Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s+G7nOG7qeG7n+G6qW7hur/huqnhu6Phu63huqnDg+G7rcO54bq3L+G7o2LhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOB4buiw7LDqm/huq3hurPhuq/hu6Thu6R94buk4bqx4bqpLeG6t+G7n8O54bud4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDgzbhuq1jY2Lhuq3huqnDqsO6w4M24bqt4bqt4bqp4buj4bqiw4HDqm7Dsjbhuq1i4bqr4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq1j4bq7ZeG6reG6qcOqw7rhu5/hu53hu6U24bqtw7rDsuG7m8OD4bqt4bqpQuG6osOBw6puw7I24bqtZeG6reG6qW3hu6fhuqBvw7LhuqA24bqtYuG6reG6qeG6ouG6oG424bqt4bujw4PDg8OBw6AvL2NjY8OjY2Vlw6Nj4bq7w6Nl4bq5w6Bj4bqrY+G6qy8mw4HDuuG7p8Oqby/hu57DucOq4budw7IvY+G6q+G6q+G6vS/hur0vYmUvYmXhuqvhur1j4bqr4bqr4bq9YsOpYuG6u2XhurvDo1Qj4buc4bqtL+G6s+G7pOG7ncOC4bu14buf4bqpb+G7i+G7peG6qULDsuG7peG6qW3hu5/hu5fhu6Xhuqnhu6Lhu4Phu5/huqlV4buj4buR4bqp4bqv4bui4buD4buf4bqpw5pm4bul4bud4bqj4bqpPcSC4buD4bul4bud4bqpKuG6oHHhurHhuqnDueG7leG7peG7o+G6qW/DquG7peG7o+G6qeG7peG7ncOC4bqpb+G7i+G7peG6qSrhuqDDgsO94bul4bud4bqpw5nhu5/hu6Xhu6PhuqkqaeG7peG7neG6qcO64buB4bqp4oCcw4Hhu6PhurDhuqnDg+G7o8SC4bq64oCd4bqj4bqpbeG7ueG7n+G6qcOq4bul4buj4bqpbsWp4bqpdeG7o+G7g+G6qeG7pWbhu6Xhu53huqnDs2lu4bqpbeG7n+G7lcOD4bqpw7rhu4HhuqnigJzhu6Xhu53hu6PDsuKAneG6qcOzw4Lhu7du4bqpw4Phu5/hu5Phu6Xhu53huqlu4bqyw6rhuqnDg+G7rcO54bqpbuG6v+KApuG6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzTuG7o3LhuqnDs+G7i8SC4bqpw4PhuqDhuq7hu6Xhu53huqnDs8Wp4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNO4buH4bul4bqpw4Phu6Phu5HDueG6qcO6xJDhuqnhuqDDguG7t8SC4bqp4bul4bqqw6rhuqPhuqnDg+G7reG7n+G6qcO54buz4buf4bqpw4Lhu7PDueG6qeG7o+G7q+G7n+G6o+G6qW7hur/hu5/huqnhu6Xhu53hu6Phu5nhuqnhu53hu6nhu5/huqlu4bq/4bqpbuG6ssOq4bqpw6rhu6Xhu6PhuqnDuuG7geG6qW/hu6fhuqlta8O54bqp4bqi4buf4bul4buj4bqpw4PhuqDhu7Xhu5/huqlu4buj4bun4bqp4bujw6rEkOG6qW7hur9u4bqpbuG6tuG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpRMOCw6rhuqnDg+G6oMSCxJDhu5nhu6XhuqnDuuG7h+G7n8Oh4bqpw4rhu6Xhu6PhuqltasOD4bqpbsOC4bu14buf4bqpw4Phu6fDoOG6qeKAnOG7pMWp4buf4bqpw4PhuqDhu7Xhu5/huqlu4buj4bun4bqpbuG6tOG7peG7neG6qcOz4bqu4bul4bud4bqj4bqpw7nhu4Hhuqnhu6XFqeG7n+G6qW/hu6fhuqnhu63hu6Xhu53huqlt4buB4bqpw4PhuqDEgsSQ4buZ4bul4bqpw7rhu4fhu5/huqlu4bq04bul4bud4bqpbuG7o8Ot4bul4bud4bqp4bqiw6rhu5/Do+G6qSrhu6Phu63hu5/huqlu4bqk4bqpbuG7o+G7icOB4bqp4bul4bujauG7peG6qcO64buB4bqpw4PEguG7n+G6qW7FqeG6qeG7peG7neG7o+G7meG6qeG7peG7n+G6qcO64buB4bqpw7PDguG7t27huqnhuqB24bufw6Phuqkk4bqkw6rhuqnDs8Wp4bqj4bqpbuG6pOG6qeG7neG7n+G6rsOB4bqpbeG7geG6qW7hu6fhu6XhuqnDg+G7o+G7kcO54bqpbuG7o+G6rsOD4bqpw4Phu6PEguG6qeG7peG7o2rDgeG6qcO64buB4bqpQsSC4buf4bqp4bqgduG7n+KAncOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurN94buv4bul4bqp4bu54bqpQuG6sOG7peG7neG6qcOAxILhu5Hhuqnhu53hu5/hur/DgeG6qeG6oMOq4bul4buj4bqp4bud4buf4bqqw6rhuqnhu6PDquG7n+G6qcODcuG7peG7o+G6qT3EguG7g+G7peG7neG6qSrhuqBx4bqpQuG7geG6qSrhu6PhuqbDquG6qSrhu6Phu5/hu5Hhu6Xhuqkt4bqp4buixILhu5Phuqnhu6Xhu5Hhu6XhuqlC4buf4buVbuG6qeG6oMOq4bqpdeG7o8O94buf4bqj4bqpQuG7geG7p+G6qcO6d+G7peG7neG6qW7hurLDquG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpb+G7i+G7peG6qeG7ouG7g+G7n+G6qVXhu6Phu5Hhuqlu4bq04bul4bud4bqpdeG7o+G6v+G6qcOD4bujxIJq4bul4bqpw4Phu5/hu5Xhu6XDo+G6qeKAnOG7onbhu5/huqnDg+G6oMOC4buzbuG6o+G6qcOD4bujxILEkOG7meG7peG6qeG7neG7o8Oy4bqp4bqgw6rhuql14bujw73hu5/huqlu4bq04bul4bud4bqp4bul4buj4bur4bqpbuG7o+G6pOG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDuuG7s+G7peG6qeG7peG7o8OC4bqpbeG7i8SQ4bqp4bud4buf4bu14bqp4bul4buR4bul4bqpbuG6tOG7peG7neG6qW7hu6Ny4bqp4bqgw6rhuqlC4bqw4bul4bud4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqp4bqi4buLxILhuqlC4buB4buf4bqpbuG7o+G6tm7huqnhuqLhu4Phu5/huqnDg8OqxJDhuqnDuuG7geG6qcOB4buj4buD4buf4bqpQuG7reG6qeG6oHbhu5/igJ3huqPhuqnDquG7peG7o+G6qSpp4bul4bud4bqpdeG7l8Oj4bqp4buc4bufw6rhuqnDs3Dhu6Xhu6PhuqnDquG7peG7o+G6qcOz4buF4bqpw7nhu4nEkOG6qcOz4bu14buf4bqp4bqi4buv4bul4bud4bqpw4PhuqDhu5Hhu6Xhuqlt4buf4buX4bulw6Phuqnhu6zhu6Xhu53huqnhu6V34buf4bqpw6rhu6Xhu6PhuqlC4buv4bul4bqpw7rhu4HhuqnDuuG7heG7p+G6qeG7peG7ncOC4bqpbuG6rOG6qcOB4buj4bq/buG7o+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpQuG6sOG7peG7ncOj4bqp4buiduG7n+G6qcOq4bul4buj4bqpw7nhu7Phu5/huqnDuuG7s+G7peG6o+G6qW7hu6fhu6XhuqnDg+G6oMOq4buf4bqpQuG6sOG7peG7neG6qW3hu5/hu5fhu6XhuqnDuuG6rm7huqnDs8Wp4bqpbuG7o3LhuqluxKnhu6Xhuqnhu6Phu6lu4bqpbeG7n+G7k8OD4bqpw7lpw4Phuqlu4buj4bqq4bqpw7rhu4Hhuqlu4bun4buf4bqp4bul4bujw4LhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qcOz4buHw4PhuqlC4buB4bqpbuG6pOG6qcOD4buj4buT4bqpw7nDquG7peG7neG6qeG7o+G7k8OD4bqpbuG7o+G6qsOjw6PDo+G6qeG6oMOq4bqpbeG7n+G7l+G7pcOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPDmuG7keG7peG6qcODxIJ44buf4bqpYmXhuqPhuqnDquG7peG7o+G6qcOz4buF4bqpw4PhuqDhu7nhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qcOB4buj4bq24bqpw4Phur/huqnDs2du4bqpw7rhuqxu4bqpbuG7o+G7p+G6qeG7reG7peG7neG6qeG7pXfhu5/huql14buj4buf4bqp4bqgw6rhuqlt4buf4buX4bul4bqpQnDhuqlt4buv4bqpw6rhu6Xhu6PhuqnDs+G7n+G6qW7hur9u4buj4bqpw7nhu4fhu6Xhu53Do+G6qU7FqeG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qcO6xKnhu6XhuqnhuqDDquG6qW3hu5/hu5fhu6XhuqPhuql14buj4buf4bqpbeG7n+G7l+G7peG6qcO6aeG7peG7neG6o+G6qeG7reG7peG7neG6qeG7pXfhu5/huqnhu6Phu6vhu5/huqnDquG7peG7o+G6qW7FqeG6qeG7peG7neG7o8Oy4bqpbuG7o+G7n+G6qXXhu6Phu63hu6Xhu53DoeG6qU7huq7hu5/huqlExILhu6/hu6Xhu53huqnhu6XDguG7s27huqPhuqnhu6Xhu6Hhu6XhuqnDg+G7o+G7ueG6qeG7peG7neG7o8Oy4bqpw7l3w4Phuqnhu6N24buf4bqpw6rhu6Xhu6Phuqlu4bq04bul4bud4bqpbuG7o3LhuqnDs+G6v8OB4bqpw7rhu7Xhu5/huqnhuqBo4bul4budw6DhuqnigJzhu6Thu6vhuqluxanhuqlu4buj4buf4oCdw6Phuqnhu6zhu6Xhu53huqnhu6V34buf4bqpw4DEguG6v8ODw6DhuqnigJzhu6Thu53hu6PDsuG6qXXhurzhuqnDuuG7h+G7n+G6qW7hu6fhu5/igJ3Do+G6qcOK4bul4buj4bqpw7rhu4fhu5/huqlu4bqu4buf4bqpRMSC4buv4bul4bud4bqp4bqi4bq/w4PhuqnDuWnDg+G6qW3hu5/hu5fhu6XhuqlC4buB4bqp4oCc4bqww7nigJ3huqnDuXfDg+G6qW7hur/hu5/huqPhuqnDunfhu6XhuqlueOG6qUTEguG7r+G7peG7neG6qW3hu5/hu5fhu6XhuqnDuuG6rm7huqnhu6Xhu4Hhu6fhuqlu4bujw63hu6Xhu53huqnhu6PDqsSQw6PhuqlO4bqk4bqp4bul4bujw4LhuqnDg+G7o+G7k+G6o+G6qeG6osOqxILhuqlu4buD4bqpw4PhuqBmw7nhuqnDusSp4bul4bqpw7p34bul4bqpbnjhuqnhu6Xhu6PDguG6qUJqxJDhuqPhuqnDquG7peG7o+G6qcO54buz4buf4bqp4bul4bud4bujw7LhuqnhuqDDquG6qcOD4buf4buT4bul4bud4bqpw7N34bul4bud4bqpw7rhu4fhuqPhuqnhuqDhu4nDg+G6qcO64buHw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G7rOG7peG7neG6qeG7pXfhu5/huqnDueG7s+G7n+G6qW7DguG7teG7n+G6qXXhu6Phu4HhuqPhuqnDuWfhu6Xhu53huqnEkOG7kcSC4bqpw4Phu6No4bul4bud4bqpbuG7o+G6v8SCw6DhuqnigJxO4bujw6rhuqnDueG7n+G6o+G6qcOD4buf4buT4bul4bud4bqp4bul4buz4bqpw7rhu4HhuqnDg+G7n+G7k+G7peG7neG6qW7hur/huqlm4bul4bqpbuG7o+G6pOG6qcOD4buf4buT4bul4bud4bqpbuG7o+G7n+G6qeG7peG6qsOq4oCdw6PhuqkkduG7n+G6qcOD4bqm4bqpw4Phu5/hu5Phu6Xhu53huqlu4bq/4bqpZuG7peG6qeG7pXjhu5/huqnDg2bDueG6o+G6qcOD4buf4buT4bul4bud4bqpbeG6ruG7peG7neG6qeG7pcOC4buzbuG6o+G6qW7hur9u4buj4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qcOz4buB4bul4bqpbuG6v+G6o+G6qcO54bqsbuG6o+G6qcOD4butw7nhuqlv4buf4bqpbuG7o8SCxJDhu5fhu6XDo8Ojw6PhuqnDquG7peG7o+G6qcOzw4Lhu7du4bqpw7rEgsSQ4buV4bul4bqpdeG7o+G7g+G6qeG7pWbhu6Xhu53huqnDs+G7p+G6v+G7peG6qcOD4bqg4bqu4bul4bud4bqp4bul4bujw4LhuqnDs+G7qW7huqnDs8OC4bu3buG6qW7hu6PhuqrhuqnDg+G7o8SpxJDhuqlu4but4bqpb+G7h8SQ4bqpw7rhuq5u4bqpbsaw4bul4bqp4bul4budduG7n+G6qcO54buB4buf4bqpw7PhurThu6Xhu53huqnDgMSCxKnhu6XhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qeG7neG7o+G7k+G6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhu6Phu6luw6PhuqnDk+G7n+G6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqj4bqpQuG6sOG7peG7neG6qW3hu5/hu5fhu6Xhuqnhu6Xhu4Hhu6fhuqnDquG7peG7o+G6qW7hurThu6Xhu53huqnDg+G7o8SCd27huqnhu6Xhu6PDguG6qcO6xrDhu6Xhu53huqlt4buB4bul4bqpw4PDqsSQw6PhuqlV4buj4buf4bqpw4PDqsSQ4bqp4bul4bud4buj4buZ4bqpw6rhu6Xhu6Phuql14buj4bq/4bqpQuG6quG7peG7neG6qULhu4Hhu6Xhu53huqnDg+G7o3Dhuqnhu63hu6Xhu53huqnhu6V34buf4bqpw4DEgsOq4bqpw7Phu7Xhu5/huqPhuqnhuqB24buf4bqpbeG7r+G6qeG7o8SQ4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqj4bqpw6rhu6Xhu6PhuqnDg+G6oOG7ueG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpw4PhuqDhurbhuqlud8OD4bqp4bud4bufw6rhuqnDs3Dhu6Xhu6PhuqlC4buB4bqpb8Sp4bul4bqpw4PhuqDhu7nhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qcO5d8OD4bqp4bul4budw4Lhuqlv4buL4bul4bqpdeG7o+G7jcOD4bqpw4Phu5/hu5Phu6Xhu53huqnDg+G7geG7n+G6qeG7neG7qeG7n+G6qW7hur/huqlu4bqyw6rhuqlC4bqw4bul4bud4bqpw4DEguG7keG6qW3hu5/hu5fhu6Xhuqnhu6Xhu4HEkMOjw6PDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzTeG7n+G7k8OD4bqp4bul4bud4buj4buZ4bqp4oCcw7N3buKAneG6o+G6qeG7peG7o8OC4bul4bud4bqpw6rhu6Xhu6PhuqkqaeG7peG7neG6qW7hurThu6Xhu53huqlu4bujw63hu6Xhu53huqnhu53hu5/hu4nEguG6qeG7peG7neG7o+G7mcOj4bqp4buk4budw4Lhuqlv4buL4bul4bqpKuG6oMOCw73hu6Xhu53huql9ZuG7peG6qeG7ouG7g+G7n+G6qULhu6/hu6XhuqnDuuG7geG6qW3hu4fhu6Xhuqlu4bq04bul4bud4bqpw7rEguG7reG7peG6qcOzw4Lhu7du4bqpw7Phu5/huqlC4buz4buf4bqpw6rhu6Xhu6PhuqnhuqDDquG6qW3hu5/hu5fhu6XhuqPhuqnhu53FqcOB4bqpw4Phu6Phu5HDueG6qW7hu4vEguG6qW7hu6PEgsSQ4buV4bulw6DhuqnigJzDk+G7k+G7peG6qcO54bqww6rhuqnDs+G6v+G7peG7o+G6qW1nw4Phuqlu4bq/4bqpw4PhuqDhu6Fu4buj4bqpQuG7geG6qW7hur/huqnhu6XhurZu4bqj4bqpw6rhu6Xhu6PhuqkqaeG7peG7neG6qcOzw4LDquG6qW7hu6Phuq7hu6Xhu53huqnDg+G7reG7n+G6qeG6oMOq4bqpdeG7o8O94bufw6PhuqnDk+G7k+G7peG6qULhurDhu6Xhu53huqlC4bqmw6rhuqnhuqLhu4Phu5/huqnhu6XDguG7s27huqnhuqLhu4vEguG6qcOD4bujcOG6qW3EguG7reG7peG7neG6qeG7pcOy4bunw6Phuql94bqw4bul4bud4bqpbeG7n+G7l+G7peG6qeG7peG7gcSQ4bqpdeG7o+G6v+G6qcO6aeG7peG7neG6o+G6qcO64buH4buf4bqpbsWp4bqpbeG7qcOD4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqp4buleOG7n+G6qcO64buf4bqpw4Phu5/huqPhuqnDquG7n+G6qW7hurThu6Xhu53huqnDgMSCw6rhu6XhuqnhuqLhur/Dg+G6qULhu4HhuqnDg+G7o+G7icSQ4bqp4bqg4buJw4PhuqltcOG7peG7o+G6qcOD4bujw4Lhu7Xhu6Xhu53Do+G6qeG7pOG7o8OC4bul4bud4bqpw7Phu63hu5/huqnDg8Oq4buf4bqpw6rhu6Xhu6PhuqkqaeG7peG7neG6qcO64buH4buf4bqpdeG7o+G6v27huqPhuqnDquG7peG7o+G6qW7GsOG7peG6qeG7peG7neG7o8Oy4bqpw7PDguG7t27huqlu4buD4bqp4oCcw4Phu5/hu5Phu6Xhu53huqnhu6XFqeG7n+KAneG6qW7hurLDquG6qW7hur9u4bqp4bul4bq2buG6o+G6qW7hur/huqnDg+G6oOG7oW7hu6PhuqnDgeG7o+G6v8OD4bqp4bqgw6rhuqlC4buB4bqpbeG7g+G7p+G6qcO54bup4buf4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqlu4buv4bqp4budZ+G7peG7neG6qeG7peG7neG7o8Oy4bqj4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qeG6ouG6rOG6qcO64buH4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDs8Wpw6Phuqnhu6Thu53hu6PDsuG6qcOzw4Lhu7du4bqp4bqgduG7n+G6qcOD4bujcOG6qcOD4buj4buD4bqpw7rDguG7s+G7n+G6o+G6qcOD4bqg4bqu4bul4bud4bqpw7Nqw7nhuqnDuuG7geG6qW7hur/hu5/huqlu4bujZ27Do+G6qeG7pOG7o8OC4bul4bud4bqpbsWp4bqpbuG7o3Lhuqlt4buD4bun4bqpw7Phu5Phu6XhuqnDueG7icSQ4bqpw4Phu6Nw4bqpw6rhu6Xhu6PhuqnDssO54bqpbuG7o+G6ruG7peG7neG6qcOD4but4buf4bqpbuG6tOG7peG7neG6qW7hu6Phu4Hhu6fhuqnDg+G7o8SCw6rhuqnDg+G7o+G7reG7n8Oj4bqpTuG7o3Lhuqnhu6Xhu53hu6PDsuG6qcO64bqw4bul4bud4bqpbeG6sOG7peG7neG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw7p54bqpw4PDquG7n+G6qW7hu6PhuqThuqnDgeG7o+G6v+G7peG6qcOz4bun4bq/4bul4bqpw4Phu6Nw4bqpw4PhuqDhuq7hu6Xhu53huqnDg+G6oGrDg+G6qcOD4bqww7nhuqnDusSCw7nhuqnhu6Phu5PDg+G6qW7hu4PDo+G6qU7FqeG6qeG7o+G7rcO54bqpbsaw4bul4bqpbuG7heG7n+G6qeG7peG7o8OqxILhuqnDs+G7k+G7peG6qeG7o+G7k8OD4bqpbsOq4bul4bqp4bqgw4Lhu7fEguG6qW7hur/huqluw4Lhu7du4oCdw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s33hu4Hhu6fhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7teG7n+G6qcOz4buf4buXw7nhuql14buj4but4bul4bud4bqpbsWp4bqpbuG6v+G6qeG7peG6tm7huqPhuqlu4bq/4bqpw4PhuqDhu6Fu4buj4bqj4bqpw6rhu6Xhu6PhuqkqaeG7peG7neG6qcO64buH4buf4bqpbuG7o3Lhuqlu4buj4bun4bqpbeG7h+G7peG6qeG7peG7neG7o+G7meG6qW7hurLDquG6qcO5cOG7peG7o+G6qcOz4buf4bqpw7Phur/hu6Xhu6PhuqltZ8OD4bqpw7nhuqxuw6PhuqnDiuG7peG7o+G6qW7hu6Phu5/DquG6qeG6osO14bqpdeG7n+G7peG7o+G6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcO5w6DhuqnigJzDmeG6sMOq4bqpw7nhuqxu4bqj4bqp4bqgw6rhuqlt4buf4buX4bul4bqpw4Nww7nhuqlu4buj4bun4bqpw7PDguG7t27huqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnhu6XDveG7n+G6qW7FqeG6qeG7o8Oq4buf4bqpb8aw4bul4bud4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqp4bqi4bun4bul4bud4bqp4bqi4bun4bul4bud4bqj4bqpw7l3w4Phuqlt4buR4bul4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqpw7PhuqThu6Xhu53huqPhuqlt4buR4bul4bqpdeG7n8Oq4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqpbuG7o+G7g8SQw6Phuqkj4buj4bq/w4Phuqnhu6Phu5/hu5Xhu6XhuqnDs8OC4bu3buG6qUJqxJDhuqnhuqB24buf4bqpw4Phu6Nw4bqpbmfDueG6qcO6w4Lhu7Phu5/huqlExILhu6/hu6Xhu53huqlt4buR4bul4bqpQuG6sOG7peG7neG6qeG7pcOC4buzbuG6qcOz4bqk4bul4budw6Phuqkq4bujxILhuqnDusOC4buz4buf4bqpQuG7meG6qcO64buB4bqpw7PEqcSQ4bqpw7nhuqxu4bqj4bqpw4PhuqDhuq7hu6Xhu53huqnDg+G6oHfhuqnDuuG7n+G7meG7peKAncOj4bqpTeG7n+G7k8OD4bqpQmrEkOG6o+G6qeG7peG7o8OC4bul4bud4bqp4bul4buB4bun4bqpbsWp4bqpw6rhu5/huqluxanhuqnDs8OC4bu3buG6qcOz4but4buf4bqpw7lnw4PhuqnDg+G7n+G7peG7o+G6qcODw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDs+G7l+G6qcOB4buj4bq/w4Phuqnhu6Phu5/hu5Xhu6XhuqnhuqDDquG6qeG6ouG6rOG6qXXhu6Phur9u4bqpbeG7n+G7k8OD4bqpbeG7keG7peG6qeG7pcOC4buzbuG6qcOz4bqk4bul4bud4bqj4bqpbeG7keG7peG6qeG7pcOC4buzbuG6qcOz4buf4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqlC4bqw4bul4bud4bqpbeG7n+G7l+G7peG6qcO54buR4bul4buj4bqpw7nhu63hu6Xhu53huqnDs+G7l+G6qcO54buB4bqpbmfDueG6qcO6w4Lhu7Phu5/Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bq34bufw7nhu53huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rWNjw6nhuq3huqnDqsO6w4M24bqt4bqt4bqp4buj4bqiw4HDqm7Dsjbhuq1i4bqr4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq1j4bq7ZeG6reG6qcOqw7rhu5/hu53hu6U24bqt4bqg4buf4bud4bujw4Phuq3huqlC4bqiw4HDqm7Dsjbhuq1l4bqt4bqpbeG7p+G6oG/DsuG6oDbhuq1i4bqt4bqp4bqi4bqgbjbhuq3hu6PDg8ODw4HDoC8vY2Njw6NjZWXDo2PhurvDo2XhurnDoGPhuqtj4bqrLybDgcO64bunw6pvL+G7nsO5w6rhu53Dsi9j4bqr4bqr4bq9L+G6vS9iZS9iZeG6q+G6vWPhuqvhuqvhur1iw6li4bq7ZcOpX2LDo1Qj4buc4bqtL+G6s8Oad27huqnDg+G6oOG7teG7n+G6qW7hu6Phu5/DquG6qcOz4buZxILhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G7pOG7o+G7n+G7mcSC4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqlv4buL4bul4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqlC4bqw4bul4bud4bqpw7Phu5nEguG6qW7hu6Phu6fhuqnhuqBo4bul4bud4bqpw6rhu6Xhu6PhuqkqaeG7peG7neG6qeG6oOG7icOD4bqpdeG7o+G6v27huqnhu6Phu6nDo+G6qU3hu7nhu5/huqnDusO04bqj4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDg8Oq4bqp4bul4bud4buBxJDhuqnhu6Xhu4Hhu6fhuqlu4bq04bul4bud4bqp4bqgw6rhuqlt4buf4buX4bul4bqj4bqp4bqg4buf4buR4bul4bud4bqpw6rhu6Xhu6PhuqnDg+G7o3Dhuql14buj4but4bul4budw6PhuqlOxanhuqnDg+G7o+G7l+G6qeG7o+G7rcO54bqpw7PFqeG6qcO64buB4bqpbeG7n+G7l+G7peG6qcO6aeG7peG7neG6qeG7o8OqxJDhuqnDs3fhu6Xhu53huqnDg+G7o3DhuqnDquG7peG7o+G6qUJs4bul4bqpbuG6pOG6qeG6oMOq4bqpdeG7o8O94bufw6PhuqlO4bujcuG6qW7FqeG6qcO5d8OD4bqpw7Phu5/hu5fDueG6qW7hu6PEguG7peG7neG6qeG7peG7o+G7icOD4bqpw7PFqeG6qcO64buB4bqp4bul4bud4buBxJDhuqnhu6Phu63DueG6qcOzxanhuqPhuqnDs+G6ruG7peG7neG6qcOD4buj4bu14buf4bqpw7Phu5/hu5fDueG6qW7FqeG6qcOz4buB4bul4bqpbuG6v+G6qW/hu4HEkOG6qcOzaW7huqnDs8Oq4bul4bud4bqpb+G7n+G6qW7hu6PEgsSQ4buX4bul4bqj4bqp4bujw6rEkOG6qcO5d8OD4bqpw7rEgnbhu6Xhu53huqlu4bq/4bqpw7nhu7Phu5/huqnDs8Oq4bul4bud4bqpQuG7geG7p8Oj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPDmkXhuqnhu53hu5/hu4Phu5/huqnDs+G7n+G7mcSC4bqp4bul4buBxJDhuqPhuqnDquG7peG7o+G6qSpp4bul4bud4bqp4bulxanhu5/huqnhuqDhu4nDg+G6qcOzw73hu6Xhuqnhu53hu5/hu4Phu6XDoOG6qeKAnCrhu63DueG6o+G6qW7hur/huqnDg+G7rcO54bqpw4PhuqDhu5Hhu6Xhuqlt4buf4buX4bul4bqpbuG6tOG7peG7neG6qeG7peG7o8OC4bqpbuG6v27huqnDuuG7p+G7h+G7n+G6qcOzd+G7peG7neG6qUJqw4PhuqPhuqnDg+G7o+G6rG7huqlCasOD4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnDuWnDg+G6qcOz4buJw4PhuqPhuqlu4buj4bqu4bul4bud4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqp4bqi4buv4bul4bud4bqpQuG7geG6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huql14bujxILhuqlC4bqsbuG6qULhu4HhuqnDgMSCxJDhuqnDusSCasOD4bqp4bul4buj4buJw4PhuqnDs3Hhu6Xhu6PhuqPhuqnhu6HDg+G6qXXhu6Phu5/huqnDgMSCxJDhuqnDusSCasOD4bqpw7PFqeG6qW1x4bqpw4Hhu6Phur/huqlCQeKAncOj4bqpTuG6v+G7n+G6qcOAxILEkOG6qcO6xIJqw4PhuqnDueG7geG6qcOq4bul4buj4bqp4bud4bup4buf4bqpw7PFqeG6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDuuG7geG6qXXhu5PDg+G6qcOD4bq24bqpdeG7n+G7peG7o+G6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcO54bqpQuG7geG6qeG6ouG6rOG6qcOzw6rDueG6qcO54buR4bqp4buj4bupbuG6qeG7o+G7q+G7n+G6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw7Phu5/huqnDg+G6oMOC4buzbuG6qcOD4buH4bun4bqpbuG7o+G7p+G6qcOq4bul4buj4bqpdeG7o+G7g+G6qeG7pWbhu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu6PDsuG6qULhu4Hhuqlt4buf4buTw4PhuqnDs8OC4bu3buG6qeG7pcO94buf4bqp4bul4buB4bun4bqpbuG6v+G6qcOz4buT4bul4bqj4bqp4bulw73hu5/huqnhu6Xhu4Hhu6fhuqnDg+G7rcO54bqpw7PDquG7peG7neG6qcOAxILEqeG7peG6qcOD4bq2w6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G7pOG7o+G6quG7peG7neG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqp4bu54bqpbeG7n+G7l+G7peG6qeG7ouG7g+G7n+G6qVXhu6Phu5HhuqPhuqnDg+G7reG7n+G6qW7hu6PDgsOq4bqp4bul4bud4bujw7LhuqnDquG7n+G6qeG7pcWp4buf4bqpw7Phu5/hu5nEguG6qeG7nXDhuqnDg+G7o+G7n+G7k8SC4bqpbuG7g8O54bqpw4Nw4bul4buj4bqpQuG7s+G7n+G6qcOq4bul4buj4bqpKmnhu6Xhu53Do+G6qeG7pOG7ncOC4bqpb+G7i+G7peG6qeG7ouG7g+G7n+G6qeG7pcWp4buf4bqpQuG7s+G7n+G6qcOD4but4bufw6DhuqnigJxV4buj4but4bul4bud4bqpbcOq4bun4bqp4bud4buf4bu14bqpw6rhu6Xhu6PhuqkqaeG7peG7neG6qeG7neG7n+G7icSC4bqpb+G7n+G7k8O54bqpw7Phu5fhuqnDs+G6v+G7peG7o+G6qW1nw4PhuqnDuXfDg+G6qcO5cOG7peG7o8Oj4bqpTeG7n+G7k8OD4bqpw7PDguG7t27huqlCceG6qcOD4bqg4buh4bqp4bul4buB4bun4bqpw4PhuqDhu5Hhu6Xhuqlt4buf4buX4bul4bqpbsWp4bqpbuG6v+G6o+G6qcO54bqsbuG6qcO64buB4bqpw6rhu6Xhu6PhuqnDs+G7n+G6qcO64buR4bul4bqpRMWpw7nhuqnDg+G6oOG7keG7peG6o+G6qW7hu6Phu4fEkOG6qUTEguG7r+G7peG7neG6qcO64buHbuG7o+G6qW/DguG7s+G7n+G6qW3hur/hu6fhuqlu4buj4bun4bqpw7nhu6nhu5/huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qeG7o8OqxJDhuqlt4buf4buTw4PhuqnDs+G7l+G6qW7hurDhu6Xhu53huqnhu6Xhu6PDqsSC4bqpw7Phu5Phu6XhuqnDs8Wp4bqpbuG7o+G7n8Oq4bqpw7p3buG6qW3hu5/hu5fhu6XigJ3Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bq3w4PDqm3DusOy4bqp4bqiw4PEkMO6w7I24bqtw7nDquG6oOG7neG7n+G7pcOgY8OBROG6qcOqxILDg+G7p+G6reG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqz4oCc4bu44bqpbeG7n+G7l+G7peG6qeG7ouG7g+G7n+G6qVXhu6Phu5Hhuqnhu6Xhu5/huqPhuqlu4buD4bqpQuG6sOG7peG7neG6qeG7ouG7g+G7n+G6qcOaZuG7peG7neG6qeG7peG6qsOq4bqj4bqpbuG6tOG7peG7neG6qXXhu6PFqeG6qcODcMO54bqpw7PDguG7t27huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qeG7peG7o8OC4bqpw6rhu6Xhu6PhuqkqaeG7peG7neG6qcOz4buLxJDhuqlu4buj4bqu4bqpLeG6qeG7peG7ncOC4bqpb+G7i+G7peG6qeG7ouG7g+G7n+G6qcO64buH4buf4bqpdeG7o+G7p8Oy4bqpLeG6qW7hur/hu5/huqnDg+G7geG7n+G6qeG7peG6qsOq4bqpbuG6ssOq4bqpw6rhu6Xhu6PhuqkqaeG7peG7neG6qcO64buB4bqpw7rhu4HDueG6qcOzw4Lhu7du4bqp4bul4buj4buB4bqpbuG6qMOq4bqpw4Phu6fhuqnDuuG7s+G7peG6o+G6qcOz4buB4bul4bud4bqp4buj4bun4buB4bul4bud4bqpbuG7o+G7p+G6qULhu7fhuqlu4bun4bul4oCdw6PhuqnDmuG7geG6qW7hu6fhu6XhuqnDuuG7n+G7lcOD4bqp4bqic+G6o+G6qW7FqeG6qW3hu4Hhuqnhu6V34buf4bqpw7rhu4HhuqlN4buB4bqpw7nhu4/huql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpw4rhu6Xhu6Phuqnhu6PhurDhu6Xhu53huqPhuqnhu53hu5/DquG6qcOzcOG7peG7o+G6qcOq4bul4buj4bqpKmnhu6Xhu53huqnDs8OC4bu3buG6qeG7o8OC4bu54bul4bud4bqpbuG7o+G7k+G6qcOzd+G6qeG7o3nhuqnDg+G6oOG7t+G6qcODcOG7peG7o+G6qeG7peG7neG7o3PDquG6o+G6qeG7peG7o8OC4bul4bud4bqpw6rhu6Xhu6PhuqnDs+G7heG6qeG7peG7o8OC4bu14bul4bud4bqpw4Np4bul4bud4bqpw7rhu4fhu5/huqnhuqLEguG7icOD4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qeG6ouG6v27hu6Phuqnhu6Xhu4HEkOG6qW7hu6Phu6fhuqnDuXfDg+G6qeG7neG7n8Oq4bqpw7Nw4bul4buj4bqp4bul4bud4bujw6jhu6fhuql14bujxanhuql14buj4bq/bsOj4bq3L8OB4bqz4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6ty/Dg8OqbcO6w7LhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s8OK4bul4buj4bqpKmnhu6Xhu53huqnhu6Xhu6Nw4bul4bqpbeG7h+G7peG6qeG6oHbhu5/huqnDumnhu6Xhu53huqnhu53hu5/hu6nhu6Xhu53DoOG6qeKAnE7hurThu6Xhu53huql14buj4but4bul4bud4bqpw4Hhu6Phu4Phu5/huqnhu6Xhu6PDguG6qeG7reG7peG7neG6qeG7ouG7g+G7n+G6qeG7pcWp4buf4bqpw4DEguG6v+G6qcO64buR4bul4bqp4bqg4bqkw6rhuqnDueG7rcOj4bqpTsO94bqpbeG7g+G7peG6qcO64buB4bqpw4PEguG7n+G6qW/hu4vhu6Xhuqlt4buf4buX4bul4bqj4bqp4bqgw6rhuql14bujw73hu5/huqnDg+G6puG6qeG7peG7o+G7q+G6qeG7peG7keG7peG6qcOD4buj4buJw7nhuqnDumfDueG6qeG7pXnhu5/huqluw73huqnhu6Phu4Hhu6Xhuqlv4buL4bul4bqpbeG7n+G7l+G7pcOj4bqpJMOq4bqpbeG7n+G7l+G7peG6qeG6oHbhu5/huqnDg+G7o3DhuqnDg+G7oeG7peG7o+G6qcO54buH4bul4bud4bqp4bul4bujw4LhuqnDg+G6oMOy4bun4bqpw7rhu5Hhu6Xhuqlud8OD4bqpbcSCdsO5w6PhuqlOxanhuqnDs8OC4bu3buG6qW7hu6fhu6XhuqnDg+G7rcO54bqj4bqpbuG7p+G7peG6qW7hur/huqlu4bq04bul4bud4bqpw7nhuqbhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qW3hurbhu6Xhu53huqnhu6Xhu6PDguG7peG7neG6qcODw6rhu5/huqnhu6Xhu4fhu6XhuqnhuqDhurLhu5/huqnhuqDhu6fhuqlu4bq04bul4bud4bqpdeG7meG6qW3hu5Hhu6XDo+G6qSXhu6/hu6Xhu53huqlu4buj4buTw4PhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qW3hu5/hu5fhu6Xhuqlu4bujcuG6qW7hur9u4buj4bqp4budw6rhu6Xhu53huqnDg+G7iW7Do+G6qeG7pOG7ncOC4bqpb+G7i+G7peG6qeG7rcO54bqpw7rhu4nEkOG6qeG7peG7o8OqxILhuqnDueG7s+G7n+G6qeG7o8SQ4bqpQuG7qeG7peG7neG6qeG6ouG7r+G7peG7ncOj4bqpJOG6pMOq4bqpw4Phu6Nw4bqpbsWp4bqpbuG7p+G7peG6qcOD4butw7nhuqPhuqlu4bun4bul4bqpbuG6v+G6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqlu4buj4bufw6rhuqnhuqLDteG6qW7hu6Phu6fhuqnhu6Xhu6PDqsSC4bqpw4Phu6Nw4bqpw6rhu5/huqlu4buj4bufw6rhuqnhuqLDteG6qeG6oOG6suG7n+G6qeG6oOG7p+G6qeG7o+G7p+G7h+G7peG6qeG7peG7h+G7peG6qW7hu6Phu6fhuqnDuXDhu6Xhu6PigJ3Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzTeG7i8SQ4bqp4bud4buf4bu14bqj4bqpw6rhu6Xhu6PhuqkqaeG7peG7neG6qeG7ocOD4bqpdeG7o+G7n+G6qcOD4bqg4bqsbuG6qcOD4buf4buTw4HhuqnDs+G6v+G7peG7o+G6qW1nw4Phuqlu4bq/4bqpw4Phu63DueG6qcO54buB4bqpRMSC4buv4bul4bud4bqpw4Phu6PEgsSQ4buZ4bul4bqpw7rhu4HDueG6qW7hu63hu6Xhu53huqlC4buf4buVbuG6qW7hu6PDgsOq4bqpw6rhu5/huqnDuuG7gcO54bqj4bqpw7PFqeG6qcO64buB4bqpw4Nww7nhuqnDusSCduG7peG7neG6qW7hur/huqPhuqnDg3DDueG6qcOD4bupw6rhuqnDs3fhuqluxanhuqnDuWrDg+G6qcOzd+G6qcOD4butw7nhuqPhuqnDueG6rG7huqnDs8Oq4bul4bud4bqpw4Nqw4HhuqnDg+G6oMSC4bul4budw6Phuqkk4bun4bul4bud4bqp4bqgxIJ44buf4bqpw4PhuqDhu5Hhu6Xhuqlt4buf4buX4bul4bqp4bul4bujw4LhuqlCasSQ4bqj4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qeG7pcO94buf4bqp4bul4buB4bun4bqpbsWp4bqpbuG6v+G6o+G6qcOD4butw7nhuqPhuqnDueG6rG7huqlExILhu4nDg+G6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qcOq4bul4buj4bqp4bud4bup4buf4bqpw7Phu5/hu5Xhu6Xhuqlt4bq/4bun4bqp4bul4budw6rEkOG6qW7hu6Phu6fhuqlt4buB4bqpbuG7p+G7peG6qeG7peG7ncOC4bqpb+G7i+G7peG6qW7hu6Phu6fhuqnDg+G7o8SCxJDhu5nhu6XhuqnDs+G7k+G7peG6qcOz4bq/4bul4buj4bqpbWfDg8Oj4bqp4buk4buj4bqq4bul4bud4bqpw7rEqeG7peG6qeG7peG7o8OC4bqpQmrEkOG6o+G6qUTDssO54bqp4bul4bujw4LhuqnDquG7peG7o+G6qW7hurThu6Xhu53huqluxanhuqnDgeG7o8Sp4bul4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDs8Wpw6Phuqnhu6Thu53DguG6qW/hu4vhu6Xhuqnhu6Lhu4Phu5/huqlu4buj4bun4bqp4bujw6rEkMOg4bqp4oCc4buk4buj4bu14bqpQmrEkOG6qcO54buB4bqp4buhw4Phuql14buj4buf4bqpw4Phu6PEgsSQ4buZ4bul4bqpw7Phur/hu6Xhu6Phuqlu4bq/4bqpQuG7meG6qW1x4bqpw7p54bqpQuG7r+G7pcOj4bqpTeG7geG6qW7hu6fhu6XhuqnDquG7n+G6qW7hurThu6Xhu53huqnDueG6puG7peG7ncOj4bqpVeG7o+G7reG7peG7neG6qW7FqeG6qW7hu6PDquG6qSpp4bul4bud4bqp4bul4buBxJDhuqnDg+G7o3Dhuqlu4bqk4bqpw7Phu5/huqlt4buf4buX4bul4bqpw7rhu4HhuqnDuuG7p+G6qcOB4bujasOB4bqpw4Hhu6PhurDigJ3Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzw5Phu5/hu5Xhu6XhuqnDg+G7o+G7p+G7h+G7n+G6qcOq4bul4buj4bqpw7rhu4fhu5/huqnDs3jhuqlu4bujxILhu63hu6Xhu53Do+G6qcOZd8OD4bqpw4Phu6PEgsSQ4buZ4bul4bqpw4Phuqbhuqnhu6Xhu53hu6fhu4Hhu5/huqlt4buf4buX4bul4bqp4bud4bup4buf4bqpQuG7meG6qW3hur/hu6fhuqnDs+G7heG6qcOz4buT4bul4bqpw7PDguG7t27huql14bujxILhuqlC4bqsbuG6qW7hurLDquG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qcOz4buB4bul4bqpbuG6v+G6qeG7peG6tm7huqlC4buB4bqpROG7n+G7peG6qcOq4bul4buj4bqpbuG7o+G7p+G6qcOD4buj4buRw7nhuqnDuuG6rG7huqnDusOC4bu34bul4bud4bqp4bqgw6rhuqlt4buf4buX4bul4bqpdXHDgeG6qcOz4bq/4bul4buj4bqpbWfDg8Oj4bqpw4rhu6Xhu6PhuqlCd+G7n+G6qULhu4Hhu6Xhu53huqluxKnDueG6qcO54bq/xJDhuqnhu53hu6nhu5/huqlC4buZ4bqp4bul4buj4buB4bqpbuG7o3LhuqnDs+G7h+G7p+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpbeG7geG6qW7hu6fhu6XDoOG6qeKAnE7hu6Phu6fhuqnDg+G7o+G7kcO54bqpZOG6qcOD4bujxILEkOG7meG7peG6qeG6oMOq4bqpbeG7n+G7l+G7peG6qeG7neG7icOB4bqj4bqpbuG7o3nhuqlC4bqw4bul4bud4bqpw4Phu6PEgsSQ4buZ4bul4bqpw5rhuqxu4bqpw7PDquG7peG7neG6qeG7pcOy4bunw6Phuqnhu6Thu6NnbuG6qcO54bup4buf4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDuuG7gcO54bqpQuG6psOq4bqpw4Phu6Phu63hu5/huqnhu6Xhu53hu6PDsuG6o+G6qcOz4bqm4bul4bud4bqpw4Phu6PDqsO54bqpw7rhu4HDueG6qWvEguKAncOj4bqpI+G7o+G6sOG7peG7neG6qcOK4bul4bq3L8OB4bqz


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi
2024-07-17 05:10:00

QTO - Dù mới làm trưởng thôn 2 năm nhưng bằng sự tận tụy, nhiệt tình với công việc, ông Lê Hải Bình (sinh năm 1963), Trưởng thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa,...

Triệu phú vùng đồi

Triệu phú vùng đồi
2009-09-17 12:16:45

(QT) - Với vợ chồng anh Hoàng Văn Thắng và chị Nguyễn Thị Châu (quê ở xã Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị) lên lập nghiệp ở thôn Trảng Rộng (xã Hải Thái, huyện Gio Linh) rừng là...

Hải Lăng nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt

Hải Lăng nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt
2009-09-16 14:41:28

(QT) - Lũ sớm. Những người nông dân vùng trũng Hải Lăng (Quảng Trị) xót xa trước cảnh hàng ngàn héc ta lúa sắp thu hoạch đắm chìm trong biển nước. Các cơ quan chức năng, bộ...

Hải Lăng: Thiệt hại hơn 320 tỷ đồng do mưa lũ

Hải Lăng: Thiệt hại hơn 320 tỷ đồng do mưa lũ
2009-09-13 19:34:21

(QT) - Đợt lũ lụt vừa qua ở Hải Lăng (Quảng Trị) đã vượt cao trình hệ thống đê chống úng cho vùng trũng, nhiều đoạn đê bị vỡ dẫn đến ngập lụt toàn diện vùng trũng và làm hư hại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết