Cập nhật:  GMT+7
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqmYuG7nkTDklVEO1FLxq9EO1PGr+G6sEThu47hu6pEw5VLLMOD4bqkL1FF4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMqZsOU4buC4buOQ+G6puG6tHHEqeG6omNxw4JELUTEqVFSRCpR4buEO0RRUuG7nOG7qEQgxqA7RDtRS8avRDtTxq9EOz/hu5bhu6hE4buoUD4jUkTGr0ZE4bumUVjhu6hQRD9XROG7jMON4buoROG7qFAsMuG7luG7qOG6sEThu4xRw4zhu4xEUcSo4buoRDrhu5REw5LDjeG7qEThu6ZR4buqw43hu6jhurZEclFY4buoUEQ7UT4j4buoUOG6sERRUuG7nOG7qEQ7Pj3hu6hQRDtRS8avRDtTxq9E4buoRjJE4buO4buqRCDhu4JE4buMUUfGr0QkRMOVSyxEw5Xhu7BExq9GROG7qFA+I1JEO+G7gkThu6ZRWOG7qFBE4buoUUBEP1dE4buoUT7hu6hQROG7jDzhu6hQROG7jOG7sEQ7UeG7okQgVEThu6hRUuG7mixExagzROG7juG7qkThu6ZR4buE4buM4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG7n1EoROG7qCLhurBE4buoUD4jUkRQUkZEIEZEOz/hu5hEw5TGr0Q7UT4j4buoUETDklVEO1FLxq9EO1PGr0Q7P+G7luG7qEThu6hQPiNSROG7qFFS4buaLERR4bu44buoROG7qOG7gsavRFBSQFLhurBEw5Xhu4jhu4xEw5JS4bucO0TFqEZEICHhu6hQRMOSw4wqRMOVIVLhurBEw5LDjCpEO+G7gjJEw5IkUkTFqEAqROG7juG7gkTGr1bhu6hQRFHhu7jhu6hE4buo4buW4buoRD9MO0Thu47hu55Ew5JVRDvhu7Thu6hEO1E+4bu44buoUOG6tkRsUOG7qkZSRD/hu4JE4buMPOG7qFBE4buM4buwRDtR4buiROG7juG7qkThu45SRDs/LDLhu5rhu6jhurBE4buoxqAsRMOSRkQgRkTGr+G7kkRR4buCMkTDklVEO1FLxq9EO1PGr0Q7P+G7luG7qEThu47hu4JEO1FURDHhu4Thu4xEOixMO0TDkkfhu6hEw5JVRDtRS8avRDtTxq9E4buMPOG7qFBE4buM4buC4buq4bq24bqkLyrhuqbhuqQ74buCw5LFqMOURDo7MsWow5RBQ8av4buCP1BS4buoxILDiSoxROG7giw74buqQ+G6puG6pDs/4bqm4bqkO+G7juG6puG6pFLGr1BEOjsyxajDlEFDxq/hu4I/UFLhu6jEgkThurwqMUNE4buCxag7QUNDRDBS4buOO1FBQ8OJw4nEkENEOj/hu4xBQ1E7OyrEgi8vUsavUOG6tjos4buM4bumUeG7qsOU4buO4buqUjrhu6rhu6hQ4bq2IOG7qC9nxq/hu4JQw5Q6L3Mqxajhu6rhu4Lhu47DlOG7ji9xUeG7gj/DlC/DicSQRcSQL8SQ4bq8L8OJRS87P0Xhu4BF4buGReG6tuG7pCpQQy/huqbhu63GoDtEO1FLxq9EO1PGr0Q7P+G7luG7qEThu4zhu4Thu6hRRDvhu4Iy4bq24bqkLzvhu47huqbhuqQvOz/huqbhuqQvO+G7gsOSxajDlOG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmxKlRUkTDkkw7ROG7jFE9O0Q7UUwyROG7jFEu4buoUOG6sEThu6hQ4buqRlJExagzROG7juG7qkThu6hQSURR4buCMkQ7P00yRDE+QOG7jOG6sEQg4buCRMOVTipEIEbhu6pEw5VLLETDleG7sOG6sERRSTJE4bumUuG7osavRDHDlMavRMOSR+G7qEThu4zhu7BE4buOIeG7qFBExajhu6pHUkQ7USxZ4buMROG7qEbhu6pE4bumUVjhu6hQ4bqwROG7qFFMO0TFqEZExq/hu7I7RDpZRDtRLFnhu4xExahGxq9EO1Hhu4IyRMOV4bu0UkRR4buqRztEw5Xhu7Lhu6hQROG7jCnhu4JE4buM4buE4buMRDtS4buiLERRLDLGoDtE4buMTSxELUThu4xRTDtE4buoUVZEUVThu6hRRMOVw5nhu4JEw5Xhu7Dhu6hQRCDhu4JSRDs/4busRCYs4buC4buoRDs/4buu4buoUEQ7P+G7quG7qFBEJizhu4REOz9U4buoUUTDlVjhu6hQRMav4buELOG6tkThuqnhu5bhu6hE4buMR+G7qFFEw5Xhu7DhurBE4buo4buW4buoROG7jEvhu6hE4buoUcOM4buMRDtU4buoUURRLFnhu6hQRMOSR+G7qEThu4zhu7BEO1Hhu6JEO1FSxqAsRCBSO+G7gsavUuG7qEThuqlFw4nhurBExKnhurBE4bqrRFHhu4IyROG7guG7jFLhu45E4buD4buqxahS4buM4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pnI/4buq4buoUETGr+G7sjtEIEZSRDs/PiPhu6hQRFE9KuG6sEThu47hu55Ew5JVRDtRS8avRDtTxq9ExahGROG7jkwsRFFS4bucLEThu4wp4buCROG7qFEi4buoUEQgTOG7qETDleG7mkQ6e+G7jEThu6ZRVsOUROG7qFBRUuG7lsavRDs/4buu4buoUERR4bu44buoROG7qFE+RMOS4buc4buoUUTFqCwqLDrhurBEw5Lhu5zhu6hRRDHhu7hEUOG7guG7qERR4buCMkThu47hu6pEO1FSxqAsRFEoO0RQw5Thu6jhurbhurbhurZEbFE+RMOVSUTDleG7mkThu4xOKuG6sEThu6jGoCxE4buM4bu4RDtR4buiROG7plFY4buoUEQ6SOG7qEQxLEw7RMOVKUQ7UuG7oixEUSwyxqA7ROG7jE0sRFHhu6rhu4jhu4xEO1Lhu6IsRFEsMsagO0Thu4xNLEThu6ZRWOG7qFBEw5VIxq9Ew5U+4bu44buoUETDlT494buMRCDhu4JSRDs/4busROG7jCnhu4JE4buo4buw4bqwRDtU4buoUUQ7P0fhu6hQRDEsTDtEUSwyxqA7ROG7jj5AUkThu47hu4JEP0w7ROG7juG7nkQxSDJEP+G7gkThu4xR4buqROG7jiFE4bumUVjhu6hQROG7jOG7sEQg4buCROG7jFFHxq9EO1E+4bu44buoUEQ7U+G7jFFE4buoRuG7quG6tkThu61GRMav4buyO0Q6WUTDkuG7nOG7qFFExq9H4buoRDtT4buoUeG6sEQ7P+G7quG7qFBEw5Xhu7BE4buM4buwRCzhu6hQRDtRPkTFqEZEw5Lhu5zhu6hRROG7juG7nkRQSzJEP+G7gkQ/WVJExajhu6pH4buoROG7jFF74buMROG7qMON4buoUEThu4wp4buCRDtS4buiLERRLDLGoDtE4buMTSzhurZE4butVEQ7Ucag4bqwROG7jE3hu6hEMeG7kDtE4buoUFFS4bucxq9Exq/hu4QsRMOV4buiRDHDlMavRMWoPj3hu6hQRDtS4buiLERRLDLGoDtE4buMTSxE4buM4buwRMOSVOG7qFFEO1E+I+G7qFBEUeG7gjJE4bumUVjhu6hQ4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG7rUBSROG7qFEi4buoUEQgxqA7RDtRS8avRDtTxq9Ew5Xhu7jhu6hEUFJI4buoROG7qFE+ROG7qFBJ4bqwRDs/TTJEMT5A4buM4bq24bq24bq2RDtRVEQgUuG7nOG7jEQxXUQ7P1NE4bumUVjhu6hQRFHhu5pEKlF74buMRDtHKkTDkiRSROG7jFEu4buoUEThu4xRw5pExahGROG7qFEi4buoUEQ74bu04buoRDtRPuG7uOG7qFBEP0w7ROG7qFFW4bq2ROG6q+G7sETGr+G7sjtEIEZSROG7jOG7hOG7jFFEw5Xhu7jhu6hEUFJI4buoRMOV4buiRMWoRsavRMavTDtEw5VSRCDGoDtEO1FLxq9EO1PGr0Thu47hu6pEIOG7gkTDlU4qxIJEYiHhu6hQRDsuUkTDlVvhu6hQRMOV4buERMWoR+G7qFFE4buMUT4jxq9EIEbhu6pE4buM4buE4buMROG7plEsRCBb4buMRDEs4buoUEQmLOG7guG7qFFE4buoUOG7gjJEOuG7gixE4bumUVJEw5JVRDtRPuG7uOG7qFBEw5Xhu6JEOz/hu4Thu6hRRMOSVUQ7UUvGr+G6sEQ7LDJE4buoUVLhu5bhu6hE4buMTeG7qEThu4xRLkQzRMWoRkThu4xRPiPGr0Thu4zhu4Thu4xRRCYsSeG7qFBEw5Xhu6JEOz/hu4Thu6hRROG7jFHhu6pEICHhu6hQROG7juG7gkTDleG7sETDklVEO+G7lkThu4zhu7Dhu6hQ4bq2ROG6q3tE4bq4RFBSI0TGr+G7sjtExahN4buoRMOSWFJE4bumw5TGr0ThurTDlT494buMROG7jFFSxqA7RDEsTDtEO31E4buMSzJE4buMLuG7jEQgR+G7qEQ7UeG7rsOCRCBG4buqROG7jFHhu7ZE4buO4buCRMOSVUQ7UUvGr+G6sEThu6jhu7BEOuG7lERDxq8jROG7jk3hu6hDRCDGoDtEO1FLxq9EIEZE4buMUeG7sOG7qFBExahG4buoUURR4bu44buo4bq2ROG6qcOMKkThu4xIUkThu4w84buoUEThu4zhu7BEO+G7hOG7jEThu44o4buoUERQUkjGr0Q7UUvGr0Q7U8avRD9XRD/hu5w7xIJEYiHhu6hQRMWo4buEROG7jEhSRMOSw4wqRD9d4buCRDpH4buMUUQ64buCLETDleG7sERQUklE4buOTipExajhu4REP8OdUkTDlcOMKkQgRuG7qkThu4xR4bu2ROG7juG7gkQ7UUvGr+G6sEThu44h4buoUERQR+G7jETDleG7okRQUiJE4buMWUTDlVXhu6hRRMWo4buERCBGRDtR4buCMkRQR+G7jEThu4xR4buqRMOVSMavRMOSSOG7qkQ6R+G7jFFEOuG7lOG6tkRsUOG7qkZSRD/hu4LhurBE4buM4buwRDtR4buiROG7jiHhu6hQRD8+PSxEO+G7hOG7qkRR4buq4buI4buMRFBSTMavROG7jFEs4buCRDs/4buy4buoRCBAUkThu6g+QOG7jETDleG7okRPxq9E4bumUcON4buoRCBGROG7jFE+I8avRCBG4buqROG7jFHhu7ZE4buO4buCRDtRS8avRCBGROG7jiHhu6hQROG7jOG7hOG7jFFE4buoRjJEIEZSRMWoTeG7qEQ7P+G7quG7qFBE4buoUEYy4bq2RHJRWOG7qFBEO1E+I+G7qFBE4bumUVjhu6hQROG7jOG7sEQ6W0Thu4zhu4Lhu6hEO1FS4bucKkThu6hG4buqRDtRVEQgxqA7RDtRS8avROG7jOG7sEQ7UeG7okQ7W0RRxqA7RDrhu4IsROG6vkQtREXEkEThu6hQRjJEKlEoRDtRLOG7suG7jEQgRuG7qkQ6W0Q74bu04buoRDtRPuG7uOG7qFBEJEThu4zhu4Thu4xExq9YROG7qFHhu5JEUeG7gjJE4buo4buI4buoUOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbEqVFSRFHhu4IyRMOSVUQ7UUvGr0Q7U8avROG7juG7qkQ7UVLGoCxEIFI74buCxq9S4buoROG7jOG7sEQ7UeG7okTDkuG7tEQ6LOG7qFBEIFI74buCxq9S4buoRCBGROG7jOG7hOG7jEThu4xRTDtEw5Lhu7RE4buOPiXhu6hQROG7jE3hu6hEO1FSxqA7ROG7qFE+RDouKkTFqOG7uEQx4buC4buoUeG6sERRRztE4buO4buYROG7jD4jUkThu4xR4buqRCBSO+G7gsavUuG7qETEqeG6rkRR4buuROG7jOG7gsavRCYsMztEIEZE4buOSyxEO0syROG7jFHhu6pEIFI74buCxq9S4buoROG6q+G6rkQ7UVU74bqwRDs/e+G7qFBEIEZEOiLhu4JE4buMUeG7qkQgUjvhu4LGr1Lhu6hE4bqpRcOJ4bqwRFHhu6rhu4JEJixIROG7jFF74buCROG7guG7jFLhu45E4bug4buqxahS4buMRDtbROG7qFFS4buW4buo4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pnI/4buq4buoUEQ7Pz4j4buoUERRPSpEw5JVRDtRS8avRDtTxq9EO1E+I+G7qFBEMSwy4buW4buo4bqwROG7puG7kOG7qkThu45GUkQgRkThu4zhu7BE4buOTCxEUVLhu5wsROG7jOG7hOG7jETDkuG7nOG7qFFE4buoUFFS4buWxq9EOz/hu67hu6hQRDtRVEQqUUhSRMOVxqDhu6hE4buM4bu4RDokRDJEO8agROG7jFEsMuG7luG7qEThu6ZR4buq4buCROG7juG7gkTFqFLhu54sRMOV4buiRMOVPj3hu4xE4buM4buE4buMRMOS4buE4buMRDrDmUThu6ZR4buExq9EIEZEw5VS4buaLEQ7P1XhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqp4buE4buMRDrDmURsUCwy4bue4buoROG7rcON4buoRHIsTOG7qOG6pC8q4bqm


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tận tụy vì cuộc sống bình yên cho nhân dân

Tận tụy vì cuộc sống bình yên cho nhân dân
2010-05-21 10:56:18

(QT) - Thượng tá Hồ Quang Thân-Trưởng Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) vinh dự là một trong những điển hình tiên tiến của lực lượng Công an được tham dự Đại hội Thi đua yêu...

Dạy lịch sử trong nhà trường như thế nào?

Dạy lịch sử trong nhà trường như thế nào?
2010-05-21 06:18:44

(TTCT) - Có một câu chuyện hết sức thơ mộng về cây phù dung, song lại rất hợp với đề tài ta sắp bàn. Một chị kia mới về làm dâu nhà nọ. Chị vẫn chưa thuộc hết đường đi lối lại...

HN: Cách tính điểm cộng cho thí sinh thi vào 10

HN: Cách tính điểm cộng cho thí sinh thi vào 10
2010-05-21 06:17:46

(GD&TĐ) - Điểm cộng thêm là điểm dành cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích. Điểm cộng thêm cho các đối tượng dự thi vào lớp 10 không chuyên được quy...

Các thuốc điều trị giun

Các thuốc điều trị giun
2010-05-21 06:17:04

(SK&ĐS) - Ở Việt Nam, bệnh do giun sán rất thường gặp. Đặc biệt là ở vùng nông thôn, nơi mà vệ sinh không được đảm bảo thì trẻ em mắc giun khá phổ biến. Thuốc trị giun cũng...

Chữa sốt do nắng nóng bằng quả me

Chữa sốt do nắng nóng bằng quả me
2010-05-21 06:16:43

(SK&ĐS) - Quả me là quả của cây me, quả màu nâu, bên trong chứa cùi thịt và nhiều hạt có vỏ cứng. Cùi thịt quả non rất chua trong khi cùi thịt của quả chín có vị ngọt hơn....

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết