Cập nhật:  GMT+7
?ê>)ẵi2ớớY(ổỜếờiầ(:Ẽế2ị)ẳ2ì)ẵmìẽ)ờ3ẵ)ẳ3ị)ẵêề)ờê3ìẽ) )ủ4)0/{<{{?/ê>:?ổ)ẵi2ớớY(ổÊầ2â(:)Ẵêếđợ)ì2ứ)>]/1=)Ẳ2ì)Ờợứcì)ẽế3ị)Ờễìê)qứ)ẵêq)ờơệ=)ổênế)êốổ)Ớồ)Ờêmìẽ)ờếì)ủ4)Ờơợứđì)ờêmìẽ=)Êóế)Ìê4)ẳ3ị)ờễìê)ờò)ẵêtẵ)êóế)ìẽêể)ẽế2ị)ẳ2ì)ẵmìẽ)ờ3ẵ)ẳ3ị)ẵêề)ờê3ìẽ) =)0/{<{{$)?/ổ:?ờ2ẳiầ)ớờứiầY(í2ơẽếì@{ổư)2ợờị(:?ờơ:?ờâ:?ếíẽ)ớơẵY(//ẵ$ẳ2ịỗợ2ìẽờơế$ủì/âầớhờịổ/ìầũớ/{{} /[0â[><1< ờ><["0i>$gổẽ()/:?/ờâ:?/ờơ:?ờơ:?ờâ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:)Ổêỉ)Ờơsồìẽ)Ẳ2ì)Ờêsôìẽ)ờơúẵ)Ẳ2ì)Ờợứcì)ẽế3ị)Ờễìê)qứ)Ủl)Ờê3ế)Ổêịìẽ)ổê3ờ)ẳếéợ)ờ5ế)êóế)ìẽêể)-)ỳìê@)ÌỦ)?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ờơịìẽ)ờê3ìẽ) )ủ4)0)ì8í){<{{=)ẵ3ẵ)ẵỏ)ỗợ2ì)ẳ3ị)ẵêề)ấể2)ổêsỏìẽ)ủ4)ẳ3ị)ẵêề)ấỉìẽ)ờơcì)ấể2)ẳ4ì)ờễìê)ấ7)ờợứcì)ờơợứđì)ấắí)ìậờ)hữ)ìếeí)]<)ì8í)ớú)hếeì)0>)ìẽ4ứ)ấcí)ẵêếdì)ấãợ)ẳ6ị)ủe)Ờê4ìê)Ẵò)Ỗợ6ìẽ)Ờơể)*>1 {-){<{{&=) ])ì8í)ìẽ4ứ)Ờêsỏìẽ)ẳếìê)-)Iếeờ)ớf){ / )*>1[ -){<{{&=) )ì8í)Ẵ3ẵê)í5ìẽ)Ờê3ìẽ)0)ủ4)Ỗợnẵ)hê3ìê){/1)*>1[]-){<{{&=)"<)ì8í)ìẽ4ứ)ờêếdờ)iắổ)ỗợ2ì)êe)ìẽị5ế)ẽế2ị)Ủếeờ)Ì2í-)I4ị)]/1)*>1"{-{<{{&=)[])ì8í)ìẽ4ứ)hừ)Êếeổ)sõẵ)Êụợ)ìẽêể)ủ4)êốổ)ờ3ẵ)Ủếeờ)Ì2í-)I4ị)>0/ )*>1 -{<{{&)ẵrìẽ)ìês)ổê6ì)3ìê)hểổ)ờêôế)ẵ3ẵ)ớú)hếeì)ẵêềìê)ờơể)ỗợ2ì)ờơjìẽ=)ìêụìẽ)ủãì)ấđ)ấ2ìẽ)ấáờ)ơ2)ờơịìẽ)ẵợóẵ)ớnìẽ$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ẵ3ẵ)ẵỏ)ỗợ2ì)ẳ3ị)ẵêề)ờơịìẽ)ờễìê)ờắổ)ờơợìẽ)ờợứcì)ờơợứđì)ủđ)ẵmìẽ)ờ3ẵ)ưảứ)âúìẽ)Ấ6ìẽ=)Hdờ)iợắì)ớn)<>)ìẽ4ứ)>0/]/{<{>)ẵq2)Ẳó)Ẵêềìê)ờơể)ủđ)“Ờếdổ)ờpẵ)ờơếéì)hê2ế)ờêúẵ)êếeì)Ẵêễ)ờêể)<])ủđ)ấằứ)í5ìê)êjẵ)ờắổ)ủ4)i4í)ờêầị)ờs)ờsồìẽ=)ấ5ị)ấtẵ=)ổêịìẽ)ẵ3ẵê)Êo)Ẵêề)Íếìê”#)ủđ)ẵmìẽ)ờ3ẵ)hếéí)ờơ2=)ẽế3í)ớ3ờ=)ờêế)ê4ìê)hữ)iợắờ)ấ6ìẽ)ẵq2)ẵãổ)qứ=)ỢẲHỜ)ẵ3ẵ)ẵãổ#)ủđ)ờệìê)êệìê)HỜ)–)ƯÊ=)ỖỔ)-)wÌ)ờơcì)ấể2)ẳ4ì)ờễìê$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ớồ)Ờêmìẽ)ờếì)ủ4)Ờơợứđì)ờêmìẽ)ờêúẵ)êếeì)ờnờ)ẵmìẽ)ờ3ẵ)ỗợ6ì)iừ)ìê4)ìsõẵ)ủđ)ẳ3ị)ẵêề)ẵrìẽ)ìês)ờêầị)âlế=)ưù)iừ)ờêmìẽ)ờếì)ẳ3ị)ẵêề)ìcợ$)Ớồ)ờê2í)ísợ)ỢẲÌÂ)ờễìê)ờò)ẵêtẵ)êjổ)ẳ3ị)ờệìê)êệìê)HỜ-ƯÊ) )ờê3ìẽ)ấăợ)ì8í){<{{#)ờòìẽ)êốổ)â2ìê)ớ3ẵê)ìẽsôế)ờêúẵ)êếeì)ổê3ờ)ìẽmì)ủ4)ẵợìẽ)ẵãổ)ờêmìẽ)ờếì)ẵêị)ẳ3ị)ẵêề)ẵq2)ẵ3ẵ)ớồ=)ẳ2ì=)ìẽ4ìê)ẵãổ)ờễìê=)ỢẲÌÂ)ẵ3ẵ)êợứeì=)ờêể)ư7=)ờê4ìê)ổên=)ỢẲÌÂ)ư7=)ổêsôìẽ=)ờêể)ờơãì)ờơcì)ấể2)ẳ4ì)ờễìê)Ỗợ6ìẽ)Ờơể)ẵắổ)ìêắờ)ờơcì)ờơ2ìẽ)ờêmìẽ)ờếì)ấếeì)ờù)ẵq2)ớồ#)ấđ)ìẽêể)ìẽsôế)ổê3ờ)ìẽmì)ủ4)ẵợìẽ)ẵãổ)ờêmìẽ)ờếì)ẵêị)ẳ3ị)ẵêề)ẵq2)ẵ3ẵ)ẵỏ)ỗợ2ì)ê4ìê)ẵêềìê)ờêúẵ)êếeì)ổê3ờ)ìẽmì)ủ4)ẵợìẽ)ẵãổ)ờêmìẽ)ờếì)ẵêị)ẳ3ị)ẵêề)ờêầị)ấởìẽ)ỗợứ)ấểìê$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ổê3ờ)ẳếéợ)ờ5ế)êóế)ìẽêể=)Ổêỉ)Ờơsồìẽ)Ẳ2ì)Ờêsôìẽ)ờơúẵ)Ẳ2ì)Ờợứcì)ẽế3ị)Ờễìê)qứ)Ủl)Ờê3ế)Ổêịìẽ)ấđ)ìẽêể)ẵ3ẵ)ẵỏ)ỗợ2ì)ẳ3ị)ẵêề)ờơịìẽ)ờêôế)ẽế2ì)ờõế)ờếdổ)ờpẵ)ấằứ)í5ìê)ờợứcì)ờơợứđì)ẵ3ẵ)ìẽêể)ỗợứdờ)Êóế)ìẽêể)iăì)ờêt)])Ẳ2ì)Ẵêãổ)ê4ìê)Ờơợìẽ)sỏìẽ)Ấ6ìẽ)hêỉ2)ƯẾẾẾ#)ờ3ẵ)ổêằí)“Íóờ)ớn)ủãì)ấđ)iừ)iợắì)ủ4)ờêúẵ)ờếẹì)ủđ)ẵêq)ìẽêf2)ư7)êóế)ủ4)ẵịì)ấsôìẽ)ấế)icì)ẵêq)ìẽêf2)ư7)êóế)ồ)Ủếeờ)Ì2í”)ẵq2)Ờòìẽ)Ẳề)ờês)Ìẽợứẹì)Ổêở)Ờơjìẽ$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ìẽêể)ỗợứdờ)ớn)}])ìẽ4ứ){{/>0)ẵq2)Ẳó)Ẵêềìê)ờơể)hêỉ2)ƯẾẾ)ủđ)“Ờ8ìẽ)ẵsôìẽ)ẳ6ị)ủe)ìđì)ờ6ìẽ)ờs)ờsồìẽ)ẵq2)Ấ6ìẽ=)ấãợ)ờơ2ìê)ổê6ì)ẳ3ẵ)ẵ3ẵ)ỗợ2ì)ấếéí)ớ2ế)ờơ3ế=)ờêỡ)ấểẵê)ờơịìẽ)ờệìê)êệìê)íõế”#)Hdờ)iợắì)<>)ìẽ4ứ)>0/]/{<{>)ẵq2)Ẳó)Ẵêềìê)ờơể)ủđ)“Ờếdổ)ờpẵ)ờơếéì)hê2ế)ờêúẵ)êếeì)Ẵêễ)ờêể)<])ìẽ4ứ)>]/]/{<>")ẵq2)Ẳó)Ẵêềìê)ờơể)hêỉ2)ƯẾẾ)ủđ)ấằứ)í5ìê)êjẵ)ờắổ)ủ4)i4í)ờêầị)ờs)ờsồìẽ=)ấ5ị)ấtẵ=)ổêịìẽ)ẵ3ẵê)Êo)Ẵêề)Íếìê”)ẳaìẽ)ìêếđợ)êệìê)ờêtẵ)ổêịìẽ)ổêở$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ấằứ)í5ìê)ẵmìẽ)ờ3ẵ)ẵêợứéì)ấòế)ớn)êsõìẽ)ấdì)ưảứ)âúìẽ)ẵêềìê)ỗợứđì)ớn=)hếìê)ờd)ớn)ủ4)ư7)êóế)ớn)ờêầị)Ìẽêể)ỗợứdờ)ớn)<{)ìẽ4ứ)[/>>/{<{>)ẵq2)Ờễìê)qứ$)Ờợứcì)ờơợứđì)Hd)êị5ẵê)ớn)>]")ìẽ4ứ)>[/"/{<{{)ẵq2)Ẳ2ì)Ờợứcì)ẽế3ị)Ờơợìẽ)sỏìẽ)“ủđ)ờ8ìẽ)ẵsôìẽ)ẵmìẽ)ờ3ẵ)ẵêễ)ấ5ị=)ỗợ6ì)iừ=)ẵêãì)ẵêễìê)êị5ờ)ấóìẽ)ẳ3ị=)ờ5ổ)ẵêề=)ờơ2ìẽ)ờêmìẽ)ờếì)ấếeì)ờù=)í5ìẽ)ư7)êóế)ờơịìẽ)ẽế2ế)ấị5ì)êếeì)ì2ứ”…?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:)Ìẽợứẹì)Ủếìê)?/ổ:?/ờâ:?/ờơ:?/ờ2ẳiầ:


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết