Cập nhật:  GMT+7
4bq44buoRuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG7q+G7ql3DneG7oOG7huG6ums0LOG7tMav4buCW0vhu7TGr+G7guG7nDci4buC4buc4buo4buqVeG7tOG7guG7muG7quG7tOG7qOG6uC/hu6hG4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPmzhu6BK4bui4buG4bq6RcWp4burw4nhu4It4buC4buH4bu44buCw51M4buCJeG7tMav4buC4buTxq8i4bqh4bum4bu04buCQcOT4bu04buC4buR4buq4bu04buoQ+G7glvhu6rhu7Thu6jhu4Lhu7TDk+G7suG7gkbEqEjDjOG7gl1N4buq4buCXeG7qCXhu7Thu4Lhu5NN4buq4buCbOG7qsOZPuG7gkXhu6t94buqw5ki4buC4bqz4buqQ+G7guG7q33hu6rDmSLhu4Lhu6fhu6jhu7bhu7TGr0Phu4LFqSJO4bu0xq/hu4Lhu6t94buuw4lD4buC4buyP13hu4Lhu5w3IuG7guG7nOG7qOG7qlXhu7Thu4Lhu5rhu6rhu7Thu6jhu4LDnSIl4bu04buC4bua4buqVV3hu4JhNChd4buCw51U4bu04buC4buyI+G7quG7glnhu6jhu7jhu4JZ4buow5Phu7RD4buCXeG7qEvhu5zhu6jhu4Jd4buoNeG7nOG7guG7nuG7pOG7gsOg4buQ4bqh4buC4buiN+G7tMav4buC4buyJeG7guG7qOG7rOG7tOG7qOG7glnhu6rhu7Thu6jhu4JdVeG7gl064bu0xq/hu4Lhu6goPuG7guG7nk1d4buC4buo4buqw5ki4buCeyJO4buC4bucSuG7tkPhu4LGr+G7uD7hu4I+4buo4buY4bu04buCw51M4buy4buCWeG7qCnhu6rhu4Jbw5Lhu5zhu4JhMOG7tMav4buCxq9A4buC4bueJuG7quG7guG7q33hu6rDmSLhu4Lhu6fhu6jhu7bhu7TGr0Thu4Lhu6Phu7TGr+G7guG7keG7quG7tOG7qOG7guG7nOG7qOG7tuG7guG7muG7qlVd4bqq4buC4oCc4burJeG7quG7gl3hu6zhu7Thu6jhu4Lhu7TGryLhuqHDmeG7tOG7gsOdVOG7tOG7guG7njQh4bu0xq/hu4Lhu7Thu6jhu5Q+4buC4bu0xq8z4buCWeG7qOG7quG7gl0iOuG7quG7guG7sjQh4buq4buCXUvhu7Lhu4Lhu54l4buq4buC4buyNCzhu6pE4buC4burfSnhu4Jhw5rhu4Lhu5wiP+G7nOG7glsq4bu0xq/hu4Lhu54h4buq4buCXeG7qDQh4bu0xq/hu4JhLuG7quG7guG7mkrhu7bhu4JhVV3hu4Jd4buoNCzhu7TGr+G7guG7qEzhu7Thu6jhu4Lhu6hN4buC4bu04buoOeG7tMav4buCw50g4buc4buCXX1L4buq4buCxq/hu6rhu7jhu4JdfSnhu4JdfSHhu6rhu4JhTOG7guG7nCI/4buc4buCWyrhu7TGr+G7gmEl4buC4bucMOG7tMav4buCWeG7qOG7uOG7glnhu6jDk+G7tOG7guG7tOG7qDThu7TGr+G7gl0l4buq4buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7nuG7mCLhu4Lhu6hM4bu0xq/hu4JbKuG7gj7hu6jhu5Thu7Thu4Lhu7JM4buCw50iJeG7tOG7gl3hu6rhu7Thu4JdNCnhu7TGr+G7guG7nCI/4buc4buCWyrhu7TGr+G7gsav4buqSuG7guG7nuG7rOG7tOG7qOG7guG7suG7rOG7tOG7qOG7gltT4buC4buc4bu44buC4bu04buo4buqw5oi4buCWeG7qCnhu6rhu4Jbw5Lhu5zigJ1E4buC4buTw5Phu7Lhu4JGxKjEqEZD4buCJeG7tMav4buC4bucMOG7tMav4buCxq/hu6pK4buC4bue4bus4bu04buo4buCw51U4bu04buCYTDhu7TGr+G7gsavQOG7guG7nibhu6rhu4Lhu5NN4buq4buCbOG7qsOZPuG7gsOd4buUPuG7guG7tMav4buo4buqw5k+4buCYS7hu6rhu4J7IuG6oVVd4buCXeG7kOG7suG7gsOg4buQ4bqh4buC4buiN+G7tMav4buC4bucIj/hu5zhu4JbKuG7tMav4buCXSpd4buC4bueUT5E4buC4burNuG7gnsi4bqhVV3hu4Jd4buQ4buy4buC4bue4bu4Q+G7giXhu7TGr+G7guG7nDDhu7TGr+G7gmEoQ+G7guG7nEvhu5zhu4Lhu5zhu7bhu7Thu4J9SuG7gls14buc4buCWeG7qErhu6rhu4Lhu6jhu7ZK4bu0xq9D4buCPuG7qEtd4buCXX3hu6rhu6Thu7Thu4JdfSbhu7TGr+G7gl19I11D4buC4buc4buow5Phu7Thu4Lhu7QiJeG7qkThu4Lhu4fhu6Thu4LDoOG7kOG6oeG7guG7ojfhu7TGr+G7guG7siXhu4Lhu6jhu6zhu7Thu6jhu4JZ4buq4bu04buo4buCXVXhu4Lhu55NXeG7guG7qOG7qsOZIuG7gnsiTuG7guG7nErhu7ZD4buCJeG7tMav4buCXeG7sOG7nOG7qOG7guG7nDfhu5zhu4Lhu57hu6rhu4JZ4buow5I+4buC4bu0LOG7quG7gl3hu6zhu7Lhu4Lhu6jhu6rhu6QiQ+G7guG7qCPhu5zhu4Lhu6g94buq4buCWeG7quG7tOG7qOG7guG7tMav4buo4buqw5nhu7JE4bq4XUrhu5rDneG7oOG7gltd4bqhw53hu6DhurThu4bhu7JKfcav4buq4bu04bqqRz7DoOG7gkoiXeG7tuG7huG6uuG6uF194bq64bq4XeG7ouG6uuG6uOG7quG7ssav4buCW33hu5zhurThu4YvL+G7nEThu5pK4bu2eyJK4bu0xq9dfeG7qkRh4bu0L+G7ouG7oFtZXeG7tj4v4bu04bugw6FbL0ZHScSoL0nhu4jhu6JHRuG7hEfDjOG7hEZdw4xIRuG7hOG7iMOdRkRYPsav4buG4buCL+G6uuG6uC9d4bui4bq64bq4L1194bq64bq4XX3hurrhurhd4bui4bq64bq4PuG6uuG7o+G7tMav4buC4buTxq8i4bqh4bum4bu04buCQcOT4bu04buC4buR4buq4bu04buoQ+G7gl3hu5Lhu7Lhu4LGrzQs4bu0xq/hu4JbS+G7tMav4buCXX3hu7bhu7TGr+G7gj7hu6hLXeG7gl194buq4buk4bu04buCWeG7quG7tOG7qOG7gl1VQ+G7gsOg4bu4SuG7guG7nuG7uOG7quG7gsav4buqTuG7suG7guG7tMav4buow6jhu7bhurgvPuG6uuG6uC9d4bui4bq64bq4L1194bq64bq4L11K4buaw53hu6DhurrigJzhu5PGr0zhuqHhu4Lhu57hu7hD4buC4buc4bu44buCfeG7kl3hu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4LGr+G7qkrhu4Lhu57hu6zhu7Thu6jhu4LDnVThu7Thu4JhMOG7tMav4buCxq9A4buC4bueJuG7quG7guG7nuG7pOG7gj7hu6hLXeG7gl194buq4buk4bu04buCWeG7quG7tOG7qOG7gl1V4buC4bu04buoNOG7gsav4buqSuG7guG7nuG7rOG7tOG7qOG7gl0l4buqROG7guG7k+G7qDThu7TGr+G7guG7tOG7qDnhu7TGr+G7gl3hu6hM4bu04buo4buCeyJO4buC4bucMkrhu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4bui4buQ4bu04buCw51M4buy4buCfUrhu4LDnU3hu6rhu4JZ4buoJeG7tMav4buC4buoNCnhu7TGr+G7guG7njQo4buc4buC4bu04buo4buqw5oi4buC4bui4bu24buC4bua4buu4buCXX3hu5Ai4buC4buaQOG7guG7qOG7tkrhu7TGr0Phu4Jd4buoIOG7gn024bu0xq/hu4I+4buoS+G7guG7qOG7tk3hu6rhu4Lhu5ww4bu0xq/hu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4JZ4buo4bu44buCWeG7qMOT4bu04buCWeG7qEvhu5zhu4Lhu7Thu6g04buCXeG7qOG7qlUi4buC4bueNCHhu7TGr0Phu4JdfTQh4bu0xq9D4buCXX1N4buy4oCm4buC4bu0VOG7tOG7gltKIuG7guG7sj9d4buCXeG7qCHhu6rhu4LGr+G7qkrhu7RD4buC4buoI+G7gsOd4buY4bu04buCw500KF3hu4JdfSnhu4Jhw5rhu4J7IlThu4Lhu5wzROG7guG7q300LuG7nOG7gl3hu6zhu7Thu6jhu4Jd4buoVeG7guG7nuG7uEPhu4JdJeG7quG7guG7nj/hu7TGr+G7gmHhu6pU4bu04buC4bucS+G7nOG7gl3hu6hM4bu04buo4buCYeG7qlThu7Thu4JdfeG7tuG7tMav4buCxq/hu6pK4buC4bue4bus4bu04buo4buC4buc4buY4bu04buCPuG7qE7hu6rhu4LGr+G7qjnhu4JhOeG7tMav4buCeyLhuqFVXeG7gl3hu5Dhu7Lhu4JhTOG7guG7tOG7qsOa4buy4buCXeG7quG7tOG7guG7nuG7pOG7guG7mkvhu7Lhu4JdfTHhu4JhMOG7tMav4buC4bue4buSXeG7guG7tEzhuqFD4buCXeG7quG7tOG7gl00KeG7tMav4buCYUzhu7bhu4Lhu5wiP+G7nOG7glsq4bu0xq/hu4JbIuG7tMav4buCXSDhu5zhu4JbSiLhu4Lhu7RM4bqh4oCd4buCJeG7tMav4buC4buR4buq4bu04buo4buC4buc4buo4bu24buC4bua4buqVV3hu4Jd4buoVOG7skThu4Lhu5E/XeG7gl3hu7Dhu7Thu4Lhu6jhu6rDmSLhu4JhIuG7quG7guG7nlXhu7Thu4JhLuG7quG7giXhu7TGr+G7gmFM4buC4buaSuG7tuG7gsav4buqSuG7guG7nuG7rOG7tOG7qOG7glnhu6hL4buc4buCKeG7gmEw4bu0xq/hu4LGr0Dhu4Lhu54m4buq4buCw51M4buCWeG7qOG7quG7guG7qCLhuqHDmeG7tOG7guG7q33hu6rDmSLhu4Lhu6fhu6jhu7bhu7TGr+G7gn1K4buC4buTxq/hu6jhu67hu4J7IuG6oVVd4buCYcOa4buCPuG7qEtd4buCXX3hu6rhu6Thu7Thu4JZ4buq4bu04buo4buCXVXhu4It4buCw6BP4buC4buoP+G7quG7gmEw4bu0xq/hu4LGr0Dhu4Lhu54m4buq4buC4bu04buo4buM4buy4buCXeG7qDfhu5zhu4Lhu6jhu6rDmeG7tOG7guG7nOG7qDQs4bu0xq/hu4JdfeG7rOG7tOG7qOG7guG7nkrhu4Lhu6JN4bu0xq/hu4Lhu6jhu7hK4buC4bu0JeG7tMav4buC4bu0xq/hu6jhu6rDmT7hu4JhMOG7tMav4buCxq9A4buC4bueJuG7qkPhu4JbTuG7tOG7gsOgIuG7kl3hu4Lhu7Ql4bu0xq/hu4Lhu7TGr+G7qOG7qsOZPuG7gj7hu6hLXeG7gl194buq4buk4bu04buCWeG7qEvhu4I64bu04buC4bue4buu4bu04buoQ+G7guG7tMOT4bu0xq/hu4JbIuG7kl1D4buC4buc4buo4buSXeG7gsOdNCjhu7TGr+G7guG7tMavTOG6oeG7guG7nEzhu7TGr+G7guG7njQo4buc4buC4bu04buQ4bu0xq/hu4LDnVThu7RD4buC4bucLOG7guG7nOG7kiLhu4Lhu5zhu5DhuqHhu4JdfSbhu7TGr0Phu4Jh4buUXeG7guG7tCIl4buq4buC4buc4buoIuG6oeG7pOG7tOG7guG7ouG7ruG7nOG7qOG7gl3hu6jhu6Dhu7bhu4Lhu6g0LuG7tMav4buCXeG7sOG7nOG7qOG7guG7nDfhu5xE4buC4burNuG7guG7nuG7uEPhu4Il4bu0xq/hu4LDoEvhu5zhu4Lhu57hu67hu7Thu6jhu4J9JOG7gl3hu6hV4buC4buyTeG7tOG7qOG7guG7nOG7qDLhu4LDnTfhu5zhu4JdfVThu7Thu4JhMOG7tMav4buC4bue4buSXeG7guG7tEzhuqHhu4LDnUzhu4JdfSbhu7TGr+G7gn024bu0xq9D4buCXeG7qlQiQ+G7gj7hu6hLXeG7gl194buq4buk4bu04buC4buc4buow5Phu7Thu4Lhu7QiJeG7quG7guG7nk3hu6rhu4LGr+G7qkrhu4JbIOG7nEPhu4LGr+G7qkrhu4Lhu5zhu5jhu7LigKbhu4Lhu5Phu6rDmuG7suG7gl3hu6rhu7Thu4Lhu5zhu6jhu6rhu7Thu6jhu4I+4buoMeG7nOG7gl3hu6hM4bu04buo4buC4bucJeG7tMav4buC4buyTuG7tOG7qOG7guG7nuG7kl3hu4JZ4buo4bu44buC4bucTOG7tMav4buCw50u4bu04buC4bui4buY4bu04buCWeG7qOG7quG7giXhu7TGr+G7guG7sk3hu7Thu6jhu4Lhu6JN4bu04buC4buiMOG7tMav4buCXeG7kl3hu4Lhu5xO4buCYSrhu7Thu4LDneG7qlXhu7TGr+G7guG7okzhu7Thu6jhu4Lhu6Ix4buy4buC4bueNCjhu5zhu4JhTOG7gmFK4bqh4buC4buyNCjhu7Thu4Jd4buoVOG7suG7gnsiSuG7guG7nEvhu5zhu4JZVOG7tOG7qOG7guG7nuG7pOG7guG7nuG7mCLhu4JdNOG7gj7hu6hLXeG7gl194buq4buk4bu04buCYS7hu6rhu4J7IuG6oeG7guG7siXhu4LDnS7hu7Thu4Lhu6gs4bu0ROG7guG7qUoi4buC4bu04buo4buqw5oi4buC4bu0w5Phu7Lhu4Lhu7Q74buCw5034buc4buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7muG7qlVd4buC4buyw5ld4buC4buyPeG7qkPhu4Lhu5wiP+G7nOG7glsq4bu0xq/hu4LGr+G7qkrhu4Lhu57hu6zhu7Thu6jhu4Il4bu0xq/hu4Lhu5Hhu6rhu7Thu6jhu4Lhu55P4buCXeG7qDfhu5zhu4JbN+G7guG7njrhu6rhu4Jd4buoSuG6oeG7gl024buC4buyJeG7guG7qOG7rOG7tOG7qOG7glnhu6rhu7Thu6jhu4JdVeG7gl064bu0xq/hu4Lhu6goPuG7gsavJuG7suG7gkjhu4Lhu6hK4buCfTbhu7TGr+G7gl19TOG7skPhu4Lhu6gs4bu04buCR+G7hOG7hOG7gsavKuG7nOG7gl3hu6pUIkPhu4Lhu5zhu6giKuG7qkPhu4Lhu6gs4bu04buCR+G7hOG7guG7nOG7tuG7tOG7guG7mkBD4buCw50o4bu0Q+G7gl19VOG7tOG7gkfhu4Thu4Thu4Lhu5zhu7bhu7Thu4LGr+G7qkrhu4Lhu5zhu5jhu7LigKbhu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Jd4buoIuG7guG7tOG7qOG7lD7hu4JdfVThu7Thu4LDjOG7hOG7gl194buqw5ki4buC4bueJuG7tMavL+G7tMOT4buyROG7guG6vyI/4buc4buCWyrhu7TGr+G7gsav4buqSuG7guG7nuG7rOG7tOG7qOG7giXhu7TGr+G7guG7tMavTOG6oeG7guG7nEzhu7TGr+G7gl0qXeG7guG7qCzhu7RD4buCw6Dhu5DhuqHhu4Lhu6I34bu0xq/hu4LDnU3hu6rhu4Lhu7Thu6hM4buC4bucOEpD4buCW8OS4buy4buCWzhK4buC4bu04buo4buqw5oi4buCXeG7qsOZ4bu04buC4bu0xq/hu6jhu6rhu4Jb4buq4bu04buo4buC4buo4bu2TV3hu4JdfeG7tuG7tMav4buCxq/hu6pK4buC4bue4bus4bu04buoROG7guG7o+G7tMav4buC4buR4buq4bu04buo4buC4buc4buo4bu24buC4bua4buqVV3hu4Jd4buoIeG7quG7gsav4buqSuG7tOG7gl0u4buqQ+G7giXhu7TGr+G7gltT4buCXeG7qlU+4buCXTHhu5zhu4Lhu57hu5gi4buCXTThu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4Lhu6gs4bu04buC4bu0OUrhu4Jhw5rhu4JhKuG7tEPhu4JZ4buo4bu2SuG7guG7qCPhu5zhu4JZ4bqx4buCXeG7qCLhu5Rd4buC4bue4buk4buCPuG7qEtd4buCXX3hu6rhu6Thu7Thu4Lhu7Il4buC4buo4bus4bu04buo4buCWeG7quG7tOG7qOG7gl1V4buCw50u4bu04buC4buoLOG7tEPhu4Lhu6jhu6rDmSLhu4J7Ik7hu4Lhu7JK4bu0xq/hu4LDnU3hu6rhu4Lhu5xK4bu24buC4buoLOG7tEPhu4JdNuG7guG7nuG7uOG7guG7tOG7qOG7kOG7tOG7gn0/4bu0xq/hu4J9SuG7guG7nOG7qOG7tuG7guG7siPhu6rhu4Lhu7TGrzQh4buq4buCw51M4buy4buCXeG7qOG7oOG7tkPhu4Lhu57hu6Thu4Lhu7Ij4buq4buC4bu0xq80IeG7quG7guG7nsOaIuG7guG7nOG7uOG7guG7nCI/4buc4buCWyrhu7TGr+G7gl0qXeG7guG7nlE+4buC4buoLOG7tEPhu4LGr+G7uD7hu4I+4buo4buY4bu04buCw51M4buy4buCXeG7qErhuqHhu4Lhu5464buq4buC4bui4buqw5nhu7Thu4Lhu7JN4bu24buCYTDhu7TGr+G7gsavQOG7guG7nibhu6rhu4Lhu6t94buqw5ki4buC4bun4buo4bu24bu0xq9E4buCw6pM4buqQ+G7gk7hu7Thu6jhuqrhu4Js4buZ4bq1beG7guG7k2zhu7Hhu5Nr4bq4Lz7huro=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Xóa đói giảm nghèo vẫn là bài toán khó ở A Vao

Xóa đói giảm nghèo vẫn là bài toán khó ở A Vao
2012-11-30 04:58:24

(QT) - Ký ức về chuyến đi A Vao lần đầu tiên trong tôi vẫn còn rất rõ, đó là một ngày cuối năm 2007 khi cùng những cán bộ Phòng Dân tộc huyện Đakrông (Quảng Trị) và các thanh...

Đến với Ba Tầng

Đến với Ba Tầng
2012-11-27 12:53:43

(QT) - Vượt qua chặng đường dài hơn 40 km đang trong giai đoạn thi công, vất vả lắm chúng tôi mới tới được Ba Tầng, xã nằm về phía nam huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) trên tuyến...

Người tiên phong trồng cây cao su ở Hải Lăng

Người tiên phong trồng cây cao su ở Hải Lăng
2012-11-27 12:52:52

(QT) - Với sự cần cù, chịu khó và quyết tâm làm giàu trên vùng đồi hoang vu, ông đã chinh phục được vùng đồi đầy sỏi đá, đạn bom để gây dựng nên một cơ ngơi với gần 35 ha rừng...

Mưu sinh mùa rau mứt biển

Mưu sinh mùa rau mứt biển
2012-11-25 09:47:07

(TNO) - Khi những đợt gió đầu tiên mang chút rét đầu đông tràn về cũng là lúc người dân Cửa Tùng (H. Vĩnh Linh, Quảng Trị) nô nức hái “lộc trời”.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết