Cập nhật:  GMT+7
4bu2Yj8qw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OVY8O1w6rDoyXhu7jigJzhuqBj4bql4buBKuG6vWPhurXhu4HigJ0qw4rDo+G7h+G7gT7hu43huqHhu4cq4bqhPipQY+G7gcOgY+G7ti9iP+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7NCw6M+4bqhJeG7uOG7ssOV4buA4buG4bu0Ki0q4bq+MsOgKuG6oeG7kyrDssO0PirhuqNsYyrDoHvDoGIq4buBPnMq4bqrN+G7gSouJiYq4buBIOG6v1gq4buBYsah4buB4bqrKuG7gWLhu6Hhu4Hhuqsq4bqrxJEq4buBYn0qw7ViY+G6s+G7gSrDtX1jKuG7gX1zKuG6o+G6pyrDqltjKsOgYuG7hypiOMO0KsO1YuG6tSpwYeG7gSrDqsO0aeG7gSrhuqPGoW3DoCrhu4FiNeG7gSrDquG7h1tjKuG7gWIww6Aqw7VrYyrDoTHhu4Hhuqsqw6BdKuG7j+G7oyrhu4HhuqvGoW/hu4Hhuqsq4bq/4buLKsOgYjXhu4Eqw7VifeG7gWJZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7U+w6HDqsOjKuG7j8O1c8Oqw6PGryXhur8+4buN4bqrY+G7gVY6w7NyKj7DtMO14buHJeG7uOG7tsO14buN4bu44bu2w7XhuqHhu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uOG7tmPhur/huqsqPsOqw7XGryUlKuG7j+G7jcOgxq8lYsO1w7XDs1YvL3FxcVnDtWI+4buBYuG7gWPDo+G7gVnDoOG7h+G6v1lw4buBL8OTY8Ogw7XDtOG7jcOj4buPOiY/Oj8vUMO0Lzo8Jj8vw4rDo+G7h+G7gT7hu43huqHhu4cvw6rDo+G7h+G7gT7hu43huqHhu4ctOlnhurvDs+G6qyUv4bu4w5XGoW3hu4Hhuqsqw4rDo+G7h+G7gT7hu43huqHhu4cq4bqhPipQY+G7gcOgYyotKuG7q+G7gWJWKuG6ouG7h33hu4EqUsO0NeG7gSpCXWPhu7Yvw7Phu7jhu7Yvw7XhuqHhu7jhu7Yvw7Xhu43hu7jhu7Yvw7U+w6HDqsOj4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jhu47hu58q4buPe8OgYirhu4Hhu4NjKsO14bqz4buBKuG6ozdzKuG6o+G7lSrDoOG7lT4qaeG7geG6qyrDqn0qw4rDo+G7h+G7gT7hu43huqHhu4cq4bqhYyrhu47Do+G7jSrDk2PDo+G7jeG7hyrhuqE+KlBj4buBw6BjWCrhu49j4buBYirhu4Eg4bq/Kj8sLjoqw7VbYyrhu6fhu4HDoGJjPuG7geG7hyrhu4HGoWvDoCpUKnB9KuG6vzbDtSrhu4Eg4bq/Kj8uPzwqw7VbYyrhu6fhur/DoeG7h2Phu4/Doyrhu4HGoWvDoCrDk2J7w7NYKmLGoW7hu4Hhuqsqw7ViZiohKCrDtcO04buJY1kqSeG7geG6qyrDqn0qw6Dhu4fhu4Eq4buB4bqr4buHfWMq4bqrY3sqw7Vi4buRKsOg4buVPirDoGnhu4Hhuqsqw6Bi4bub4buB4bqrKnBj4bqz4buBKuG7jsOj4buNKsOTY8Oj4buN4buHKnBrYyrDtWJp4buBKuG7geG7oSrDgD7DtT7hu41j4buBPlkqUH3hu4cqw7VibGMqw5Ni4buZw6AqYsah4buB4bqrWCrDisOj4buH4buBPuG7jeG6oeG7hyrhuqE+KlBj4buBw6BjKuG6o8ahbcOgKsOhY+G6tcO1KuG6o+G6teG7gSrDqn0qYmY+KuG7j+G6uVgq4bqjY+G6s8O0KuG6vWIww6Aq4bqrYz5YKuG6vWPhurXhu4Eqw7Xhu43hu5HDoCrhu4/GoVgq4bq94bulKuG7j8ahWCrDoXvDoCrhu4/hurlYKuG7gWJbw6Aq4buP4bq5WVlZKsOV4buN4buH4buB4bqrKnBpKuG7j8OtKsO1fWMq4buB4bqrYuG6pSo2c1gq4buB4bqrYsOiKnDhurcqw7Xhu40+4buBYirDoOG7lT4qUGPhu4HDoGMq4bqjxqFtw6Aqw6A+KsO14buZ4buB4bqrKuG6vyJjKnDDoirhu48+w7QqcGtjKmJ94buB4bqrKsOq4buHW8O1KuG7j2PhurPDtCrDs2I54bq/KnBpKuG6q2N7WSrhur7hu4vDtSrDteG7jeG7h+G7geG6qyrhu4/DrSrhuqPhu4Mqw6Dhu4Mqw6Hhu5vDoCrhur7hu4fhu4E+KsOKY+G7jz4qcH0qw6Fkw6BiKmJmPirDgeG7oT4qIOG7gSrDtcOtYyrDoMO0w61jKsOg4buT4buB4bqrKsOg4buVPirDoGLhu5E+KuG6usOj4buPw7Thu49ZKsOB4bubw6Aqw6Fkw6BiKmJmPirDteG7jeG6s+G7gSrDtcahbOG7geG6qyrhu4F9cyrhu4Hhu4ljKsO1Y+G6teG7geG6qyrhuqPhurXhu4Eq4bq/4bubw6Aq4bq9YmMqw6BiY+G6teG6vyrhuqPGoW3DoCrDtWJ94buBYirhur5jw6o+4buBKnB94buHKuG6ozfDtCrDtWLhurUq4bq9w7kqPyFYKnDDtD4qw4rhu4fDtGPhu48qPzoq4bqjZMOgYirDtWI14buBKuG6o+G6teG7gSrDoGJj4bqz4bq/KuG7geG6q8ahb+G7geG6qypwfSrDoOG7gyp0KuG6o2Xhu4FiWVlZKuG6o+G7mcOgKuG7geG6q8O0c+G6s+G7gSrDoeG7m8OgKsO1xqFs4buB4bqrKsOg4buDKsOh4bubw6Aqw7Xhu40+4buBYirhuqPhuqcq4bq/PuG7geG6qypww6Iqw5Nie8Ozw50q4buMNsO1KuG6vz5zKsOgYsO0c+G6peG7gSo2cyrhuqMiKuG6vWJp4buB4bqrKnJdcyrhu40+WSrDgF0qYj5jKsOh4bubw6Aqw7Xhu40+4buBYirhu4Hhu4NjKsO14buN4bqz4buBKuG6o8Oiw7Qq4bqjxqFtw6Aq4bqjw6Iqw6A4w7Mqw7Xhu43hu4fhu4Hhuqsqw7LDtHPhuqfhu4Eqw7Vj4bqnw7Qqw7Viw7Rz4bq1w7Uq4bq+OMO1KuG6vyIq4bqgPipQY+G7gcOgYyrhu7LDlWLDoyrhuqA+KlBj4buBw6BjKsOA4buH4bqhw6Phu7Qqw6Dhu5U+KuG7gWJ9KnAg4buBKuG6vuG7pSrhuqA+4buBKsOB4buN4buHceG7gVgqw7Xhu43GoWvDoCrhur1iYypC4buHw6rDqnNx4buH4buH4bqhKsOgYsO0c+G6p+G7gSrDtWJ94buBYirDoeG7iyrDs2Jj4bq/KsO14buNY+G7gWIqw7Vie+G6vyrDoOG7k+G7geG6qyrDteG6s+G7gSpwfeG7hyrhu4Eg4bq/KjomJiEqcGtjKuG7gT7hur8q4bqhY+G6reG7gSpwY+G6s+G7gSrhuqtb4buHKsOg4buLYyrDleG7h+G6vypCPuG7geG6veG7j1nhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uOG7tsO1PsOhw6rDoyrhu4/DtXPDqsOjxq8l4bq/PuG7jeG6q2Phu4FWOsOzcio+w7TDteG7hyXhu7jhu7bDteG7jeG7uOG7tsO14bqh4bu44bu2Y+G6v+G6qyo+w6rDtcavJSUq4buP4buNw6DGryViw7XDtcOzVi8vcXFxWcO1Yj7hu4Fi4buBY8Oj4buBWcOg4buH4bq/WXDhu4Evw5Njw6DDtcO04buNw6Phu486Jj86Py9Qw7QvOjwmPy/DisOj4buH4buBPuG7jeG6oeG7hy/DqsOj4buH4buBPuG7jeG6oeG7hy0/WeG6u8Oz4bqrJS/hu7jDgV3hu4cqw7V94buB4bqrKsOU4bqp4bqpY3pjKuG7suG6qMOq4buH4buNw6Phu4HDoMOjWCpU4bu0Ki0q4bur4buBYlYq4bqi4buHfeG7gSpSw7Q14buBKkJdY+G7ti/Ds+G7uOG7ti/DteG6oeG7uOG7ti/DteG7jeG7uOG7ti/DtT7DocOqw6Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uMOVaWMqw7XEkeG7gWIqw6BsKuG6o8ahbcOgKuKAnOG6oWPhuqXhu4Eq4bq9Y+G6teG7geKAnSrDisOj4buH4buBPuG7jeG6oeG7hyrhuqE+KlBj4buBw6BjKuG6vWJjKsOqN+G7gSrhuqM3w7Qq4bqj4bq14buBKsO1Yj7hur8qw7LDtD7hu4Eqw6Fd4buHKsO1feG7geG6qyrDlOG6qeG6qWN6YypuKsO1Yn3hu4FiKsOzYsOtKnJj4buBYirhuqPhuq/DsyrhuqjDquG7h+G7jcOj4buBw6DDoyrDoOG7lT4q4buBxqFrw6AqVFkqw5ThuqnhuqljemMqw6p9KuG6v+G7i8O1KsO14buN4buH4buB4bqrKuG7gWLhu6Hhu4Hhuqsqw6Fd4buHKsO1feG7geG6qyrhu4Hhuqti4bqlKsO1YsO0OMO1KsOqNcO0KuG6o2xjKuG7gWI2w7UqcH0q4buB4buJYyrDtWPhurXhu4Hhuqsq4buBYjbDtSrDtWLhurUq4bqrY2tjWCrDoGLhu5s+KuG6o+G7o+G7geG6qyrDoeG6s+G7gSrDteG7jeG7h+G7geG6qyrhur1ieyrhu4FiY8Oiw7Qq4bq9Y+G6pcO1KsO1e8OgKsOg4buVPirDoHvDoCrDoTjDoCrDtWJj4bqz4buBKsO1fWMqw7VibGMqcsahPlkqw4Dhu4Mq4buB4bqrxqFsYyrDoGLhu4cq4buNMeG7geG6qyrDoTbDtSrhur11KsOh4buLKuG7j8ahw7Qqw7U4w7Mqw6B7w6Aqw7V7w6Aqw7NiOeG6vyrhu4Hhuqti4bqlKsO1YsO0OMO1KuG7gX3hu4cqw7Xhu43hurPhu4Eqw7Vi4bq1KuG6q2NrYyrDoOG7l+G7geG6qyrhuqPDosO0KuG6vWJp4buB4bqrKsO1YuG6pyrhu4/hu4cq4buPe+G7gWIqcGtjKsOh4buLKuG7j8ahw7Qqw7U4w7Mq4bqjPuG7geG6qyrhuqPGoW3DoCrDteG7jcah4buB4bqrKsOhfXMqbirDlOG6qeG6qWN6Y1kqw4HhurPhu4Eq4buB4bqr4buHfWMqYn3hu4FiKsOqPuG7geG6qyrDoOG7lT4qw6Fd4buHKsO1feG7geG6q1gqw6Dhu4MqYj5jKmJ94buB4bqrKsO1xqFt4buB4bqrKuG6o3sqw6BiNeG7gSrhuqHDtOG7geG6qyrDoHvDoCrDoTjDoCrDtWJj4bqz4buBKsO1fWMq4buB4bqrYuG6pSrDtWLDtDjDtSrhuqPGoW3DoCrhuqMyw7UqcH3hu4cqYj5jKuG6oSJzKsOg4buLw7Uqw6A+4buHKuG6vWJnYyrhuqM3w7Qq4buB4bqrxqFsY1gqw7Xhu43hu4fhu4Hhuqsq4buPw60q4bqj4buDKsOg4buDKsOKw6Phu4fhu4E+4buN4bqh4buHKuG6oT4qUGPhu4HDoGNYKuG6vmPDoGLDo8OqPuG7geG6q8Ojw6rhu4dYKuG6oD7hu4HDtcOjWVlZKuG6vmPDoGLDo8OqPuG7geG6q8Ojw6rhu4cqcMOt4buBKsOqfSrDoVvhu4EqcH0qw6Dhu5fhu4Hhuqsq4bqjPirDtX1jKuG7gWLGoSpQY+G7gcOgY1gq4bqj4bqnKsOqW2Mqw6Bi4buHKmI4w7Qqw7Vi4bq1KuG7gWJjw6LDtCrhu49j4bqzw7Qqw7NiOeG6vyrhu4Hhuqti4bqlKsO1YsO0OMO1WCrDteG7jeG7h+G7geG6qyrhuqPhu4Mqw6Dhu4Mqw7XGoW3hu4HhuqsqcMO0PirhuqDhu4cqw5Vie2Mq4bqgPnBj4bqhKuG7smLhu4d94buBKsO1Yn3hu4FiKnB94buHKuG7gSDhur8qPy4mLFgq4bq/4buLw7Uqw7Xhu43hu4fhu4Hhuqsq4buBYuG7oeG7geG6qyrDtXvDoCrDs2I54bq/KuG7geG7iWMqw7Vj4bq14buB4bqrKuG7gWI2w7UqcH3hu4cqw7VibGMqw5Ni4buZw6AqYsah4buB4bqr4bu0KuG6v30qw7U2w7Uqw6BdKuG7j2Phu4FiKnBj4bqz4buBKuG7geG6q33hu4FiKuG6o2PhurPDtCrhur1iMMOgKsO14buN4bqz4buBKsO14buHfeG7gSrDtWLhurUq4bqrY2tjKuG6o8Oiw7Qqw7NiXWMqw6Fj4bq1w7VZKuG6oD7hu4HDtcOjKsOqfSrDtWJjKuG7j+G6uSrhur1j4bqlw7UqcsO0NsO1KsOg4buVPipUKsO1YmxjKsOV4buNw7Thu4Hhuqsqw6Dhu4lYKuG7geG7iWMqw7Vj4bq14buB4bqrKnBrYyrDteG7jcahbOG7geG6qyrDoD4qw5ViN+G7gSrhur1i4buRw6Aq4buyw4o+KuG6oWNwY+G7gT4qw6Dhu4fhur/hur/Do+G6oWM+4bu0Klgqw7LDtOG6sypuKuG6qMOq4buH4buNw6Phu4HDoMOjWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44bq8YmMq4bqj4bq14buBKsO1Yj7hur8qw7LDtD7hu4Eqw6Fd4buHKsO1feG7geG6qyrDlOG6qeG6qWN6YypuKuG6qMOq4buH4buNw6Phu4HDoMOjKsO1YsO04buLw6Aq4bq/Y8Oi4buBKsO14buNw7Thu4Hhuqsq4buBxqFrw6AqVFgq4bqhw7Qq4bq9YnvDoGIq4buP4bq3KuG6vWJp4buB4bqrKuG6o8ahbcOgKuG7gWLEkeG7gSrDtWI2cypiPmMqw6Hhu5vDoCrDteG7jT7hu4FiKuG6vWLEg8O1KsO1Y+G6teG7geG6qyrDoOG7lT4qw4rDo+G7h+G7gT7hu43huqHhu4cq4bqhPipQY+G7gcOgYyrDteG7jeG7h+G7geG6qyrhur44w7Uq4bq/IirhuqA+KlBj4buBw6BjKnDEkSrhu4F94buB4bqrKuG6vuG7h+G7gT4qw4pj4buPPirDoOG7gyrigJxi4buLKuG6vWI5w7Qqw7VixqFs4buB4bqrKsO14buN4buR4oCdKm4qw6Fd4buHKsO1feG7geG6qyrDiuG7h8O0cOG7jcOjKuG7ssOTPuG7jWPhu49YKsOTYnvDs+G7tFgqw6Dhu4Xhu4Eqw4Hhu6E+KiDhu4Eqw7XDrWMqw6DDtMOtYyrDoOG7k+G7geG6qyrDoOG7lT4qw6Bi4buRPirhurrDo+G7j8O04buPKsO1YsSRKnBh4buBKuG7gTHhur8qw7Xhu43hurPhu4Eqw7XGoWzhu4Hhuqsq4buBYn0qw7VibCrhu44+4buBw7U+KuG6vj7hu41jPirhuqHDo8Oqw6rDoyrhuqrhu40+emPDoypuKuG6vmPDqj7hu4FYKuG6v2PDouG7gSrDoTDDoCrhu4HGoWvDoCpUWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44buA4bqrxqFsYyrDtT4qw7Viw63hu4Hhuqsq4bq94bqzKuG7jTHhu4HhuqtYKi4m4buqKsOge8OgKuG6oWMq4buPXeG7gSrhur1j4bq14buBKsO14buN4buRw6Aq4bqjMsOgKuG7jzDDoCrDoOG7lT4qw7Vi4bq1KuG6q2NrYyrhu7LDoOG7heG7gSrDtcOs4buBKsO1W2Phu7Qq4buBMeG6vyrDteG7jeG6s+G7gSrDqiLhu4FiKsO1YuG7iSrhu4HGoWvDoCpUWCpwfSrhuqN74buB4bqrKuG6vWPhu4FiKuG7geG6q1vDoCrDqn0q4bq/4buLw7Uq4buB4bufPirDteG7jeG7h+G7geG6qyrhu4/DrSo2cypiY+G6peG7gSpi4buhw7QqbirhuqjDquG7h+G7jcOj4buBw6DDo1kqw5Vj4bqz4buBKuG7j2Phu4FiKsOKw6Phu4fhu4E+4buN4bqh4buHKuG6oT4qUGPhu4HDoGMqcMSRKsO1YuG6tSrhuqMiKnB9KuG6oz7hu4Hhuqsq4bqj4bub4buB4bqrKmJj4bqz4buBKuG7geG6qz7hu4Hhuqsq4bqrY+G7oT4qw7LDtDfhu4Eqw7Vi4bqnKuG6vWPhurXhu4Eqw7Xhu43hu5HDoCrhuqMyw6Aq4buPMMOgKjZzWSrhu4DhurXDtCrDoOG7gyrhuqFlw7Mq4bqj4bq14buBKuG6qMOq4buH4buNw6Phu4HDoMOjWCrDteG7jcaha8OgKuG6vWJjKnB94buHKsOh4bqz4buBKsO14buN4buH4buB4bqrKsOhXeG7hyrDtX3hu4Hhuqsqw5ThuqnhuqljemNYKsOhW+G7gSpiInMqw7Vd4buBKsOh4buLKuG6oWbDoCrDtWLDo+G7hypifeG7gWIqw6o+4buB4bqrKsOh4bqz4buBKuG7geG6q+G7h31jKuG6o+G6pyrDoOG7gyrhuqFlw7Mq4oCc4bqhY+G6peG7gSrhur1j4bq14buB4oCdKuG7gWLhu6Hhu4Hhuqsq4buB4bqrxqFsYyrhu49j4bqzw7Qqw7NifeG6vyrhuqMiKsOqfeG6vyrhu41b4buB4bqrKuG7jW8q4buBw6Lhu4Eq4buB4bqrYuG6pSrDtWLDtDjDtSrhu4HGoWvDoCpUKuG7geG7g2Mq4buNY+G6s+G7geG6qypwfSrDoOG7lT4q4buBYjXhu4Eqw6rhu4dbYyrhu4Hhu4NjKsOgYsO04buB4bqrWSrhuqLhu4d94buBKlLDtDXhu4EqQl1j4bu2L8Oz4bu4


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Lễ chùa đầu năm là thế này sao?

Lễ chùa đầu năm là thế này sao?
2012-01-30 05:34:18

TT - “Người đông, giời ơi chen!”, cô gái trẩy hội chùa Hương trong bài thơ của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp từ những năm đầu thế kỷ 20 đã than như vậy. Nhưng cái sự đông chen của...

Mưa thẻ phạt ở Cup Quốc gia 2012

Mưa thẻ phạt ở Cup Quốc gia 2012
2012-01-30 05:33:55

(VnExpress) - Sông Lam hòa Ninh Bình 3-3 nhưng ấn tượng lớn nhất của cặp đấu này lại không phải sáu bàn thắng bởi các CĐV đã phải chứng kiến ba chiếc thẻ đỏ từ những tình huống...

Trận cầu bạo lực trên sân Thống Nhất

Trận cầu bạo lực trên sân Thống Nhất
2012-01-30 05:33:29

(VnExpress) - Nhận hai cầu thủ thẻ đỏ, kèm theo đó hành động đánh nguội Kesley của tiền đạo Sunday và những hành động khiêu khích khán giả nhà TP HCM là những nguyên nhân khiến...

CĐV TP HCM bao vây, ném đá vỡ xe đội Thanh Hóa

CĐV TP HCM bao vây, ném đá vỡ xe đội Thanh Hóa
2012-01-30 05:33:07

(VnExpress) - Hàng trăm cổ động viên đã bao vây không cho cầu thủ Thanh Hóa rời sân Thống Nhất sau trận đấu với Sài Gòn FC tối 29/1. Họ ném đá ném đá vỡ kính xe, khiến cầu thủ...

Inter bị đội cầm đèn đỏ làm bẽ mặt

Inter bị đội cầm đèn đỏ làm bẽ mặt
2012-01-30 05:32:38

(VnExpress) - Mạch chiến thắng của thầy trò Ranieri bất ngờ dừng lại tối chủ nhật vì thất bại gây sốc trên sân Lecce, đối thủ đang đứng thứ hai từ dưới lên và từng bị họ đè bẹp...

Lộc quê chợ đình

Lộc quê chợ đình
2012-01-30 05:26:44

(QT) - Chỉ một vài nhánh chè, một ít muối hạt, một vài con gà đất… cũng đủ để tạo nên một phiên chợ thật đặc biệt, nức tiếng đến mức người ở xa tận đâu cũng cố gắng về với chợ...

Tìm kiếm tài năng khép lại vòng loại phía Bắc

Tìm kiếm tài năng khép lại vòng loại phía Bắc
2012-01-29 12:10:27

TT - Những ngày đầu năm mới, chương trình truyền hình thực tế Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent sẽ tiếp tục gửi đến khán giả những tiết mục tham dự vòng loại sân khấu...

Lê Thiên Bảo rời nhóm V.Music

Lê Thiên Bảo rời nhóm V.Music
2012-01-29 12:10:07

TT - Sau hai năm tham gia nhóm nhạc V.Music, ca sĩ Lê Thiên Bảo đã kết thúc hợp đồng với công ty quản lý vào ngày 20-1 để chính thức hoạt động đơn lẻ.

Đến bảo tàng chơi Tết dân gian

Đến bảo tàng chơi Tết dân gian
2012-01-29 12:09:42

TTO - Trong hai ngày 28 và 29-1-2012 (mồng 6 và mồng 7 tết), Bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội) đã tổ chức chương trình “Vui xuân Nhâm Thìn 2012”.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết