Cập nhật:  GMT+7
xanDjXh2xJBOw4BVVeG7o+G7r1LDrMOMw5pO4bq44buvxrDhuqPhuqXhu492McOTVMOMU8OZ4bq4c3bhu6/DrOG7ksOMdsON4bqiw4x2TuG7jsOTSXZY4buiw4x2w5rDjeG6oMOMdsOJ4buWdsOaw43DjHbDieG6rMOZdsSQxq/DgHZdw4BUxJDDgOG7r8WpL8ONeMawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69S4bqj4bq4w4BF4buvxrDhu6XDrMOs4bqp4bundi12w63DgMOZdsOaVOG6qsOTdsOaw43DmcOAdkThuqzDmnbDk0nhu552dy14dsOaVOG7quG7osSQdiLhurhOw5rDgHbhu4/DjEnDknZY4bqiw5J2VMODw5NJdlXhuqDDk0l2eS14eHV2ReG7pnZU4bqsw5p2w5rDjeG6rMOadljDlcOTSXbDk8ON4buqw5NJduG6o+G6peG7j3bhuqXDmcOMVXYxw5NUw4xTw5nhurh2xJDDjcOSdkTDjOG7hsOadlThuqzDmnbDjeG6osOMdk7hu47Dk0l2WOG7osOMdsOaw43huqDDjHbDieG7lnbDmsONw4x2w4nhuqzDmXZY4bqidlLDjcOSw5NJdsOJ4buWdsSQxq/DgHbDieG7lsOMdsOTw43huqLDusWpL1LGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUl3DkkXhu7Lhu6/GsMWpw5rDgERO4bq4dlXDmuG7sk7hurjhu6Phu69Pw4BUScOMw5NzeVLDnXbDgMOZw5rDkuG7r8awxanDmlTGsMWpw5pFxrDFqcOMT0l2w4BOw5rhu6Phu6/hu692WcOMRcOaw43hu6Phu6/hu7Phu7V34buvdsON4bq4w4xJw43DmuG7o+G7r3nDgUHhu692VVTEkOG7o+G7r8ONw5rDmlJzLy9Ew4DDklPDmcOAw5NJw5pUw4zDuljDky9Sw5JUw5rDgE5VL3cvw6xUw5nDksOTSVPDmcOAw5NJw43DjOG6uFIvw6144buyw43hurjDreG7s+G7t8O6TFJJ4buvL8awxakvw5pFxrDFqS/DmlTGsMWpw5pUxrDFqcOaRcaw4bqj4bql4buPduG6pcOZw4xVdjHDk1TDjFPDmeG6uHbDmlTDksOTSXbDmlThuqrDk3Zdw4BUxJDhurhOw5LDk8OAdsOaw43DmcOAdiLhurhOw5rDgHbhu4/DjEnDknZ3LXh2LXYmw5PDjXN2PWfFqS/DmkXGsMWpL8OaVMawxakvw5rDgERO4bq4xrDDrcOAw5l2w5pU4bqqw5N2w4nhuqzDmXV24bqj4bql4buPduG6pcOZw4xVdjHDk1TDjFPDmeG6uHbDmsOUdlTDgHZU4bqsw5p2w5rDjeG6rMOadljDlcOTSXZY4buiw4x2w5pU4bqqw5N2w5rDjcOZw4B2w5NJw4Dhu7J2w5pU4buAw5N2VeG6psOTdsOTw43huqLDunZlw5NJdsOT4buMw4xzduG7ryLDjeG7pMOTSXbDmuG7ksOMdsSQ4buMdnjDgXbEkOG7pHZV4bukw5p1dsOBdk7huqjDk3bDmlThu6TDk0l2w4nhu4rEkMONdljhuqJ24buzdk7huqjDk3ZE4buMw5NJdsSQw43Dg092TcONw5nDk0l2SeG7msO6djDhu5LDjHZNw43DjHZE4buMw5NJdk3DjeG7ksOTSXbEkMONxKjDmXbDicOMdljhuqLDknZO4buq4buiw4zDunbDrMON4buSw5NJdsOaw43hu6rhu57Dk0l2w4nhuqbhu7J2TuG6onbDmlThuqrDk3bDieG6rMOZdkTDmeG7lsSQdlLDjcSCw4x2w5rDjeG6tsOTSXbDk8ON4buqw5NJdlThu5B2VOG6osOTSXZY4bqqw5N2T8OA4buydk3DjeG7ksOTSXbDk+G6sk92UHZSw43hu4rDgHZdw4BUxJDDgMO6duG7j8OM4buExJB2ReG7sMOadsOJw4xGT3ZNw43hu5LDk0l2w5rDjeG6osOTw412ROG6osOTdsOaVMOSw5NJdk3DjcOMdsOaw43Gr3ZP4buSw5N2w63hurhUScOMw5J2PU5Yw4BU4bq4enbhu6VE4buAw5N2UsON4buKw4B2IuG6uE7DmsOAduG7j8OMScOS4bundsSQw43hu5zDjHZTw5nhuqB2w43DgOG7snbDmsON4buIdsOJ4bqm4buydk7huqJ2TeG7hsOadlPDmcSCdsSQw43hu6TDk0l2w5rhu5LDjHZSw43EgsOMdsOTw43huqrDk3ZO4bqs4buy4buvw7rFqS9SxrDFqVJ2xJBOw4BVVeG7o+G7r1Jdw5JF4buy4buvxrAg4bumdsOaw43DmcOAdk7DjOG7gMOTdsOaw4zhu4ZSdsONw4DDjHbDmlThuqrDk3bDmsODw4x24bqlw4B24bqlw4xJw4B2w5PDjeG7qsOTSXbhuqPhuqXhu492McOTVMOMU8OZ4bq4dlhDw5N2w5rDlHZUw4B2TcON4bqgdk7Dg8SQdlPDmcOAw5NzduG7r8Os4buSw4x2TcON4buSw5NJdk7DknZO4bq2w5NJdljhu4J2UsONw5LDk0l2w4nhu5Z2WOG6onZU4bqsw5p2w43huqLDjHZO4buOw5NJdljhu6LDjHbDmsON4bqgw4x2w4nhu5Z2w5rDjcOMdsOJ4bqsw5l2xJDGr8OAdsSQ4bqgxJB2xJDhuqjDmXbDmsONxq/DunYww4zhu4LDmXZTw5nDgMOTdsOaVMOVw5NJdk7huqJ2XcOAVMSQ4bq4TsOSw5PDgHZSw43EgsOMdljhu67EkHZF4bqq4buydsOaw4zDk8ONdsOaw43huqjDk3ZY4bqidsSQw43DknZPw5XDjHbDk0nhu6rhu57DjHbDmsON4bqs4buydsOJ4buWw4x2VeG6pMOTdlXhuqLDk0l2ROG7quG7osSQdlTDgHZNw43DlMOMdsOa4buIw5PDjXbDmlTDg8OTSXbDk+G6ouG7ssO6dsOiw43hu5LDk0l2xJDhu47Dk3ZO4buuw4B2xJDDjcOVw5N2w5PhuqLDknZNw43huqDEkHV2w5rDkuG6osOTdsOJ4buWw4x1dkTDgMOTdk7huq7Dk8ONdsOJw4PDknV2RMOAw5N2w43DmeG6rMOTdk7DmeG7suG7hMOTdlLDjcSCw4x2w5rDjOG7hsOTdk7hu4DDk3ZQdsOaVOG6qsOTdsOaw4zhu4ZSdsOaw43hurjDkuG7r8O6xakvUsawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69SXcOSReG7suG7r8aw4bqtw43huqJ2xJDhuqhPdlPDmeG6psOTdsOaVMOKdsOaw5nGoMOMdsOT4bqi4buydsSQxq/DgHZdw4BUxJDhurhOw5LDk8OAdsOa4buudsOaw4zDk3bDmsOZ4buy4buAw5N2ROG7mHN24buvIsON4bq2xJB2xJDDjeG6tsOTdsOaVOG6qsOTdsOaw43DmcOAdlXhur52ReG6rOG7snZO4buAw5N2w5PDjcOM4buCw5l2w5NJw43DjHbDk0nhu57Dunbhu4/huqLDknbDmsON4buew4x2w4nDjEZPdsOT4bqi4buydlThuqzDmnZFR3bDiUZ2w5Phu4zDjHZU4bqyw5NJdl3DgFTEkMOAdsOJw4DDk0l2SeG6tFJ2TcON4buMdk3DjeG6sMOTdlB2w4nhuqbDmXbDieG7jMO6duG6rcON4buqw5NJdsSQ4bqgxJDDjXbDk+G7jMOMdsOJ4buMdk3DjeG7ksOTSXZSw43EgsOMdsSQxq/DgHbDmuG7ksOMdkRQw4x2w5rhu5LDjHZOw5nhu5LDk3bEkOG7jHbDk8OM4buCT3bDmsOMw5N2WOG6osOSdsOTw41Xw5NJdknhu4h2T+G7iMOTw412w4nDgMOTSXZO4bqiT8O6duG6o+G6ruG7snbEkMON4buedsOd4bq4T3bEkMON4bukw5NJdsOa4buSw4x2VeG6vnbEkMSCw4x2w5rDjcOM4buEw5N2UsONw5LDk0l2w4nhu5Z2w5PDjeG7qnbDmsON4buGdsOT4bqiw5J2w5pUw5LDk0l2w5rDmeG6qMOTdk5HdsOaw43hu6R2WMSodlXhurZSdsOa4buiw4zhu6/DusWpL1LGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUl3DkkXhu7Lhu6/GsMOsVMOSw5NJdk3DjcOMdsOJ4buMdXbDmsOM4buCw5N2w4nDg8OSdsOTSeG7quG7nsOMduG7i1TDmUnDmcOA4buyduG6pcOZw4xVdsOtw5nDgFThurh6dsOT4buMw4xzduG7ryLDjeG7pMOTSXbDmuG7ksOMdsOaw4PDknZUw4B2w4nhu6rhu6DEkHZY4buSdlXhu5h2xJDhu5x2w43hu5bDjHbDk8ON4buqw5NJdlPDmeG6oHZN4bq6T3ZPw4Dhu7J2T+G6tsOTw7p24buFdsOaVOG6qsOTdknhurRSdmnhurjDgE524bqnw4BFVMOMRXV2w5rhu5LDjHbDieG6rnbEkMON4bucw4x2w5rhu5jDmnbDmlTDksOTSXbhu7Phu7V2UsON4bukw5p2w4nhuqjDmXZU4buUw4x2VcOAw5l2w4nhu4x2RMSodsOJw5nhu5jDjHZV4buwxJDDunbDosONw4x2w4nhu4x1dsOa4buSw4x2xJDEgk92w5rDjeG6rOG7snbDjeG7nMOMdk7Dg8SQdk7DlMOTSXZY4buIdk3DjeG7ksOTSXbDmuG7iE92w4nhu6rhu6DEkHbDmsOM4buGw5NJdsOT4buMw4x2xJDDjcOZw5NJdljhu6LDjHbDieG7lMOTSXbDieG7lsOMw7p2IuG7jsOTdlB2w5pU4bqqw5N2SeG6tFJ2IuG6uE7DmsOAduG7j8OMScOSdXbDmuG7ksOMdsSQxIJPdsOaw43huqzhu7J2w5rDjcOSxILDjHZP4bqgw4x2w43hu5zDk3ZU4bqsw5p2w5PDjcOM4buCw5nhu6/DusWpL1LGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUl3DkkXhu7Lhu6/GsDDDusOiw7rhuqXDusWpL1LGsA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đối thủ quen thuộc của đội tuyển VN đến TPHCM

Đối thủ quen thuộc của đội tuyển VN đến TPHCM
2014-11-03 07:29:57

(TTO) - Trưa 2-11, đội tuyển sinh viên Hàn Quốc đã đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp tuyển VN diễn ra lúc 18g ngày 4-11 trên sân Thống Nhất.

Quang Thảo “sống xanh”

Quang Thảo “sống xanh”
2014-11-03 07:26:34

(TNO) - Chàng diễn viên đa tài của Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, TP.HCM là người ăn chay trường. Anh vừa khai trương nhà hàng chay của mình tại đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM.

Kim Thi dự thi Người mẫu thế giới

Kim Thi dự thi Người mẫu thế giới
2014-11-03 07:26:04

(TN) - Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa cấp phép cho Phạm Thị Kim Thi (từng đoạt giải nhì cuộc thi Tìm kiếm người mẫu Elite VN 2014) đại diện VN tranh tài tại cuộc thi Người mẫu...

TPHCM quy tụ lực lượng mạnh nhất

TPHCM quy tụ lực lượng mạnh nhất
2014-11-02 08:34:53

(SGGP) - Chuẩn bị cho môn quần vợt Đại hội TDTT toàn quốc sắp diễn ra tại Hà Nội từ ngày 21 đến 30-11. TPHCM quyết định quy tụ lực lượng mạnh nhất để tham dự giải với mục tiêu...

Bình Dương quyết giữ cúp ở lại đất Thủ

Bình Dương quyết giữ cúp ở lại đất Thủ
2014-11-02 08:34:27

(SGGP) - Các đội tham gia tranh tài đã lộ diện ở ngày thi đấu đầu tiên và cũng được xem như vòng bán kết. Nếu như Ayeyawadi (Myanmar) khá chật vật khi vượt qua Hoàng Anh...

8 tấm vé đều đã có chủ nhân

8 tấm vé đều đã có chủ nhân
2014-11-02 08:32:43

(SGGP) - “Đội hình khủng và hùng hậu” của giải ATP World Tour Finals 2014 đã chính thức được xác định. Tomas Berdych, Kei Nishikori và Milos Raonic đã trở thành những chủ nhân...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết