Cập nhật:  GMT+7
V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZY4bq0W2rhu7jEkSjhuqXhu7jDgsSQxqDhu7jDveG6uWws4bu4ReG6pcSRb27huqXDqeG6ucah4bqlNlcvw6IjWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDgjksN+G7tljhu65Ow4nhurhW4bu4LeG7uMOC4buHZeG7uGtvLOG7quG7uMOpw6Ih4bu4NjFl4bu4a28gw6nhu7g3LMOpw6Lhu7hu4bqlw6PDqeG6teG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uE05bDXhuqUs4buq4bu44buHw6nhurXhu7jDveG6uWws4bu4ReG6pcSRb27huqXDqeG6ucah4bqlNuG7uDUwbuG7uMOp4bq1w6zhu7g4w6PDqeG7uMag4bql4bqvbuG7uMOJLGXhu7g44bqx4bu4N+G7meG7uDbDosO0acOp4bq14bu4bmzhuq3DqcOi4bu44oCc4bq04bqlMDbhu7hlaeG7uG0gw6nhu7g24bq/4bu4LeG7uOG6suG6ueG6uW41LMSRxJHhu7jhu7VsOSxl4oCd4buq4bu4buG6rWXhu7hk4bqlw6Nl4bu4biHhuqXhu7jDqT7DqeG6teG7uG5sw6Dhu7g2w6Lhurnhu7jEkeG6veG7uDgh4bq54bu4bijhurnhu7hzbWrhuqVsOeG7quG7uEssbixs4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4buzLjbDouG7uDgg4buj4bu44bq1McOp4bu4PeG7uMOpPmXhu6rhu7jhu4fDqeG6teG7uMO94bq5bCzhu7g2w7XDqeG6teG7uDjDo8Op4bu4xqDDieG7uMahIeG7uDfhu5nhu7jhurXhuqUp4bql4bu4T+G7sD0j4bu4a2/hu4M24bu4bsOj4bu4w70u4bq54bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDieG6peG6o8Op4bu4bijhuqXhu7huw6Ihw6nDouG7uGrDouG7g+G7uErEkTnhuqVkb+G7sOG7uMSQMcOp4bu4N+G7meG7uOG6teG6pSnhuqXhu7g44bq74bu4ODzhu7hlLMOp4bq14bu4xJEo4bql4bu4NsOi4bq54bu44buHw6nhurXhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4MMOp4bu4bsO04buLw6nhurXhu7hu4buDbuG7uDjDoWrhu6rhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uDbDouG6q+G7uMahw63huqXhu7g24bq5w6nhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7jGoSHhu7g2KcOpw6Lhu7hrbyzDqeG7uDbhu48s4bu4ODBu4bu4w6nDtMOtNuG7uMagw4nhu6rhu7hlIeG7uDbhur3DqeG7uMahw63huqXhu7g14bq7w6nhurXhu7g4LuG7uMagw4nhu7Dhu7jhu4bDqeG6teG7uG7hu5PDqeG6teG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4buG6pcOjNuG7uDbhu4fDqeG6teG7uG5sb+G7o8SDw6nhu7g4KG7hu7jDqcOi4bqlxINv4bu4ZOG6pcOpw6Lhu7jDqeG6tcOi4bql4bqvZeG7uDbDouG6ueG7uDYuNuG7uDYxb+G7uG7DouG7j+G7uE/hu7A9I+G7uMagw4nhu7g34buZ4bu44bq14bqlKeG6peG7uMOpPmXhu7g9QCMj4bu4w6nDosO04bu4w4nDojJu4bu4w4ksZeG7quG7uMOC4buXb+G7uETDouG7h+G6peG7quG7uMOCIeG7uEXhuqXDqcOi4bu4Tm8ww6nhu6rhu7jhu5xvIMOp4bu4w4LhuqXDo2/hu6rhu7jhu7fhuq3DqcOi4bu4w4Lhurkhw6nhurXhu6rhu7jhu7Vv4buj4bu4TsOiLMOpw6Lhu6rhu7jGoD7DqeG7uE7DonvDqeG6teG7sOG7sOG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WMag4bqt4bu4xqEy4buj4buq4bu4ZMOi4bql4bu44bq1W2rhu7jEkSjhuqXhu7hKxqDhu7hOw6Isw6nDouG7uMOJ4bql4bqjw6nhu7g2w6LhuqXEg2/hu7hrbyzhu6rhu7jhu4fDqeG6teG7uMO94bq5bCzhu7jDouG6v+G6peG7uMOp4bq1LOG7o8av4bu44oCc4buzLjbhu7g2MW/hu7huw6Lhu4/hu7g44bq74bu4xJHDszbhu7jDqSHhu6Phu7huw6LDo+G7uMOpIeG6ucWo4oCd4buw4bu4RMOi4bql4bu4NeG6pcOjbuG7uMOiMW/hu7jDosOjbuG7uDjEg2/hu7hubMO04buJw6nhurXhu7huw6Ihw6nDouG7quG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g4POG7uG7DouG6peG7uDgwb+G7uOG7ieG7uOG6teG6pSnhuqXhu7jGoC3EkDks4bq1bznhu7jGoSHhu7g4w7Thu4s24bu4NsOiw6rDqeG7uMahIeG6ueG7uG5v4buj4bqxw6nhu7hP4buwPSThu7jGoSHhu7g2KeG7uG5v4buj4bqxw6nhu7jGoMOJ4buw4bu44buGw6nhurXhu7jDqeG6u+G6pcav4bu44oCcTDBu4bu4buG7g27hu7Dhu7hOw6I54bq54bu4buG7h+G6peG7quG7uDjhurvhu7jEkSHhu7jEkeG7kSzhu7g2MW/hu7huw6Lhu4/hu7jhurXhuqUhb+G7uG7huqXEg2Xhu7jDqT7DqeG6teG7uDbhu48s4bu4NeG6u8Op4bq14bu4OC7hu7jGoMOJ4buw4bu4TuG7h+G6peG7uDbhur3DqeG7uMOpw6LDreG7uMOiw6rhu7huw6LhuqXhu7g4MG/hu7hsMG7hu7hub+G7o+G6r27hu7jGocOs4bql4bu4w6nDosO04bu4bsOiw6Phu7jDqSHhurnhu7hubOG6ucOp4bq14bu4bmwyw6nhu7g2w6Jvw6nhurXhu7hkw6Nu4bu4xqHDreG6peG7uOG6pGwsw6nhu7jhu65P4buwPSPhu7jGoMOJ4bu4bsOie8Op4bq14bu4PS0jVuG7sOG7uOG7t+G6u+G7uMSRIeG7uGVmbuG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7hubDLDqeG7uDgwb+G7uG7Dom9mNuG7uOG6teG6pSnhuqXhu7hubMOg4bu4ZSHhu7hu4buH4bql4bu4buG7k8Op4bq14bu44budOWXhu7g24bq74bu4w6nDouG6pcSDb+G7uDDDqeG7uG7DtOG7i8Op4bq14bu4w6nDojBu4buw4bu4TDBu4bu4bm/hu6Phuq9u4bu4xqHDrOG6peKAneG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WOG7hsOp4bq14bu4w73hurlsLOG7uDbDtcOp4bq14bu4w6Lhur/huqXhu7huw6LhuqNl4bu4xqHEg+G7uOG6teG6pSnhuqXhu7hP4buwPSPhu7hrb+G7gzbhu7huw6Phu7jDvS7hurnhu7hOw6Isw6nDouG7uMOJ4bql4bqjw6nhu6rhu7jGoSHhu7g2w6Lhurnhu7g14bqlw6Nu4bu4OOG6u+G7uMSRIeG7uGVmbuG7uOG6teG6pSnhuqXhu7g4MG/hu7jDosOjbuG7uG3hu5E24bu4NWfhu7jhuqc2w6Lhu7g2w6Lhurnhu7g2MW/hu7huw6Lhu4/hu7hubMOg4buq4bu4w6nhuqPDqeG7uMOpPmXhu7jDqSzhu6Phu7jEkeG6qTbDouG7uG5s4bqtw6nDouG7uMSRIWXhu7jGoeG6peG6rzbhu7g24buPLOG7uOG7h8Op4bq14bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7g1MsOp4bu4bGbDqeG7uG7DouG6reG7uMOpw6Nv4bu4OGbhuqXhu7jDgsOqNuG7uMah4bql4bqvw6nhu7hzbWrhuqVsOeG7uDfhu5nhu7jhurXhuqUp4bql4bu44buHw6nhurXhu7ht4bqh4bu4xJEo4bql4bu4OMOjw6nhu7jGoMOJ4buw4bu44buGw6nhurXhu7jDveG6uWws4bu4w6nhurvhuqXGr+G7uOKAnMagw4nhu7huw6IybuG7uG5v4buj4bqvbuG7uMahw6zhuqXhu7Dhu7hO4buH4bql4bu4NuG6u+G7uMOpw6LhuqXEg2/hu7hubCnhuqXhu7jDqeG6tcOi4bql4bqvZeG7uG7DosOz4bu4xqHhuqnhu7huKOG6peG7uDgg4buj4buq4bu4xqEh4bu4ZMOi4bql4bu4NuG6u+G7uDfhuqlq4bu4buG7h+G6peG7uG0iw6nhu7htIcOp4bq14bu4a28s4buj4bu4xJEo4bql4bu4w6nhurUs4buj4buw4bu4TuG7h+G6peG7uDbhur3DqeG7uMOpw6LDreG7uOG7h8Op4bq14bu4RMOiw6Phu7jhu67DqcOiIeG7uDUu4bq54bu4w4nhurVv4buj4bq3w6nhu7jhu7Phu4fDqeG6teG7uETDosOj4bu4LeG7uE5sw7Thu4nDqeG6teG7uDUsw6nhu7hOZ+G7uDbDouG7kTbhu7jhurXhuqUp4bql4bu4T+G7sD0j4bu4a2/hu4M24bu4bsOj4bu4w70u4bq54bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDieG6peG6o8Op4buq4bu44buzw6Lhu4/hu7hu4bqpNsOi4bu4w4Lhu7dLTuG7uGThuqXhuqNl4bu4TmfDqeG6teG7uOG6teG6pS5l4bu4OOG7gzbhu7jhu7Phu4fDqeG6teG7uG7hu6Phu7jhu7NK4bu4TjJq4bu4OOG6uSHDqeG7uG5sb+G7o8SDw6nhu7huw6Lhu4fDqeG6teG7uE7DoizDqcOi4bu4w4nhuqXhuqPDqVbhu7hu4buTw6nhurXhu7g24bq74bu4xJHDrOG6peG7uGXDrOG6peG7uG7hu4fhuqXhu7htLMOp4bq14bu4xqDDieG7uDdv4bu4xJHhuqk2w6Lhu7hubOG6ucOp4bq14bu4ZWZu4bu4N+G6qWrhu7huw6Lhuqc2w6Lhu7jDouG7i2rhu7Dhu7jDicOiw7TDqeG6teG7uG7huqXDozbhu7jEkSHhu7g24buHw6nhurXhu7jGoeG6peG6rzbhu7jhu4nhu7hzbWrhuqVsOeG7uGtvLuG7uDUyw6nhu7hsZsOp4buq4bu4ZMOi4bqlw6PDqeG7uG7hu4fhuqXhu7g4w6PDqeG7uMOpLOG7o+G7uMahNMOp4bu4NsOiw7Qs4bu4bsOi4buZNuG7uMOi4bql4bqvw6nhu7jEkcOs4bql4bu4ZcOs4bql4bu4w6kh4buj4buw4bu44buz4bq74bu4bsOi4bqx4buq4bu4w6nDo2/hu7g4w6PDqeG7uG7Doi7DqeG6teG7uCNA4bu4w6kh4buj4bu4N+G7meG7uOG6teG6pSnhuqXhu7hP4buwPSPhu7hrb+G7gzbhu7huw6Phu7jDvS7hurnhu7hOw6Isw6nDouG7uMOJ4bql4bqjw6nhu6rhu7g44bqlxINv4bu4ZOG6peG6r8Op4bu4NsOi4bq54bu4asOiYWrhu7hu4buH4bql4bu4beG6oeG7uG7DouG7mTbhu7jDouG6peG6r8Op4bu4xqEy4buj4oCd4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYxqDEg+G7uDXhurvDqeG6teG7uDgu4bu4xqDDieG7quG7uOG7h8Op4bq14bu4w73hurlsLOG7uMOp4bq74bql4bu4xqE0w6nhu7huw6I54bq54bu4N+G7geG6peG7uG7DosO0w6zDqeG6teG7uOG7nW/hu6PhuqPDqeG7uG5s4bqjw6nhu7g2Ljbhu7hk4bqjw6nDouG7uG5sb+G7o8SDw6nhu7jDouG6rcOpw6Lhu7jDoizhu6Phu7jhuqXDqW45bMOpOW7hu7Dhu7jDicOiw7Thu7jhurUxw6nhu7g4IOG7o+G7uMah4bql4bqvNuG7uGXDrOG6peG7uOG7s8SQw73hu7hzbG05w6ksxJHhu7htLMOp4bq14bu4xqDDieG7quG7uG7Dojnhurnhu7jhu4fDqeG6teG7uMSRIeG7uDjhuqXEg2/hu7hsMG7hu7hu4bqnNsOi4bu4NuG7mTbhu6rhu7jGoSHhu7jhurXhuqXDs2rhu7jhuqc2w6Lhu7hsMG7hu7jDqcOi4bqlxINv4bu4NsOi4bq54bu4beG7meG7uGrDoi5u4bu4bmzhuqXhurHDqeG7uDXhurvDqeG6teG7uDgu4bu4xqDDieG7uMah4bqt4bu4OMO04buLNuG7uDbDquG7uOG7nS5u4bu4xqHDreG6peG7uDYuNuG7uDYxb+G7uG7DouG7j+G7uDcsw6nDouG7uG7huqXDo8Op4bq14buw4bu4TsOiOeG6ueG7uOG7h8Op4bq14bu4w73hurlsLMav4bu44oCc4bu34bql4bqxZeG7uGUow6nDouG7uDbhu48s4bu4NjFv4bu4bsOi4buP4bu4xqDDieG7uMSRIeG7uDbhurvhu7hu4buD4bu4NsOiMG7hu7hu4buDbuG7uMahIeG7uGwwbuG7uGTDomHhurnhu7jEkWHhurnhu7Dhu7jhu7fhuqXhurFl4bu44bujw6Nv4bu4NuG7jyzhu7jDosOq4bu4xJEh4bu4bsOi4bqx4bu4xJHhu5k24bu4xqEh4bu4bsOi4bqx4bu4w6Lhuq3DqcOi4bu4NsOiw7Qs4bu4buG7g27hu7jEkXtl4buw4bu4xJAxw6nhu7hub+G7o+G6scOp4bu4NsOiw6rDqeG7uMOpIeG7o+G7uDbDouG6ueG7uMOCw6o24bu4xqHhuqXhuq/DqeG7uHNtauG6pWw54buq4bu4w6Lhu6Phu7jGocOqw6nhurXhu7hu4buH4bql4bu4beG6oeG7uG7huq1l4bu4OMO04buLNuG7uDYxb+G7uG7DouG7j+G7uMO0w6nhurXhu7jhu5/hu7Dhu7jDicOiw7TDqeG6teG7uMah4bql4bqvNuG7uMOiw6rhu7hubOG7jeG7uMSRKOG6peG7uMSRIG/hu7g3IeG6peG7uDjDtOG7izbhu7jDoizhu6Phu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uMSRIeG7uG7DsuG7o+G7uMahIeG6ueG7uGtv4bujw6Nu4bu4biBl4bu4NuG7jyzhu7hlaOG6peG7uDYxb+G7uG7DouG7j+KAneG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WOG7t8O04buLNuG7uDXhuqXDo27hu6rhu7jhu4fDqeG6teG7uMO94bq5bCzhu7ht4bqh4bu4xJEhZeG7uMah4bql4bqvNuG7uG4o4bql4bu4xqDDieG7uG5s4bq5w6nhurXhu7g1LOG7uMOp4bq1IeG7o+G7uCrhu6rhu7gm4bu4xqEh4bu4P+G7sDrhu7g44bqx4bu4bm/hu6PhurHDqeG7uMSR4buZLOG7uCThu7g2MW/hu7huw6Lhu4/hu7g4w6PDqeG7uEssbixs4bu4bjJq4bu4beG7meG7uG4o4bql4bu4w4LDqjbhu7jGoeG6peG6r8Op4bu4c21q4bqlbDnhu7gj4bu4bsOiLsOp4bq14buw4bu4w4LhuqXhuq/DqeG7uDbhurvhu7gkQOG7uDYxb+G7uG7DouG7j+G7uMahIeG6ueG7uMah4bq9w6nhurXhu7g2w6Jvw6nhurXhu7hkw6Nu4buq4bu4xqEh4bu4asOiKeG6peG7uG5sKeG6peG7uGtvLOG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7g44buLbuG7uGThuqXhurFl4bu4bmws4bu44bq1e27hu7jhurUs4bq54bu4OOG6seG7uDbhurvhu7huw6LhurHhu7jEkcOqbuG7uMahIeG6ueG7uDZbauG7uGV7buG7uG7huqXDqcOi4bu4bsO0w6zDqeG6teG7uDbhu48s4bu4w6nDoiHhu7g2MWXhu7hrbyDDqeG7uMO94bq5bCzhu7hF4bqlxJFvbuG6pcOp4bq5xqHhuqU24bu4buG7k8Op4bq14bu4NzTDqeG7uDd7buG7uCrhu7g4ZuG6peG7uG5v4buj4bqxw6nhu7hkw6IuNuG7uMOpw6Isb+G7uDfhu5nhu7gq4bu4xqDhu7NE4bu44bua4bq5bMSRN+G7uOG7s29q4bu4xJEh4bu4RTnhu53huqU24bq54bu44buuIzs6Jlbhu6rhu7jhu7Phurltbizhu7hM4bqlNizhu7jhu64jOztAVuG7quG7uEVy4bu44buuIzs7JVbhu6rhu7jDieG6peG6tTls4bqlLOG7uOG7riM7OzpW4bu4xqEh4bu4Tmxvw6nhurXhu7hLb+G7gzbhu7jhu649QEA9VuG7sOG7uOG6tOG6pSzDqeG6teG7uMSQLOG6uVcvalg=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giải Võ thuật cổ truyền năm 2013

Giải Võ thuật cổ truyền năm 2013
2013-08-05 11:05:58

(QT) - Từ ngày 2- 3/8/2013, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Quảng Trị tổ chức Giải Võ thuật cổ truyền năm 2013, nằm trong...

Tây Ban Nha: Giữ gìn truyền thống đan ren

Tây Ban Nha: Giữ gìn truyền thống đan ren
2013-08-05 07:08:21

(SGGP) - Một buổi sáng chủ nhật đầy nắng ở Arc de Triomf, di tích kiến trúc nổi tiếng ở Barcelona, Tây Ban Nha, 2.000 phụ nữ xứ Catalan ngồi ở chiếc bàn nối dài trong tiếng...

Trò đời lên sóng

Trò đời lên sóng
2013-08-05 07:08:05

(TNO) - Bộ phim Trò đời chuyển thể từ các tác phẩm của cố nhà văn Vũ Trọng Phụng sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ 30 thứ năm và thứ sáu hằng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 9.8.

Khởi đầu đẹp của “Dấu ấn”

Khởi đầu đẹp của “Dấu ấn”
2013-08-05 07:07:55

(TNO) - Một tên tuổi như Thu Minh cộng với chất lượng chương trình được đầu tư gần như tốt nhất cho nghệ sĩ thăng hoa thì không thể không thành công.

Kiên Giang đặt chân xuống hạng

Kiên Giang đặt chân xuống hạng
2013-08-05 03:28:44

(TNO) - Với trận thắng của Becamex Bình Dương (BD) và thất bại nặng nề của Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) trên sân nhà vào chiều qua, V-League 2013 xem như đã hạ màn sớm ở suất...

“Running Man” mang quốc kỳ VN đến sân Emirates

“Running Man” mang quốc kỳ VN đến sân Emirates
2013-08-05 03:28:26

(TNO) - “Running Man” Vũ Xuân Tiến, chàng CĐV nhiệt thành chạy gần 8 km theo chiếc xe buýt chở các cầu thủ Arsenal trong chuyến du đấu tại Hà Nội hồi tháng 7, bất ngờ xuất hiện...

Blanc có danh hiệu đầu tiên cùng PSG

Blanc có danh hiệu đầu tiên cùng PSG
2013-08-05 03:28:01

(TNO) - Danh thủ Laurent Blanc đã có khởi đầu thuận lợi trên cương vị HLV của PSG khi nhọc nhằn đánh bại Bordeaux 2-1 để giành Siêu cúp Pháp. Đội bóng thủ đô Paris dù không thể...

Tiến Minh đặt mục tiêu vào tứ kết

Tiến Minh đặt mục tiêu vào tứ kết
2013-08-05 03:27:45

(TNO) - Hôm nay 5.8 tại Quảng Châu (Trung Quốc), tay vợt cầu lông số 1 VN Nguyễn Tiến Minh (hạng 7 thế giới) bước vào hành trình thi đấu giải cầu lông vô địch thế giới.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết