Cập nhật:  GMT+7
T8ỪƯ<ắỲểểỘŨếỄ9ễắ}ŨUũ94ằƯễệgặ7Ưễfó4ặƯặ7fó3ặƯmấặ7Ư)dƯểfặ7Ưă8ỴƯ<ỲẳT/8ỪUTếƯ<ắỲểểỘŨếỷ}Ỳ>ŨURỄẶẲSƯ-ƯẶ7ỶóƯỪỪPÝỠƯặ892fƯễệịẹặ7Ưễ91ếƯễi<Ư<ẩặ7Ư)ẫƯ{94ằƯ<8f!ặƯo[ễƯễfó4ặƯPƯỷ,fƯ81ễƯ{94ằƯặỶóƯẽƯ<Ỵ<Ưễệịẹặ7Ư{2fƯ<ỲẳƯ8eặƯ{94ằƯo[ễƯễfó4ặỠƯễ8.ằƯ<8aƯ<ẵƯặ7Ỷặ8Ư8eặƯ{1ặƯVƯ{94ằPT/ếUTếƯ<ắỲểểỘŨếùẳ>óŨUũ94ằƯ<8f!ặƯo[ễƯễfó4ặƯ<Ỵ<Ưặ7Ỷặ8Ư<íỲƯỄệịẹặ7ƯũỷƯỂịƯế8ỸằƯỄẾPỷụẰƯặ8ịƯểỲfỢƯỂẾƯễ9ặƯ8ấ<ỠƯụẶỄỄƯỰỨỞƯm.ễƯắòƯỰỪỞƯm=ặƯ8ấ<ƯỰỨỠVỞƯ79ỴẳƯ>i<Ưềfẫ<Ưế8âặ7ƯỲặƯặ9ặ8ƯỪXỞƯ79ỴẳƯ>i<Ư<8aặ8ƯễệàƯỪÝỞƯặ7ẩặƯặ7lƯẶ7ỲƯ-Ưốặ8ƯỰXỞƯặ7ẩặƯặ7lƯỄệfặ7ƯỀfẫ<ƯỰWPƯỄệịẹặ7Ưễ91ếƯễi<Ưo[ễƯễfó4ặƯ)dƯểfặ7Ưặ7Ỷặ8ƯỂẾƯễ91ặ7ƯẾ8ỴếƯỰỨƯ<8ạƯễ90fƯmỶƯặ7ẩặƯặ7lƯễ91ặ7ƯẾ8ỴếƯVỨƯ<8ạƯễ90fƯmé9Ư{94ằƯo[ễƯễfó4ặƯắỶƯỰỨPƯỄ8ẹ9Ư79ỲặƯặcếƯ8bƯểeƯễĩƯặ7ỶóƯỪỰƯ{1ặƯ81ễƯỰVPÝPT/ếUTếƯ<ắỲểểỘŨếùẳ>óŨUỄệịẹặ7ƯũỷƯỀfẫ<Ưễ1ƯỄẾPỷụẰỠƯ<Ỵ<Ưặ7Ỷặ8Ư>ẳƯễệịẹặ7Ư<;ếƯ)%ặ7Ư<ẵƯ{94ằƯễĩƯỪWỠVƯ{1ặƯỰỰPƯũ94ằƯ<8f!ặƯ<Ỵ<Ưặ7Ỷặ8Ư<íỲƯỄệịẹặ7ƯũỷƯỄỶ9Ư<8aặ8ƯẰỲệă}ễ9ặ7ƯễĩƯỪXỠVƯ{1ặƯỰỪPƯỄệịẹặ7ƯũỷƯẶẩặ7Ưắ:ằƯỄẾPỷụẰỢƯù.<ƯũỷƯ<ỲẳƯặ8;ễƯắỶƯụẶỄỄƯỪYƯRốỠƯốỪSƯmỶƯỰỨƯRủỪSỠƯ<Ỵ<Ưặ7Ỷặ8Ư<âặƯắỸ9Ư>ỲẳƯ{cặ7ƯễĩƯỪVƯ{1ặƯỪYƯ{94ằPƯụỴ<Ưặ7Ỷặ8ƯụũƯễĩƯỪỪƯ{1ặƯỪỬỠƯ8Ỳ9Ưế8:ặƯ893fƯễỸ9ƯẶ9ặ8ƯỄ8f.ặƯmỶƯỵ9ỲƯẮỲ9Ư{94ằƯ<8f!ặƯ)%ặ7Ư{94ằƯểỶặPƯỄệịẹặ7ƯũỷƯĂ8ẳỲƯ8ấ<Ưo#Ư8c9ƯmỶƯặ8:ặƯm=ặƯỄẾPỷụẰỢƯẮà<8ƯểkƯỰWƯRụỠƯằẩặƯắà<8ƯểkƯặ8:ặƯ83ƯểẫƯỰSƯmỶƯỪXƯRủỪSỞƯặ8:ặƯ8ấ<ƯỪÝỠVỞƯễệ91ễƯ8ấ<ƯỪÝƯRốSƯ-ƯỪYƯRốỪSƯ-ƯỰỨƯRụSƯmỶƯỪYỠVƯRủỪSỞƯễ8ẩặ7Ưễ9ặƯ8ấ<ƯỪXỠVỞƯ79ỴẳƯ>i<Ư8ấ<ƯỪÝƯRốSƯmỶƯỪYỠVƯRủỪSỞƯặ7ẩặƯặ7lƯÒƯRằẩặƯặ7ẳỸ9Ưặ7lƯặ8:ặƯ83ƯểẫƯỰSƯỰWỠVƯRủỪSƯmỶƯỰỪỠVƯRủỬSPT/ếUTếƯ<ắỲểểỘŨếùẳ>óŨUỄệịẹặ7ƯũỷƯỀfóƯẶ8eặƯ{94ằƯ<8f!ặƯ<Ỵ<Ưặ7Ỷặ8ƯễẳỴặỠƯ8ẵỲƯỰỨỞƯm.ễƯắòƯỪYỞƯể9ặ8ƯỪYỠVỠƯ{àỲƯắòƯễjƯặ890ặƯỪVƯRốỠƯùỠƯủỪSỞƯm=ặƯ8ấ<ƯỪYỞƯắà<8ƯểkƯỪWỠVỞƯễ:ằƯắòƯ8ấ<Ư79ỴẳƯ>i<ƯỪWƯRốSỠƯỪXƯRùỠƯụSỞƯềf@ặƯắòƯ79ỴẳƯ>i<ƯỪXƯRốSƯmỶƯỪYƯRùỠƯụSỞƯM93ễƯẶỲằƯ8ấ<ƯỪWỠVƯRụỠƯủỪSỞƯềf@ặƯễệàƯă9ặ8Ư>ẳỲặ8ƯỪXỠVƯRốỠƯủỪSỞƯă9ặ8Ưễ1ƯỪWỠVƯRốỠƯủỪSỞƯă1ƯễẳỴặƯỪYƯRốSƯmỶƯỪYỠVƯRủỪSỞƯễỶ9Ư<8aặ8Ưặ7:ặƯ8Ỷặ7ƯỪWỠVƯRốSƯmỶƯỪXƯRủỪSỞƯĂỄƯ{93ặƯễkỠƯễệfó2ặƯễ8ẩặ7ƯỪXỠVƯRốỠƯốỪSỞƯụẶĂỄƯ8ẵỲƯ8ấ<ƯỪYPT/ếUTếƯ<ắỲểểỘŨếùẳ>óŨUụỴ<Ưễệịẹặ7Ưặ7ẳỶ9Ư<ẩặ7Ưắ.ếƯặ8ịƯũỷƯỷẳỲƯỂ}ặỠƯụẩặ7Ưặ783ƯỂỶ9ƯỵâặỠƯẮỸ<Ưỷbặ7ỠƯM=ặƯỷ91ặƯ<ìặ7Ư{#Ư<ẩặ7Ư)ẫƯ{94ằƯễệgặ7Ưễfó4ặPƯỄ8ẩặ7Ưễ9ặƯ<89Ưễ91ễƯo}ằƯễỸ9ƯnnnPễ8Ỳặ8ặ9}ặP<ẳằPmặƯPƯỷỶƯồặ8Ư-ƯỷẳỶặ7ƯỄệấặ7Ư-Ưũ=ặ7ƯẶ7fó0ặT/ếU


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mẹo chống các bệnh về mắt

Mẹo chống các bệnh về mắt
2013-09-12 06:01:50

(TNO) - Ngồi hàng giờ trước màn hình tivi, máy tính… khiến mắt bạn mau mỏi mệt, dễ dẫn đến các bệnh về mắt. Một số gợi ý sau từ các chuyên gia sức khỏe Ấn Độ có thể giúp bạn...

Ăn gì để tóc chắc khỏe ?

Ăn gì để tóc chắc khỏe ?
2013-09-12 06:01:40

(TNO) - Một trong những điểm quan trọng nhất để tạo nên vẻ đẹp của phụ nữ đó là mái tóc.

Cô bé có số huy chương bằng tuổi đời

Cô bé có số huy chương bằng tuổi đời
2013-09-11 08:16:18

(QT) - Đó là Thái Thị Hồng Nhung, vận động viên thể thao người khuyết tật ở tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Năm nay, Nhung vừa tròn 20 tuổi và số huy chương mà cô...

Háo hức “Hội phá trằm”

Háo hức “Hội phá trằm”
2013-09-11 08:15:23

(QT) - Gần mười năm tạm dừng việc đánh bắt cá trong lòng hồ trằm Trà Lộc nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, năm nay, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho phép người dân thôn Trà Lộc,...

Để không còn nỗi đau từ đuối nước ở trẻ em

Để không còn nỗi đau từ đuối nước ở trẻ em
2013-09-11 08:15:12

(QT) - Chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây trên địa bàn xã Triệu An, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung đã liên tiếp xảy ra những vụ trẻ em...

Sai lầm khi sử dụng kháng sinh

Sai lầm khi sử dụng kháng sinh
2013-09-11 05:23:10

(TNO) - Lạm dụng kháng sinh khiến nhiều người phải nhập viện do bị dị ứng, nhiều bệnh nhân không khỏi bệnh cũng vì tùy tiện tự kê đơn kháng sinh.

Giảm đau cơ thể qua ăn uống

Giảm đau cơ thể qua ăn uống
2013-09-11 05:22:55

(TNO) - Đau cổ, lưng hay đầu gối có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn. Một số thực phẩm sau sẽ giúp bạn giảm đau, theo hãng tin Times News Network dẫn nguồn từ các...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết