Cập nhật:  GMT+7
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmxW4bq84but4buNduG7o+G6quG7jeG7rMODTuG7gOG6qOG6ouG7jeG7isON4bqw4bqow4Phu43igJzhu6zDg8SC4bu34buI4buN4buKw43hu6HhuqjhuqLhu43huqjhuqLhu5/hu5Lhu43hu5Dhu4jhu6XhuqjigJ1rL8ODw7Vsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIKnfhu53hu6/DsmzEg8OD4buI4bq84but4buN4butw4Phu4jhur7EguG7jeG7reG7o+G7reG7jcOD4bqq4buh4buK4buNduG6vOG6qOG6ouG7jcOVcuG6qOG7jcODQuG7neG7jeG7rcOD4buf4bqq4buNdkLhuqjhu43huqhy4bqs4buN4bqs4buGxILhu43huqHhu4jhu5jhu408ceG6quG7jS3hu43DtOG7j8O04buRw6zhu43Dg8OJ4bqs4buN4bqo4bud4buS4buN4buRw7Uvw7XDrOG7jeG7kHHhu41j4bq04bqow4Phu43Eg8Sow6zhu43Dg+G7iOG7kkHhuqjhu41j4bq04bqow4Phu40pxILhuqjDg8Os4buNduG6tuG7neG7jUjDg07hu4DhuqjhuqLhu43huqjDisSC4buN4buKxILhu7fhuqjhuqLhu43hu61C4buNw4Phu4Dhuqjhu43hu5Xhu4/hu4/hu43huqhy4bqs4buN4bqmTuG7iOG7jeG6osSC4buO4buN4bqoeOG7iuG7jXZ5SOG7jcOVcuG6qOG7jcOD4bqq4buj4buN4bqoQsSC4buN4butw4Phu4jhu5JB4bqo4buN4buKw43hu6HhuqjhuqLhu41j4bq04bqow4Phu40q4bqq4buf4bqo4bqi4buNdnHhu43hu4rDiuG7jeG7rcODT+G7reG7jeG7rMODTuG7gOG6qOG6ouG7jeG7isON4bqw4bqow4Phu43igJzhu6zDg8SC4bu34buI4buN4buKw43hu6HhuqjhuqLhu43huqjhuqLhu5/hu5Lhu43hu5Dhu4jhu6XhuqjigJ3hu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43GocO04buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5XDteG7mUjhu5DDrcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/hu63hu4vhu7Hhu53huqpJ4buI4bud4bqo4bqi4buKw43EguG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7Thu5Hhu4/hu5kvw7Xhu4/hu5fhu6/DtMO14buR4buT4buZ4buZw7Thu4rhu5Hhu5fhu5Phuqbhu5Et4bqo4bqi4buI4buSd+G6qOG7isON4bud4bqo4bqi4buRw7Xhu4rhu4/DteG7i8OCSOG6osOy4buN4bud4bqm4buK4buHw7JW4bq84but4buNduG7o+G6quG7jeG7rMODTuG7gOG6qOG6ouG7jeG7isON4bqw4bqow4Phu43igJzhu6zDg8SC4bu34buI4buN4buKw43hu6HhuqjhuqLhu43huqjhuqLhu5/hu5Lhu43hu5Dhu4jhu6XhuqjigJ3DsuG7jcOUxILhu6/hu4rDg+G7h8OyxqHDtOG7j8Oy4buNw4N3xILhuqLDg+G7iuG7h8Oy4buVw7Xhu5nDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybD544buK4buNdnXhu63hu43hu4rDjU7huqjhuqLhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG7reG7o+G7rcOD4buN4bqkw4Hhu43hu63Dg+G7iOG7kkHhuqjhu43hu4rhu6Hhuqrhu43DjE/hu63hu43Dg8So4buK4buN4bqkw4Phu6Phuqjhu43huqLEgnDhu43huqTDg8SC4buN4bqo4bqiw4N34buN4butw4Phu4jhu5JB4bqo4buNxIPDjeG7oeG6qOG6ouG7jWPhurThuqjDg+G7jSrhuqrhu5/huqjhuqIt4buNUOG6qMODaeG7jT7Eg2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzEg+G7ocSC4buN4butw4NO4buA4bqo4bqi4buN4buKw43hurDhuqjDg8Os4buN4but4buj4but4buN4bqo4bqiw4NB4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43DleG7n+G7jeG7isOD4buf4bqow4Phu43DlcSC4bu14bqo4buN4bus4bul4buI4buN4bqm4buh4but4buN4bux4bq84buN4busw4Phu4jhu5JB4bqo4buN4buKw43hu6HhuqjhuqLhu41j4bq04bqow4Phu40q4bqq4buf4bqo4bqi4buNdnHhu43hu7HEgsOB4buI4buN4buvxILDgOG6qOG7jeG6qMODxILhu7nhu4jhu43hu4rEguG7t+G7iuG7jeG6rEvhu63hu43hu63Dg+G7iOG7kkHhuqjhu43hu4rDjeG7oeG6qOG6ouG7jXZO4buE4but4buN4buv4buf4bqo4buN4buvw5LhuqjhuqLhu43hu63DieG6qOG6ouG7jUjDg+G7iMOs4buNdnXhu63hu43DjHPhu63DrOG7jeG6qMODTmnhu43igJxS4bqo4buN4bux4bq84buK4buN4bqmROG7reG7jeG6rEThu63hu43huqh34bqo4bqi4oCd4buNxKlS4bqo4buN4bux4bq84buK4buN4bqmROG7reG7jeG6rEThu63hu43DjXLhuqjhuqJqw63hu43igJzEg8ON4bun4buS4buN4bux4bqu4buN4bqo4bqiw4nhu43huqbhu5/huqzhu43hu4rDg+G7iOG7kuG7ueG6qOG7jeG7isODxKjhuqjhuqLigJ3hu43EqcSDw43hu6PEguG7jeG7seG6ruG7jeG6qOG6osOJ4buN4bqm4buf4bqs4buN4buKw4Phu4jhu5Lhu7nhuqjhu43hu4rDg8So4bqo4bqiasOt4buN4oCc4bus4buA4bqo4buN4buG4buK4buN4bqsxanhuqjhu43DtOG7jcOM4buf4bqo4bqi4buN4but4bunSOKAneG7jcSp4bus4bul4buS4buN4buG4buK4buN4bqm4buf4bqs4buNw7Thu43DjOG7n+G6qOG6ouG7jeG7reG7p0hq4oCmay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybOG7rMODTuG7gOG6qOG6ouG7jeG7isON4bqw4bqow4Phu43DleG7hsSC4buN4buY4buN4bqo4bqiw4PhurThu53hu43hu4rhu6Hhuqrhu43huqTDg8OJ4bqo4bqi4buN4bqkw4Phuq7hu43DleG7iMSC4buN4buKTuG7gMSCw6zhu41Iw4Phu6fhuqjhu43huqTDg0bEguG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4bqo4bqi4buf4buS4buNdsWp4buI4buN4bqocuG6rOG7jeG6rOG7hsSCw6zhu4124bq64bqo4bqi4buN4buKw4Phu4LEguG7jcODTuG7huG6qOG6ouG7jcOV4bu54buN4but4buj4but4buN4bqixILhu6Phu43hu4rDjeG6tuG7jcOVcuG6qOG7jcODQuG7neG7jeG7isON4buI4buS4bu54bqo4buN4buKw4PhurjhuqjhuqLhu43hu61M4bud4buNSeG7iOG7teG7jcODTuG7gOG6qOG6ouG7jXZx4buN4buKw4Phu4jhu43Dg8So4buK4buNdsOJ4bqo4bqi4buNdnDhuqrhu43hu4rFqeG6qOG6ouG7jeG6puG7hkjhu43huqjDg+G7peG6qOG7jeG7r+G7peG6qOG7jXbhu7fhuqjhu43hu5B34bqsw6zhu43hu63DiuG7jcOVTeG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzhu6zDg+G7iOG7kkHhuqjhu43hu4rDjeG7oeG6qOG6ouG7jWPhurThuqjDg+G7jSrhuqrhu5/huqjhuqLhu43hu5Dhu4jhu6fhu4rhu43hu5BP4buN4buKw5Phu43hu4rDjeG7oeG6qOG6ouG7jeG7r+G7peG6qOG7jeG6osSC4bud4bqow6zhu43hu61C4buN4bqkw4Phuqpw4bqo4bqi4buN4buKw5Phu43hu4rDg+G7t+G7jeG6pMag4buNw7Xhu5nhu41G4buN4bqm4buf4bqo4bqi4buNKuG7iOG7lOG6qMOD4buN4busw4nhuqjhuqLDrOG7jeG7kHHhu41j4bq04bqow4Phu40q4bqq4buf4bqo4bqiw6zhu43huqjhu53hu5Lhu43hu4rDg+G7iOG6vOG7reG7jeG7kHHhu41j4bq04bqow4Phu43Eg8So4buL4buN4busw4Phu4jhu5JB4bqo4buN4buKw43hu6HhuqjhuqLhu43huqbhu5/hu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG7reG7peG7iOG7jeG7rcOD4buI4buSQeG6qOG7jcOD4bufxILhu43Dg07hu4bhu63DrOG7jeG7isODxKjhu43DleG6tsOs4buN4bqk4bu34buK4buNw4Phu4RI4buNw5Xhu4bEguG7jXbEgkHhu4jhu43hu7HhurzDrOG7jeG7isODw4rhu43huqjhuqLhu47hu4124bq24bud4buNSMODTuG7gOG6qOG6ouG7jeG6rOG7neG6qOG6ouG7jeG6puG7ocSC4buN4buKxILhu7fhuqjhuqLhu43hu61O4buCxILhu43DjHDhuqjhuqLhu43huqTDg+G6quG7o8SCw6zhu43hu5jhu43huqjDg+G6tuG7jXZO4buE4but4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buN4buv4bul4bqo4buNY+G6tOG6qMOD4buNKuG6quG7n+G6qOG6ouG7jeG6pMODeOG6quG7jeG6pnjhuqrhu43hu69K4bqo4bqi4buN4bqo4bqiw4NB4buN4buKw4Phu4jGsOG7iuG7jeG6qMOD4bul4bqo4buN4but4buj4butw4Phu43Dg0Lhu53DrOG7jeG7rU7hu4LhuqjhuqLhu412xIJB4buI4buNw4NC4budw6zhu43Dg07hu43hu63hu6fhu4jhu412w4Hhu43DjOG7o+G6qOG6ouG7jeG7iuG7o+G7reG7jeG7isOT4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43DjMOS4buNw5XEgkHhu63hu43hu6/EgsOA4bqo4buNw43hu53hu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG7isODw5Lhu63hu43hu4rhu7fhu43DjOG7iOG6uOG7iuG7jUnhu4jhu6Phu43hu4rDjeG6sOG6qMOD4buN4butw4PEguG7t+G6qOG7jXbhu6fhu4jhu43huqLEguG7juG7jeG6puG7n+G6qOG6osOs4buN4bqo4bq+4buN4bqmw5Lhu63hu43DjHDhuqjhu43hu5Dhu4jhu6fhu4rDrOG7jeG7iuG7o8SC4buN4buKw4PEguG7t+G7iuG7jUnhu4jhu7Xhu43Dg07hu4DhuqjhuqLhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsPOG7neG6qOG6ouG7jeG7isSC4bqow4Phu43hu4rDg8Wp4bqo4buN4butw4rhu43DlU3hu43DjMOS4buN4bqm4buh4but4buNSeG7iOG7neG6qMOs4buNduG6quG7n+G6qOG7jeG6pOG7t+G7iuG7jcOVTuG7hOG7iuG7jUnhu4jhu53hu43huqLEguG7neG6qOG7jeG6pMODQuG7jeG7rUzhu53hu43hu63huqrhuqjhu43huqjhuqJO4buCxILhu43huqxw4bqow4Phu4124bun4buK4buNY+G6tOG6qMOD4buNKuG6quG7n+G6qOG6osOs4buN4butw4Phu4jhu5JB4bqo4buN4buKw43hu6HhuqjhuqLhu43hu4rDjUbhu43hu4rDg+G7n+G6qMOD4buN4bqoeOG7iuG7jcOVcuG6qOG7jcODQuG7neG7jXbhurzhu63hu4124buj4bqq4buN4bqkw4PEguG7jeG6qMODc+G7reG7jXbhu7fhuqjhu43hu5Bx4buNY+G6tOG6qMOD4buNxIPEqOG7jeG6qELEguG7jcONxILhu7XhuqjhuqLDrOG7jcOD4buI4buSQeG6qOG7jWPhurThuqjDg+G7jSnEguG6qMOD4buN4bqoQsSC4buN4butw4Phu4jhuqjhuqLhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsVsOB4buN4bqiQkjhu41Iw4PFqeG6qOG7jeG7sXDhuqrhu43hu4rhurrhuqjDrOG7jUjDg+G7o+G7iuG7jcOD4buI4buS4buN4bqoeOG7iuG7jcOVcuG6qOG7jcOD4bqq4buj4buNduG6vOG7reG7jXbhu6Phuqrhu43huqjhu5/hu5LDrOG7jeG7kHHhu41j4bq04bqow4Phu43Eg8So4buNdnHhu43hu4rDg+G7n+G6qMOD4buN4bqmxrBI4buN4bqo4bu14bqo4buN4bus4bul4buI4buN4bqm4buh4but4buN4bux4bq84buN4busw4Phu4jhu5JB4bqo4buN4buKw43hu6HhuqjhuqLhu41j4bq04bqow4Phu40q4bqq4buf4bqo4bqi4buNw5Xhu5/huqrhu43hu4rDg+G7o+G6qOG6ouG7jeG7lS/DtOG7j8O0w7Thu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buc4buI4buKw4PhuqrDjcOybD7huqLhu4jhu5LDgOG6qOG7jcSDw43hu53huqjhuqJrL0hs

Nguyễn Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý