Cập nhật:  GMT+7
xNÀAỆỒẴỰỰúỹƯoOỬỒFỹy9ỈA%ỮẸỬAỆNYAỬỪỲUỔMAỄẺỮAỬỲAỂỸAÂỔANẦAỬẺỔMAỐ,AỬNỮẼỬAỐNẴOAỬNÂỆAƯNÂỬAỬỪOJỔAỐNỮAỂỮAỒỌỆNAỒOÌỔA=WỔMA6BỆAấỲÚỔMAấƠẴx/NÀyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯấFẴỂỹyó6ẹ8ANỮ*ĨỔAấỲÚỔMAấƠẴA=ỶẴAỆƠA=ẪỔAỀẬỔAỬỪÒỔNAó6ẹ8AỬỎỔNựAnỦAđỊANỖẦỆNA=ẤA9ẺỮAỬỲA=ỈAỀÂỖAỆÂỖAỄỈA%ỮẸỬAỆNYAỬỪỲUỔMAỄẺỮAỬỲAỂỸAÂỔANẦAỬẺỔMAỐ,AỬNỮẼỬAỔNCỘAỐNẴOAỬNÂỆAƯNÂỬAỬỪOJỔAỐNỮAỂỮAỒỌỆNAỒOÌỔA=WỔMA6BỆAấỲÚỔMAấƠẴAvoNÂỆAoẤAkỮQỔMựAỬNÂỆA7NÌỔNAớÌỔNựAỄRỔMA7ỖAeỮỘựAỄRỔMA6ỪẴOựAỄèỖAnẴAéWựAỆÂỔNAỄQỔMAỄOĨỔAMOƠAấỲÚỔMAeOỔNA=ẤANQAoÉỔA9RwửAoSỔMAỘỴỆAỄẺỮAỬỲAỂỸAÂỔAỒẤAẠĂÁAỬỎAỄQỔMựAỔMỮQỔA=PỔAỬỶAỔMÉỔAỰÂỆNAoỪỮỔMAỲUỔMANTAỬỪỤA=ẤAỔMỮQỔAỐNÂỆửAoNÙOAMOẴỔAỬNỸỆANOĨỔAỬỶAỔẪỘAẠÁẠÀA–AẠÁẠĂửx/ƯyxỬẴỀỒFAỰỬ*ỒFúỹỘẴỪMOỔứẠƯ%AẴỮỬỖỹyxỬỪyxỬỂyxOỘMAỰỪỆúỹ//ỆửỀẴỖỨỮẴỔMỬỪOử=Ổ/ỂFỰỐỬỖƯ/ỔF$Ự/ẠÁẢẠ/ÃẶỂÁÁẶÃÀẢẢỬÀĂÁẰẲẶỒÀửÔƯMỹA/yx/ỬỂyx/ỬỪyxỬỪyxỬỂyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ6ỖỂ*ỹy7ÂỔNAỄQỔMAỄOĨỔAMOƠAấỲÚỔMAeOỔNAỔCỘAỬỪỖỔMAỄỈA%ỮẸỬAỂỸAÂỔAvỐNỮAỂỮAỒỌỆNAỒOÌỔA=WỔMA6BỆAấỲÚỔMAấƠẴwửA<ỔNứAđửđửnx/Ưyx/ỬỂyx/ỬỪyx/ỬẴỀỒFyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ6ỖỂ*ỹyéXỆAỬOÌỮAỆYẴAỂỸAÂỔAỔNCỘAỬẦỖAỒOÌỔAỐỊỬAỆNỮTOAỰOỔNAỬNÂOAỂỮAỒỌỆNAỔMNỎAỂỲŨỔMựAỂỮAỒỌỆNAỘẦỖANOJỘAỬỪỖỔMAỬỎỔNA=ẤAỆÂỆAỬỎỔNAỒÉỔAỆẼỔửAoẦỖAỄRỔMAỒỸỆAỬNỮANVỬAỆÂỆAỔNẤAỄẺỮAỬỲAỆÂỆAỐNỮAỔMNỎAỂỲŨỔMựAỐNỮAỂỮAỒỌỆNAỰOỔNAỬNÂOAỆẴỖAỆẸƯAỬỪÌỔAỄỌẴAỀẤỔANỮ*ĨỔửAkNẦỘA=OAỬNỸỆANOĨỔAỂỸAÂỔAỬẦOAỆÂỆA%ẨAấỲÚỔMAớOĨỬựAấỲÚỔMAeẼƯựAấỲÚỔMAkNWỔMựAấỲÚỔMAeOỔNA=ẤAỬNỌAỬỪẸỔAđNFAnẴỔNửAlỮ*AỘỠAỄẺỮAỬỲAMQỘANĨAỬNPỔMAỄỲÙỔMAMOẴỖAỬNỠỔMựAỄỲÙỔMAỄOĨỔAỒOÌỔAỐỊỬAỒOÌỔA=WỔMAỆÂỆA%ẨAỔƠOAỬỪÌỔA=ÚOAỐNỖẬỔMAÀÁÁAỐỘựAỆUAỰỦANẦAỬẺỔMAƯNXỆA=XAỂỮAỒỌỆNửx/ƯyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ6ỖỂ*ỹyớỈANOĨỮAỨỮẬAỐOỔNAỬỊA-A%ẨANROựAƯNÂỬAỬỪOJỔAỂỮAỒỌỆNAỬỪỦAỬNẤỔNAỔMẤỔNAỐOỔNAỬỊAỘÝOAỔNỜỔựAƯNẸỔAỄẸỮAỄỲẴAỔMẤỔNAỂỮAỒỌỆNA–AỬNỲUỔMAỘẦOAỄƠỔMAMƠƯAỬỪÌỔAÃẶụAỬỪỖỔMAỆUAỆẸỮAỐOỔNAỬỊAỆYẴANỮ*ĨỔửA9ỲẴAỒỲỤỔMAỐNÂỆNAỂỮAỒỌỆNANẤỔMAỔẪỘAỬẪỔMAỀÒỔNAỨỮÉỔAỬỪÌỔAÀĂụ/ỔẪỘựAỬNỮANVỬANUỔAĂÁửÁÁÁAỒỲỤỬAỐNÂỆNAỂỮAỒỌỆNựAỐNÂỆNAỔỲÚỆAỔMỖẤOAỆNOỊỘAẠÁụAỬSỔMAỒỲỤỔMAỐNÂỆNựAỬỪỖỔMAỄƠAÀĂửÁÁÁ-AẠÁửÁÁÁAỒỲỤỬAỐNÂỆNAỒỲỮAỬỪVửAâOẬOAỨỮ*ỊỬA=OĨỆAỒẤỘAỆNỖAỬỪÌỔAẠửÁÁÁAỒẴỖAỄRỔMAỬỪỸỆAỬOỊƯửAoẦỖAỔMỮQỔAỬNỮAỔMÉỔAỰÂỆNAỬỪÌỔAỄỌẴAỀẤỔAỆNỖANỮ*ĨỔANẤỔMAỬỪẪỘAỬỎAỄQỔMAỘTOAỔẪỘửAâƠƯAƯNẺỔAỔÉỔMAỆẴỖAỂÉỔAỬỪÓựAỄÙOAỰPỔMA=ẼỬAỆNẸỬA=ẤAỬOỔNAỬNẺỔAỆNỖAỔNÉỔAỂÉỔừAỘỦAỪRỔMAMOẴỖAỒỲỮAMO#ẴAỆÂỆA=WỔMựAỘOỈỔAỬỪỖỔMAỔỲÚỆA=ẤAỔMỖẤOAỔỲÚỆựAỬẦỖAỄRỔMAỒỸỆAỆNỖAỰỸAƯNÂỬAỬỪOJỔAỆNỮỔMAỆYẴANỮ*ĨỔựAMƠƯAƯNẺỔAỄÊ*AỔNẴỔNA=OĨỆAỄẺỮAỬỲA=ẤA%É*AỂỸỔMAỔỠỔMAỬNỠỔAỘÚOANOĨỮAỨỮẬAỆYẴAỄỌẴAƯNỲUỔMAỆÝỔMAỔNỲAỆYẴAỬỎỔNửx/ƯyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ6ỖỂ*ỹyđửđửnx/Ưy


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trao quà cho người dân vùng khó Hướng Tân

Trao quà cho người dân vùng khó Hướng Tân
2020-08-15 12:41:30

QTO - Nhằm chia sẻ nỗi mất mát với gia đình có bệnh nhân tử vong do COVID – 19 và hỗ trợ nhiều gia đình khác có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết