu4Thuqjhu7lrxal24bq2a+G6tuG7t+G7mWs5ceG6tuG7g2vhurbhu7Xhu5nDk2vhurDhu5Hhu7lr4bqu4buZa8aw4bqwa+G6ruG7r+G6tmvFqeG7iuG6uOG6tuG7tWvhurbhu7fhu4rhurbhu7Vr4bu34bqo4bqwa3LDk2tNw7rhurZr4bulSOG6tuG7tWvDueG6qmvFqeG7uWvhur7hu7dJa+G7t0Lhu4VrJuG7t+G7uWvFqeG7iuG6uuG7pWvhu7fhuqbhu7nhu4NrOXHhurZr4bul4buK4bq44bu5a+G7hnLhu4Rr4bu34bu5d+G6tuG7gWtqOXLhu4Rr4bul4buXa+G6sMOJ4bu5a+G7peG7t+G6oGvhuq7hu5lrw7nhu4rDieG7pWvFqXNG4buDa8aw4bqwa+G7pcOC4bq2a+G6vuG7t+G7l+G7uWvhu6Xhuqpr4bu14bud4bq24bu1a+G7hnLhu4Rr4bq24bu34bu5d0bhu4Nr4bq+4bu3cuG6tmvFqXJGa8WpeWvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZrxanhu4rhurrhu6Vr4buKw4nhu6Vr4bqwRWvhu6XDjeG7kWvhurDDgeG6tuG7t+G7g2vEguG7t+G6qOG6tuG7tWvhur7hu7dJa+G6rsOC4bq24bu1a+G7hOG7ueG6tmtN4buZa+G6tuG7uXfhurBr4bu3w5NrTeG6pOG6tuG7tWvhu6XDjeG7kWvDueG6qmvhurDhu6vhu4Nr4buE4bu3c8OTa+G7peG6qGvFqcaha+G7p+G7meG6tuG7t2vhu6Xhu7fhurJrxrDhurBq4buFazvhu7fDgeG6tmvhu6Xhu7fhu7l24bula+G7k+G6smvhu4ZD4bq24bu1a+G7hOG7t0jhurbhu7Vr4buE4bu3w4Hhurbhu7dr4bqw4buZa8aw4bqwa8Wp4buR4bq24bu1a+G6sOG7n+G7peG7g2vhurbhu7fDgeG6tmvhu7Xhu7nhu5Fr4bul4buX4bq24bu3a+G7pcON4buRazlx4bq24buDa+G7peG7t0fhurbhu7Vr4buE4bqo4bu5a+G7hOG7t3Thu4Rr4buCSmvEguG7t3HhurBr4bq+4bu3SeG7pWvGsOG6sOG7hWvhu6Thu7dB4bq24bu3a8aw4bqwa+G6ruG7mWvDueG6qOG6tuG7tWvhu7fhurLhu5FrxILhu7fhurLGsGvhu4Lhu53hu6Vr4bu14bu5TOG7kWvFqeG6uOG7uWvhu4Thu7fhu4rhurjhurbhu7Xhu4Nr4bqu4buZa+G7hHLhurBr4bu14buKReG6tuG7tWvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bulRkPhu6VrTXThurZrxalD4bq24bu1a2o5RkThu7lr4buE4buG4buxa8Oi4bu5eOG7hGs74buR4bqwa+G7t+G6pOG7pWvhu4R04bq+a03hu5lr4bqu4buZ4bqwa+G7hOG7t8aw4bqya+G6ruG6uOG7uWvDmeG7k+G7pWrhu4Vr4buk4bu3R+G7pWvGsOG6sGvhu4LDieG6sGvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZrxanhu4rhurrhu6Vr4buKw4nhu6Vr4bqwRWvhu6XDjeG7kWvhurDDgeG6tuG7t+G7hWs54buGc+G6tmvhu7ZMRmvhu6ZK4bulaS/hur7DrQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Gia Vòm còn lắm gian nan

Gia Vòm còn lắm gian nan
2008-12-15 08:38:11

Từ thị trấn Gio Linh đi lên phía tây chừng 20 km, vượt qua cầu Bến Tắt là đến thôn Gia Vòm- nơi cư trú của 30 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Gia Vòm thuộc xã Vĩnh Trường. Đồng...

Chăm mầm trên núi Tà Long

Chăm mầm trên núi Tà Long
2008-12-14 15:25:27

Còn nhớ trước năm 2005, các cháu trong độ tuổi mầm non ở xã miền núi đặc biệt khó khăn Tà Long (Đakrông) phải ngồi học giữa nền nhà trong một căn phòng mượn tạm của trường PTCS...

Húc Nghì gần mà xa

Húc Nghì gần mà xa
2008-12-12 16:12:51

Từ cầu treo Đakrông, hút chưa tàn điếu thuốc xe chúng tôi đã đến được trụ sở UBND xã Húc Nghì nằm ngay bên đường Hồ Chí Minh . Quả thật may nhờ có đường Hồ Chí Minh hiện đại,...

Quyết tâm của đôi vợ chồng nghèo

Quyết tâm của đôi vợ chồng nghèo
2008-12-12 16:04:29

Rời đất Triệu Phong lên vùng cao Tân Liên, Hướng Hoá (Quảng Trị) lập nghiệp, anh Lê Quốc Sử đau đáu hy vọng: “Lên đây, vợ chồng cố gắng kiếm sống. Con cái sẽ đỡ vất vả hơn...”....

“Khát chữ” ngay giữa lòng thị xã

“Khát chữ” ngay giữa lòng thị xã
2008-12-12 15:11:19

Ít ai có thể ngờ rằng, ngay giữa lòng thị xã tỉnh lỵ lại có một khu phố có đến hơn 50% số người (từ độ tuổi lao động trở lên) mù chữ. Nhưng đó là câu chuyện buồn chưa có hồi...

Chuyện hai người Pa Cô...

Chuyện hai người Pa Cô...
2008-12-11 20:15:07

Phóng sự Hai người Pa Cô (Báo Lao động ngày 21-8-2008) và loạt bài của báo Quảng Trị trước đó làm tôi xúc động sâu sắc. Không phải vì viết về quê hương gian khó thân thương,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết