Cập nhật:  GMT+7
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOEjhur954bqj4bq/4bud4bqjSWLhu4/huqPhu43DuuG7j+G6o0lj4budw7LhuqNmw7rhuqN44buT4bud4buN4bqjxqHhu4Hhu53huqN44buNw4HhuqM6JuG7juG7jjLhuqPhu53hu43hu49t4bub4bqj4buX4bq04bqj4bqvw6Phuq/Do+G6oy3huqPhuq/Do+G6r+G6szcv4buNxIM4N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7reG7jMOt4bqtaOG6oThYw4DhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o8SD4bq34bqjLeG6o8SD4bq1L8SDw6Mv4bqvw6Phuq/DozLhuqNJYuG7j+G6o+G7jcO64buP4bqjSWPhu53DsuG6o2bDuuG6o3jhu5Phu53hu43huqPGoeG7geG7neG6o3jhu43DgeG6ozom4buO4buOMuG6o+G7neG7jeG7j23hu5vhuqPhu5fhurThuqPhuq/Do+G6r8Oj4bqjLeG6o+G6r8Oj4bqv4bqz4bqjaOG7j2/hu53huqN24bqt4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o2bhu4F54bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqj4buX4buNw7XhuqPhu63hu43hur/hu53huqPhu5fhu43hu6vhu48y4bqjxIJ54buP4bqjeEHhu6fhu48y4bqj4budw7Lhu4fhu63huqN4duG6q+G7neG6o+G7neG7j2zhu5vhuqN44buP4budM+G6o0nDquG6tuG6o8ah4bqr4bqjd+G6oOG6o+G7l+G7j23hu53huqNn4buf4bqj4bqy4bqj4budw7Lhu43hu5nhuq3huqNn4buNw7Xhu53hu43huqN4duG7keG6oy3huqPhurBk4bqj4buNw7rhu4/huqN3w6p54bqjd2VnMuG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqj4buNw7rhu4/huqPGocWp4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o0lj4budw7LhuqNmw7oy4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqj4buveeG6tmzhu53huqPEguG6q+G6o+G7nOG7jcOq4bud4bqjaMOq4bud4bqjeHZq4bud4bqjaeG7keG6reG6o2bhuqvhu50zNy/hu604N3jhuq1mxqHDreG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhu5vhuq12w7Lhu4/hu50w4bqv4but4bqw4bqj4bqteXjhu6PhuqE4N3h2ODd4aDg34buP4bubw7LhuqN3dmd74bqhLy9nM2bhuq3hu6Phu6954bqt4budw7J4duG7jzPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqvw6PhurfEgy/hurfhuqVo4bqzw6PhurXhurPhurfhurfhurd4xIPhurPhuq/hurfhurHDo8ahxIMz4buV4butw7LhuqHhuqMvODcveGg4Ny94djg3eHY4N3hoODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThH4bqpZ+G6o2li4buP4bqjZuG7j2554bqjw7LhuqLhu4/huqPDsmXhu5vhuqPhu53hu43hu49seeG6o+G7l+G6tOG6o8SCcOG7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7m8O04bud4buN4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o3jDgOG7ncOy4bqjxqHhuqnhuqPhu63hu43hu49reeG6o2bhu4F54bqjLeG6o0Phu53hu40w4bqjWEjigIs3L+G7rTg3L3hoODcveHY4Ny944bqtZsahw604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOOG7nOG7jcOD4budw7LhuqN4w7Xhu53huqPhu43hu49teeG6o8SCeeG7jzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu5zhu43Dg+G7ncOy4bqjeOG7j+G6reG6o+G7nWXhu53DsuG6o2nhu4F54bqjeOG7j2rhu53huqN34bqteeG6o+G7ncOy4bufeOG6o+G7ncOy4buNw6x44bqj4bubw7p44bqjeHnhu4Hhu53huqPGoW/huqPhu5tB4bqt4bqjxqHhu7nhuqNo4buB4bub4bqjaGzhuqPhu53hu41B4bqjd0Hhu6vhu4/huqPhur/hu5vhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqPDsuG7j+G6reG7neG6o8SC4bqr4bqjZ2PhuqN4duG6qeG7j+G6o3jhu4/hu5vhuqNn4bqpZ+G6o2li4buP4bqjZuG7j2554bqjeOG7jeG6reG7m+G6o8Oy4buP4bqt4bqjSWLhu4/huqPhu43DuuG7j+G6o0lj4budw7LhuqNmw7rhuqN44buT4bud4buN4bqjxqHhu4Hhu53huqN44buNw4HhuqM6JuG7juG7jjPhuqNY4buNxrDhu4/huqNp4buPbuG7m+G6o+G7neG6q+G6tjLhuqPDtXjhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o3h2QcWpZzLhuqPhu53hu43hu49seeG6o2li4buP4bqjZuG7j2554bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjeOG7jcOBZ+G6o3jhu43huq3hu5vhuqNo4bqg4bqjaWLhu4/huqPhu43DuuG7j+G6o8SC4buF4bud4bqjaeG6reG7ncOy4bqjZuG6qeG7m+G6o2fhu6fhuqN34burMuG6o8Oy4buPw73hu63huqNow6rhu53huqPhu63hu43hu6Hhu53DsjLhuqNn4buNdOG7ncOyMuG6o8Oy4buPY+G7m+G6o+G7neG7jeG7izLhuqPhu5fhu41lZ+G6o+G7reG7jeG7tWfhuqPhu43hu4d54bqj4buveWPhuqN44buN4buPauG7neG6o3jhuq3hu48z4bqj4buW4buNc+G7ncOy4bqj4but4buN4bu14bqjxqHhu6Hhu53DsuG6o+G7ncOyQcaw4buPMuG6o2fhuqvhu53DsuG6o2lr4bud4bqjw7Lhu4Hhu53huqN44buNxrDhu4/huqNp4buPbuG7m+G6o3jDueG6o2fhu43DgWfhuqN34bqg4bqj4buX4buPbeG7neG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o3h24buR4bqj4buveeG6reG7neG6o3h2cOG7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7r3lq4bqj4buNQeG7p+G7ncOyMuG6o2nhur944bqjeHbGsOG7j+G6o2fhuqvhu53DsuG6o3h24bur4bqj4budauG7neG6o3jhu4154buH4bud4bqj4buN4buh4bqtM+G6o+G7nMOy4bqt4bq24bqj4but4buN4buPauG7neG6o+G7ncO64buP4bqjZsO64bqjSWLhu4/huqPhu43DuuG7j+G6o0lj4budw7LhuqNmw7rhuqN44buT4bud4buN4bqjxqHhu4Hhu53huqN44buNw4HhuqM6JuG7juG7jjLhuqNJ4buj4bqr4bud4bqjR+G7jeG7t+G6o3jhu5Fn4buN4bqjaWLhu4/huqPhu43DuuG7j+G6o8SC4bqr4bqjRuG6reG7neG6o1jhu41BxrDhu53DsuG6o3h24bqgZ+G6o1lG4buaWFjhu64m4buc4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o2lk4bqj4but4buN4bqpeOG6o2nDuuG7ncOy4bqjZ+G6qWfhuqNpYuG7j+G6o2bhu49ueeG6o2nhu5/hu53DsuG6o8Oy4buf4but4bqj4buX4buP4bud4buN4bqj4but4buNw7XhuqPhu7fhu53DsuG6o+G7jcO64bqj4budw7JBxrDhu4/huqNow6rhu53huqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7neG6o2bhu5HhuqNj4bud4buN4bqj4buNQeG7q+G7ncOy4bqjZuG7q+G7j+G6o8ah4bu54bqjxqHhu7V4M+G6o1h24buj4budw7LhuqNo4buPb+G7neG6o8SCxJHhu53huqPhu5fhu43huq3hu4/huqPhu5tiZ+G6o2li4buP4bqj4buNw7rhu48y4bqj4bu24bq24bqjxILhu49q4bud4bqjaOG6oOG6o+G7l+G7jXnhurZreOG6o1h2eeG7ncOy4bqjQeG7p+G7ncOy4bqjSWPhu53DsjLhuqNGw7XhuqN44buNQeG6o1jhu5Phu53hu43huqPhu7fhurbhuqPGoGrhuqPhu6554bqt4budw7LhuqNY4buz4budw7LhuqN44buN4bqt4bq24bqj4bub4bq5eOG6o2fhuqln4bqjaWLhu4/huqNm4buPbnnhuqNo4bqg4bqjaWLhu4/huqPhu43DuuG7j+G6o2fhu43hu4/huq3huqN34buJ4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7l+G7jeG7n+G6o+G7l+G7jcSR4budMuG6o+G7m+G6v3jhuqPhu5vhuql44bqjZ+G7t+G6reG6o+G7nOG7jcOq4bud4bqjaMOq4budMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu5zhu43Dg+G7ncOy4bqjxqHGsOG7j+G6o+G7neG7n+G7jzLhuqPhu43huqvhu53hu43huqNpw7rhu53DsuG6o3h2cOG7neG6o+G7ncOy4buN4buZ4bqtMuG6o8SC4buL4bud4bqjeMO04bud4buN4bqjxILhuqvhuqN34bqg4bqjeOG7jXnhu4fhu53huqPhu43hu6Hhuq3huqNn4bu34bqt4bqjaeG6v3jhuqN4dsaw4buP4bqjxqHhuqvhu5vhuqPGoeG7oeG7ncOy4bqj4budw7JBxrDhu4/huqN44buNauG7m+G6o8SCeeG7j+G6o3hB4bun4buPMuG6o3jhu4/hu53huqN4QeG7q+G7ncOy4bqjxILhuqvhu6PhuqN34bqg4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o2dz4budw7LhuqNn4bu34bqt4bqjSWLhu4/huqPhu43DuuG7j+G6o0lj4budw7LhuqNmw7rhuqN44buT4bud4buN4bqjxqHhu4Hhu53huqN44buNw4HhuqM6JuG7juG7jjPhuqNJYuG7j+G6o2jhu49t4bud4bqjZ+G7jeG7o+G6o3h2auG7neG6o+G6t8Oi4bqj4budw7Lhu43DtOG7neG6o2lj4budw7LhuqPEguG7j2rhu53huqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7nTLhuqPhurHhurfhurPhuqNpYuG7j+G6o2bhu49ueeG6o2ZBxaln4bqjxILhuqvhu6PhuqN34bqg4bqj4buX4buPbeG7neG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o3h24buR4bqj4buveeG6reG7neG6o3h2cOG7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o3jhu5Phu53hu43huqPEgsWp4buP4bqjd+G6oOG6o+G7reG7jeG6v+G7neG6o+G7l+G7jeG7q+G7jzLhuqPhu5fhu43DteG6o3jhu41rMuG6o+G7r3nhurZreOG6o3jDquG7m+G6o2fhuq3hu6Mz4bqjxqDhu4Hhu53huqNp4buBeeG6o3jhu49q4bud4bqjeOG7jeG6reG7m+G6o2jhuqDhuqNJYuG7j+G6o+G7jcO64buP4bqjSWPhu53DsuG6o2bDuuG6o3jhu5Phu53hu40y4bqjRsO14bqjeOG7jUHhuqPhu4x54bq2beG7neG6o2nhu6Phuqvhu53huqMm4buZ4bud4buN4bqjxqDhu4/hu53hu43huqMmcuG6o1jhu43hu5HhuqNY4buNeeG6o+G7m+G6reG7ncOy4bqj4bud4buN4buPbHnhuqNnY+G7m+G6o+G6sMO9ZzPhuqPigJxJYuG7j+G6o+G7jcO64buP4bqjaUHhu6ln4bqjZ+G7jXnhu4Phu53huqNm4buR4bqjduG6v3jhuqNn4buNeeG6o2nhuqnhu6My4bqjeHbhuq3hu53DsuG6o+G7ncOy4buN4buPauG7mzLhuqN4YuG7o+G6o+G7l+G7jcO14bqjeOG7jWvhuqPhu63hu43hur/hu53huqPhu5fhu43hu6vhu48y4bqjd3Phu4/huqPhu53DueG7j+G6o2fhu43hu6PhuqNn4bqpZ+G6o2li4buP4bqjZuG7j2554bqjeOG7jeG6reG7m+G6o2jhuqAz4bqjWHPhu4/huqN44buP4bud4bqjZ+G7jWVn4bqjdsOp4budw7LhuqPEgsWp4buP4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o2nhu49seeG6o+G7l+G7j23hu53huqNn4buNeeG7g+G7neG6o2bhu5HhuqPhu53hu41B4bqjxILhu4fhurYy4bqjZ+G6qWfhuqNpYuG7j+G6o2bhu49ueeG6o3jhu43huq3hu5vhuqNo4bqg4bqjaWLhu4/huqPhu43DuuG7j+G6o3fEqeG6o2fhu5/huqNp4buPbHnhuqPhu5fhu49t4bud4bqjeHR44bqj4bud4buN4bq/eOG6o2lu4bqj4but4buN4bqpeOG6o+G7jXnhurbhuqN4dsO14bqjeHlt4bqjeOG7h+G7reG6o3jhu41uMuG6o3jhu43huq3hu5vhuqPDsuG7j+G6reG6o3h0eOG6o8SC4bqr4buj4bqjZ+G6qWfhuqPhu53DuuG7j+G6o2h54budw7Iy4bqjZ+G7jUHhu6fhu53DsuG6o3h2w7Thu53hu43huqNpYuG7j+G6o+G7jcO64buPMuG6o8Oy4buf4but4bqj4but4buN4buB4bud4bqjxILhuqvhu6PhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqjZ3Phu53DsuG6o2fhu4154budw7LhuqNn4bu34bqt4bqjaWLhu4/huqPhu43DuuG7j+KAnTLhuqNpYuG7j+G6o2bhu49ueeG6oyZy4bqjWOG7jeG7keG6o1jhu4154bqjZ+G7jeG7j+G6reG6o3fhu4kzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOEfhu7nhu53DsuG6o8ah4bqr4bqj4bubw7p44bqjaWLhu4/huqNm4buPbnnhuqN4duG7ieG6o3h5w7nhu48y4bqjR+G7jeG7t+G6o3jhu5Fn4buN4bqjWUbhu5xI4bqj4bqwZOG6o1h24buPbXnhuqPhu5zDsnnhurZq4budMuG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjSeG6reG7l3Zz4budw7LhuqNYdkHhu6fhu53DsuG6oybEkeG7neG6o+G7jOG7o+G6q+G7j+G6o2fhu43DveG6o+G6suG6o3jDgOG7ncOy4bqjaOG7j2/hu53huqNm4buPa+G7nTLhuqPhu53DuuG7j+G6o2h54budw7LhuqNn4bu34bqt4bqjSWLhu4/huqPhu43DuuG7j+G6o0lj4budw7LhuqNmw7rhuqN44buT4bud4buN4bqjxqHhu4Hhu53huqN44buNw4HhuqM6JuG7juG7jjPhuqPhu5zhu41B4bqj4bud4buN4buPbHnhuqNpYuG7j+G6o2bhu49ueeG6o+G7l+G7jeG6qWcy4bqjaWLhu4/huqNm4buPbnnhuqNYdkHhu6fhu53DsuG6oybEkeG7neG6o+G7jOG7o+G6q+G7j+G6o3bhur944bqj4bq/4bud4bqjeEHhu6nhu53DsuG6o8SCxanhu4/huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4buXa3jhuqPhu695Y+G6o+G7m+G6q+G6o0lj4budw7LhuqNmw7rhuqN44buT4bud4buN4bqjaWJ44bqjaUHhu6ln4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7neG7jeG7j23hu5vhuqPhu5fhurThuqPEgsOA4bqt4bqj4buveeG6rTPhuqNJ4buPbHnhuqNp4bqp4budw7LhuqPhu5vDgOG7ncOy4bqjxqHhuqvhuqN44buT4bud4buN4bqjaWThuqNn4bun4bqjZmPhu53huqPhu43hu6Phuqvhu53huqN44buN4bqr4bud4buN4bqj4bub4bu1Z+G6o3jhu49qeeG6o2lB4bqt4bqj4buueWPhu53DsuG6o1h24buR4bqjaWJ44bqjeHbDtOG7neG7jeG6o2nDuuG6o+G7reG7jeG6qXjhuqN4duG7j27hu53huqN4dnnhu53DsuG6o2bDtOG7neG7jeG6o2fhu7fhuq3huqNnY+G6o+G7nUHFqWcz4bqjWHbhu6Phu53DsuG6o+G7neG7jeG7j23hu5vhuqPhu5fhurThuqPhu6954bqtMuG6o8OiL8SD4bqv4bqjZ+G7jeG7k+G6o3jhu49qeeG6o+G7l+G7j+G7neG7jeG6o3hr4bqjLeG6o+G6sGThuqPhu43DuuG7j+G6oy3huqPhu5tz4buP4bqjeHZBxrDhu53DsuG6o2fhu43hu7fhuqPhurZreeG6o2fhu7fhuq3huqN44buT4bud4buN4bqjaWThuqNpbOG6o3bhuq3huqNpYnjhuqPEguG6q+G6o8SCQeG7qXjhuqPhu5dr4bqj4buN4bujYmfhu40y4bqjZ+G6reG7o+G6o+G7jeG7p+G7neG6o+G7m8OBZ+G6o2bDtOG7neG7jeG6o+G7r3nDquG7neG6o2fhu7fhuq3huqNnY+G6o+G7nUHFqWfhuqPEguG6q+G6o3jhu415w7pn4bqj4bud4buN4buf4bub4bqjZ+G6qWfhuqN44buT4bud4buN4bqjeHZ54budw7LhuqNmw7Thu53hu43huqPhu5fhu43huqkz4bqj4oCc4buca3nhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqPhu63hu43huql44bqj4buNeeG6tuG6o3h0eOG6o3h2eeG6tmzhu53huqN44buNdOG7ncOy4bqjZ+G6qWfhu43huqPhu5ti4budw7Iy4bqjaeG7o+G6q+G7neG6o+G7l2t4MuG6o2nDueG7j+G6o+G7m8Wp4buPMuG6o3fhuqnhu53DsuG6o3hi4bujMuG6o+G7neG7peG6o8ah4bqgZ+G6o+G7reG7jeG6v+G7neG6o2nhur954bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4bud4bqj4bucw7Lhu43hu5HhuqPhu6954bq2a3jhuqNJYuG7j+G6o+G7jcO64buP4bqjSWPhu53DsuG6o2bDuuG6o3jhu5Phu53hu43huqPGoeG7geG7neG6o3jhu43DgeG6ozom4buO4bqjeOG7jcO04bqj4buX4buN4buf4bqjaWJ44bqjaUHhu6ln4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o3jhuqB54bqjZ+G7jXnhu53DsuG6o+G6v+G6tuKAnDLhuqNH4buN4bu34bqjeOG7kWfhu43huqNZRuG7nEjhuqPhurBk4bqjWHbhu49teeG6o+G7nMOyeeG6tmrhu53huqNYdkHhu6fhu53DsuG6oybEkeG7neG6o+G7jOG7o+G6q+G7j+G6o2fhu43hu4/huq3huqN34buJ4bqjd3nhurbhuqPhu53DsuG7jeG7mTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4R+G7ueG7ncOy4bqj4bud4buNQeG6o0fhu43hu7fhuqN44buRZ+G7jeG6o1lG4bucSOG6o+G6sGThuqNYduG7j2154bqj4bucw7J54bq2auG7neG6o1h2QeG7p+G7ncOy4bqjJsSR4bud4bqj4buM4buj4bqr4buPMuG6o+G7ncOy4buj4bqr4buP4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o3jhuqB54bqjxqHFqeG7nTLhuqPhu5vhu6Xhu4/huqNn4buN4buT4bqjeOG7j2p54bqj4bub4bqr4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o+G7neG7jeG6q+G6o2lieOG6o2lB4bupZ+G6o2lseeG6o3jhu41l4but4bqjxqFq4bud4bqj4bud4buPbOG7m+G6o8SCeeG7j+G6o3h24buj4budw7LhuqPGoeG7oeG7ncOy4bqjZ+G6qWfhuqNpYuG7j+G6o2bhu49ueeG6o3jhu43huq3hu5vhuqNo4bqg4bqjSWLhu4/huqPhu43DuuG7j+G6o0lj4budw7LhuqNmw7rhuqN44buT4bud4buN4bqjxqHhu4Hhu53huqN44buNw4HhuqM6JuG7juG7jjPhuqPhu5zhu43hu49t4bub4bqj4buX4bq04bqjxILDgOG6reG6o+G7r3nhuq0y4bqjeHRn4bqjacO64bqjeMSR4budw7LhuqN4dkHhu6vhu53DsuG6o+G7l+G7j+G7neG7jeG6o3hr4bqjZsO04bud4buN4bqj4buvecOq4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o3jhu5Phu53hu43huqNpYnjhuqPDojLEg+G6tVsy4bqjZ+G6reG7o+G6o+G7jeG7p+G7neG6o2bDtOG7neG7jeG6o+G7r3nDquG7neG6o2fhu4154budw7LhuqNn4bu34bqt4bqjZ2PhuqPhu51BxalnM+G6o8OSVkjhu6zhuqNmw7Thu53hu43huqPhu695w6rhu53huqNp4buBeeG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaWJ44bqj4bqz4bqzMuG6t+G6o3h24buPbXnhuqNpdeG7ncOyMuG6o3jEkeG7ncOy4bqjxIMy4bq14bqjxqHhu4Hhu53huqN34buj4bqjxILFqeG7j+G6o+G7ncSR4bub4bqj4bqvw6PEg+G6szPhuqNXdOG6o2jhuqDhuqPhuqnhu53huqNpQeG7qWfhuqNn4bq/4but4bqj4but4buNw6zhu63huqNp4buBeeG6o3hB4bqjeHZq4bud4bqjaeG7keG6reG6o2bhuqvhu53huqN4xJHhu53DsuG6o8Oy4bq/4but4bqj4bqvMuG6r+G6o8ah4buB4bud4bqjxILhuqvhuqN4w7nhu53DsuG6o8SCdOG7neG6o2nEkeG7ncOy4bqj4buX4bqy4bqjeMSR4budw7LhuqPhurcy4bqz4bqjxqHhu4Hhu53huqN34buj4bqjxILFqeG7j+G6o+G7neG7jeG7j23hu5vhuqPhu5fhurThuqN4dkHFqWcz4bqjWOG7k+G6o8ahbeG6o3d04bqj4bqwZOG6o2lieOG6o2fhu4154buD4bud4bqj4budc+G7ncOy4bqjeOG7jXPhu53huqPhu5vFqeG7j+G6o+G6s+G6tTLhurdbMuG6o2fhuq3hu6PhuqPhu43hu6fhu53huqNmw7Thu53hu43huqPhu695w6rhu53huqNnY+G6o+G7nUHFqWcz4bqj4buaw7p44bqjd3ThuqNn4buN4buT4bqjeOG7j2p54bqjxILEkeG7neG6o+G7jeG7n+G6reG6oy3huqPhurBk4bqj4buNw7rhu4/huqNn4bu34bqt4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o8aheXPhu53huqPhu53DqeG7m+G6o+G7q+G6o3h04but4bqjaeG7gXnhuqNn4bu34bqt4bqjZ2PhuqPhu51BxalnMuG6o+G7neG7jeG6v3jhuqPGoeG6q+G6o2fhu5/huqPEg8Ojw6Nb4bqjd3ThuqPhurBk4bqjaWJ44bqjZsO64bqjeOG7j2p54bqjZ+G7jcO14bqj4buveXRn4bqjw7Lhu4/huq3huqPEgmzhuqPhurbhuqN4a+G6o8SC4bqr4bqjeOG7k+G6o8ahbeG6o+G7jcO64bqj4budw7Lhu43DqOG7o+G6o8Oy4buPY+G7m+G6o3jDgOG6o8SD4bqzMuG6t+G6sVvhuqPhurB5dOG7ncOy4bqjZ+G7oeG7neG6o+G6tTLhurfhurFbMuG6o8Oy4buPY+G7m+G6o2bDtOG7neG7jeG6o+G7r3nDquG7neG6o8SDMsOiw6JbL+G6o+G7ncSR4bubM+G6o0fhu7Phu53DsuG6o8SCxanhu4/huqN34bqg4bqjaeG7j+G6o8ahauG7neG6o2fhu7fhuq3huqPhu5fhu4/hu53hu43huqN4azLhuqPEgsSR4bud4bqj4buN4buf4bqt4bqjLeG6o+G6sGThuqPhu43DuuG7jzLhuqPhu695dGfhuqPhu63hu43hu6Hhu53DsjLhuqPhuq3hu53huqPhu53hu4/hu53hu43huqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7neG6o2lB4bupZ+G6o2Zj4buj4bqjaWPhu5sy4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjeHbhu5HhuqMt4bqj4bqwZOG6o+G7jcO64buP4bqjw7nhu53huqNp4buR4bud4buNMuG6o+G6reG7neG6o+G7neG7j+G7neG7jeG6o2bhu49q4bud4bqjw7Lhu4/FqeG7j+G6o2lB4bupZ+G6o8Oy4buPw4PhuqPEgsOD4budw7Iz4bqjR3Phu53DsuG6o3jhuqln4bqj4bqww6rhurbhuqNo4bqg4budw7LhuqNJY+G7ncOy4bqjxILhuqvhuqPhu41t4bqjeOG7jXThu53DsuG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o3h24buR4bqjaUHhu6ln4bqjeHbhu49u4bud4bqj4buX4buN4bqt4buP4bqjaXXhu53DsuG6o2bDujLhuqPhu6954bq2a3jhuqPGoeG7j214MuG6o2fhu5/huqPhu53hu43hu49seeG6o2fhuqln4buN4bqjxqHhuqvhu5vhuqPhu5vFqeG7jzLhuqN34bqp4budw7LhuqN4YuG7o+G6o8SC4bqr4bqj4buN4buPbXnhuqPhu695YzPhuqPigJxJ4bq5eOG6o3h24buj4budw7LhuqNmdOG7j+G6o2dj4bud4buN4bqj4bud4buN4buPbHnhuqN44buN4bqi4bqjeOG7jeG6qWfhu43huqPhu53hu41B4bqjeOG7jeG7j2rhu53huqN44bqt4buPMuG6o2jhu5Fn4buN4bqjZm3hu53hu40y4bqjd+G6oOG6o2d04bqj4bubc+G7j+G6o3h2Qcaw4budw7LhuqNm4buPbuG7nTLhuqPhu53hu43hur944bqjxqHhuqvhuqNpYuG7j+G6o2jhu5Fn4buN4bqjR+G7oibhu45ILcSD4bqnMuG6o+G7m+G7peG7j+G6o+G7l2t44bqj4buveWPhuqNpYnjhuqNpQeG7qWfhuqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bud4buN4buPbeG7m+G6o+G7l+G6tOG6o8SCw4Dhuq3huqPhu6954bqt4bqjaWx54bqj4buX4buN4bq74budw7LhuqNp4buR4bud4buN4bqjd+G6oOG6o+G7neG7peG6o8ah4bqgZ+G6o3bhur944bqjxqHFqeG7neG6o2fhu7fhuq3huqNnY+G6o+G7jW3huqN44buNdOG7ncOy4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjeHbhu5HhuqPEguG6q+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4oCdMuG6o2li4buP4bqjZuG7j2554bqjWHbhu4Hhu53huqMm4buPa3jhuqPhu5zhuq3hu5sy4bqj4bus4buN4buf4bqjRsO14bqjeOG7jUHhuqNJY+G7ncOy4bqj4bu34bq2MuG6o0fhu43hu7fhuqN44buRZ+G7jeG6o1lG4bucSOG6o+G6sGThuqPDkuG7j+G7o+G6o+G7jGPhu48y4bqj4buNeeG6tm3hu53huqPDkuG7j+G7o+G6o8ag4buP4bud4buN4bqj4buX4buN4bq74budw7LhuqNp4buR4bud4buNMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThY4buN4bqt4bq24bqj4bub4bq5eOG6o0bDuuG6o0fhu43DteG7neG7jeG6o3h24buRMuG6o0bhuq3hu53huqNGw7XhuqN44buNQeG6o8SCbOG6o2jhuqDhuqPEguG6q+G6o2fhu43hu5PhuqNpYuG7o+G6o2li4buP4bqj4buNw7rhu48y4bqjRsO14bqjeOG7jUHhuqNYdnnhu53DsuG6o0Hhu6fhu53DsuG6o0lj4budw7Iy4bqjWHZB4bur4budw7LhuqNG4bqt4bud4bqj4bucw7rhu4/huqNn4buNw7Xhu53hu43huqNYdnnhu53DsuG6o0Hhu6fhu53DsuG6o+G7rOG7jeG6reG7neG6o0nDtOG7neG7jeG6o1h2YmfhuqN24bq/eOG6o8SCeeG7j+G6o+G7m8OA4budw7LhuqPhu5fhu43hu4/huqNJY+G7ncOy4bqjZsO6MuG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o+G7r3nhurZs4bud4bqjxILhuqvhuqPhu5zhu43DquG7neG6o2jDquG7neG6o+G7rnlj4budw7LhuqNYduG7keG6o2lk4bqjZ+G7p+G6o2Zj4bud4bqj4buN4buj4bqr4bud4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o+G7m+G7tWfhuqN44buPannhuqNpQeG6reG6o+G7rnlj4budw7LhuqNYduG7keG6o2lieOG6o3h2w7Thu53hu43huqNpw7rhuqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqjeHZ54budw7LhuqNmw7Thu53hu43huqNn4bu34bqt4bqjZ2PhuqPhu51BxalnMuG6o8Oy4buf4but4bqj4but4buN4buB4bud4bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4bud4bqjeOG7jWXhu53DsuG6o8ah4bup4buP4bqj4bucw7Lhu43hu5HhuqPhu6954bq2a3jhuqNJYuG7j+G6o+G7jcO64buP4bqjeOG7o+G6q+G7neG6o+G7r3l0Z+G6o8ah4buB4bud4bqjeOG7jcOB4bqjOuG7juG7juG6o2fhu7fhuq3huqNJY+G7ncOyM+G6o+G7nOG7n+G7j+G6o8SCbOG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu5dreOG6o+G7r3lj4bqjaWJ44bqjaUHhu6lnMuG6o0bDteG6o3jhu41B4bqjWHZ54budw7LhuqNB4bun4budw7LhuqNJY+G7ncOyMuG6o1h2QeG7q+G7ncOy4bqjRuG6reG7neG6o+G7nMO64buP4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjWHZ54budw7LhuqNB4bun4budw7LhuqPhu6zhu43huq3hu53huqNJw7Thu53hu43huqNYdmJn4bqj4buX4buN4bq74budw7LhuqNp4buR4bud4buNMuG6o2nDquG6tuG6o8ah4bqr4bqj4buXa3jhuqPhu695Y+G6o2fhu7fhuq3huqPhu6954bqp4bqjeHbDtOG7neG7jeG6o+G7neG7peG6o8ah4bqgZzLhuqPhu63hu43hur/hu53huqNp4bq/eeG6o2Zs4bud4bqjZuG7kzLhuqPGoeG7j2rhu53huqN44bu1Z+G6o+G7r3nhuq3huqPhu53hu43hu49seeG6o+G7neG7jeG7j23hu5vhuqPhu5fhurThuqNn4bu34bqt4bqjSWPhu53DsuG6o2bDujLhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqPhu6954bq2bOG7neG6o8SC4bqr4bqj4buc4buNw6rhu53huqNow6rhu53huqPhu655Y+G7ncOy4bqjWHbhu5Ey4bqj4but4buN4bqpeOG6o+G7jXnhurbhuqN4dnnhurZs4bud4bqjeOG7jXThu53DsuG6o+G6reG7neG7jeG6o2jhu7nhu53DsjLhuqPhu5fhu49q4bud4bqjeHZ54budw7LhuqNn4bu34bqt4bqj4buveWrhuqPhu41B4bun4budw7LhuqNn4bqpZ+G7jeG6o+G7m2Lhu53DsuG6o+G6reG7neG7jeG6o+G7jeG7s+G7ncOyMeG6o+G7l2vhuqN44buNw4Dhuq0y4bqj4but4buN4bqpeOG6o+G7jXnhurbhuqPhu5fhu4/hu53hu43huqPhu53DsuG7jeG7j23hu5vhuqNn4bu34bqt4bqj4bud4buN4buPbHnhuqN44buNa+G6o+G7jW3huqNn4bqp4bud4bqjZsO6MeG6o3jhu4/hu53huqN4QeG7q+G7ncOy4bqjxILhuqvhuqPEguG7h+G7neG6o2jhu7Xhu53DsuG6o3fhuqnhu53DsuG6o3hi4bujMuG6o2fhu5/huqPhu43hu49teeG6o+G7r3lj4bqjaUHGsOG7ncOy4bqjxqF04buP4bqjacO54buP4bqj4bubxanhu4/huqNn4bu34bqt4bqjSWPhu53DsjPhuqNH4bq/4but4bqj4bu34bq24bqjxILhuqvhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqPhu6954bq2bOG7neG6o3h24buj4budw7LhuqN44buT4bud4buN4bqjaWThuqPhu53hu43DtOG7neG6o3Zy4bqjeOG7j2zhu5vhuqPhu53EkeG7ncOyMuG6o8ah4bup4buP4bqjeOG7jWsy4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqj4bud4buNQeG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu5fhu43hu5/huqPhu5fhu43EkeG7nTLhuqN44buN4bqpZ+G7jeG6o3jhu43DgWfhuqNn4bu34bqt4bqjaeG7keG6reG6o+G7reG7jUHhu6fhu53DsjHhuqN4dsSR4bud4bqjeHbhu6sy4bqj4budw7Lhu43hu49q4bud4bqjZ8OBeTLhuqPhu41wZ+G6o+G7jXHhu48y4bqjeMO04bub4bqjeOG7oeG7j+G6o2lu4bqjaWzhuqN24bqt4bqj4bud4buN4buPbHnhuqNn4buN4bu34bqjeHZB4bun4budw7Iy4bqjw7Lhu49j4buP4bqj4but4buN4bqp4but4bqjacO94budw7LhuqNpZeG7nTLhuqN34bqp4budw7LhuqN4YuG7ozLhuqNn4buf4bqjZkHFqWfhuqNp4buPMuG6o2fhuqln4buN4bqjxqHhuqvhu5vhuqPhu63hu43hu7PhuqPhu43hu6nhu60z4bqjScO64buP4bqj4budw7Lhu7nhuqNn4bqp4bud4bqjZsO64bqjZ+G6qWfhuqNn4bq/4but4bqjaWThuqNm4bqp4bub4bqjd+G6qXjhuqPhu5zDsuG7jeG7keG6o+G7r3nhurZreOG6o2fhu7fhuq3huqNJY+G7ncOy4bqjZsO64bqjxILhuqvhuqPGoeG7j+G7neG7jeG6o+G7jeG7o2J44bqjeHbhu6Phu53DsuG6o2fhu43hu5PhuqNpYuG7ozLhuqNp4buPbHnhuqPhu43huqvhu53hu40y4bqjxILFqeG7j+G6o+G7r3nhurZreOG6o3jDquG7m+G6o2fhuq3hu6My4bqj4bud4bul4bqjxqHhuqBn4bqjxqHFqeG7nTLhuqPhu43huqvhu53hu43huqNpw7rhu53DsuG6o+G7r3nhurZreOG6o8ah4buPbXgz4bqj4oCcSWPhu53DsuG6o2bDujLhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqPhu6954bq2bOG7neG6o8SC4bqr4bqj4buc4buNw6rhu53huqNow6rhu53huqN44buT4bud4buN4bqj4buueWPhu53DsuG6o1h24buR4bqjaWThuqPhu5fhu49q4bud4bqjeHbDtOG6o+G6sMOq4bq24bqjaOG6oOG7ncOy4bqjxqFi4buP4bqj4buveWrhuqPhu41B4bun4budw7LhuqN4dmrhu53huqPhu5tj4bud4buN4bqjaeG6v3jhuqN44buNw6rhu53huqN44buNQeG7p+G7ncOy4bqjZuG7keG6o2bhu6Phu5vhuqNpYuG7neG6o2fhuqvhurbhuqPhurDFqeG7jzLhuqNn4buN4buP4bqt4bqjZ2V4MuG6o8SCxanhu4/huqNp4buPbHnhuqPhu5fhu49t4bud4bqj4buX4buNw7XhuqPhu43hu4d5MuG6o3jhu43GsOG7j+G6o3jhu49reOG6o+G7l+G7jWVn4bqj4budw7Lhu43hu49teOG6o2lu4bqjZ+G7n+G6o2lB4bupZ+G6o2fhu6fhuqNpdeG6o+G7neG7jUHhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o+G7jXPhu5vhuqPhu53huq3hurbigJ0y4bqjRsO14bqjeOG7jUHhuqNYdnnhu53DsuG6o0Hhu6fhu53DsuG6o0lj4budw7Iy4bqjWHZB4bur4budw7LhuqNG4bqt4bud4bqj4bucw7rhu4/huqNn4buNw7Xhu53hu43huqNYdnnhu53DsuG6o0Hhu6fhu53DsuG6o+G7rOG7jeG6reG7neG6o0nDtOG7neG7jeG6o1h2YmfhuqPhu53hu43hur/hu53huqPhu5ti4bud4buNMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu5bhurThuqPEgnDhu53DsuG6o3h24buj4budw7LhuqPhu53hu43hu49t4bub4bqj4buX4bq04bqj4bubxanhu483L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44buM4buPbeG7neG6o+G7neG6reG6tjLhuqPhu655Y+G7ncOy4bqjWHbhu5HhuqPEguG7heG7neG6o8ah4bqr4bqj4bubw7p44bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqN44buT4bud4buN4bqjZ+G7oeG7neG6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4buX4buN4buf4bqj4buX4buNxJHhu50z4bqjJsO04bqjeOG7jWsy4bqj4buX4bq04bqjxIJw4budw7LhuqPEgmzhuqPhu5vDunjhuqPhu53hu43hu49t4bub4bqj4buX4bq04bqj4oCcZsOBeOG6o+G7reG7jeG6qeG6o8SCbOG6o+G7reG7jeG6qXjhuqN4duG7j27hu53huqPhu5fhu4/hu53hu43huqN4a+G6oy3huqPhurBk4bqj4buNw7rhu4/igJ3huqPGoXlz4bud4bqjeOG7jUHGsOG7ncOy4bqjeHbhuqBn4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o3jDquG7m+G6o3h2w7XhuqNn4bqp4bud4bqjZsO6MuG6o2lj4budw7LhuqPEguG7j2rhu50y4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNow6rhu53huqNp4buR4bqt4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOyM+G6o0nhu5/huqNn4bu54budw7LhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqPGoeG6q+G6o8ah4bqy4bqjaOG7o+G6o+G7l+G7jeG7j2vhu53huqNn4bqpZ+G6o2li4buP4bqjZuG7j2554bqjeOG7jeG6reG7m+G6o2jhuqDhuqNJYuG7j+G6o+G7jcO64buP4bqjSWPhu53DsuG6o2bDuuG6o3jhu5Phu53hu43huqPGoeG7geG7neG6o3jhu43DgeG6ozom4buO4buO4bqjaOG6q+G7neG7jeG6o+G7neG7jeG7j2x54bqjd+G6oOG6o+G7r3nhuq3hu53huqN4w6rhu5sy4bqjaeG7n+G7ncOy4bqjw7Lhu5/hu63huqPhurLhuqPhu5fhu49r4bud4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7reG7jUHhu6fhu53DsuG6o+G7jUHFqeG7ncOyMuG6o+G7m+G7tWfhuqN44buPannhuqPEguG6q+G6o+G7neG7jeG7j23hu5vhuqPEguG7teG6o8Oy4buPY+G7j+G6o+G7reG7jeG6qeG7reG6o2fhu43hu7fhuqPhurZreeG6o+G7reG7jeG6qXjhuqN4duG7j27hu53huqN44buT4bud4buN4bqjeOG7jcaw4buP4bqjw7Lhu4/huq3hu53huqN4xanhu48z4bqjR+G7ueG7ncOy4bqj4bud4buNQeG6o+G7reG7jeG7geG7neG6o8ahxanhu53huqNpYuG7j+G6o2bhu49ueTLhuqNpYuG7j+G6o2bhu49ueeG6o+G7nMOyeeG6tm/hu53huqMmxJHhu53huqNY4buN4bqr4bud4buNMuG6o+G7rOG7jeG7n+G6o0bDteG6o3jhu41B4bqj4buMeeG6tm3hu53huqPhu7fhurYy4bqjR+G7jeG7t+G6o3jhu5Fn4buN4bqj4buMSeG7nEjhuqPhu4154bq2beG7neG6o2lj4buj4bqjR3Xhu53huqNHceG6o+G7neG7jeG7h+G7neG6o3jhu43hur/hurYy4bqjxIPhurHhuqPhu53hu43hu5/hu5vhuqPhu53hu43hu49t4bub4bqjxILhu7Uy4bqjw7Lhu49j4buP4bqj4but4buN4bqp4but4bqjaUHhu6ln4bqjaUHhuq3huqN24bqt4bqjxqHhuqvhuqPhu63hu43hu7PhuqPhu43hu6nhu60y4bqjZ+G7teG6o3jhu41uMuG6o3fhuql44bqjacO94budw7LhuqPEgsWp4buP4bqjeOG7jeG6oGfhuqN44buPb+G7nTPhuqPigJwm4buPbWfhuqN4duG7j27hu53huqPhu5fhu43huq3hu4/huqPhu53DsuG7jeG7j2rhu5vhuqN4w71n4bqjxIPhurHhuqPhu53hu43hu5/hu5vhuqPhu53hu43hu49t4bub4bqjxILhu7Uy4bqjw7Lhu49j4buP4bqj4but4buN4bqp4but4bqj4bud4bqr4bq24bqjd8Sp4bqjw7Lhu5/hu63huqPhu63hu43hu4Hhu53huqPhu6954bqt4bud4bqjeHZw4budw7LhuqPDsuG7j8O94but4bqj4buueWPhu53DsuG6o1h24buR4bqjeHbhu6vhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o2fhu5/huqN4dsO04bud4buN4bqjacO64bqj4but4buN4bqpeOG6o3h24buPbuG7neG6o3jhu415w7pn4bqj4bud4buN4buf4bub4bqjeHZ54budw7LhuqNmw7Thu53hu43huqNn4bu34bqt4bqjZ2PhuqPhu51Bxaln4bqjxILhuqvhu6PhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8Oj4bqv4bqz4oCdMuG6o2li4buP4bqjZuG7j2554bqj4bucw7J54bq2b+G7neG6oybEkeG7neG6o1jhu43huqvhu53hu43huqN44buP4bud4bqjeEHhu6vhu53DsjM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WGLhu4/huqNpYuG7j+G6o+G7jcO64buPMuG6o+G7neG7jeG7j2x54bqjaWLhu4/huqNm4buPbnnhuqNpZOG6o2fhu43EkeG7m+G6o2fhu43DveG6o8ahZeG7ncOy4bqj4budw7Lhu43DreG6o8SC4bqr4bqjduG6v3jhuqN4w6rhu5vhuqNpZWfhuqN4dkHFqWfhuqPGocaw4buP4bqj4but4buN4bqpeOG6o2bhu49ueeG6o2fhu43DteG6o3jDquG7mzLhuqNn4buNw7XhuqN4w7Thu53hu43huqNn4bu34bqt4bqjRsO14bqjeOG7jUHhuqNYdnnhu53DsuG6o0Hhu6fhu53DsuG6o0lj4budw7Iy4bqjWHZB4bur4budw7LhuqNG4bqt4bud4bqj4bucw7rhu4/huqNn4buNw7Xhu53hu43huqNYdnnhu53DsuG6o0Hhu6fhu53DsuG6o+G7rOG7jeG6reG7neG6o0nDtOG7neG7jeG6o1h2Ymcz4bqjU+G7ncOy4bqj4bud4buN4bq/4bud4bqj4bubYuG7neG7jeG6o3fhuqDhuqNn4buB4bud4bqjeOG7jeG7j2t44bqjZ+G7t+G6reG6o8SC4buPbWfhuqPhu63hu43DquG7neG6o3jDtWfhu43huqN3w6p54bqjd2VnMuG6o+G6sOG6qWfhuqNp4buR4bud4buN4bqjdnLhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjeOG7jcaw4buP4bqjZ+G7pzLhuqN44buNeeG7h+G7neG6o8ah4bup4buPMuG6o+G7l+G7jeG7n+G6o+G7l+G7jcSR4budMuG6o3jhu43huqln4buN4bqjeOG7jcOBZ+G6o2Phu53hu43huqPhu41B4bur4budw7LhuqN4duG6oGfhuqN44buPa+G7reG6o2lr4bud4bqjd+G6oOG6o+G7reG7jeG6qXjhuqN4duG7j27hu53huqNn4bu34bqt4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o+G7neG7jeG6q+G6o3h24buj4budw7LhuqN44buNxrDhu4/huqPDsuG7j+G6reG7neG6o3jFqeG7j+G6o2lu4bqjaWzhuqN24bqt4bqj4bub4bu1Z+G6o3jhu49qeTLhuqPhu53hu43hu49t4bub4bqjxILhu7Uy4bqjw7Lhu49j4buP4bqj4but4buN4bqp4butMuG6o+G7l+G7jcOqeeG6o2nDunjhuqPhu63hu43huqnhuqNn4buN4buj4bqjd+G6qXjhuqPhu43hu6nhu60y4bqj4buX4buNY+G6o3jhu43hu48z4bqjRsO14bqjeOG7jUHhuqNYdnnhu53DsuG6o0Hhu6fhu53DsuG6o0lj4budw7Iy4bqjWHZB4bur4budw7LhuqNG4bqt4bud4bqj4bucw7rhu4/huqNn4buNw7Xhu53hu43huqNYdnnhu53DsuG6o0Hhu6fhu53DsuG6o+G7rOG7jeG6reG7neG6o0nDtOG7neG7jeG6o1h2YmfhuqPDsuG7qeG7j+G6o+G7m+G7qzDhuqPigJxYdmrhu53huqNn4bun4bqjd+G7q+G6o+G6seG6o3h24bu14bqjZ8O6eOG6o2fhu43DteG7neG7jTDhuqNHc+G7ncOy4bqj4budw7Lhu43hu49t4but4bqjLeG6o+G6sMOq4bq24bqjaOG6oOG7ncOyMuG6o2jhu5Fn4buN4bqjxILhu7XhuqMt4bqjaHnhuqPGoeG7kWfhu43huqPEguG6q+G6o+G7nXPhu53DsuG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7rTLhuqPhu655Y+G7ncOy4bqjWHbhu5HhuqNn4buf4bqjeOG7jW7huqPhurDhuqln4bqjaeG7keG7neG7jTDhuqNHc+G7ncOy4bqj4budw7Lhu43hu49t4but4bqj4budxJHhu53DsuG6o8ahQeG7qeG7ncOy4bqjxqHhuqvhuqPhu53DsuG6q+G7neG7jeG6o2nDunjhuqPhu63hu43huqnhuqNn4buN4buj4bqjd+G6oOG6o+G7reG7jeG6qXjhuqN4duG7j27hu50y4bqjaHnhuqPGoeG7kWfhu43huqPGoeG6q+G6o+G7ncOy4bqr4bud4buN4bqj4buX4buP4bud4buN4bqjeGvhuqPhu5vhu7nhu4/huqPhu53hu41w4bud4bqjxILhuqvhuqPhu51z4budw7LhuqPhu53DsuG7jeG7j23hu63huqPGoeG6q+G6o2Zt4bqjaeG7seG6o2fhu7fhuq3huqPhu51s4bud4bqj4buX4buP4bud4buN4bqjeGvhuqPEguG6q+G6o2fhuqln4bqjaOG6oOG6o+G6qeG7neG6o2dz4budw7LhuqPhu53DsuG7jeG7j23hu63huqPGocWp4bud4oCdMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThX4bqteeG6o+G7r3nhuqnhuqN4dsO04bud4buN4bqjxqHhuqvhu5vhuqPEguG7j21n4bqj4buX4buN4bqpZ+G7jeG6o+G7r3nhuq3hu50y4bqj4budw7Lhu43hu49q4bub4bqjeMO9ZzLhuqNn4bqpZ+G6o2li4buP4bqjZuG7j2554bqjaWThuqPGoeG6oOG6reG6o2fhu41w4bud4bqjZuG7gXnhuqN24bqt4bqjRuG6reG7neG6o0fhu43hur/hu63huqPhu43huqvhu53hu43huqNJY+G7ncOy4bqjZsO64bqjeOG7k+G7neG7jeG6o+G7l+G7jeG7n+G6reG6ozom4buO4buOMuG6o+G7neG7jeG7j23hu5vhuqPhu5fhurThuqPhuq/Do+G6r8Oj4bqjLeG6o+G6r8Oj4bqv4bqz4bqjw7J14bub4bqj4bqzxIPhuqNpdeG7ncOy4bqjZ+G7jcO1M+G6o8OS4bqi4buP4bqjw7Jl4bub4bqj4buveeG6reG6o8ah4bqp4bqj4but4buN4buPa3nhuqNn4bu34bqt4bqj4bubw7Thu53hu40y4bqjZ+G6qWfhuqNpYuG7j+G6o2bhu49ueeG6o3jhu43huq3hu5vhuqPDsuG7j+G6reG6o0li4buP4bqj4buNw7rhu4/huqNJY+G7ncOy4bqjZsO64bqjeOG7k+G7neG7jeG6o+G7l+G6tOG6o8SCcOG7ncOy4bqjRuG6reG7neG6o0fhu43hur/hu63huqPhu43huqvhu53hu43huqNJY+G7ncOy4bqjZsO64bqjeOG7k+G7neG7jeG6o+G7l+G7jeG7n+G6reG6ozom4buO4buO4bqjd8Sp4bqj4budannhuqNn4bqt4buj4bqjeOG7j+G7neG7jeG6o3jhu43hu4Hhu53huqNp4buj4bqr4bud4bqj4buXa3gy4bqj4but4buN4bqpeOG6o+G7jXnhurbhuqN4dnnhurZs4bud4bqjeOG7jXThu53DsuG6o2fhuqln4buN4bqj4bubYuG7ncOy4bqjxILhuqvhuqPhurLhuqNn4buNw7Uy4bqj4buX4buN4bqpeOG6o8SCcOG7ncOy4bqj4but4buN4bqpeOG6o3h24buPbuG7nTLhuqPhu53EkeG7ncOy4bqjacO64budw7Iy4bqjd+G6qeG7ncOy4bqjeGLhu6My4bqjZ+G7jeG7t+G6o2nDuuG7ncOy4bqj4budZeG7m+G6o2ZleDLhuqN44buH4bud4bqjaOG7teG7ncOy4bqjeOG7jcaw4buP4bqjZ+G7pzLhuqPEgkHhu6l44bqj4buveeG6reG6o+G7l+G7jeG7n+G6o+G7l+G7jcSR4budMuG6o3jhu43huqln4buN4bqjeOG7jcOBZzLhuqN44buN4bqgZ+G6o+G7jeG7j23hu53huqN44buNZeG7ncOy4bqjxqHhu6nhu4/huqPhu53hu43hu49t4bub4bqjxILhu7XhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqN4duG7kTPhuqNJYuG7j+G6o2bhu49ueeG6oyZy4bqjWOG7jeG7keG6o+G7nMOycGfhuqPGoOG6reG7nTLhuqNH4buN4bu34bqjeOG7kWfhu43huqPhu4zDuuG7j+G6o8ag4buM4bus4buc4bqj4buNeeG6tm3hu53huqNYduG7j2154bqj4bus4buN4buj4budw7LhuqPhu5fhurThuqPEgnDhu53DsuG6o0bhuq3hu53huqNH4buN4bq/4but4bqj4buN4bqr4bud4buN4bqjSWPhu53DsuG6o2bDuuG6o3jhu5Phu53hu43huqPhu5fhu43hu5/huq3huqM6JuG7juG7juG6o3fEqeG6o2bhuq3hu53huqPhu43huqvhu53hu43huqPhu53hu43hu49seeG6o+G7ncOy4buN4buR4bqj4buveeG6tmt44bqjxIJs4bqjZ3Phu53DsuG6o3jhuqln4bqjZ+G6qeG7neG6o2bDuuG6o+G7ncODMeG6o2fhu5/huqPhu53hu43hu49seeG6o8Oy4buPY+G7j+G6o+G7reG7jeG6qeG7reG6o+G7neG7jcOp4bub4bqj4budw6rhu53DsuG6o2fhuq3hu6PhuqN44buT4bqjxqFt4bqjZ+G6qeG7neG6o2bDuuG6o+G7ncOD4bqjeOG7jeG6reG7m+G6o8Oy4buP4bqt4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o2fhuqln4bqjZ+G6v+G7reG6o+G7t+G6tuG6o2lj4budw7Iy4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqj4buveeG6tmzhu53huqNn4bqpZ+G6o2fhur/hu63huqPDsmXhu53huqPEgsWp4buP4bqjaeG7n+G6o8ah4bqr4bqjZ3Phu53DsuG6o3jhuqln4bqj4buveeG6tuG6o+G7jeG7o2Jn4buNMuG6o2nhuqvhu6PhuqN4YuG7ozLhuqNmdeG7j+G6o2hB4bux4budw7LhuqPEguG6q+G6o2Z04bqjeHbDteG6o3fhuqLhuqNo4bu14budw7Iz4bqjJmzhuqPhu63hu43hu4Hhu53huqPhu5vDtOG7neG7jTLhuqPhu6zhu43hu5/huqNH4buN4bu34bqjeOG7kWfhu43huqNY4buNQcaw4budw7LhuqN4duG6oGfhuqPhu4xJ4bucSOG6o+G7jXnhurZt4bud4bqj4buMQcWp4budw7LhuqPhu4zhu5/huq3huqPhu4x14bqjJsSR4bud4bqjJuG7j+G7neG7jeG6o8Oy4bqi4buP4bqjw7Jl4bubMOG6o+KAnFbhur944bqj4bub4buj4budw7LhuqNG4bqt4bud4bqjR+G7jeG6v+G7reG6o+G7jeG6q+G7neG7jeG6o0lj4budw7LhuqNmw7rhuqN44buT4bud4buN4bqj4buX4buN4buf4bqt4bqjOibhu47hu47huqN3xKnhuqNpw63hu5vhuqNpa+G7neG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu6954bq2a3jhuqN34bqpZ+G7jeG6o8ahxanhu53huqNn4buN4buj4bqjaXXhu53DsuG6o2bhuqvhu6PhuqNow6rhu53huqN4w7pn4bqjeOG7jeG7j2554bqjd3Qy4bqjaeG6uWfhuqNm4buPbXjhuqPGoeG6q+G6o2fhuqln4bqj4buNw7rhuqPhu53DsuG7jcOo4bujMuG6o2fhu4fhu53huqPhu53DsuG7jcOo4bujMuG6o8Oy4buPw73hu63huqNm4bqr4bqjZ+G7o+G7neG6o+G6sOG7n+G6reG6o2lB4bupZ+G6o2nhu5/hu48y4bqjw7Lhu49j4bub4bqjaUHhu6ln4bqj4budw7Lhu43DqOG7o+KAnTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WMOA4bqj4bud4buPbOG7m+G6o3jhu4/hu53huqNJYuG7j+G6o+G7jcO64buP4bqjxqHhuq3hu53huqN4ceG6rTLhuqN4dmrhu53huqPhu695auG6o+G7jUHhu6fhu53DsuG6o+G7rnlj4budw7LhuqNYduG7kTLhuqPhurLhuqNJY+G7ncOyMuG6o8ah4buh4budw7LhuqNow6rhu53huqNpZOG6o+G7jeG7oeG6reG6o+G7r3nhurZt4budMuG6o2l14budw7LhuqPGoeG7oeG7ncOy4bqjaUHhuq3huqPhu5fhu43huql44bqjxIJw4budw7LhuqNpw7nhu4/huqPhu5vFqeG7j+G6o3jhu43huqvhu53hu43huqPhu43hu49t4bud4bqjeOG7jeG6oGczNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFjDueG6o+G7reG7jeG7n+G7ncOy4bqjxILhu49q4budNy/hu604


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nỗ lực vì sự an toàn của người dân

Nỗ lực vì sự an toàn của người dân
2020-10-16 06:35:13

QTO - Bằng tinh thần trách nhiệm, bất chấp gian khổ, hiểm nguy, trong những ngày mưa lũ vừa qua, lực lượng Công an huyện Cam Lộ không chỉ kịp thời giải cứu...

Hiệu quả thiết thực từ một cuộc thi

Hiệu quả thiết thực từ một cuộc thi
2020-10-16 06:29:06

QTO - Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là hoạt động thiết thực góp phần triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05...

Dấu ấn từ những quyết sách đúng

Dấu ấn từ những quyết sách đúng
2020-10-15 06:44:36

QTO - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề phục vụ công tác lãnh...

Tri ân bằng cả tấm lòng

Tri ân bằng cả tấm lòng
2020-10-15 05:57:01

QTO - Sống ở miền quê mà mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của thế hệ đi trước, thời gian qua, các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Quảng Trị luôn nặng...

Chuyện về một người mẹ Việt Nam anh hùng

Chuyện về một người mẹ Việt Nam anh hùng
2020-10-14 19:53:03

QTO - Ở tuổi 90, mẹ Liền vẫn còn khỏe mạnh và mẫn tiệp. Ngoài thờ chồng thờ con là liệt sĩ, mẹ Liền còn hương khói thời phụng mẹ chồng, cũng là Mẹ Việt Nam...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết