Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4bqixIMl4bqtV8OsJeG7i1fDtcSDYSBX4buLO+G6qeG6o1fhuqdu4buB4bqp4bqjV+G7i+G6ucSDV+G7i8OjxIPDoeG7iVfDtWrhuqnhuqPGry/Do1nhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjDgzIkMFbhu6jhu6bhuqjDozzhuqlX4buvPOG6qcWoVy1X4bqo4bqjw6PhurdXMeG6t+G6qcOjV1nhu7bhu7Ivw51YWeG7uC/huqjDkC3hu61IVyBsJFfhu63Do+G6r+G6qcOjV2jDo2xXaeG7ieG7k1cx4bq34bqpw6NX4bqtbyBX4bqnbuG7geG6qeG6o1fhu4vhurnEg1fhu4vDo8SDw6Hhu4lXw7Vq4bqp4bqjVzHhurnEg1fDteG7h8SDV+G6qeG6o27hu4PEg1fhuqck4bqrVzHhur3huqnhuqNX4bum4bqo4bqmw5DFqFfhuqcq4bqtV8O1xINhIFfhu4vDozLhuqtXw6Phu4VoVzHhurvhuqnhuqNX4bqnJOG6q1cx4bq94bqp4bqjVyDDo+G6r+G6qcOjV+G7i8OjbyBXIGJXw6PEg2Hhu4lX4bqnw7IgV+G7i8OzV+G6qeG6oyrhu5NXWS1ZLcOdWFlAw5lX4buKw6My4bqrVzFiw5pX4bqtbyBX4bqnbuG7geG6qeG6o1fhu4vhurnEg1fhu4vDo8SDw6Hhu4lXw7Vq4bqp4bqjV+G6qTvhuq1Xw51YWUBXw6w2VyAk4bqrV8Oj4buB4bqpV+G6rW8gV+G6p27hu4HhuqnhuqNXw6PEg2HhuqlX4bqpJOG7k1fhuqXDo+G6qz/huqnhuqNXWSNYw5lYWFhXMTjhuqlXw53hu7ZYw5lYWFhXMeG6u+G6qeG6oy/hu4vDoyXhuqnhuqPDmlfhu4tq4buTV+G7i8OjMuG6q1fDtWrhuqnhuqPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7r+G6q1fhu4vDo+G7g8SDV+G6o8SDJOG6qVfhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVfhu4s74bqp4bqjV+G6p27hu4HhuqnhuqNX4buL4bq5xINX4buLw6PEg8Oh4buJV+G6o3vhuqlX4buLw61q4bqp4bqjV8O14buHxINX4buLw6Phu4PEg1cxxIPDoeG6rVfhuqnhuqPDo+G6s1fhu4o44buLV+G6qOG6o+G7ieG7kzfhuqlXMSXhuqlXw5DEg+G6qcOjV+G7r33hu4lXw51YWUDDmlfhuqnDo8SDOeG7iVfhuqjhuqbDkFfhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G7i8OtJeG6qcOjV+G6pcOjxJHEg1ciO+G6qVfhuqXDo+G6qzvhuqlX4bqn4bqrV+G6pyzhuqnhuqNXMSHhu4tXIDzhu4lXw6PEkcSDVFfhu6/huqhXw6PEg2HhuqlXIGJXw7XEg2HhuqlXIOG7h1dow6M/xINX4bqn4bqrV+G7i8OjJeG6qeG6o1fhuqdu4buB4bqp4bqjV+G7i8Ojb1dZ4buyV+G7puG7i8OjbmbhuqnhuqNX4buKOOG7i8WoVyDDo+G6q1fhuqjhuqbDkFcxw6FX4bqnKuG6rVcgw6N94bqtV+G6p+G6vVfhu4vDreG6seG6qcOjV+G7izvhuqnhuqNX4bqnbuG7geG6qeG6o1cg4buBVyI/4bqpU1fDg+G6qyEgVzDhuqtX4buv4bqoV2jDoz/Eg1cgPOG6qVcx4bq5xINXw7XEg2EgV+G7izvhuqnhuqNX4bqnbuG7geG6qeG6o1fhuq0qV+G6pyrhuq1XP+G6qcOjV8OjbmbhuqnhuqNX4buL4buHxINX4buLxIM54bqpV2jDo2tXID5ow5pXw6PhuqshIFcgLOG7i1fhuqPEgz/huq1X4bqlw6Phuqs/4bqpV+G7i8SDOeG6qVfhu4vDo25m4bqp4bqjV+G7ijjhu4tXw6Mk4buTV+G6pcOjw6nhuqnhuqNTV+G6qMOjLuG6rVciP+G6q1fDtWFXaeG7ieG7kznhuqlX4bqn4buFxINXIMOj4bqrV+G6qOG6psOQw5pX4bql4bq3aFfhu4vDo+G7g8SDV+G7i8OtPuG6qVck4bqpV+G7izzhuq1X4bqn4buZVyDDo+G6q1cx4bqrKuG6qVfDtcSDN+G6qVcgbCRX4bqt4bqx4bqpw6NX4buTN+G6qVfhu4s84bqtV8OsP+G6qVfhu5Hhu4k+4buLw5pXIMOj4buJW+G6qVci4bq3VzFi4bqpV+G7ijjhu4vDmlfhu4rDquG6qeG6o1fhuqbEgzfhuqlXMeG6qyrhuqlX4bqmJOG6q1cx4bq94bqp4bqjV+G7puG6psOQ4bqmw5DFqFfDlcSDYeG7i1fhuqgk4bqtV8O1w7MkVyBiVyDDqeG6qeG6o1fDtTvhuqlX4bqj4buNxINXICUgV+G6psOQ4bqmw5BX4buL4bqz4bqpw6PDmlfhu4vDoyrhuqnDo1dow6PhurnDmlcgw6nhuqnhuqNXMeG6qyrhuqlX4bqp4bqjKuG6qcOjV+G7isOZTsOaVyDDqeG6qeG6o1cx4bqrKuG6qVcgJSBX4buLw6rhuqnhuqNXIMOp4bqp4bqjV+G7i+G7k1fhu4vDrcOyIFfhu4vDo+G7ieG6vSBX4buTN+G7iVcge+G7iVfhuqk84bqp4bqjVyAk4bqrV8O1JMSDV+G7i8OtY8OaV+G7i8OtJSDDo1fhuqnDo8SDYeG6rVcgbCRX4buLw6pXIMOjbyBXIMOp4bqp4bqjVzHhuqsq4bqpw5pX4bql4bq3aFfhu4vDo+G7g8SDV+G6qSzhuq1XIizhu4tX4buL4bqx4bqpw6NXw6PhurHhuqnDo1fhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVcgw6Phuq/huqnDo1fDrCUgw6NX4buLxIM54bqpV+G6p27hu4HhuqnhuqPDmlfhu4vEgznhuqlX4buLw6NuZuG6qeG6o1dmVyAlIFfhu6/huqjDmlciP+G6q1cxP+G6rVcx4buDxINXw6zhurnhuqnhuqNX4bqo4bqmw5DDmlfDquG6qVcx4bq34bqpw6NX4buL4bqx4bqpw6NXw6PhurHhuqnDo1dp4buJJOG6qVfDo2FX4bqnJOG6q1cx4bq94bqp4bqjV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVzDhurdoV+G7ijjhu4vDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXw6zDrSDhu55WLy8gw5kiJOG6q2nhu4kk4bqp4bqj4buLw63Eg8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvWeG7uOG7tsOdL+G7tCMw4bu0WeG7tsOdw53hu7I94buLWVlA4bu24bu0I+G6p1nDmcOiaOG6o1ZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOQw6FXIj/huqtXMT/huq1Xw7XEg2EgV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV+G6qeG6o8OjxIM34bqtV+G7i8SpIFdp4buJ4buTVzHhurfhuqnDo1cgbCRX4butw6Phuq/huqnDo1dow6Nsw5pXIMOj4bqv4bqpw6NXaeG7ieG7kznhuqlXMeG6tyRXaMOjbuG7geG6qeG6o8OaVyAlIFcx4buB4bqpV8O14bq3VyDDo28gV+G6qTvhuqnhuqNXIHvhuqlXIGJXICUgVyLEg2HhuqlXaMOjJWhX4bqjxIMl4bqtV8OsJeG7i8OaV+G6pcSDw6Hhuq1X4buLw60kV+G7r+G6qFfhu4vDrT9X4bqnbuG7geG6qeG6o1cgw6PhuqtX4bqo4bqmw5BX4buLw6My4bqrVzHEqeG6qeG6o1fhuqfhur1X4buLw63hurHhuqnDo1fhu4s74bqp4bqjV+G6p27hu4HhuqnhuqNX4buL4bq5xINX4buLw6PEg8Oh4buJV8O1auG6qeG6o8OZV+G7isOjMuG6q1cxYsOaV+G7r+G6qFdow6M/xINXIj/huqtXMT/huq1X4bqtbyBX4buLw6rhuqnhuqNX4buLw6Phu4lX4bqpw6N9aFcgbCRX4bqo4bqmw5BX4bqj4bq74bqtV+G7i8SDOeG6qVfhuqdu4buB4bqp4bqjV8O1Kldow6NrVyA+aFdow6M/xINXMeG6u+G6qeG6o1fhu4vDo+G7g8SDV+G7izvhuqnhuqNX4bqnN+G6qcOaV+G7i8OtJeG6qcOjV+G7i+G6seG6qcOjV+G7i8OtJuG6qeG6o1fhu4s74bqp4bqjV+G6p27hu4HhuqnhuqPDmlfhuqPEgz/huq1XaMOja1cgPmjDmVfhu6/huqhX4bqlw6PDqeG6qeG6o1cxbuG7hSBX4buRYiRXIsSRV8Oj4bqrISBXICzhu4tX4bqjxIM/4bqtVyAlIFcgw6M4VzHhur1X4buLxIM54bqpV+G6p27hu4HhuqnhuqNX4bqlw6PEg1fhuqjhuqbDkFfhuqcq4bqtV+G7i8OjN+G6rVfhuqPEg+G7g8OaV+G6pyrhuq1Xw7XEg2EgV8O1KuG6q1ciJOG6qVcxN+G6rcOaV+G6pyrhuq1Xw7XEg2EgV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVzHEgznhu4lX4bqlxINh4bqpV+G6pyThuqtXMeG6veG6qeG6o1fhuqkh4bqp4bqjV+G6qcOjZCDDmlcx4bq9IFfDoybEg8OaVyDDozhXMeG6vVci4bq7xINXMG5n4bqp4bqjVyIu4bqp4bqjV8OjxINh4bqpV8O1feG7i1cx4bq5xINXw7Xhu4fEg1cgJSBXIMOjbyBXMCThuqnDo1fhuqnhuqPDozlX4bqpIeG6qeG6o1fhuqnDo2Qgw5pXMeG6vSBXw6MmxINXw7UqVyAlIFcgw6M4VzHhur1X4bqlw6MlIFfhu4vDozLhuqtXaeG7ieG7k1cx4bq34bqpw6NXIGwkV2jDoyVoV+G6p+G7iX3hu4tXw7U5V+G6pyThuqtXMeG6veG6qeG6o8OaVyAlIFcgw6nhuqnhuqNXMeG6qyrhuqlXIOG7gVfDrGZXIHvhuqlX4bqjxIMl4bqtV8OsJeG7i1fDtcSDYSBX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNXw7UqV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV+G7i8OjJOG6qeG6o8OaVyI/4bqp4bqjV+G6p27hu4HhuqnhuqPDmlcx4bq34bqpw6NX4bqtbyBX4bqnJOG6q1cx4bq94bqp4bqjVyBsJFfhu6/huqhX4buLw6My4bqrVzHEqeG6qeG6o1dp4buJ4buTVzHhurfhuqnDo1VX4bqlw6Nb4bqpV+G7i8OtbuG7geG6qeG6o1fhu4vhu4nhu5M34bqpV+G7i8Ot4buJ4buTOeG6qcOaV+G7i31oV8Oj4buJPuG6qVfhuqnhur3Eg1cw4buJ4bqp4bqjVzHEgznhu4lXIMOj4bqz4bqpw6NX4bqtbyBX4bqnbuG7geG6qeG6o1fhu4vhurnEg1fhu4vDo8SDw6Hhu4lXw7Vq4bqp4bqjV+G7i+G7h8SDV+G7i8Oz4bqp4bqjVyDDqeG6qeG6o1fhuqnDozzhuqnDmlfhuqck4bqrVzHhur3huqnhuqPDmlcgw6NsV8Os4buNVzBr4bqp4bqjV+G6pyThuqtXMeG6veG6qeG6o8OZV+G7rcOjbFcx4bq94bqp4bqjV2jDo+G6ucSDV8Oj4buFaFcgauG6qeG6o1fhu6/huqhX4buRJSBXMeG6t+G6qcOjV+G6rW8gVzHEgznhu4lXIMOj4bqz4bqpw6NX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buLw6Mk4bqp4bqjV+G6p27hu4HhuqnhuqPDmlciP+G6qeG6o1fhuqdu4buB4bqp4bqjVyBsJFfhu6/huqhXw7UqV+G6rW8gV+G6p27hu4HhuqnhuqNX4bqjw6PEg1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fDo+G7hWhXMeG6u+G6qeG6o1fhuqck4bqrVzHhur3huqnhuqNX4bqpw6Mu4bqtVyI/4bqrVzE/4bqtV+G6p+G6vVfhu4vDreG6seG6qcOjV+G6qTzhuqnhuqNX4bqnbuG7geG6qeG6o+KApsavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6pipXID5oVyDDqeG6qeG6o1cx4bqrKuG6qVcgYlcxxIM54buJV+G6pcSDYeG6qVfDrDzhu4lXw6wl4buLw5pX4bqpLOG6rVciLOG7i1fhu4vhurHhuqnDo1fDo+G6seG6qcOjV+G6qOG6psOQV+G7i8OtN+G6qVcx4bq3JFciKuG6qcOaVyDDqeG6qeG6o1cx4bqrKuG6qVcgPmhX4buLw6034bqpVyDhu4FXw6xmVyB74bqpV8OtJeG6q1fDrcSDOOG7i1cxW+G7k1fhuq0m4bqpw6NXIMOj4bqzVzEm4bqrVyAlIFcgPmhXIMOp4bqp4bqjVzHhuqsq4bqpV+G7i8Otw7IgV+G7i8Oj4buJ4bq9IMOaV+G6qcOjPuG7i1fhuqcqVyDDqeG6qeG6o1cx4bqrKuG6qVcg4buBV8OsZlcgw6NsVzHhur3huqnhuqNXaMOj4bq5xINXw6Phu4Vow5pX4buLw60k4bqrVzHDqsSDV8O14buHxINX4bqp4bqjbuG7g8SDV8Os4buNVzBr4bqp4bqjV+G6pyThuqtXMeG6veG6qeG6o1fhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1dow6Nu4buB4bqp4bqjVyXhuqlX4buLw6NuZuG6qeG6o1fhu4o44buLw5pX4buLw6PDqeG6qeG6o1ciJeG6q1fDreG6veG6qeG6o1fDrTrEg8OaVyDDqeG6qeG6o1fhuqXDoyTEg1fhu4vhu4fEg1fhu4vhuqsq4bqpV+G7i8Ojw6FX4bqo4bqmw5BX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buv4bqoVzFu4buFIFcixIM44buLw5lX4buKO+G6qeG6o1cgbuG7g+G6qeG6o1dow6PhurnEg1fDo+G7hWhXICUgVyDhu4FXaeG7iSThuqlXIMOjbyBX4bqpO+G6qeG6o1fhu4vDrTfhuqlXMeG6tyRXIirhuqlX4buLw6Mk4bqtV+G6o8SDJFfhu4vDoyThuqnDo1fhu4vDrSTDmlfhuqXEg8Oh4bqtV+G7i8OtJMOaV+G6o8SDJeG6rVfDrCXhu4tX4buL4bqx4bqpw6NXw6PhurHhuqnDo1cgw6M+aFfDoyrhuqnDo1dow6MlaFfhuqfhu4l94buLV+G6pyThuqtXMeG6veG6qeG6o1cgbCRXICUgV+G7r+G6qMOaV+G6qcOjPuG7i1fhuqcqV8O1xINhIFfhu4vDoyThuqnDo1fhu4vhuqsl4bqpV+G7i8SDOeG6qVfhuqdu4buB4bqp4bqjw5pX4buLxIM54bqpV+G7i8OjbmbhuqnhuqPDmlfhuqXDo8Op4bqp4bqjVzHDoVfhu5E/4buTV8OtJFfhu4vhurHhuqnDo1fhu4vDrSbhuqnhuqNX4bqp4buFVzFk4bqp4bqjV+G7i8SDOeG6qVfhuqdu4buB4bqp4bqjw5pX4buLxIM54bqpV+G7i8OjbmbhuqnhuqNXIGwkV+G6qOG6psOQw5nDmcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw6MlxINX4buvbuG7geG6qeG6o8avL2jhu6g=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Công điện chủ động ứng phó, khắc phục mưa lũ

Công điện chủ động ứng phó, khắc phục mưa lũ
2016-12-16 08:33:33

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 2263/CĐ-TTg về chủ động ứng phó, khắc phục mưa lũ. Nội dung công điện như sau: Từ ngày 11 tháng 12 năm 2016 đến nay, tại các tỉnh miền...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết