Cập nhật:  GMT+7
4buOKOG7muG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhuqYp4bqnIEDhu5TDlXUp4bq94buW4bu4OCnhu5bhu7Qo4buuMeG7luG7r1TDouG7tOG6reG6peG7lsOCVOG6pSguMsOi4bu24buOLyjhu5rDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPDukBU4bu24buUw5XDkuG6pHV14bqy4buM4buWLeG7luG6pik/MeG7luG7uMOZMuG7luG7mlLhu5bhuqfhuq3DoCnhu5bhu69Uw6Lhu7Thuq3huqXhu5bDglThuqUoLjLDouG7tuG7luG7uMSR4bqv4bu04buW4bu0VOG7luG6p2IxIeG7liAqMeG7ljDhu67hu4fhu5bhu4FUMSjhu5bhuqVU4bqt4buWIigp4buW4bu4MzEh4buWw6pUKeG7ljEhxJHEgynhu5Yo4bqrMSHhu5bhu7QoMuG7luG7r1Qx4bu0KEDhuqXhuqdAw6Lhu5bhuqwxKeG6p0Dhu7bhu5bhu7hVMSjhu5bhu7LDmSnhu5Zpw6LhuqVAMVQg4buWMSjEkTEh4buWw7rhu63DiuG7luG7rTLhuq0p4bql4buWw4pUMeG7lnVUVCDhu5Yw4bqtOTHhu5YhKeG6veG7luG7uDgp4buW4bu0KOG7rjHhu5bhu7RjVOG7luG7tFfhuq3hu5bhuqcoY+G7luG6p8OiJOG7luG6seG7luG7tsSRw6Mp4buWMOG7quG6p+G7luG7uFbhuqdP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDlcO6VCnhu5bhuqfDolgx4buWw6JU4buW4bql4buuMeG7lsOqw6Mp4buW4bue4buW4buyw5ox4buW4bqnKMavMSHhu5Ygw5rhu5bhu7QyMeG7luG6pTnhu5YiKDgxIeG7luG6pyg74buW4bqn4bqt4buHOuG6p+G7lsOqxIMp4buWKOG6ozHhu5bDqsOjKeG7luG7tFfhuq3hu5bhuqcoY+G7luG7mlLhu5bhuqfhuq3DoCnhu5YxKMSR4buW4buvVMOi4bu04bqt4bql4buWw4JU4bqlKC4yw6Lhu7ZP4buWw7rhu63DiuG7luG7rTLhuq0p4bql4buWw4pUMeG7lnVUVCDhu5YxKFgx4buW4buBI+G6p+G7luG7tFXhu7Qo4buW4bu0KOG6oynhu5bhu7RjVOG7lsOCVOG6pSguMsOi4bu24buW4bqx4buW4bqnw6JYMeG7luG6pyjGrzEh4buWacOi4bqlQDFUIOG7luG6pznhuqfhu5Yo4bqjMeG7luG6pTLhu5bDqsOjKeG7luG6p8OiWDHhu5bhuqcoxq8xIeG7luG7rynhu7bhuqdd4buHICBUMeG7tuG7luG6seG7luG7l+G6rcOiMuG6s1Thu5bhu61AVCHhuq1AT+G7luG7tzEh4buW4bqnKFfhu4fhu5bDusOa4buW4butVDHhu5bhuqUy4buW4bqlVTEo4buWw4JU4bqlKC4yw6Lhu7bhu5bhu7Qz4buW4bql4bq54buWIijhurEp4buW4bu4V+G6reG7luG6pznhuqfhu5YxKMSR4buWODEh4buW4bu44bum4buW4bqnw6kxIeG7luG7tChlMSHhu5YiKSYx4buW4bu0VeG7tOG7lig14bu04buW4bqnw6I04buW4bu0ZOG7luG6pzZU4buW4bqlVTEh4buW4bqnw6IyMSHhu5YxIcOa4buH4buW4bu4V+G6reG7luG6pykqMeG7luG7uFXhu5bhu7QoPDEo4buWIMOa4buW4bqyVOG6p8OiKeG7tCLhu5bhu7Eg4bqtKcOqQMOi4bqn4buWw5JpXVThu4Hhu5ZpMOG6peG6p0DDouG7tlQw4buMTuG7luG7gFTDqinhu5bDkuG7kVTDouG7tEAgMjFU4buM4buWw6rDmuG7luG6pigyMFThuqXhu5bhu6/huq0gIEDDouG7lsOS4buRVOG7h0DDojHhu5bhu6/huq0xKeG7tCjhu4xP4buW4buT4buk4buW4bui4buW4bu0V+G6reG7luG6pyhj4buW4bu0ZOG7luG7uOG7puG7luG6pyjDmjEo4buW4bu0ODEh4buWMSox4buWw4JU4bqlKC4yw6Lhu7bhu5bhu7RXMeG7luG6syjhu6Qp4buWISnhur3hu5bhu7g4KeG7luG7tCjhu64x4buW4bu2xJHDoynhu5Yw4buq4bqn4buW4bu4VuG6p+G7ljEm4bqt4buWMOG6rTkx4buW4bqnw6LhurHhu5bhuqcow5oxKOG7luG6pSkq4bqt4buW4bqlVDLhu5bhuqfDojIxIeG7luG6p8SR4bqjMSHhu5YgVClP4buWw7rhu63DiuG7llDhu57hu5bhuqfhuq3DoCnhu5YiKDgxIeG7luG6teG6rVXhu5Yi4buF4buWw6o1MSHhu5bDglThuqUoLjLDouG7tuG7luG6pSXhu5bhu7bhuq3hu4fhu5bhuqfDoj7hu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7luG6sygyMSHhu5bhu7jDoeG7liEoKeG7luG7ssOaMeG7luG7uDPhu5bhuqfDojIxIeG7ljEo4bq9MSHhu5bhuqfDolgx4buW4bqlxq/hurPhu5bhuqfDoynhu5Yww5rhu5bhu7QofeG7luG7hyrhuq3hu5bhu7RX4bqt4buW4bu0V+G6reG7luG6pyhj4buW4buaUuG7luG6p+G6rcOgKeG7luG6p1jhurPhu5bhuqfDouG6rTEh4buWw6rDmjLhu5bhuqcoKeG7luG7uFbhuq3hu5bhu7QoZeG7luG7uMOpMSHhu5YxIShb4buWw6o/4buW4bue4buW4buyw5ox4buW4bqnKMavMSHhu5bhu7jhu6bhu5bhurXhuq1UT+G7juG6p1Thu7IgQOG7luG6peG6p+G7hyBAw4zhu5QwVMOiISkxTOG7nOG6s+G7geG7llThuq3huqcy4buUw5Xhu47huqfDosOV4buO4bqn4bu2w5Xhu44pMCHhu5bhu7Iyw6Lhu7ZAw6LDjOG7lMag4buU4buWMVQwQMOM4buUKTBUIUDhurIoMuG6pzLhu5Thu5ZUIOG6p8OM4buU4buU4buW4bq/KeG7tuG6pyjDjOG7lOG7oOG7nsag4buU4buW4bqlw6Lhu7TDjOG7lCjhuqfhuqfhurNMLy/hur/hur/hur9P4bqlISHhurNPMsOiIU/DqjEv4bu2VOG6p1QpMFQhQOG6pS8yw6IpISkxVCAv4bucxqDhu5pQL8ag4bucLykwVCFA4bqlUOG7muG7oFLGoOG7oF/hu5xPXeG6syHhu5Qvw5Xhu44v4bqn4bu2w5Xhu44v4bqnw6LDleG7juG6p8Oiw5Xhu47huqfhu7bDleG7r1TDouG7tOG6reG6peG7lsOCVOG6pSguMsOi4bu24buW4bu4VDEh4buW4buyVOG7h+G7luG7tFQy4buWw6rDoynhu5bhu69UMeG7tChA4bql4bqnQMOi4buW4bqsMSnhuqdA4bu24buOL+G6s8OV4buOL+G6p+G7tsOV4buOL+G6p8Oiw5Xhu44v4bqnVOG7siBAw5Xhu5NX4bqt4buW4bqnKGPhu5bhuqfDoiThu5bhu5pS4buW4bqn4bqtw6Ap4buWw4JU4bqlKC4yw6Lhu7bhu5bhuqc24buWw6JU4buW4bu0KMOpMSHhu5Yw4bq54bu0T+G7luKAnOG6pjgp4buWIig4MSHhu5bhuqcoO+G7ljEhxIPhu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7ljA+MSjhu5YhKCnhu5bhu7LDmjHhu5bhurHhu5YoVCnhu5bhuqfDolgx4buWw6rDqVThu5bhurXhuq1UT+G7luG6pjgp4buW4buyVuG6p+G7ljEhxIPhu5YiKCnhu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7lsOiVOG7luG6peG7rjHhu5YoYSnhu5YhKeG6vVThu5bhuqfhuq1XMeG7lsOiYSnhu5bhuqcpJuG6s+G7luG6p2Lhu7Thu5bhuqcoKeG7luG7uFbhuq3hu5bDqsOaMuG7luG7tOG6rTkp4buW4bqn4bqtVzFP4buW4bqmOCnhu5bhu7Qo4bqjKeG7luG6pznhuqfhu5YxKMSD4buW4bql4bq54buW4bu0KH3hu5bhu7Lhu6Qy4buW4bu0Y1Thu5bhu7jDoSnhu5bhuqfDosSR4bqxMSHhu5bhu68p4bu0KFRAIOG7luG7k1TDosOiKeG7tCJP4buW4bqmw6Lhuq0xIeG7lsOqOuG7luG7uMOhKeG7luG6p8OixJHhurExIeG7liApKjHhu5bhuqdi4bu04buW4buy4bukMuG7luG6pzgp4buW4bu24buuMSHhu5YgKjHhu5bhu7RUMuG7luG7tChl4buW4bu4w6kxIeG7liDhuq0p4buWw6o/4buW4bqzKDQxIeG7ljEh4bq5T+G7luG7k1TDosOiKeG7tCLhu5YhKeG6qeG6s+G7ljzhu7Qo4buW4bqnOCnhu5bDolbhuqfhu5YxKCk/4bqt4oCdTuG7lsOCVOG6pSguMsOi4bu24buWMTMpT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5Xhu5nEkeG7liDhuq1YMeG7lmkxKOG7luG7uFQxIeG7luG7ssOaMeG7luG6p1Ux4buW4buBODHhu5bhu4FUMuG7liApOuG6reG7lsO64butw4rhu5bDgjLhu4fhu5bDujLhu7Yh4bqlMjHhu5bhu7Qz4buW4bqnw6IpOuG6reG7luG6p1jhurPhu5bhu69Uw6Lhu7Thuq3huqXhu5bDglThuqUoLjLDouG7tuG7lsOqw5oy4buW4bu4w6Ep4buW4bqn4bqt4buHOzHhu5ZpMSjhu5bhu7Qo4bqtWTHhu5bhu7J74buW4bu0KDLhu5bhuqfDolgx4buWISlUMuG7lijhur3huq3hu5bDqsOjKeG7luG7lWXhu7Thu5bDqsOaMuG7luG7tOG6rTkp4buW4bqnKFUxIeG7luG7ouG7lihU4buH4buWIig4MSFL4buW4bqyKDxU4buW4buvVDHhu7QoQOG6peG6p0DDouG7luG6rDEp4bqnQOG7tuG7liEp4bq94buW4bqnKFUp4buW4bu4w6Hhu5YpMOG7liDhu6oxIU/hu5Z2KCk/4bqt4buWMSHEkcSDKeG7luG7tCgy4buWw6Lhu6gxIeG7luG7nOG7luG6p8OiWDHhu5bhu7Qo4bqjKeG7luG6pyg74buWIijhu7AxIeG7luG7uHsxKOG7luG7uMSR4bqv4bu04buW4bu44buwMSHhu5bhu7RW4bqz4buWMSox4buW4bu0VzHhu5bhu7QoMuG7lsOCVOG6pSguMsOi4bu24buW4bqnKMSDKeG7liEpVDHhu5bhu7g74buW4bu0KGUxIeG7ljApMShP4buW4bqkOeG7liIoVeG7tOG7ljEoxq/hu7Thu5Ygw5kp4buW4bu04buu4bqt4buW4bu0KOG6reG7hzox4buW4bqmKEAy4buW4bq+VCDhu7Qy4bqn4bqn4buW4bu0Y1Thu5Zpw6LhuqVAMVQg4buW4bqnw6kxIeG7luG7uMSR4bqv4bu04buW4bu04bq54bqt4buWw7rhu63DiuG7lnUyw6JUMeG7luG7l8OiKSLhuqXhuqUyMeG7luG6p8OiKTrhuq3hu5bhuqdY4bqz4buWw6rDmjLhu5bhu7jDoSnhu5bhuqfhuq3hu4c7MeG7lmkxKOG7luG7tuG6ueG7luG6vjLDoiDhu7bhu5bhu5Phuq3hurPhu5bhu5zGoMagUOG7ljDDmuG7luG7tCjEkVThu5Yww6Hhuqfhu5YgVzHhu5bhu7hV4buW4bqyw6JAMClAw6Lhu5bhu61AVCHhuq1AT+G7luG6pDLhu5bDolThu5bDglThuqUoLjLDouG7tuG7luG6pznhuqfhu5Yo4bqjMeG7luG6vlQg4bu0MuG6p+G6p+G7ljEoKT/huq3hu5YxKjHhu5bhu4FlMSHhu5bhu7hVMSHhu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7lsO6MuG7tiHhuqUyMeG7luG6p8OiKTrhuq3hu5bhuqdY4bqz4buW4bqnw6IyMSHhu5bhuqcoxIMp4buWISlUMeG7luG6p8OjKU/hu5bDunfDrHZ14buWw7rEkHZ14buOL+G6s8OV


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sự lựa chọn hợp lý của Manuel Pellegrini

Sự lựa chọn hợp lý của Manuel Pellegrini
2016-03-01 00:16:20

(SGGP) - Chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu 11m trước Liverpool ở chung kết League Cup một lần nữa cho thấy HLV Manuel Pellegrini tính toán hợp lý về nhân sự.

Clement kiện đòi LĐQV Pháp 1,5 triệu euro

Clement kiện đòi LĐQV Pháp 1,5 triệu euro
2016-03-01 00:16:10

(SGGP) - Cựu tay vợt chuyên nghiệp, cựu HLV trưởng tuyển Pháp ở Davis Cup – Arnaud Clement – đang kiện LĐQV Pháp ra trước Tòa án thể thao (CAS) để đòi bồi thường 1,5 triệu euro...

Tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc 0 - 2

Tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc 0 - 2
2016-03-01 00:16:00

(SGGPO).- Chiều 29-2 (giờ Việt Nam), tại sân Nagai (Osaka, Nhật Bản), dù thi đấu rất nỗ lực nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đành chấp nhận thất bại 0 - 2 trước đội tuyển Trung...

50 sắc thái ẵm trọn Mâm xôi vàng 2016

50 sắc thái ẵm trọn Mâm xôi vàng 2016
2016-02-29 00:38:52

(SGGPO).- Dù có coanh thu cao ngất ngưởng (571 triệu USD) so với kinh phí thực hiện 40 triệu USD nhưng Fifty Shades of Grey(50 sắc thái) trở thành bộ phim tệ nhất năm 2015 khi...

Nữ sinh Huế xưa nhớ Trịnh Công Sơn

Nữ sinh Huế xưa nhớ Trịnh Công Sơn
2016-02-29 00:38:38

TTO - Gần 20 bài tình ca và da vàng sâu lắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được cất lên từ nhóm nữ sinh Huế xưa trong chương trình kỉ niệm 77 năm ngày sinh của ông (28-2-1939 – 28-2-2016).

Visa toàn cầu hóa lên sóng VTV2

Visa toàn cầu hóa lên sóng VTV2
2016-02-29 00:38:24

TTO - Các sự kiện đáng quan tâm ở Việt Nam và thế giới được khai thác dưới nhiều góc độ khác nhau qua các chuyên mục: Hãy cùng quan tâm, Sự kiện toàn cầu, Phát hiện đáng chú ý,...

Real Madrid thua derby vì tinh thần

Real Madrid thua derby vì tinh thần
2016-02-29 00:37:36

* Cristiano Ronaldo cho rằng đồng đội có đẳng cấp thấp hơn mình(SGGP) - Real Madrid thua Ateltico Madrid 0-1 trên sân nhà Bernabeu. Trận thua đầu tiên trên sân nhà của HLV...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết