Cập nhật:  GMT+7
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTeG7jTR7KuG7jjzhuqvhu67hu44qP+G6t+G6oeG7jnsq4bqnOT/hu45W4bume+G7juG6ryZ94bue4bqv4buOeyomw6h9TC8mw5RNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4buhWOG7olbhu4xN4bqi4bqx4bui4buO4buQw5Xhu457Uz7hu45XP+G7jmThu6B94buO4buu4bqxNOG7ruG7jsSDMnsq4buK4buO4buuJuG6pzd7KuG7juG6r8OjO3sm4buO4bqvw6M/PXvhu44pJuG7oj/hu47huq86e+G7jlbhurV7KuG7juG7riY6eybhu47Eg+G7nuG7ribhu47hu64mfeG7jmThu6LDqeG7jiY04buOeyomw6h94buOZOG7oOG7juG7ruG7nuG7ruG7jlcyP+G7juG6r+G6p2F7KuG7juG7riY6eybhu47Eg+G7nuG7ribhu44pJuG7nuG7ruG7juG6ryZYfeG7jsWpKiYs4buOVyx7JuG7jsSDMuG7jsag4buaL+G7kMOVw5Xhu5Avxanhu43hu44t4buOw7PhuqDhu47hu67DouG7ouG7jsOzJjp7JuG7juG6oSbDouG7jldS4buOPuG7onsq4buOPFA/4buOJj8j4bqx4buO4bqj4bqxUeG7jjw4e+G7iuG7jio/4bq34bqh4buO4buuJn3hu44m4bugeyrhu47hu64m4bq14buu4buOeyomO3vhu44mNOG7jlbhu6Z74buO4buuW+G7jlc/QOG6seG7jik/I3vhu47huqEm4bue4bqv4buO4bqvw6M/PXvhu44pP3sm4buO4bqv4bu44buK4buONXvhu45XLHsm4buO4buu4bqxNOG7ruG7jsSDMnsq4buK4buOZOG6pzd74buOPOG7tnvhu47huq8mfeG7nuG6r+G7jnsqJsOofeG7iEwv4bqhTUzhuq/hu6Lhu6w8WOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jD7hu6LDoyo/e8ON4buQ4bqhZeG7juG7ouG6seG6r33hu4xNTOG6r8OjTUzhuq9WTUw/Pirhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy/hu67hu4jhu6zhu6J94bqj4bqx4buieyrhuq/Doz/hu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kOG7kuG7ki/hu5jhu5pW4buUw5Xhu5Thu5DGoOG7lMOU4bqvw5Thu5bhu5zGoMagw5Q8w5Thu4go4bqhKuG7jOG7ji9NTC/huq9WTUwv4bqvw6NNTOG6r8OjTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcWpKuG6sTN74buOZDJ74buOZOG7osOp4buO4bqn4bqx4buOV1I/4buOKj/hurfhuqHhu457Jj9A4bqx4buOJjThu44qP+G7ouG7jlc7eybhu47DoeG7jibhurHDqSN74buO4buN4buiKcOjMXsq4buO4buuW+G7juG7ruG6sTThu67hu47EgzJ7KuG7jjV74buOVyx7JuG7jiY3e+G7ji3hu45meybDjeG7juG6ruG7iOG6oEwv4bqhTUwv4bqvVk1ML+G6r8OjTUwv4bqv4bui4busPFhNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4bquUD/hu44m4bqxw6kje+G7juG7jeG7oinDozF7KuG7iuG7juG6r8OjfXsq4buOxIPhurEy4bqv4buO4buQw5Xhu457Uz7hu47huq8m4bqr4buu4buOJj8je+G7juG6rzp74buOVuG6tXsq4buO4buuJjp7JuG7jsSD4bue4buuJuG7juG6ryZYfeG7jsWpKiYs4buOVyx7JuG7jsSDMuG7jsag4bua4buO4buuw6Lhu6Lhu47DsyY6eybhu47huqEmw6Lhu4rhu45XUuG7juG7rlvhu44mN3vhu47hu5Dhu5jhu4jDlcOVw5Xhu4484bqnYeG6r+G7jiY04buOeyomw6h94buK4buOJjThu45XM3sq4buO4bus4bugfeG7jlbhu6Z74buO4bqvNOG7ruG7juG6ryY/PeG6seG7jsSDMuG7jmThu6Dhu47hu67hu57hu67hu45XMj/hu47huq/huqdheyrhu47hu64mOnsm4buOxIPhu57hu64m4buOKSbhu57hu67hu45X4bqnYeG7ruG7juG6rz/hu7jhuqHhu47hu67hu6h74buOZOG7osOp4buOZDJ74buO4bqvOnvhu45W4bq1eyrhu47hu64mOnsm4buOxIPhu57hu64m4buO4bqn4bqx4buOV1I/4buOVz3hu47huqEm4bue4bqv4buO4bqvw6M/PXvhu47Eg1F74buOZeG6scWo4bqv4buK4buOKT97JuG7jlZ94buieybhu4rhu441e+G7jlcseybhu47hu67hurE04buu4buOxIMyeyrhu4rhu47huq9QfeG7jmQ/I+G7ruG7jjzhu6A+4buOZOG7oOG7jldRPuG7juG7rFF94buO4buie+G7jsSDP3sm4buOZVLhu44mND/hu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3FqSbhuqfhu47huq/Do+G6pzl7KuG7jiZh4bqh4buO4buuw6Lhu6Lhu44qP+G7ouG7jlc7eybhu47hu64mLOG7juG7oX3hu6B7KuG7juG6riYs4buO4buB4buOxILhu57huq/hu4rhu47DoeG7juG6r1A/4buO4bqvJjF74buO4bqgP8OjWOG7juG7kOG7iuG7jmVS4buO4buB4buOb+G6sXsq4buOPOG7oOG7jj404bqv4buOZDrhu45W4bq14buI4buORGHhu47hu64mM3sq4buO4buuJizhu47hu4Hhu47EguG7nuG6r+G7juG6r+G6qXsq4buO4buuW+G7juG7ruG6sTThu67hu47EgzJ7KuG7jikmW+G7jikmU3vhu45WfeG7jibhu6I/4buOZGHhu47hu64mM3sq4buOPjg/4buO4buu4bqnOD/hu4rhu47huq/hu57hu64m4buOw6Phu6Lhu47DoeG7jsOjP+G7tnsq4buI4buO4bquJuG7uOG7jsOjMz/hu47huq8mMXsq4buO4bqj4bqx4bui4buO4buuJuG6pzd7KuG7juG6r8OjO3sm4buO4buuJn3hu45k4buiw6nhu44mNOG7jnsqJsOofeG7jmThu6Dhu47hu64m4bqnN3sq4buO4bqvw6M7eybhu47hu64mfeG7jmThu6LDqeG7jlfGr+G6seG7juG6r+G6p+G7jnvhuqc44buu4buOxINQ4buuJuG7juG7rsOi4bui4buOxakq4bume+G7jibhu6B7KuG7jsOzJjp7JuG7jsSD4bue4buuJuG7jmVS4buOJjQ/4buOSsOzxIJF4buhS+G7jibhurHDqSN74buK4buO4buieybhu47hu64mLOG7jmThu6LDqeG7jlfhuqdh4buu4buO4bqvNXsq4buO4buuNHsq4buOxqDDleG7juG6r8OjPyPhurHhu45XM3sq4buK4buO4bqv4bqp4buOV1vhu44+UHsm4buOVlB74buOPsOh4buOw6M0eyrhu45WPyN74buO4bqvOuG7ribhu47huq/DozN7KuG7jsOj4bqpeyrhu4rhu44+4bqx4bui4buO4busXeG7iuG7jlbhu7bhu45kQOG7jnvhurExP8OM4buOxINi4bui4buOxIPhu6J7KuG7jnsm4bug4buO4buuYuG7ouG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcOzJizhu47EguG7nuG6r+G7juG7riZ94buO4busP+G7uOG6r8ON4buO4oCc4buN4bu4e+G7juG6ryY5P+G7jlc/PT7hu44mPyN74buO4bqvUD/hu4rhu45kYeG7juG7riYzeyrhu47huq8xP+G7jldS4buO4buuW+G7jnsm4bug4buOKT/hu7Z74buO4buuMuG7jlc94buOw6HDjOG7juG7rlvhu47hu5Thu47hu659e+G7juG7rF3hu4rhu47hu5Lhu44m4bui4buOw6Phuql7KuG7jmThu6Dhu44mfeG7oHvhu47huq/Do1Hhu45X4bqnYeG7ruG7juG7riZ94buOxakq4bume+G7jibhu6B7KuG7jsOzxIJF4buh4buO4buU4buY4buO4bqvw6M/I+G6seG7jlczeyrhu4jhu47huq7FqOG6r+G7juG7rlHhu4484bug4buOeyY54buOxIPhuqvhu47huqPhurHhu6J74buO4bqv4bumPuG7juG7rsOi4bui4buO4buNUXsq4buK4buOxakm4bug4buOe+G6pzjhu67hu45k4bug4buOeyrhurEze+G7jmQye+G7jmThu6LDqeG7jiY24buO4bqvw6Nh4buO4buuw6Lhu6Lhu47FqSrhu6Z74buOJuG7oHsq4buOw7PEgkXhu6Hhu44m4bqxw6kje+KAneG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7jeG6p2Hhu67hu47hu6w/4bu44bqv4buK4buO4bqvw6N9eyrhu47hu5DDleG7jntTPuG7juG6rybhuqvhu67hu44mPyN74buO4bqvOnvhu45W4bq1eyrhu47hu64mOnsm4buOxIPhu57hu64m4buO4bqvJlh94buOxakqJizhu45XLHsm4buOxIMy4buOxqDhu5rhu4rhu44m4bqxw6kje+G7juG7jeG7oinDozF7KuG7jldS4buO4bqv4buo4bqh4buO4bqvw6PhurF7KuG7jnsq4bqxM3vhu4484bqr4buu4buO4bqvOnvhu45W4bq1eyrhu47huqPhurHhu6Lhu47FqSrhu6Z74buOJuG7oHsq4buOw7PEgkXhu6Hhu47hu64mfeG7jmThu6LDqeG7jmQ4P+G7jlZ94buieybhu47EgzLhu47hu64mfeG7jmThu6LDqeG7juG6r8Oj4bu2e+G7jsag4buYxqDhu47huq8u4buOVzN7KuG7iuG7jlZ94buieybhu47EgzLhu47huq8m4bqx4buOe2Hhu45XUOG6r+G7jirGr3vhu47hu5Lhu5bGoOG7juG6ry7hu45XM3sq4buI4buO4bquNXsq4buOVuG6p+G7jnth4buO4buu4bue4buu4buO4buuJuG6pzd7KuG7juG6r8OjO3sm4buO4bqvOnvhu45W4bq1eyrhu47hu64mOnsm4buOxIPhu57hu64m4buOV+G7uHvhu457KuG7oMOp4buO4buSw5Uv4buWL+G7kMOV4buQ4buQ4buOV1Dhuq/hu44pJn1Reyrhu47hu5Lhu5zDleG7juG6ry7hu45XM3sq4buK4buO4bqvU3sq4buO4buS4buaw5Thu47huq8u4buOVzN7KuG7iuG7jirFqOG6oeG7juG7mOG7luG7iuG7nOG7jjzGr3vhu47Eg33hu45kOD/hu45W4bqn4buOe2Hhu44pJj/hu47huq8m4bugeybhu4484buo4bqh4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4bqufeG7oHvhu44m4bqxw6kje+G7jiY/I3vhu47hu65b4buOw5TGoMOU4buO4bqvNeG7juG6rz/hu7jhuq/hu44pPyM+4buOZOG7oOG7jmThu6LDqeG7jmQye+G7jlfhu6J7KuG7jiZ9UOG6r+G7jlc0eyrhu44mPyPhurHhu47huqPhurFR4buO4bqvUD/hu47GoOG7muG7juG6ryYxe+G7iuG7juG7rFF74buO4bqvJuG6sTThu67hu47huqPhurFRe+G7jjzhurnhu47hu67DouG7ouG7juG7mOG7juG6rzXhu47hu64m4bqt4buu4buO4buuJjp7JuG7juG6r8OjLOG7ji3hu45lUuG7jiY0P+G7jmQ4P+G7jiY3e+G7jsag4buIw5XDlcOV4buO4bqvJuG7oHsm4buOZD/hu7Z74buI4buOw7kmMXsq4buO4buuJi7hu47huqEm4bue4bqv4buOJuG6scOp4buOJj8j4bqx4buO4bqj4bqxUeG7juG6r8Oj4bu2e+G7jlcs4bui4buO4bus4buge+G7jibhurHDqSN74buO4buN4buiKcOjMXsq4buOPuG7oOG7juG7rlvhu47huq8mPeG7jikmw5l7KuG7jlcseybhu47Do1V7KuG7iuG7juG7ribhuqc3eyrhu47huq/Dozt7JuG7juG6rzp74buOVuG6tXsq4buO4buuJjp7JuG7jsSD4bue4buuJuG7juG6ryZYfeG7jsWpKiYs4buOVyx7JuG7jsSDMuG7jsag4bua4buOV1Lhu44qW+G6oeG7juG6oSbGr3vhu47huqPhurHhu6J74buO4bqvw6Mieyrhu47huq8m4bqr4buu4buOJj8je+G7juG7ruG7nuG7ruG7juG7ribDouG7juG6r8Oj4bqnN3sq4buK4buO4buuJjp7JuG7jsSD4bue4buuJuG7iuG7jj7hurXhu67hu47huq8/4bu24bqx4buK4buOeyY/Iz7hu45k4bq14buOPuG7oOG7juG7jVF7KuG7iuG7jsWpJuG7oOG7jnvhuqc44buu4buOV0Dhu47Do+G7ouG7jmRA4buOKj9RPuG7jnsqJsOofeG7juG7rEB74buOZGN7KuG7iuG7juG6r1B94buOZD8j4buu4buOPOG7oD7hu4rhu45l4bumw6nhu45W4bqreyrhu457MXsq4buO4bqvJjF74buOPjg/4buK4buOV1E+4buO4busUX3hu47hu6J74buOxIM/eybhu45lUuG7jiY0P+G7iuG7jjV74buOVyx7JuG7juG7riY6eybhu47huq/Doyzhu4rhu47huqPhurEy4buu4buO4bqhJl17KuG7ji3hu47hu6J74buOez97JuG7jmThu6Dhu47huqEm4bue4bqv4buO4bqvw6M/PXvhu44pP3sm4buO4bqv4bu44buOLeG7jmVS4buOJjQ/4buO4bqvw6Phu7Z74buOVyzhu6Lhu47hu6zhu6B74buO4bqvfeG7oHvhu47huq8ueybhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu58/4buePuG7jlcy4buu4buOxakq4bume+G7jibhu6B7KuG7jsOzxIJF4buh4buO4bqvLnsm4buO4bquw6PGr3vhu47hu43huq3hu67hu45F4bqx4bume+G7juG7oeG6pzd7KuG7juG7riZ94buOJuG7osOpw43hu47igJzhu43hu7h74buOe+G7osOp4buK4buOxIPhu6LhurHhu47hu5DDleG7jntTPuG7juG6r8OjPz174buOKSbhu6I/4buO4buuJjp7JuG7jsSD4bue4buuJuG7juG6rzp74buOVuG6tXsq4buO4bqn4bqx4buOV1I/4buOVzI/4buOZDg/4buOeyrhuqc5P+G7jnsqJsOofeG7jmThu6Dhu47hu67hu57hu67hu45XMj/hu47huq/huqdheyrhu47hu64mOnsm4buOxIPhu57hu64m4buOKSbhu57hu67hu47huq8mWH3hu47FqSomLOG7jlcseybhu47EgzLhu47GoOG7muG7juG7rsOi4bui4buOw7MmOnsm4buO4bqhJsOi4buK4buO4buuJuG6t3sq4buO4bqvMT/hu45XUuG7juG6r8OjPz174buOKSbhu6I/4buOeyY/QOG6seG7juG7ribhuqc3eyrhu47huq/Dozt7JuG7juG7riZ94buOZOG7osOp4buK4buOZDg/4buO4bqvNXsq4buOVuG6p+G7jnth4buOV+G7uHvhu457KuG7oMOp4buO4buSw5QvxqAv4buQw5Xhu5Dhu5Dhu45XUOG6r+G7juG7kuG7iOG7luG7muG7luG7juG6ry7hu45XM3sq4buK4buO4bqvw6N9eyrhu45XW+G7juG7rl174buOKSZ9UXsq4buO4buW4buc4buIw5Xhu5Dhu5jhu44pJuG7nuG7ribhu44m4bugeyrhu47hu65de+G7jlbhuqfhu457YeG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG6riYxeyrhu47huqPhurHhu6Lhu47hu67hu57hu67hu45XYeG6r+G7jmThu6LDqeG7jmQye+G7iuG7jibhu6B7KuG7jnsqJjt74buOeyrhuqc5P+G7jlbhu6Z74buOKSZb4buOKSZTe+G7iuG7jlfDmuG7ruG7juG7rD8j4bqv4buOPOG7oOG7jlczeyrhu47hu6zhu6B94buOVuG7pnvhu47huq804buu4buO4bqvJj894bqx4buOxIMy4buOV+G6p2Hhu67hu44mNuG7juG6r8OjYeG7juG6rz/hu7jhuqHhu47hu67hu6h74buK4buO4bqvUH3hu47huq/Do2Hhu4484bqr4buu4buO4bqhJuG7nuG6r+G7juG6r8OjPz174buOKT97JuG7juG6r+G7uOG7jiY04buOKj/hu6Lhu45XO3sm4buI4buOxakqfeG7oD/hu47Do+G7ouG7iuG7juG6ryYxeyrhu47huqPhurHhu6Lhu47hu67hu57hu67hu47huq814buO4buuJuG6reG7ruG7juG7riY6eybhu47huq/Doyzhu44t4buOZVLhu44mND/hu4rhu457Jj9A4bqx4buOZDJ74buOZOG7osOp4buOV+G6p2Hhu67hu47huq/Doz89e+G7jikm4buiP+G7juG6r+G7qHvhu44mNOG7jlbhu6Z74buOKSZb4buOKSZTe+G7iuG7jldRPuG7juG7rFF94buO4bqj4bqxw6lAe+G7jjxhP+G7iuG7jio/4bq34bqh4buONXvhu45XLHsm4buO4buu4bqxNOG7ruG7jsSDMnsq4oCd4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNxanhu6I+4buO4bqgJuG6pzd7Kkwv4bqhTQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi
2024-07-17 05:10:00

QTO - Dù mới làm trưởng thôn 2 năm nhưng bằng sự tận tụy, nhiệt tình với công việc, ông Lê Hải Bình (sinh năm 1963), Trưởng thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa,...

Đông Hà chủ động ứng phó với thiên tai

Đông Hà chủ động ứng phó với thiên tai
2022-08-19 05:21:30

QTO - Để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, hằng năm thành phố Đông Hà đã chủ động triển khai đồng bộ, linh...

“Triệu phú” vùng gò đồi Vĩnh Thủy

“Triệu phú” vùng gò đồi Vĩnh Thủy
2022-08-18 05:40:53

QTO - Với sự cần cù, chịu khó học hỏi, những năm qua ông Trần Chí Linh, thôn Tân Thủy, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh đã khai thác có hiệu quả tiềm năng,...

6 tiêu chí lựa chọn bảo hiểm nhân thọ

6 tiêu chí lựa chọn bảo hiểm nhân thọ
2022-08-16 10:32:16

QTO - Khách hàng cần xác định rõ nhu cầu, chọn đại lý bảo hiểm tin cậy, lựa chọn gói sản phẩm có quyền lợi phù hợp và khả năng đóng phí lâu dài.

Doanh nghiệp vì cộng đồng

Doanh nghiệp vì cộng đồng
2022-08-16 05:51:32

QTO - Lâu nay, trong suy nghĩ của một số người, cái trước tiên và duy nhất mà doanh nghiệp, doanh nhân hướng tới chính là lợi nhuận. Suy nghĩ ấy giờ đã đổi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết