Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSjhuqrGsFvhu4lm4bq7a1ti4bulN1vhu4nhu4Vsw6Fr4buDWzBdXVvhuqnhu41r4buDW+G6q+G6t2tb4buecsOha+G7g1tR4buhaVtxYWZbceG7hTlr4buFW+G7o+G7heG7j1tCOVtL4bqxa+G7g1tx4buh4bubW+G7seG6vVvhu59y4bq5W+G7sTlsW2vhu4M5dlsiXS82LyBdIF0hL+G7hSIoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phu4RjN+G6q30o4buI4buFbMOha+G7g1swXV1b4bqp4buNa+G7g1vhuqvhurdrW+G7nnLDoWvhu4NbUeG7oWlbcWFqW3Hhu6FzW3FhZltx4buFOWvhu4Vb4buj4buF4buPW0I5W0vhurFr4buDW+G7g8SD4bujW+G7ieG7hW1b4buJ4buF4bqha1vhuqtsW+G6qEzhu7BG4bqqLSI2W3DDqVti4bulxqHhuqlbcWbhurvhu6Nba+G7hcOiaz9b4bqrxrBb4buJZuG6u2tbYuG7pTdb4bux4bq9W+G7n3Lhurlb4buxOWxba+G7gzl2WyJdLzYvIF0gXTpbUDdyW2LGoXFbYuG6tXJbcWbhurlrW2s5dj9bUuG6rEvhuqpbccOta+G7hVtww6lb4bqp4buFw61bYmFsW+G6qTjhuqlbcOG7mz9ba+G7gzlr4buFP1tiaTdb4buj4buF4bul4buZa+G7gz9bYuG7mWtb4buxaVvEqWbhurlrW+G7n3I3a1txZuG6u2tb4buFOWvhu4Vb4bqpOOG6qVtixqFxW3Fm4bq74bujW2vhu4XDoms/W+G7scOia1vhuqnhu4VyduG6v2tb4bqp4buNa+G7g1vhuqvhurdrW3Hhu6Hhu5tb4bux4bq9W+G7n3LhurlbcWbhurvhu6NbceG7hWNsOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFHhu4VjbFvhu4nhurtb4buFbGHhuqnhu4VbcOG7j1sxXTFdW+G6qcO6N1tS4bqsS+G6qltxw61r4buFW+G7seG6vVvhu7Fmw6rhuqlbcWbhurvhu6Nba+G7hcOiaz9b4buxw6JrW+G6qeG7hXJ24bq/a1vhuqnhu41r4buDW+G6q+G6t2tb4buecsOha+G7g1tR4buhaVtiN2vhu4NbcWFqW3Hhu6FzW3FhZltx4buFOWvhu4Vb4buj4buF4buPW0I5W0vhurFr4buDW+G7g8SD4bujW+G7ieG7hW1b4buJ4buF4bqha1vhuqtsW8Oha+G7hVvhu4Xhu6Xhu5tr4buDW+G6qcO6N1vhuqhM4buwRuG6qi0iNlvhuqltW2vhu4NydsOqa1vhu7Fva+G7g1ti4bulxqHhuqlbceG7oeG7m1vhu7Hhur1b4bufcuG6uT9bceG7oWxr4buDW2LGoXFbYuG6tXJbcWbhurlrW2s5dj9bYuG7j2ZbceG7pcaha+G7g1ti4bulxqHhuqlb4bulcltxZuG6uWtbcWbhurvhu6Nba+G7hcOiaz9b4buxw6JrW+G6qeG7hXJ24bq/a1tx4buh4bubW+G7seG6vVvhu59y4bq5W8SpOVtr4buD4bul4buXZltiZltx4buF4bqhaltx4buF4bq3az9b4bqrclvEqWnhuqnhu4U/W2vhu4Phu6Xhu5dmW8SpN2xbYsO0a+G7g1tiN2vhu4Nbajdr4buDW3Hhu4U3Zj9ba+G7g+G7peG7l2ZbccWpWzIyW3Fy4buRZltx4buh4bubW8Sp4bq5a1vhu7E5W+G7hW/huqlbcGZr4buFW+G7nnLDoWvhu4NbUeG7oWlbYjdr4buDW8Sp4bulcltx4buhc1txYWZbceG7hTlr4buFW+G7o+G7heG7j1tCOVtL4bqxa+G7gz9bYsOgW2Lhu6XGoeG6qVvhu69kcVtr4buD4buFZsOqalvhuq3Do2vhu4Nb4buj4buF4bul4buZa+G7g1vhu6Phu4U44bujW+G7ouG6qOG7oFvhuqltW+G7ieG6u3Fb4bufcsOhW+G6t2pbcWdr4buFW+G7seG7lWZb4bqoTOG7sEbhuqotIjY/W+G6qW1ba+G7g3J2w6prW+G7sW9r4buDW+G6qeG7hWdr4buFW2I4a+G7g1tx4buh4bubW+G7seG6vVvhu55yw6Fr4buDW1Hhu6FpOjo6W1A3clvhu4nhu4VmW3Hhu6Hhu5tb4bux4bq9P1vhuqnhu41r4buDW+G6q+G6t2tbcMOpW2Lhu6XGoeG6qVvhuqk44bqp4buFW8SpdltxYWZb4bqpOOG6qVvhuqnhu5lbcOG7m1vhuqk44bqp4buFW8Spdltxw6Lhu6NbceG7oXJr4buDW+G7m1vhuqk44bqpW+G7hXJ2w6prP1tx4buFaVvhu6/DoD9bceG7hTlr4buFW+G7o+G7heG7jzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShC4bq/W+G7sWbDquG6qVtxZuG6u+G7o1tr4buFw6JrP1vhu7HDomtb4bqp4buFcnbhur9rW+G6qeG7jWvhu4Nb4bqr4bq3a1vhu55yw6Fr4buDW1Hhu6FpW3Hhu6Hhu5tb4bux4bq9W+G6q2bhu4FrW+G7oTdba+G7g+G7hWbhurlqW3Fz4bqpP1vhuq05Zlvhuq3DoWs/W3Hhu4Vyw6JrW8SpxqFmP1tx4buhbGvhu4Nb4buJ4bq7W+G7hWxh4bqp4buFW+G7scWpN1vhuq03a1vhu4U5a+G7hT9bUuG6rEvhuqpbccOta+G7hVtiw6Bb4buDZjdsW2vhu4Vmw6pqW+G7sXVbceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqk/W3Hhu4XGsOG6qVvhu4Vmw6prW+G6qXVbceG7heG6v1vhuqnhu4VsW+G6qTjhuqlbcOG7mz9ba+G7gzlr4buFP1tiaTdb4buj4buF4bul4buZa+G7gz9bYuG7mWtb4buxaVvEqWbhurlrW+G7n3I3azpb4bqodGvhu4Nb4bux4buVZltibT9bUuG6rEvhuqpbccOta+G7hVvhu4NmN2xbUOG7m1vEqEItUeG6rCThu67hu4RbcWbhurvhu6NbcXXhuqlb4buhOVtwbDhxW+G6qTjhuqlbceG7oeG7peG7l2vhu4Nb4buFxqHhu6Nb4bqpbVtr4buDcnbDqmtb4buxb2vhu4NbceG7oeG7m1vhu7Hhur1b4bufcuG6uVvhuqlua1vEqWFmW+G7sTlbYuG6vVvhu69y4bqzcVvhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDWzhrW3Fm4bq74bujW2vhu4XDoms/W+G7scOia1vhuqnhu4VyduG6v2tb4bqp4buNa+G7g1vhuqvhurdrW+G7o+G7hXRb4buFxqHhu6M6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oUeG7oeG7peG7leG6qVtibT9ba+G7heG7pVvhuqw4bFvhu55yw6Fr4buDW1Hhu6FpW2LDoFtx4buF4buNa+G7g1txZms/W+G6q2xbceG7hTlr4buFW+G7o+G7heG7j1tCOVtL4bqxa+G7g1tx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1vhu4Nmw6BrW+G6qTjhuqnhu4Vb4buvw6Bb4buFw7RmW2vhurlrW2vhu4Vm4bq9clvhuqnhu41r4buDW+G6q+G6t2tb4buecsOha+G7g1tR4buhaVvEqTlqW+G7sWbDquG6qT9b4buFb+G6qVtxw6Lhu6M/W2JmW+G6q3JbxKlp4bqp4buFP1tx4buF4bqhaltr4buD4bul4buXZltx4buF4bq3a1txYWZbceG7hTlr4buFW+G7o+G7heG7j1trOXZb4buJ4buF4buNa+G7g1tx4buF4bq/W3Hhu6Hhu5tb4bux4bq9W+G7n3Lhurlb4bqr4bqnclvhuqltW2vhu4VyW+G6qeG6tXI6W1Hhu6Fsa+G7g1tibT9ba+G7hWbhur1yW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW+G7hcah4bujW+G6qW1b4buFbDlrW+G6qcOha+G7hVtixIPhuqlb4bqtZsOqcT9b4bqpbVtr4buDcnbDqmtb4buxb2vhu4NbYuG7pcah4bqpW+G7heG7k1tx4buhxqFbcOG7lWpbceG7oeG7m1vhu7Hhur1b4bufcuG6uVti4bq/W+G7iWnhu6Nb4buFb+G6qVtxw6Lhu6M/W+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlb4buxOVvhu5FrW2Jpa+G7hVvhuqlyw7ThuqlbcOG7j2vhu4M6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oUeG7oeG7peG7leG6qVtxaGvhu4Vb4buFaGvhu4Vb4bqzdj9bUuG6rEvhuqpbccOta+G7hVtiw6Bb4buDZjdsW1Dhu5tbxKhCLVHhuqwk4buu4buEW+G6qeG7hcO6W3Hhu6FoP1vhu6Phu4Xhu49mW+G7hcah4bujW+G7seG7lWZb4bqpOOG6qVtw4bubP1tr4buDOWvhu4U/W2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDP1ti4buZa1vhu7FpW8SpZuG6uWtb4bufcjdrW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW+G7ieG6u1vhu4VsYeG6qeG7hVtxZuG6u+G7o1tr4buFw6JrP1vhu7HDomtb4bqp4buFcnbhur9rW+G6qeG7jWvhu4Nb4bqr4bq3a1vhu55yw6Fr4buDW1Hhu6FpW2I3a+G7g1txYWpbceG7oXNbcWFmW3Hhu4U5a+G7hVvhu6Phu4Xhu49bQjlbS+G6sWvhu4Nb4buDxIPhu6Nb4buJ4buFbVvhu4nhu4XhuqFrW+G6q2xbw6Fr4buFW+G7heG7peG7m2vhu4Nb4bqpw7o3W+G6qEzhu7BG4bqqLSI2W+G6qW1ba+G7g3J2w6prW+G7sW9r4buDW3Hhu6Hhu5tb4bux4bq9W+G7n3Lhurlb4buF4bul4buZa+G7gzpbS+G7gzd2W3A3clvhu4nhu4VmW3Fm4bq74bujW2vhu4XDomtbceG7heG7jWvhu4NbcWZrP1tr4buFZuG6vXJb4bqp4buNa+G7g1vhuqvhurdrW+G7nnLDoWvhu4NbUeG7oWlbcWFqW3Hhu6FzW3FhZltx4buFOWvhu4Vb4buj4buF4buPW0I5W0vhurFr4buDW2LDoFti4bqha+G7g1vhu4l3W+G7n3I3W2vhu4Vm4bq9clvhu4nhurlr4buFP1vhuq05dltxw7Nba+G7g3J2w6prW+G7sW9r4buDW3Dhu5VqW2Lhu6XGoeG6qVtx4buh4bubW+G7seG6vTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhu55yN2vhu4Nb4buEZsOq4bujIS/hu6Mo


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Triển khai tiêm vacxin trở lại

Triển khai tiêm vacxin trở lại
2020-09-05 15:39:10

QTO - Sau một thời gian tạm hoãn do COVID-19, hôm nay 5/9/2020 tỉnh Quảng Trị triển khai tiêm chủng cho tất cả các trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, đồng thời...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết