Cập nhật:  GMT+7
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4bukU+G7peG6seG7suG6r+G7pijhuqfhuq814bum4buHw50o4bumdeG6q+G7puG7hsOt4bumw6Mx4bqvNuG7psOK4buDJuG6r+G7puG6ozbhu4Phu6bhu7Dhu6Y84bqr4bqvNeG7pms3IuG6r+G7pmvhu7Lhu6Y2Y+G7puG7h+G6v8Op4bumNTdZ4bumPDnhuq824bumw6rhu4Mm4bqv4bum4bqvNibhuq/hu6Y1JOG6veG7puG6r+G7tOG6r1IvNsavU1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq94buzPlkp4bukU+G7pTLhu6bhuqNh4bq94bum4buHNmU34bumPOG6q+G6rzXhu6ZrNyLhuq/hu6Lhu6YoNjdZ4bum4buBW+G7pmvEkTfhu6bhuq82auG6rzXhu6Y8WeG7g+G7puG7hzbDrWThuq814bumxIM/4buH4bumxIPDneG7h+G7pihoWeG7pjU3WeG7pjw54bqvNuG7psOq4buDJuG6r+G7puG6rzYm4bqv4bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7pjxk4bqv4buma2Hhu6Lhu6bhu4HDneG6rzXhu6bhuq9ZbuG7psavxq8v4buq4bui4bumPOG6seG7suG6r+G7pijhuqfhuq814bum4buHw50o4bumKGhZ4bumdeG6q+G7puG7hsOt4bumw6Mx4bqvNuG7psOK4buDJuG6r+G7puG6ozbhu4Phu6bhu7Dhu6YoZuG6rzXhu6bDo+G7uOG6rzbhu6Y84bu04bqx4bui4bumKDbDoeG7pjbhu4Nu4bum4buAw63hu6Y84bqx4buy4bqv4bumWOG7rlfhu6Y84bu44bumPCDhuq/hu6bhu4c2QMSD4bumNsOiN+G7ouG7pjzhuqvhuq814bumazci4bqv4bumNTdZ4bumPDnhuq824bumKDY3IOG6r+G7puG7gcOg4bum4bquNeG7g24z4bqv4bumS0Dhuq/hu6bhu4bhu4NuIOG6r+G7ouG7puG7huG6v+G7g+G6rzXhu6Y84bqx4buy4bqv4bumxq9Y4bui4bum4buAw63hu6Y84bqx4buy4bqv4bumWOG7rlfhu6Lhu6Yo4bq34bumIeG6reG7psSDfeG7piFh4bum4buHxKnhu6Zr4bqx4bqvNeG7pinhurHhu6bDozvhu4fhu6bhu4c24buDbjDhuq/hu6bhu4fhur/hurHhuq814bumw6Phu4Uo4bumPMOd4bqvNuG7piEj4buH4bumKMOd4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTUjfEgzXhu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4bukN8O6PuG6r+G7hz7hur/hu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4bukbDcp4buHNuG7muG7plfhu6jFqOG6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7puG7sOG7rsav4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLyjhu54hWeG6scOq4buDWeG6rzXhu4fhur834buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu6rGr8WoL8avxahWKcWoxahXxq/hu6zhu7BX4buH4buwWOG7rljDo+G7rC3Gr+G7nuG6oeG6vTXhu6Thu6ZZw6Phu4fhu5Dhu6Thu6XhurHhu7Lhuq/hu6Yo4bqn4bqvNeG7puG7h8OdKOG7pnXhuqvhu6bhu4bDreG7psOjMeG6rzbhu6bDiuG7gybhuq/hu6bhuqM24buD4bum4buw4bumPOG6q+G6rzXhu6ZrNyLhuq/hu6Zr4buy4bumNmPhu6bhu4fhur/DqeG7pjU3WeG7pjw54bqvNuG7psOq4buDJuG6r+G7puG6rzYm4bqv4bumNSThur3hu6bhuq/hu7Thuq/hu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukV+G7qMWo4buk4bumNj43NTbhu4fhu5Dhu6Thu7Dhu67Gr+G7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3Dulnhur3hu4c34bqx4bqv4bukU+G7peG6seG7suG6r+G7pijhuqfhuq814bum4buHw50o4bumKGhZ4bumdeG6q+G7puG7hsOt4bumw6Mx4bqvNuG7psOK4buDJuG6r+G7puG6ozbhu4Phu6bhu7Dhu6YoZuG6rzXhu6bDo+G7uOG6rzbhu6Y84bu04bqx4bui4bumKDbDoeG7pjbhu4Nu4bum4buAw63hu6Y84bqx4buy4bqv4bumWOG7rlfhu6bhu4c2QMSD4bumNsOiN+G7ouG7pjzhuqvhuq814bumazci4bqv4bui4bumKDY3WeG7puG7gVvhu6ZrxJE34bumNTdZ4bumPDnhuq824bumKDY3IOG6r+G7puG7gcOg4bum4bquNeG7g24z4bqv4bumS0Dhuq/hu6bhu4bhu4NuIOG6ry3hu6bhu5nhuq824bua4bum4buG4buzUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buG4bq/w63EkSjhu6Y84bq34bui4buma+G7suG6seG7puG7gcOd4bqvNeG7puG6rzXhu7Ju4bumVy/hu6rhu6Lhu6Y2WTfhu6Zrw6nhu6YoNuG6qeG6rzXhu6bDo+G7suG7puG6ruG7nkvhu57EguG7pmvhu7Lhu6bDg+G7nuG7huG7nuG7psO54bui4bum4buH4bq/4buF4bum4buH4bu0N+G7pm3hu7jhu6bDvTfhurHhu6bEglk34bui4bumNuG7g24x4bqv4bumw7034bqx4bumw4M34bqvNuG7ouG7puG7h8Oh4bqvNuG7psOK4buD4bu24bqvNeG7puG7huG6v2Hhu6Y8N+G7pjzDneG6rzbhu6YhI+G7h+G7pijDneG7puG7h+G6vyLhuq/hu6bhu4Hhuqfhuq814bum4buzNyDhu4Phu6bhuqM24bqn4bqvNeG7psSDWW7hu6YhYeG7psOjO+G7h+G7puG7hzbhu4NuMOG6r+G7puG6ryLhuq/hu6bhu4fEqeG7pmvhurHhuq814bue4bum4buzWTfhu6bhuq/hu7Thuq/hu6bhuq82JuG6r+G7psOj4buy4bumIeG6reG7pmvhu7Lhu6bEg33hu6Y8W+G7pihoWeG7pig2NyDhuq/hu6bhu4HDoOG7puG6rjXhu4NuM+G6r+G7pktA4bqv4bum4buG4buDbiDhuq/hu6Lhu6bhu4bhur/hu4Phuq814bumPOG6seG7suG6r+G7psavWOG7ouG7puG7gMOt4bumPOG6seG7suG6r+G7pljhu65X4bui4bumw4rhu4Mm4bqv4bum4bqjNuG7g+G7puG7sOG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7huG7tDfhu6Y1N1nhu6Y8OeG6rzbhu6YoNjcg4bqv4bum4buBw6Dhu6bhuq414buDbjPhuq/hu6ZLQOG6r+G7puG7huG7g24g4bqv4bui4bumPOG6seG7suG6r+G7pijhuqfhuq814bum4buHw50o4bumPOG7uOG7pibhuq/hu6YoOuG6r+G7ouG7puG7hzZAxIPhu6Y2w6I34bui4bumPOG6q+G6rzXhu6ZrNyLhuq/hu6Zr4buy4bum4buH4bq/WeG6seG7pjZj4bum4buH4bq/w6nhu6bGr8Wo4bum4buH4bq/NzHhu4Phu6Y84bqp4bqvNeG7pihoWeG7puG7hjZo4bum4buH4bq/w63hurnhuq814bumdeG6q+G7puG7hsOt4bumw6Mx4bqvNuG7psOK4buDJuG6r+G7puG6ozbhu4Phu6bhu7Dhu6Zr4buy4bum4buuxajhu6bhu4fhur83MeG7g+G7pjzhuqnhuq814bumKeG6seG7pijDneG6r+G7piHhuqvhu6Lhu6YoNjcg4bqv4bum4buBw6Dhu6bhu4DDreG7pjzhurHhu7Lhuq/hu6ZY4buuV+G7psOq4buDbiLhuq/hu6Y14bq34bq94bui4bumaOG6rzXhu6Y24bqr4bui4bumPDLhu6bhur02OuG6r+G7puG6r+G7suG6seG7pjzhuqvhuq814bumazci4bqv4bui4bum4buBW+G7pig2N1nhu6bhu4fhur/DrcSRKOG7puG6r2I34bumPFnhu4Phu6bhu4c2w61k4bqvNeG7ouG7psSDP+G7h+G7psSDw53hu4fhu6bDquG7g8Od4bumw6PEkeG6r+G7psSD4buy4bumNTdZ4bumPDnhuq824bumNSThur3hu6bhur024bu2N+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7peG6seG7suG6r+G7pijhuqfhuq814bum4buHw50o4bumxIPhurHhuq814bumxIPhu4Phuq3huq/hu6YoNjcg4bqv4bum4buBw6Dhu6bhuq414buDbjPhuq/hu6ZLQOG6r+G7puG7huG7g24g4bqv4buma+G7suG7puG6rzXDrWU34bum4buHNibhuq/hu6bhu4fhur/hurHhuq814bumNTdZ4bumPDnhuq824bumKOG6reG7pjUj4bqvNeG7pmvDrcOp4buH4bumw6rhu4NZ4bum4bqvYzfhu6Y8WeG7g+G7puG7hzbDrWThuq814bui4bumxIM/4buH4bumxIPDneG7h+G7ouG7puG7gcSRxIPhu6Zi4bqv4bumPGHhuq824bumKOG7g+G6qyjhu6bhu4Hhuq3huq814bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3DteG7g+G7hzbhurHhur/hu6RT4buGNlnhuq824bum4buz4bu2N1Iv4bq9Uw==

Thanh Hải

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giao ban công tác báo chí 2 tháng đầu năm 2023

Giao ban công tác báo chí 2 tháng đầu năm 2023
2023-03-09 17:03:00

QTO - Chiều nay 9/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết