Cập nhật:  GMT+7
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7liw6pww4M+4buiWeG7nuG7osOV4buew4PDoOG7nuG7olnDjHjDg8Ozw4zhu67DjMODP0LDg8Oh4bue4buiw51ISMOVw4NH4buSw4NI4bqq4buew4NHw53DmUjDg0lC4buiw4M7TOG7rsODWSnDg1hV4bu3L+G7juG6ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu65iw4zhuqhJ4bqi4bu54buzw7Xhu4Hhu4fhu7XDgy3Dg2LDneG7gOG7osOD4buaw50sTuG7osODP8OVS+G7osOD4buzYsOqcOG7tcODPuG7olnhu57hu6LDleG7nsODw6Dhu57hu6JZw4zDgz9Cw4Phu47huqjDlcODSOG7hsOdw4NZ4buO4bu4w4NZ4buOw53DmUjDg0fDlUvhu6LDg0jhu45Mw4PhurvDnT/DjOG7olnDnVjDg+G7mkLDg+G7j8OV4buc4bue4buiw4zDg8Ozw4zhu67DjMODP0LDg8Oqw4zhu57hu6LhuqhXSeG7nsODw6Hhu57hu6LDnUhIw5XDg8ON4bqo4bui4buMw4Phu67hu45Ew5XDg8ONVcOVw4Phu5zhurpZw4M/xq/DlcOD4bqq4buiw4Phu67hu45DWcOD4bui4bq64bui4buMw4NJ4buew4NH4buSw4Phu6Lhu4zhu47DlcOD4bui4buM4buow4PigJzhu6Lhu47hu7Lhu6Lhu4zDg0jhu45C4buc4oCdeeG7ty/hu67hu7nhu7dZ4bqoR+G7msOMw4NYWSzhu5rDjMaw4bqi4buc4bqoV+G7jMOV4buiduG6sOG7rjvDg+G6qMOdWeG7nuG6ouG7ueG7t1lX4bu54bu3WUnhu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4Phuqjhu5pZxrDhuqJiw6pww4M+4buiWeG7nuG7osOV4buew4PDoOG7nuG7olnDjMODSEDhu6Lhu4zDg+G7msOVS+G7osODVsOd4bqo4buiw4PDjUzhu6LDgz/hu7bDg0lC4buiw4M7TOG7rsODWSnDg1hV4bqiw4NYV0jGsOG6ouG7jllZ4buudi8vWeG7jsOMWeG7juG6qOG7nnlZ4buO4bqo4bui4buO4buiw5XDjOG7onlI4bue4buceT/hu6Ivw7PDlUhZw51Xw4xY4bqwxILhuq7hurDhuqQvw7Vfw6rhuqjhu5wvYsO1L8Og4bue4buiWcOM4bqueeG7luG7ruG7jOG6oi/hu7liw6pww4PDoOG7nuG7olnDjMODR+G7ksODSOG6quG7nsODR8Odw5lIw4NJQuG7osODO0zhu67Dg1kpw4NYVcODxqDhu47DlcODSFDhu6LDg0lG4buiw4NJw4lZw4Phu4/DlcOM4bui4bqow4Mtw4Nd4bui4buOdsODPuG6qcOz4bu3L+G7ruG7ueG7ty9ZSeG7ueG7ty9ZV+G7ueG7ty9Z4bqoR+G7msOM4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDteG7jsOM4buew4Phu43DjMOdWcOMV1h4w4Phu45U4bucw4NWw53huqjDg+G7s+G6sMOCeeG6pOG7tXjDg8Oqw5VL4buiw4PDjeG7nkLhu6LDg8Oh4bug4bui4buMw4PDjeG6qsODdMOD4buz4bqpY+G6q8Og4bu1w4NIVOG7ouG7jMODR1XDg0nhuqjhu6Lhu47Dg1jhuqpI4buOw4PhurLhurLDg0jhu4bDncODWeG7juG7uMODP0LDg+G6ruG6tsODw6DDqsOhw4Phu5rDlUvhu6LDg1bDneG6qOG7osODw41M4buiw4M/4bu2w4NHS8ODR1XDlcODSULhu6LDgztM4buuw4NZKcODWFXDg+G7nMavw5XDg+G7ouG7juG7gFnDg1lX4bue4bui4buMw4Phu5pQ4bui4buMw4NH4bug4bui4buMw4PDjeG6qsODw43hu4BZw4Phu6Ijxq9Iw4Phu47hu5Dhu6Lhu47Dg0jhu47DlUxIw4Phu7jhu6Lhu4zDg+G7nOG6qOG7ouG7jMODWUvhu6LDg+G7j0jhu57hu5zhu5zDjFhY4bue4buu4bue4buaw5V5w4PhuqPhuqrhu6Lhu4zDg0fDncOa4buiw4NZ4buO4bqoLHjDg1lX4bue4bui4buMw4NYVcOD4bui4buOJuG7ouG7jMODSOG6qsOVw4NZS+G7osODR+G7ksODw43hurpZw4NZV+G7nuG7ouG7jMODP1Dhu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jsOVw4M/4buA4buiw4M7w53hu4BZw4Phu47DlU7hu6LDg+G7juG6qMOVw4NI4buGw53Dg1nhu47hu7jDg8ON4bqo4bui4buMw4PGoOG7juG7nuG6qkjDg+G6quG7nsODw43DmcOVw4NH4bug4bui4buMw4M/JOG6qMODP1TDg8ON4buSSOG7jsOD4buPw4xXw5XDjMODPsOD4buc4bu04bqow4Phu4zDlUTDlcOD4bqwxILhuq7huq4t4bqwxILhuq7hurB2w4Phu47hu4LDncODP07Dg8Oh4bue4buiw51ISMOVw4M/QsODWcOVTeG7osODP07Dg8Ozw4zhu67DjHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDoeG6quG7nsODSOG7jsOUw4N0w4NI4buO4buew4NHw5VMWXjDg8Oh4bue4buiw51ISMOVw4PDjSPhu6pIw4NZw5Xhu6LDg1fhurjhu6Lhu4zDg0jhu6DDg+G7msOVS+G7osODVsOd4bqo4buiw4PDjUzhu6LDgz/hu7bDg0lC4buiw4M7TOG7rsODWSnDg1hVw4NZV+G7nuG7ouG7jMODWeG7juG7qMOVw4Phu4zDleG6qOG7osODSFDhu6LDg1nhu47DlcODw43hu4DDncODWVfhu57hu6Lhu4zDg+G7nELDncOD4bqq4buew4PDoeG6qFfDlcOD4buww4Phu5zhu7ThuqjDg+G7jMOVRMOVw4PhurDEgsSC4bqsLeG6sMSC4bquxIJ5w4PDoFDhu6LDg8Ozw4zhu67DjMODR+G7ksODSOG6quG7nsODR8Odw5lIw4M/xq/DlcODWcOZw5XDg0nhuqjhu6Lhu47Dg1kjxajhu6Lhu4zDg1klw4PGoOG7jsOVw4NI4buOxajDlcODSOG7juG7nsODw7RJw5Xhu6LDjFjDjHnDg8Og4bu2w4NZ4buOT3jDg1lX4bqo4bui4buMw4Phuqjhu4zDlXnDlVnDg0jhu47hu5jDg1dTw4NZV+G7guG7osODw7RJw5Xhu6LDjFjDjMOD4buOUOG6qMODw6HhuqhXw5XDgz/Gr8OVw4NZKcODWFXDg+G6ti3hurbDg0nDlcOT4buiw4NX4bqow4Phu6Lhu4xCLMOD4bqseeG6tHnhurDEguG6rsSCw4NI4bugw4NJ4buAw53Dg+G7jsOVTsOdw4NI4buO4buew4NZ4buO4buALMODw43EkMODR+G7ksODSULhu6LDgztM4buuw4PGoExZw4NWw51EecODw7VX4buC4buiw4Phu6JCLHjDg0hEw4PDoeG7nuG7osOdSEjDlcOD4buaRuG7osODw7PDjOG7rsOMw4PDjU3DncODO8Od4buAWcOD4buOw5VO4buiw4NZV+G7nuG7ouG7jMODw43DmcOVw4Phu47hu5Dhu6Lhu47Dg1nhu47DlcODw43hu4DDncODSOG7uOG6qMOD4buO4bqow5XDg8ONw5nDlXnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDoeG7nuG7osOdSEjDlcODWErDg+G7ruG7jkTDlcODSMOd4bui4buMw4NI4buA4buuw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NH4bq44bui4buMw4NI4buOPeG7ouG7jMODSOG7juG7nsODWeG7juG7gCzDg+G6qOG7ouG7jsODP1TDg1nDmcOVeMODR+G6uOG7ouG7jMODxqDhu45U4bui4buMeMODV+G7gFnDg0jhu6DDg1nhu45Pw4Phu5zDmVnDg+G6quG7osOD4buu4buOQ1nDg0jhu4Dhu5zDg1nhu47DlcODw43hu4DDncOD4bq2w4Phu6JF4bucw4NYSsODSULhu6Lhu47Dg0jhu47hu57Dg+G7juG7gsOdw4M/TsODWMOV4bui4buOw4Phu6JF4bucw4Phuq7huqzhuqbhuqTDg+G7okIsecODw7Ujxajhu6Lhu4zDg1kleMODw7PDjOG7rsOMw4NYSsODSOG7huG7osODSOG7oMOD4bui4buOJuG7ouG7jMOD4buaLsOD4buaSsODWeG7jsOdLExZw4Phu67hu47hu7ZIw4Phu6Lhu47hurjhu5zDg0jhu45V4bui4buMw4Phu5pDw5XDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg0jhuqrhu57Dg0fDncOZSMODw43EkMOD4bui4buO4buy4bui4buMw4NZ4bqoLMODP0Lhu57Dgz/hu7bDg0lC4buiw4M7TOG7rsODWSnDg1hVeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucOh4bue4buiw51ISMOVw4NZJOG7ouG7jMODSOG7oMODWUvhu6LDg1lX4bue4bui4buMw4NJ4bqo4bui4buOw4NY4bqqSOG7jsODWcOdLE/hu6LDg3TDg+G7jMOVQuG7ouG7jsODP+G7ksODWVfDlMOD4bqqw4NWw53hur7hu6LDg1lDw5XDg8Ojw51X4buew4PhurDEguG6ruG6sHjDg1jhu57hu6Lhu4zDgz9G4buiw4Phu6Lhurjhu5zDg1lX4bue4bui4buMw4PigJxJ4bqo4bui4buOw4NY4bqqSOG7jsODw43DjOG7ouKAncODR+G7ksOD4bui4buM4buOw5XDg+G7ouG7jOG7qMODSULhu6LDgztM4buuw4NZKcODWFV54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bq/UcOVw4M/w5VOSMODSOG7jiPhuqjDg0kk4bui4buMw4Phu5pDw5XDg+G7sMODw43hu6B4w4Niw6pww4M+4buiWeG7nuG7osOV4buew4PDoOG7nuG7olnDjHjDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODWSThu6Lhu4zDg+G7jMOV4buy4buuw4PhurvDnT/DjOG7olnDnVjDg+G7jMOVQuG7ouG7jsODSOG7jj1Iw4M/VMODw43hu5JI4buOw4Phu4/DjFfDlcOMw4M+w4Phu5zhu7ThuqjDg+G6sMSC4bqu4bquLeG6sMSC4bqu4bqww4Phu47DlU7hu6LDg0hA4bui4buMw4Phu67hu45Ew5XDg8ONVcOVw4Phu5zhurpZw4M/xq/DlcOD4bqq4buiw4Phu67hu45DWXjDg1jhuqjDncODxqDhu47DlcODSOG7oMOD4bui4buOJuG7ouG7jMODSOG6quG7nsODR8Odw5lIw4Phu6Lhu45Cw4NI4buG4bucw4NWw53hur7hu6LDg+G7okIsw4Phu6Lhu47hu7Lhu6Lhu4zDg1nhuqgsw4M/QuG7nsODSULhu6LDgztM4buuw4NZKcODWFXDg+G7sMOD4buO4bqow5XDg1lX4buC4buiw4PDjeG7gMOdw4M/xq/DlcOD4buB4bueP+G6qFfhuqjDgz9Cw4M+4buaR8OV4bui4bue4buaw4zDksOSw4zDg8ag4buOw5XDg0hQ4buiw4NJRuG7osODScOJWcOD4buPw5XDjOG7ouG6qHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDoUvhu6LDg0hD4bui4buOw4PDjeG7oHjDg+G7nMOZWcODWFXDg0jhu4bDncODWeG7juG7uMODxqDhu47huqpIw4Phu6Lhu44jw4Phur/huqhXSOG7nsOD4bqhw5XDg3DhuqjDleG7nsOD4buzw6Hhu57hu5rhu57hu4zhu6Lhuqjhu7V4w4PhuqHhuqjhu6LDlcOM4buaw4zDg8Oz4bueV1nhuqjhu6Lhu54/4bqow4Phu7PDoeG7nuG7muG7nuG7jOG7ouG6qOG7tcODP0LDgz7hu6JJV8OM4bqow4Phur/huqhYw5XDjOG7muG7muG7nsOD4buzPlnhuqjhu5rhuqjhu6JZ4bqo4bu1w4NIQOG7ouG7jMOD4buu4buORMOVw4NI4buO4buSw53Dg1lX4bqqSOG7jsOD4bui4buOw5VO4bucw4NJ4buew4NI4bugw4Phu5rDlUvhu6LDg1bDneG6qOG7osODw41M4buiw4M/4bu2w4NHS8ODR1XDlcOD4buiS8Odw4NZV0vhu6J5w4PDoFDhu6LDg+G7ouG7jsavw4NZVyPGr0jDg1nhu45N4bucw4PDo8OdV+G7nsOD4bqwxILhuq7hurB4w4Phu47hu4LDncODP07Dg+G6oeG7nuG7nMOM4buiw5VI4buew4PDoFfDlVhIw5VZ4buew4PDjcSQw4NH4buSw4Phu5rhu55Dw5XDg8ag4buOUsOVw4NZw50sT+G7osODdMODSeG7nsODScOU4bui4buOw4Phu5rDlMOdw4PDjUzhu6LDg0lC4buiw4M7TOG7rsODWSnDg1hVecOD4bq94buO4bqq4bui4buOw4PDtCxL4bui4bu3L+G7ruG7uQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tuồng Việt Nam cần “đào tạo” khán giả

Tuồng Việt Nam cần “đào tạo” khán giả
2012-07-27 07:04:02

(SGGP) - Ngày 26-7, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại nội Huế, đã diễn ra Hội thảo khoa học “Nghệ thuật tuồng trong đời sống văn hóa hiện nay” do Trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh...

Dấu tích hào hùng trên cao nguyên M’Nông

Dấu tích hào hùng trên cao nguyên M’Nông
2012-07-27 07:03:48

(TNO) - Gần một thế kỷ trôi qua, những dấu tích lịch sử trên vùng cao nguyên M’Nông vẫn còn nhắc nhở chiến công hiển hách của người anh hùng N’Trang Lơng.

Kristen Stewart phản bội người yêu

Kristen Stewart phản bội người yêu
2012-07-27 07:03:33

(TNO) - Ngôi sao Kristen Stewart vừa lên tiếng xin lỗi bạn trai - Robert Pattinson hôm 25.7 sau khi báo chí Mỹ phanh phui mối quan hệ tình cảm giữa cô với đạo diễn Anh Rupert...

Elton John tố Google giúp tải nhạc trái phép

Elton John tố Google giúp tải nhạc trái phép
2012-07-27 07:03:16

TTO - Rất nhiều huyền thoại nhạc rock gồm “cây đại thụ” Elton John, ca sĩ Robert Plant, cây guitar Brian May của nhóm Queen… sẽ cùng nhau gửi một bức thư đến Thủ tướng Anh...

Như một ngày quốc giỗ

Như một ngày quốc giỗ
2012-07-27 07:03:00

(SGGP) - Bây giờ là 12 giờ đêm. Tôi vừa từ Ngã ba Đồng Lộc trở về. Đêm cuối tháng 7 huyền diệu quá. Trời mô xanh bằng trời Can Lộc… câu hát xưa cứ văng vẳng bên tai. Ban ngày...

Khai mạc trại sáng tác âm nhạc năm 2012

Khai mạc trại sáng tác âm nhạc năm 2012
2012-07-27 07:01:43

(QT) - Hôm qua 26/7/2012, Hội VHNT phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị tổ chức khai mạc trại sáng tác âm nhạc năm 2012 về đề tài “Rừng và hoạt động của lực lượng Kiểm lâm...

Bươn chải giữ “hồn Việt”

Bươn chải giữ “hồn Việt”
2012-07-26 06:44:50

(TNO) - Người ta nói Giám đốc Huỳnh Anh Tuấn là “khùng” khi bỏ bạc tỉ ra đầu tư cho Nhà hát Nón Lá, để rồi ngồi ngóng cổ bán từng cái vé. Tương tự, mới đây Giám đốc Linh Huyền...

Hiến bản đồ Trung Quốc cho Bảo tàng Lịch sử

Hiến bản đồ Trung Quốc cho Bảo tàng Lịch sử
2012-07-26 06:44:26

(TNO) - Sáng qua (25.7), TS Mai Hồng đã hiến tặng Bảo tàng Lịch sử quốc gia tấm “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”. Theo tấm bản đồ của chính người Trung Quốc này, đảo Hải...

Khúc tráng ca về người anh hùng M’Nông

Khúc tráng ca về người anh hùng M’Nông
2012-07-26 06:44:06

(TNO) - Tối qua 25.7, lễ kỷ niệm 100 năm phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng diễn ra tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) với chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc Tây nguyên.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết