Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5Phuqbhurbhuqfhu6Lhu5TDmuG6rMOa4buAw5nhu5zhuqDhuqxd4buQKuG6rE074bq84bqs4buBw5klw5M94bqse+G6vuG6rOG6teG6vF3Dkz3DmeG6rCU9LsOdTeG6rCU9xKjDmeG6rE3hu5wqw5nhu5rhuqxU4buQJeG6sC/hu5zhuqrhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6v8OT4bq8TuG6puG6tsSCxanDmeG6rVtAPcOTJCThuq7huqwt4bqsw6xWJeG6rCThu6zhuqwl4buy4bqsTMOK4buk4bqsJeG7nOG7lOG6rCXhu5zhurzhu6Thuqwl4buA4bui4bqsTeG7nMOMKuG6rMOjKuG6rE/hu4LhuqzDmeG7nMSow5nhuqxbw5Il4bqg4bqsT8OKw5nhu5zhuqzhu5rhu6LDiuG6rHvhu5LhuqwkIU3huqzDmuG7gMOZ4buc4bqsVOG7nOG7ouG6rOG7nOG6vOG7ouG6rE9W4bui4bqsTOG7psOZ4bua4bqsTeG7nCpKw5nhuqxMUOG6rCU94bq8w5nhu5zhuqxN4bucIU3huqx74buw4bqsT1BN4buc4bqsTeG7nMOMKuG6rMOjKuG6rCXhu6zhu6Lhuqwl4bucIeG6rEzhu4Zd4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqn4bui4buUw5rhuqzDmuG7gMOZ4buc4bqsTTvhurzhuqzhurXhurxdw5M9w5nhuqzDrCrDmeG7ok3hu5zhuqLhuqzhu6Phu5w74bqsw5rhu7DDmeG6rOG6v+G6vMOZJC1o4bukw5M94bua4bqs4bq1KiUl4bqsT+G6vMOZ4bua4bqsJcSow5nhuqzhu5wu4bu2w5nhu5rhuqzDmlYl4bqsw5o/4bq84bqsTOG7psOZ4bua4bqsJS5Z4bui4bqsJMOKw5nhu5rhuqzhu7bhuqwlKlfhu6LhuqxDxJDhuqx74bq+4bqse+G7ouG7mE3huqxPLuG7tE3huqzhu5rGr+G7ouG6rHvhur7hu6ThuqxPVuG7ouG6rCUqXeG7lMOZ4bqs4bqnIU3huqxV4bq+4bqsVOG7kCXhuqwjKuG7huG6rE074bq84bqsJCnhuqxM4bugw5nhu5zhuqwlUsOZ4buc4bqse+G6vuG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsw5lY4bqsVSlN4bqsw5rhur7huqzhurzDmeG7nOG6rCXhu5zhu5Thuqzhu5zhu6Lhu5jDmeG6rCU9LsOdTeG6rFThu5wqw5nhu5rhuqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqLhuqzhurUqJSXhuqxN4bum4bqsVOG7osOZ4buc4bqsw5nhu5rhu5zhu6Lhu5jDmuG6rE3hu5xZ4bui4bqsJT3EqMOZ4bqsTeG7nCrDmeG7muG6rFThu5Al4bqsw6Lhu5zhurzDmkDhu6Lhu6TDmSThuqzDrcOT4bq84buaKsOT4bqsVOG7nOG7ouG6rOG6teG6vF3Dkz3huqzDrcOTe8OTPVQqJMOTw5nhuqzhu5pIQOG6rOG7m8OT4bq8VeG6rMOs4bq8Tj3hu6JO4bqsw5nhu4TDmuG6rELhuqjhuqhC4bqsxIJPVuG7ouG6rEzhu6bDmeG7muG6rOG6pyFN4bqsJeG7nCrhurzhuqx7w53hu6LhuqwlMeG6rCThu6zhuqzhuqotQuG6ruG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tjM9U8OTw5nhuqzhu5vhu6RMTMOTw5nhuqxNLMOZ4bua4bqsVeG6vuG6rMOaViXhuqzDmeG7muG7sOG7ouG6rCThurzhu6Thuqwkw4rDmeG7muG6rE074bq84bqs4bq14bq8XcOTPcOZ4bqsw6wqw5nhu6JN4buc4bqi4bqsw6Lhu4gq4bqsJeG7nDvhuqxN4buc4buAXeG6rE3DisOZ4buc4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqs4bq/4bq+4bqsw63hurzDmeG6rE/hu4LhuqxN4bucWeG7ouG6rD3hu4ol4bqs4buc4bq8XeG6rCU94bukw5nhu5rhuqwkKuG7rCXhuqzDmj/hurzhuqxM4bumw5nhu5rhuqxC4bqo4bqo4bq6LULhuqjhuqrhuqjhuqx74bq+4bqsQOG7nOG7pMOZ4bua4bqsT1bhuqxNO+G6vOG6rOG6vMOZ4buc4bqsTeG7puG6rCXhu5zhu5ThuqwjKl3hu5Al4bqsT1DDmeG7nOG6rCThu6zhuqxA4bucxKjDmeG6rE074bq84bqsT1bhu6LhuqxM4bumw5nhu5rhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsJT3EqMOZ4bqsTeG7nCrDmeG7muG6rFThu5Al4bqi4bqsw63hu6zhu6LhuqxN4bucWeG7ouG6rE/hu4xA4bqsw5pGJeG6rHvhur7huqxV4buiw5nhu5zhuqzhu5zhu6Thu4Al4bqsTTvhurzhuqzhurXhurxdw5M9w5nhuqwl4bucLuG7ssOZ4bua4bqsTy7hu7RN4bqsVOG7nOG7tuG7ouG6rE/hu4gq4bqsTEfDmeG7muG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsQOG7nOG6vOG6rE/hu6LhuqxM4bumw5nhu5rhuqxNO+G6vOG6rOG7m+G7pExMw5PDmeG6ouG6rOG6pSnhurzhuqwlPcOUw5nhuqwkKeG6rFThu5Al4bqs4buc4bu0QOG6rOG7nOG6vuG7ouG6rOG7nMWo4bq84bqsT+G7puG6oOG6rCXhu6Lhu5LDmeG6rHvhu5jhuqxCReG6rCUqV+G7ouG6rE/hurzDmeG7muG6rE5Lw5nhuqxP4buIKuG6rE7hurzDmeG7nOG6rCTDik3hu5zhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rE3hu4gq4bqsJeG7nDvhuqzhu5rhu5zhu6LhuqxM4bq+w5nhuqxN4buc4buk4bqs4bq14bq8XcOTPcOZ4bqi4bqwL0DhurbhurAl4bq8TFXDk+G6rCQlXVXDk8O94bqmw5rhurw94bua4buiw5nDgUJAW+G6rOG6vCol4buk4bqm4bq24bqwJT3hurbhurAlTuG6tuG6sOG7osOa4bua4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw73huqZC4bq6Q+G6puG6rOG6vFUlw73huqbhu5vhu6RMTMOTw5nhuqxN4bum4bqsJeG7nOG7lOG6rE/hu6bDmeG7muG6rHvhurzhu6LhuqwlPcWo4bqsT8OTw5rhuqxV4buA4bui4bqsJCnhuqxPViXhuqxA4bucw4rhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsVeG7rOG7ouG6rE3hu5xZ4bui4bqsVOG7nOG7ouG6rOG6teG6vF3Dkz3DmeG6rOG7mkhA4bqs4buBw5klw5M94bqi4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqZD4bq64bq64bqm4bqsTOG7pD1Ow5M9w73huqbhuqrhuqbhuqzGoOG7olvDk05fTOG7pCrDmU7DveG6piU9KsOT4bqm4bqsJD1Nw73huqbhu5wlJUDDgS8ve8OZw5NbQD3DkyQk4bqiw5nDkyUv4bq94buiVcOTJC/hu50qTFPDk00lL0PhurUvM+G6qi/DouG6qC/hur3EkC894bukTMOT4bqiU0Dhu5rhuqYv4bq24bqwLyVO4bq24bqwLyU94bq24bqwJT3hurbhurAlTuG6tuG7m+G7pExMw5PDmeG6rE3hu6bhuqwl4buc4buU4bqsT+G7psOZ4bua4bqse+G6vOG7ouG6rCU9xajhuqxPw5PDmuG6rFXhu4Dhu6LhuqwkKeG6rE9WJeG6rEDhu5zDiuG6rCU94bukw5nhu5rhuqxV4bus4bui4bqsTeG7nFnhu6LhuqxU4buc4bui4bqs4bq14bq8XcOTPcOZ4bqs4buaSEDhuqzhu4HDmSXDkz3huqLhurAvJU7hurbhurAvJT3hurbhurAvJeG6vExVw5PhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w6xWJeG6rCU94bukw5nhu5rhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rOG7nMSoKuG6rHvhu5jhuqzDmVfhu6LhuqxMxKgl4bqsw5nhu5zhu4ol4bqsTTvhurzhuqxPVuG7ouG6rE3hu5w74bqsJMOMw5nhuqwzVVXhu6LhurzDmXrhuqwzPcOTw5nhurzhuqxV4bq+4bqs4buX4buc4buiVeG7okBA4bqsw63hurzhu5zDmuG6ouG6rMWpw53hu6Lhuqwl4busTeG6rE9W4bqse+G6vuG6rCQp4bqsTcOMw5nhuqxMR8OZ4bua4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rFXhu6zhu6LhuqxN4bucWeG7ouG6oOG6rMOt4bq84bucw5rhuqx7KOG6vOG6rCXhu5zhurzDmuG6rOG7muG7ouG6vOG6rEDhu5zFqMOZ4bua4bqsw5nhu5op4bqg4bqseyjhurzhuqxN4bum4bqsJeG7nOG7lOG6rOG7nFjhuqwlPeG7tOG6rE3hu5zhu6Thuqzhu5vhu6RMTMOTw5nhuqxMw5TDmeG6rOG7nOG6vsOZ4buc4bqsVeG6vMOZ4bua4bqsQOG7nOG7huG7ouG6ouG6rOG6tVbhuqxP4buw4bui4bqsw5nhur5d4bqsJMOV4bqsVeG6vuG6rMOaViXhuqx74buKw5nhuqxP4buS4bqsT+G7rOG7ouG6rHvDneG7ouG6rOG7gcOZJcOTPeG6rCU94bukw5nhu5rhuqwlPcSow5nhuqxN4bucKsOZ4bua4bqsVOG7kCXhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu50p4bqsw5nhu5oqXeG6rOG7nOG7ouG7lMOa4bqsTTvhurzhuqzhurXhurxdw5M9w5nhuqxNLMOZ4bua4bqsTeG7puG6rCXhu5zhu5ThuqxbKuG7iiXhuqxA4bucw4ol4bqsJSjhuqzhu5zhur7DmeG7muG6rCXhu6Lhu5LDmeG6rHvhu5jhuqDhuqzDmVnhu6LhuqzhurXhurwkJeG7ouG6vMOZ4bqs4budTeG7nH3Dk+G7osOZJCXDk+G7ouG7msOTPeG6rCXhu5wu4buyw5nhu5rhuqzDmuG7tuG6rCXhu6ThurzDmeG7muG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqsQOG7nMWow5nhu5rhuqzDmeG7minhuqxP4bus4bui4bqsQOG7nC5Zw5nhu5rhuqxMR8OZ4bua4bqsw5pWJeG6rE8u4buyw5nhu5rhuqxN4bucKl3hu5LDmeG6rCXhu5zhu7DDmeG7muG6rMOa4buiw5nhu5zhuqLhuqzhu4vhu5ou4buy4bui4bqsT8OTw5rhuqxV4buA4bui4bqs4bqmTeG7nOG7iiXhuqwl4bucw5JA4bqm4bqsTeG7nOG7pOG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqsJeG7ouG7ksOZ4bqse+G7mOG6rFXhur7huqwl4bucO+G6rCMqw4zDmeG6rMOs4bq8PVThuqzFqeG6vMOZ4bqs4bq14bukw5rDmsOTVeG6oOG6rE3hu4gq4bqsJeG7nDvhuqxP4buk4buAJeG6rE3hu5whTeG6rHvhu7DhuqxPUE3hu5zhuqzDouG7nOG6vMOaQOG7ouG7pMOZJOG6rMOtw5Phurzhu5oqw5PhuqzDmeG7hMOa4bqsQuG6qOG6qEXhuqx7w53hu6LhuqzhurXhurw9TeG6vOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7o+G7nOG7pMOa4bq8JOG6rMOsKsOTVVXDkz3huqx74bq+4bqs4buBe+G7ok3hurzhuqzhu4lV4buiTeG6rE0sw5nhu5rhuqxV4bq+4bqs4buc4bq84bui4bqsw5os4bui4bqsw5nhu5zGr8OZ4bqsw5nhu5oqXeG6rOG7nOG7ouG7lMOa4bqsTTvhurzhuqzhurXhurxdw5M9w5nhuqLhuqzhu6Phu6Lhu5LDmeG6rE/hu4Dhu6ThuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqzDoj3hu6Thurwl4bui4bq84bqsT+G6vMOZ4bua4bqsJeG7nMOT4buk4bqsTypX4bui4bqsw5o6TeG6rCXhu6LDlCrhuqxP4buk4buAJeG6rOG7muG7ouG7huG7ouG6rHsq4bq84bqsQOG7nMOK4bqsVS7DneG7ouG6rFThu5zhu6LhuqxN4bucUeG6rE3FqMOZ4bqsVMOSw5rhuqzDmlYl4bqsTOG6vsOZ4bqsJOG7pOG6rHvDneG7ouG6rMOsw5MkJOG7ouG6rMSCw4kt4bq44bqu4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqn4bui4buUw5rhuqxd4buQKuG6rE074bq84bqs4bq14bq8XcOTPcOZ4bqi4bqsNMOZ4bqsJT3Dk+G7pOG6rOG7muG7osWo4bqsTTvhurzhuqzhur094bq8w5lNVOG6rOG7m+G7okzDkz1d4bqsTeG7puG6rCXhu5zhu5ThuqxV4bq+w5rhuqwkKl3huqxd4buQKuG6rEDhu5zhu6TDmeG7muG6rE9W4bqsTTvhurzhuqxPVuG7ouG6rEzhu6bDmeG7muG6rFsh4bqs4bq14bq8e+G6vD3hu6LhurzhuqLhuqzDouG7iCrhuqwl4bucO+G6rCXhu5zhurxd4bqsJeG7nOG7kOG6oOG6rOG6v+G6vMOa4buiJeG6rDNVJeG7osOZJeG7pEDhuqDhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqxN4bum4bqsJCnhuqwkw4rDmeG7muG6rCXhu4Dhu6ThuqzDmeG7nC7huqwl4bui4buSw5nhuqx74buY4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqs4buX4bucw4pA4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2xanDneG7ouG6rEDhu5zhu6TDmeG7muG6rE9W4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsJeG7rCXhuqxNO+G6vOG6rMOs4bq8PeG7ouG7pOG6rMOq4bukw5rDk3rhuqx74bq+4bqsw6zhu6I94bukJFXhurx74bqsaVXhu6Qkw5PhuqDhuqzhurXhurxdw5M9w5nhuqwkw5XhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqxN4bum4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqsJCnhuqxVKeG6vOG6rE3hu5zGr8OZ4bqsJT3DlMOZ4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqwl4bui4buSw5nhuqxP4buA4buk4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqnVuG6rOG6vMOZ4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqsTTvhurzhuqxNSEDhuqwlPSrDmeG7muG6rHvhu5jhuqzDrOG6vD0l4buiw5nhuqzhuqXDk8Oa4buiTeG7nMOTVeG7oiThuqwt4bqs4bql4bq8w5nhu6LDk1XhuqzFqeG6vMOZ4bqs4bq1Kl0lw5PDmeG6rE0sw5nhu5rhuqxV4bq+4bqsw5pWJeG6rE/hu6Lhu5TDmuG6rF3hu5Aq4bqsTTvhurzhuqzhurXhurxdw5M9w5nhuqLhuqzhur/hurzhu6LhuqxN4buIKuG6rCXhu5w74bqsw5nhur5d4bqsT+G7kirhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqxN4bucWeG7ouG6rCXhu6wl4bqsw5nhu5wu4bqsQOG7nOG7pMOZ4bua4bqsT1bhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqse+G6vuG7ouG6rMOZ4buEw5rhuqwlPS7DnU3huqx74bq+4bqs4bucxq/huqwl4bucLuG7ssOZ4bua4bqs4buaSEDhuqxU4buc4bum4bqsVOG7nOG7hMOZ4bqsJT0uw51N4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqwl4bui4buSw5nhuqxP4buA4buk4bqsTeG7puG6rCXhu6xN4bqsT1bhuqwl4busJeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6p+G7ouG7lMOa4bqsw5rhu4DDmeG7nOG6rE074bq84bqs4buBw5klw5M94bqi4bqsxrDhurxVJcOTPeG6rOG7neG6vMOaKsOTVeG6rHvhur7huqxNKSrhuqxN4buIKuG6rCXhu5w74bqsTTvhurzhuqzhurXhurxdw5M9w5nhuqDhuqzDrSpN4bui4buk4bqg4bqsT+G6vMOZ4bua4bqsJeG7gOG7pOG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rE1IQOG6rCU9KsOZ4bua4bqse+G7mOG6rOG7nOG6vF3huqzDmeG7nOG7iiXhuqxN4bucw4wq4bqsw6Mq4bqsTi7DneG7ouG6rCQp4bqsTkvDmeG6rE5GJeG6rE074bq84bqs4bq/w63FqeG6rGjhu6Qkw5PhuqzDrOG7pCo94buiw5nhu5zhu6ThuqLhuqzhuqfDjF3huqxNLMOZ4bua4bqsVeG6vuG6rEwhTeG6rCUu4buyw5nhu5rhuqxP4buC4bqsVeG6vsOa4bqsw5nhu4bDmeG6rFXFqMOZ4bua4bqsTeG7iCrhuqwl4bucO+G6rOG7nOG6vF3huqzDmeG7nOG7iiXhuqwl4buc4buQ4bqs4bua4buiw53hu6LhuqzDreG7ouG7pMOZw5NV4bqsw6zDkyQk4bui4bqi4bqs4buL4bucPsOZ4bua4bqsQOG7nOG6vOG6rE3hurzDmeG6rCXhu5zhu6Lhu5hA4bqsTOG7iiXhuqzDmeG7muG7suG6oOG6rOG7nOG7ouG7mCrhuqwjKuG7huG6rE074bq84bqs4bucxq/huqDhuqwl4buiw5nhu5zhuqwl4buc4buIw5nhuqxN4buc4bui4buQw5nhuqxP4buKKuG6rCMqXeG7kCXhuqxV4bui4buYJeG6rHvhur7huqzDmeG7nD7DmeG7muG6rCXhu6Lhu5LDmeG6rHvhu5jhuqxA4bucxajDmeG7muG6rMOZ4buaKeG6rMOZ4buEw5nhu5rhuqzDmVfhuqzDmeG7nC7huqzDouG6vMOaTOG7ouG6vCQk4buk4bqsTeG7puG6rCXhu5zhu5ThuqxPIcOZ4bua4bqsez7DmeG7muG6rCU9LsOdTeG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqwl4buKw5nhuqxN4buww5nhu5rhuqzDmuG7gMOZ4buc4bqsw5nhu5zhu4ol4bqsJeG7nOG7kOG6rOG7muG7osOd4bui4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2aCpV4bui4buk4bqsw6LDkyThurw94bqse+G6vuG6rGjhurx74buiw5M94bqsWuG6vMOZw5MlJeG7ouG6oOG6rOG7nOG6vOG7ouG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rHvhu6LDlMOZ4bqsVOG7nMOKTeG6rE074bq84bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqwl4bucO+G6oOG6rE0sw5nhu5rhuqxV4bq+4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqzDmeG7nMOMw5nhuqwl4bus4bqsJeG7gOG7pOG6rD3hurzhuqwkKeG6rHs+w5nhu5rhuqxN4bucRk3huqxN4buc4buk4bqs4buBw5klw5M94bqi4bqs4buL4buaLuG7suG7ouG6rE/hu4gq4bqsJeG7osOUw5nhuqxN4bum4bqsT+G7sOG7ouG6rEzhur7DmeG6rCXhurxd4bqsTOG7ouG7kCXhuqxNw4pN4buc4bqsTeG7nEjDmeG6rEzhu6bDmeG7muG6rOG7nOG7ouG7mCrhuqwjKuG7huG6rCU94bukw5nhu5rhuqxU4buc4bui4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsVOG7ouG6vOG6rFXhur7huqzDmlYl4bqsTeG7iCrhuqwl4bucO+G6rCU94buO4bqsw5rhu4Lhu6LhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqzhu5rhu6Lhur7huqLhuqxa4bq8w5nDkyUl4bui4bqs4buc4bui4buQw5rhuqxU4buc4bui4bqsTeG7nFnhu6Lhuqwl4buu4bui4bqsTj/huqxP4bq8w5nhu5rhuqzhu7bhuqwlKlfhu6LhuqxDReG6ouG6sC9A4bq24bqwJeG6vExVw5PhuqwkJV1Vw5PDveG6psOa4bq8PeG7muG7osOZw4FCQFvhuqzhurwqJeG7pOG6puG6tuG6sCU94bq24bqwJU7hurbhurDhu6LDmuG7muG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcO94bqmQsSQ4bqq4bqm4bqs4bq8VSXDveG6puG6v+G6vsOZ4bua4bqsJeG7nDvhuqxNO+G6vOG6rOG7gcOZJcOTPeG6rE3hu5xZ4bui4bqsPeG7iiXhuqx7PsOZ4bua4bqsJSjhuqxP4buIKuG6rMOaP+G6vOG6ouG6puG6rH3hu6JOJeG7nMO94bqmQ+G6uuG6uuG6puG6rEzhu6Q9TsOTPcO94bqm4bqq4bqm4bqsxqDhu6Jbw5NOX0zhu6Qqw5lOw73huqYlPSrDk+G6puG6rCQ9TcO94bqm4bucJSVAw4EvL3vDmcOTW0A9w5MkJOG6osOZw5MlL+G6veG7olXDkyQv4budKkxTw5NNJS9D4bq1LzPhuqovw6Lhuqgv4bq9xJAvVSrhuqJTQOG7muG6pi/hurbhurAvJU7hurbhurAvJT3hurbhurAlPeG6tuG6sCVO4bq24bq/4bq+w5nhu5rhuqwl4bucO+G6rE074bq84bqs4buBw5klw5M94bqsTeG7nFnhu6Lhuqw94buKJeG6rHs+w5nhu5rhuqwlKOG6rE/hu4gq4bqsw5o/4bq84bqi4bqwLyVO4bq24bqwLyU94bq24bqwLyXhurxMVcOT4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7meG6rEzDlMOZ4bqsTcOKw5nhu5zhuqxA4buc4buG4bui4bqg4bqs4bucxKgq4bqse+G7mOG6rMOs4bq84buiTeG7pMOZ4bqsJeG7nC7hu7LDmeG7muG6rE3hu5zhu6Lhu5DDmeG6rCXhu5xGw5nhu5rhuqxO4buW4bqsTuG6vsOZ4bua4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rE3Dik3huqxA4buc4bq84bqsJT3hurzDmeG7nOG6rE3hu5zhu4pA4bqsJeG6vF3huqxP4buw4bui4bqse+G6vuG6rE/hu6LhuqxM4bumw5nhu5rhuqxMw4rDmuG6rEzhu6LDlMOZ4bqi4bqs4buj4bui4buSw5nhuqx74buY4bqsxrDDkyRVw5Nd4bqs4budw5nDk+G7olNOw5M94bqsTSzDmeG7muG6rFXhur7huqzDmlYl4bqsw5nhu5rhu7Dhu6Lhuqwk4bq84buk4bqsVcOdw5nhuqzDmeG7nOG7suG6rFThu5zhu4bhuqzDmeG7hMOZ4bua4bqsT8OKw5nhu5zhuqzhu5xZ4bui4bqs4bu24bqsJSpd4buQw5nhuqzhu5rhu6I+4bq84bqse+G6vuG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqsJeG7ouG7ksOZ4bqsT+G7gOG7pOG6rE/hu5ThuqwlKsOZ4bua4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqxPLuG7ssOZ4bua4bqsTeG7nCpd4buSw5nhuqxOxq/DmeG6rE1Y4bqi4bqsaeG7nOG7huG6rMOZ4buEw5nhu5rhuqxbPOG6rFUi4bqsTOG7psOZ4bua4bqsTeG7nOG7kCXhuqxNO+G6vOG6rMOZ4bua4buw4bui4bqsJOG6vOG7pOG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rOG6v+G6vuG6rMOt4bq8w5nhuqxNLMOZ4bua4bqsT+G6vMOZ4bua4bqsJeG7ouG7kMOZ4bqsTFbhuqzDmeG7nOG6vMOZ4buc4bqsTeG7nOG7psOZ4bua4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buZ4bqsJSpd4buQw5nhuqwlPcOUw5nhuqDhuqwl4bui4buSw5nhuqxP4buA4buk4bqs4bql4buiw5Phu5rhu6ThuqzDrOG7olXhu6Il4buk4bqsVeG6vuG6rMOaViXhuqxNWOG6rMOaw4pd4bqs4bua4buc4bui4bqsTOG6vsOZ4bqsJeG7nClN4bqsJCnhuqLhuqwzw5nhu5zhuqxP4buC4bqs4bua4buc4bui4bqsTy7hu7RN4bqsQkLhuqxM4bq+w5nhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsw5o/4bq84bqs4bua4bui4buG4bui4bqsT+G7iCrhuqwl4buiw5TDmeG6rCXhu5zhu6LhuqxP4buKKuG6rCXhu4Dhu6Lhuqzhu53Dkz3hu6LDk+G6rDPhuqxN4buc4buk4bqs4buBw5klw5M94bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w6xWJeG6rCU94bukw5nhu5rhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rC4q4bqsT+G7ouG7lMOa4bqsVcOdw5nhuqzDmeG7nOG7iiXhuqxNO+G6vOG6rOG7gcOZJcOTPeG6rFXhur7huqxU4buc4buG4bqsw5nhu4TDmeG7muG6rCQ84bqsTjrDmeG7muG6rE3hu5zhu6Lhu5DDmeG6rCXhu5wqxKgl4bqsTTvhurzhuqzhur/DrcWp4bqsaOG7pCTDk+G6rMOs4bukKj3hu6LDmeG7nOG7pOG6ouG6rOG7i+G7nOG6vuG6rE3hu4jDmuG6rCMqw4zDmeG6rETDieG6rCUqV+G7ouG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rOG6teG7ruG6rOG6p+G6vuG7pOG6rOG7i+G7nOG6vOG6rE3hu6bhuqwl4buc4buU4bqsJeG7nOG6vF3huqxPV+G7ouG6rFXhu6LDmeG7nOG6rOG7nOG7pOG7gCXhuqzhu5rhu6I+4bq84bqsTOG6vOG6rCRZ4bqsT+G7ruG6rEQtQy3huqotQuG6oOG6rEQtQi1DLeG6quG6rHvhur7huqxELUMtQ+G6oOG6rMOa4bq+4bqs4buc4bui4buYKuG6rCMq4buG4bqsJeG7nOG7ouG6rE/hu4oq4bqsTTvhurzhuqzhu4HDmSXDkz3huqxU4buc4buww5nhu5rhuqzhu5zhu5Lhuqzhu5rhu6Lhu4bDmuG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6p+G7ouG7lMOa4bqsXeG7kCrhuqxNO+G6vOG6rOG7gcOZJcOTPeG6ouG6rMOtKk3hu6Lhu6ThuqxN4bum4bqsJeG7nOG7lOG6rE3hu5xZ4bui4bqsJeG7nOG7iiXhuqwl4bucLuG7ssOZ4bua4bqg4bqsTeG7puG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsTSbhuqx74bq+4buk4bqsTOG7psOZ4bua4bqs4bucOiXhuqzhu5zhu6RITeG6rEDhu5zDiuG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rE4hJeG6rFThu5zhu6TDiiXhuqDhuqwl4buA4buk4bqsPeG6vOG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsIyrhu4bhuqxA4buc4buAJeG6rE/hu5LDmeG6rE3hu5zhu6ThuqxP4bus4bui4bqsQOG7nC5Zw5nhu5rhuqLhuqzDouG7iCrhuqwl4bucO+G6rCXhu5zhurxd4bqsJeG7nOG7kOG6oOG6rMOs4bq8PU3hu6ThuqzDrOG6vCXDkz3hurx6euG7ouG6oOG6rCXhu5zEqMOa4bqsTeG7nOG7nuG6rE3FqMOZ4bqsw5pGTeG6rFVY4bui4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqs4bucWcOZ4bqsJOG7pOG6rHvDneG7ouG6rE0pKuG6rE3hu4gq4bqsJeG7nDvhuqxNO+G6vOG6rOG6teG6vF3Dkz3DmeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7i+G7kCrhuqzhuqXhu6LDk+G7muG7pOG6rMOs4buiVeG7oiXhu6ThuqxU4buc4buww5nhu5rhuqxP4buAJeG6rEDhu5zhu6TDmeG7muG6rE9W4bqsTeG6vOG7pOG6oOG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsTTvhurzhuqzhu4HDmSXDkz3huqxN4bum4bqsJeG7nOG7lOG6rD1Z4bui4bqse+G6vuG7pOG6rE3hu4bDmeG7nOG6rEzhu5DhuqwlRk3huqLhuqzhu53hurzDmirDk1Xhuqzhuq0l4buk4bqm4buk4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsTcWow5nhuqxV4bq+4bqsJeG7ouG7ksOZ4bqsT+G7gOG7pOG6rE/DisOZ4bua4bqsJOG7tOG6rMOZ4bucLuG6rFThu5zhu6LhuqzhurzDmeG7nOG6rE/DiuG6rE3hu5zhu6ThuqzhurXhurw9TeG6vOG6rHvDneG7ouG6rCQp4bqs4bucWOG6rCU94bu04bqsTTvhurzhuqzhu6nhurx74bui4bqse+G6vuG6rMOsw5MkJOG7ouG6oOG6rE3FqMOZ4bqsJeG6vuG7ouG6rMOZ4buEw5nhu5rhuqwlPeG7juG6rMOs4bq8PeG7ouG7pOG6rOG6teG6vFXhu6Qlw5NVVeG7ouG6rCXhu5wu4buyw5nhu5rhuqxM4buo4bqsVeG7uOG6rE1Z4bqs4bucVuG7ouG6rMOZ4buc4bui4buSKuG6rOG7nFnDmeG6rOG7muG7nOG7ouG6rEzhur7DmeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsWpUOG6rCU94bue4bqs4bucxKgq4bqse+G7mOG6rE3DisOZ4buc4bqsQOG7nOG7huG7ouG6rE0sw5nhu5rhuqxV4bq+4bqsw5pWJeG6rE/hu6Lhu5TDmuG6rF3hu5Aq4bqsTTvhurzhuqzhu4HDmSXDkz3huqLhuqxp4buc4bui4bqsw6zhurzhu6JN4bukw5nhuqxb4buww5nhu5rhuqxVw5TDmeG6rCXhu4rDmeG6rE3hu7DDmeG7muG6oOG6rE9Hw5nhu5rhuqwk4bq8KuG6rFUuw5nhu5rhuqzhurzDmeG7nOG6rFXhur7huqxU4buc4buk4buGw5nhu5rhuqwlPeG7rMOZ4bua4bqsPeG7iiXhuqxVw53DmeG6ouG6rOG6p+G7rOG7ouG6rEDhu5wuWcOZ4bua4bqsTeG7puG6rCXhu5zhu5ThuqwlxKjDmeG6rE46w5nhu5rhuqxP4bui4buUw5rhuqxd4buQKuG6rMOZ4bq+XeG6rE/hu5ThuqxA4buc4buGw5nhuqxN4buww5nhu5rhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu4vhu5w+w5nhu5rhuqwl4buc4buww5nhu5rhuqwl4buiw5nhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqxN4buc4bui4buSKuG6rHvhu5LhuqwlLlnDmeG7muG6rFXhurzhu6LhuqxNO+G6vOG6rOG6v8OtxanhuqzDrOG7pCo94buiw5nhu5zhu6ThuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsJeG7nOG7suG7ouG6rOG7muG7ouG6vMOZ4bqs4bua4buIw5nhuqxPw4xd4bqsTeG7puG6rCXhu5zhu5Thuqzhu5rDjF3huqw94bq84bqsJcOMw5rhuqxVIuG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rCXhu6wl4bqsTeG7nOG7pOG6rE3Dik3huqzhu5zGr03huqwlPcWo4bqi4bqs4buj4bucw5Phu6ThuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqwl4buy4bqsTMOK4buk4bqsTTvhurzhuqzhu6PDjF3huqzhurXhurzDmeG6rOG7i+G7nOG6vOG6rHvhur7huqzhu4El4bq8VV3huqDhuqxN4bum4bqsJeG7nOG7lOG6rOG6puG7i+G7mi7hu7Lhu6LhuqxPSE3huqxM4bui4buYJeG6puG6rCTDleG6rOG7muG7ouG6vOG6rMOZ4bucxKhA4bqsJMOMw5nhuqzhurXDkz3DmeG6vEzDkyrhuqxU4buc4bui4bqsw5o/4bq84bqsTOG7psOZ4bua4bqsVOG7kCXhuqwl4bucJk3huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu4vhu5w+w5nhu5rhuqxNKlZN4bqsT+G7iirhuqxN4bum4bqsJeG7nOG7lOG6rCMqXeG7kCXhuqxPUMOZ4buc4bqsJeG7nEbDmeG7muG6oOG6rCXhu5wq4bq84bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w6IqVk3huqxN4buc4bui4buQw5nhuqx74buS4bqsTeG7nOG7ouG7kMOZ4bqsJeG7nCrEqCXhuqzhu5rhu6I+4bq84bqsw6zhu6QqPeG7osOZ4buc4buk4bqse+G6vuG6rMWp4bq8w5nhuqzDquG6vOG6vFXhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurYzPVPDk8OZ4bqs4bub4bukTEzDk8OZ4bqsT+G7rOG7ouG6rE/hu4gq4bqse8Od4bui4bqsaOG6vHvhu6LDkz3huqxa4bq8w5nDkyUl4bui4bqi4bqsw6Lhu4gq4bqsJeG7nDvhuqzhu5rhu6Lhur7huqxOSMOZ4bqg4bqsVOG7nOG7sMOZ4bqsw5nhu5rhu6ThurzDmeG6rE074bq84bqs4buBw5klw5M94bqsTeG7puG6rCXhu5zhu5Thuqwkw5XhuqxU4bui4buSw5rhuqxN4buc4buQ4bqsTeG7nCpdw5TDmeG6rOG7muG7ouG6vOG6rE3hu5zhu4Bd4bqsTcOKw5nhu5zhuqwk4bus4bqsw5pWJeG6rCXhu4Dhu6LhuqzhurUqw5lOw5MkVeG7ouG7muG6vOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsOi4bq8w5pM4bui4bq8JCThu6Thuqx74bq+4bqsxanhurzDmeG6rOG6teG7pMOaw5rDk1XhuqDhuqzhu5zhurzhu6Lhuqwl4bui4buSw5nhuqx74buY4bqsJT0qw5nhu5rhuqwlw4zDmuG6oOG6rOG7nCHhurzhuqzhu5zhu4zDmeG6rCTDleG6rCXhu4Dhu6Thuqw94bq84bqsTSpWTeG6rE3hu5zhu4DDmuG6rCU9w4rDmeG6rE4+4bqsTlbhu6LhuqzDmeG7nOG7iiXhuqDhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rEDhu5zhurzhuqx74bq+4buk4bqsTOG7psOZ4bua4bqsIypd4buQJeG6rFXhu6Lhu5gl4bqsw5nhu5zhu4ol4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqlw5PDmuG7ok3hu5zDk1Xhu6Ik4bqsT+G7rOG7ouG6rE/hu4gq4bqse8Od4bui4bqsw6zhu6JV4buiJeG7pOG6ouG6rOG7i+G7nOG7ouG7mMOa4bqsezrhuqxNO+G6vOG6rOG7nMSoKuG6rHvhu5jhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqwzPeG7msOTw5kl4buiw5nhurzhuqxV4bq+4bqsQOG7nOG7huG7ouG6rHvhu7Dhuqzhu5zhu6Lhu5gq4bqs4buc4bum4bq84bqsVOG7nOG7huG6rMOZ4buEw5nhu5rhuqzhu5rhu5zhu6LhuqxM4bq+w5nhuqwl4bq+4bui4bqsJeG7oMOZ4buc4bqsTTvhurzhuqxN4bucw4zDmeG6rCQmJeG6rE/hu67DmeG7muG6rOG7nC5Zw5nhu5rhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhuqdWw5nhu5rhuqxVKU3huqwl4buc4bui4bqsT+G7iirhuqx74bq+4bqsJT0qXeG7ksOZ4bqsJeG7nOG7rMOZ4bua4bqsVVBN4buc4bqsJDzhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhur/hurzhu6LhuqxPVuG7ouG6rEzhu6bDmeG7muG6rE/hu5Iq4bqsJeG7nOG7ouG6rE/hu4oq4bqse+G7oOG6rE0m4bqs4buEw5nhuqxM4bq84bqsJOG6vCrhuqxU4buc4bui4bqsT+G7pOG7gCXhuqzhu5zhurzhu6LhuqxO4bq8w5nhu5zhuqzhu5zhu6Lhu5gq4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rMOZLsOdTeG6rHvhur7huqxP4bum4bqsJMOV4bqsVeG6vuG6rE9Ww5nhu5rhuqxVKU3huqxVw53DmeG6rMOZ4buc4buKJeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7i+G7kCrhuqxN4buc4bui4buQw5nhuqwl4bucRsOZ4bua4bqg4bqs4bq14bq8XcOTPcOZ4bqsJMOV4bqsTeG7puG6rE3hu5whTeG6rHvhu7DhuqxPUE3hu5zhuqxN4bucw4wq4bqsw6Mq4bqsT+G7iCrhuqwl4buiw5TDmeG6rCU94bukw5nhu5rhuqzhurrhuqzDmeG7hMOa4bqsIyrhurzhuqzEgiXhu5wh4bqsw5nhu4TDmuG6rCU94bukw5nhu5rhuqxVUE3hu5zhuqwkPOG6ruG6oOG6rE3hu5zhu4rDmuG6rE4hJeG6rE3hu5wqWOG7ouG6rCXhu5zhu4ol4bqsTOG7gOG7ouG6rFThu5ThuqwlKOG6rFThu5zhu6Lhuqzhu5zhu4DhuqzFqeG6vFXDk8OZTeG7ouG6vOG6rMOZ4buEw5rhuqxC4bqo4bqo4bqq4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buBw5klw5M94bqsTeG7nC7hurzhuqzhu5rhu6Lhur7DmeG7nOG6rE8u4bu0TeG6rE3hu5whTeG6rHvhu7DhuqxPUE3hu5zhuqxN4bucw4wq4bqsw6Mq4bqsVOG7lOG6rCUo4bqsw5nhu4TDmuG6rOG6quG6ukXEkOG6rHvhur7huqzDmeG7kCrhuqxN4buc4bui4bq84bqsJeG6vF3huqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqzDrOG7olXhurzDmeG6oOG6rOG6v8OtxanhuqzDrOG7pCo94buiw5nhu5zhu6ThuqzDmirhu6zDmeG6rE3hu6bhuqzhu54l4bqsw5nhu5zhu4ol4bqsw5pWJeG6rE7hurzDmeG7nOG6rOG7nOG7ouG7mCrhuqzhu7bhuqxPScOZ4bua4bqsTeG7ikDhuqxN4bucw4wq4bqsVTpN4bqsw5nhu5xHw5rhuqxN4buc4buKw5rhuqxOISXhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rMOZ4buEw5rhuqwl4bucw4rDmeG7muG6rFThu5zDiiXhuqxU4buc4bq84buk4bqsVMOS4buk4bqsTuG6vuG7ouG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqsJeG7nMSoQOG6rFQx4bqse+G6vuG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsVOG7nOG7pOG7hsOZ4bqsT+G7iCrhuqwlLuG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqsJT3hu4TDmuG6rCU94bui4buYKuG6rMOTKj3hu6ThuqxNO+G6vOG6rE9W4bui4bqsTOG7psOZ4bua4bqsw4rhu6Thuqwkxq9N4bqsW+G6vMOZ4buc4bqsT8OTw5nhuqLhurAvQOG6tuG6sCXhurxMVcOT4bqsJCVdVcOTw73huqbDmuG6vD3hu5rhu6LDmcOBQkBb4bqs4bq8KiXhu6ThuqbhurbhurAlPeG6tuG6sCVO4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6pkPhuqpC4bqm4bqs4bq8VSXDveG6puG7i+G7kCrhuqxN4buc4bui4buQw5nhuqwl4bucRsOZ4bua4bqg4bqsw6zhu6QqPeG7osOZ4buc4buk4bqsJMOV4bqsJT3hu7bhuqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqzDmlYl4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsw5nhu5zhur7huqxN4buIw5rhuqwjKsOMw5nhuqzhu5zhu6Lhu5DDmuG6rOG7nOG7pOG7ouG6rE/hu6Thu4Al4bqsTeG7nCFN4bqse+G7sOG6rE9QTeG7nOG6rE3hu5zDjCrhuqzDoyrhuqx7w53hu6Lhuqzhu5zhurzhu6LhuqxPVuG7ouG6rFThu5zDik3huqzDmeG7nOG6vCrhuqLhuqbhuqx94buiTiXhu5zDveG6pkPhurrhurrhuqbhuqxM4bukPU7Dkz3DveG6puG6quG6puG6rMag4buiW8OTTl9M4bukKsOZTsO94bqmJT0qw5PhuqbhuqwkPU3DveG6puG7nCUlQMOBLy97w5nDk1tAPcOTJCThuqLDmcOTJS/hur3hu6JVw5MkL+G7nSpMU8OTTSUvQ+G6tS8z4bqqL8Oi4bqoL+G6vcSQL8Oa4bukKuG6olNA4bua4bqmL+G6tuG6sC8lTuG6tuG6sC8lPeG6tuG6sCU94bq24bqwJU7hurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buL4buQKuG6rE3hu5zhu6Lhu5DDmeG6rCXhu5xGw5nhu5rhuqDhuqzDrOG7pCo94buiw5nhu5zhu6Thuqwkw5XhuqwlPeG7tuG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rMOaViXhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqzDmeG7nOG6vuG6rE3hu4jDmuG6rCMqw4zDmeG6rOG7nOG7ouG7kMOa4bqs4buc4buk4bui4bqsT+G7pOG7gCXhuqxN4bucIU3huqx74buw4bqsT1BN4buc4bqsTeG7nMOMKuG6rMOjKuG6rHvDneG7ouG6rOG7nOG6vOG7ouG6rE9W4bui4bqsVOG7nMOKTeG6rMOZ4buc4bq8KuG6ouG6sC9A4bq24bqwLyVO4bq24bqwLyU94bq24bqwLyXhurxMVcOT4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsOsViXhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqzDmjpN4bqsJeG7osOUKuG6rE074bq84bqsw6zhu6QqPeG7osOZ4buc4buk4bqsVeG6vuG6rOG7muG7ouG6vsOZ4buc4bqsTeG7nOG7ouG7kMOZ4bqsJeG7nEbDmeG7muG6rCU9LsOdTeG6rMWp4bq8w5nhuqzDquG6vOG6vFXhuqDhuqxP4buuw5nhu5rhuqzDmeG7muG7nOG7ouG7mEDhuqxNLOG6rCXhu4Dhu6LhuqzhurXhurw9TeG6vOG6ouG6rOG6v+G6vOG7ouG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rCUow5nhu5rhuqxV4bq+w5rhuqx74bui4buYTeG6rHvDneG7ouG6rMOZ4buc4bq8KuG6rCU94bukw5nhu5rhuqxM4bq84bqsw5nhu4TDmuG6rMSC4bqq4bq64bq6w4ktQuG6qOG6qOG6qOG6ruG6rFThu5zhu6LhuqzDrOG7pCo94buiw5nhu5zhu6ThuqxV4bq+4bqsJT3hu7ThuqxVIuG6rE3FqMOZ4bqsTeG7nOG7ouG7kMOZ4bqsJeG7nCrEqCXhuqzhu5rhu6LhurzhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6Lhuqzhur/hur7huqzDreG6vMOZ4bqsVeG6vuG6rOG6v8OtxanhuqwlPS7hu7bDmeG7muG6ouG6rOG7nSnhuqxU4buQJeG6rOG7nOG7tEDhuqzhu5rhu6I+4bq84bqs4buc4bq84bui4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqs4bua4buiJkDhuqzhurXhurw9TeG6vOG6rE/hu6Thu4Al4bqs4buc4bq84bui4bqsTeG7nCFN4bqse+G7sOG6rE9QTeG7nOG6rMOt4bui4bua4bq84bqsVeG7osOUw5nhuqwl4bui4buQQOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsWpw53hu6Lhuqzhu5vhu6RMTMOTw5nhuqxNO+G6vOG6rOG6teG6vF3Dkz3DmeG6rHvhur7huqzhu53DmcOT4buiU07Dkz3huqxNO+G6vOG6rOG7gcOZJcOTPeG6oOG6rCU9xKjDmeG6rE3hu5wqw5nhu5rhuqxU4buQJeG6rFXhur7huqxOUEDhuqxP4buU4bqs4bucxq/huqwlPeG7tuG6rFXhu4Dhu6LhuqzhurXDkz3DmeG6vEzDkyrhuqDhuqwkw4zDmeG6rE074bq84bqsT1bhu6LhuqxM4bumw5nhu5rhuqxNLOG6ouG6rMOi4buG4bqs4buc4bq84bui4bqsTFDhuqxPSl3huqxU4buc4buo4bui4bqs4bubw5PhurxV4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rMOaP+G6vOG6rOG7nMOo4bqsJT0uw51N4bqsT+G7lOG6rMOZ4bucLuG7ssOZ4bua4bqsTeG7nFjhuqxN4buc4buk4bqs4buc4bq84bui4bqsw5nhu5rhu7Dhu6Lhuqwk4bq84buk4bqsw5rDneG7ouG6oOG6rGnhurxU4bq84bqse+G6vuG6rMOiPeG7oiQl4bui4bq8w5nhu6Thuqzhu5vhu6TDmeG6vFVO4buk4bqi4bqs4buj4buc4bq+w5nhu5zhuqxN4buww5nhu5rhuqxNO+G6vOG6rMOaViXhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqs4buc4bq84bui4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsJMOV4bqsVeG6vuG6rE3DjCrhuqwlPeG7huG6rFXhu7Lhu6LhuqxO4bq+w5nhu5zhuqxN4buc4buk4bqsTeG7nDvhuqwlUE3hu5zhuqzhur1V4bukPcOTw5kl4buiw5nhu6Thuqzhu5fDkz3Dk3rhuqx74bq+4bqsT1bhu6LhuqxM4bumw5nhu5rhuqLhurAvQOG6tuG6sCXhurxMVcOT4bqsJCVdVcOTw73huqbDmuG6vD3hu5rhu6LDmcOBQkBb4bqs4bq8KiXhu6ThuqbhurbhurAlPeG6tuG6sCVO4bq2w6Lhu5wqw5nhu5rhuqxU4buQJeG6rMOi4buc4bq8w5pA4bui4bukw5kk4bqsw63Dk+G6vOG7mirDk+G6sC8lTuG6tuG6sC8lPeG6tuG6sCU94bq24bqwJU7hurZC4bqo4bucRMSQ4bqsJeG7nCHhuqxM4buGXeG6oOG6rMOZ4bua4bq+XeG6rEJCL8SQ4bqsJeG7gOG7ouG6rOG6tcOTPcOZ4bq8TMOTKuG6rMSC4bqq4bucRMSQ4bqsw5nhu5rhur5d4bqsQkMvxJDhuqzhur/hur7huqzhu4tW4bui4bqu4bqs4buB4buL4buj4bqt4bub4bqsLeG6rOG6tTPhu6vhuq3hu5vhu4vhurAvJU7hurbhurAvJT3hurbhurAvJeG6vExVw5PhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buj4bucJl3huqwzw5nhurAvQOG6tg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Rolling Stones tái chinh phục bảng xếp hạng

Rolling Stones tái chinh phục bảng xếp hạng
2010-05-21 10:26:43

(TTO) - Nhóm nhạc huyền thoại xứ sương mù Rolling Stones đang thằng tiến tới ngôi vị số một bảng xếp hạng album tại Anh kể từ năm 1994 với đĩa tái phát hành Exile on Main Street.

10 bàn thắng đẹp nhất tuần qua

10 bàn thắng đẹp nhất tuần qua
2010-05-21 06:20:49

(VnExpress) - Sút phạt trực tiếp là kiểu ghi bàn quen thuộc nhất trong danh sách 10 bàn thắng tiêu biểu, nhờ các pha dứt điểm của Inca, Eliseu và Drogba.

HLV Bayern kể công dìu dắt Mourinho

HLV Bayern kể công dìu dắt Mourinho
2010-05-21 06:20:31

(VnExpress) - Van Gaal tiếp tục tung đòn tâm lý chiến nhắm vào người học trò thuở trước nay là đối thủ của ông trong trận chung kết Champions League tối 22/5.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết