Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4buSZ+G7qeG6suG7s+G7rXPDqeG6tuG6pGfhu63DqcOCbuG7scOp4buTaeG7r8Opw4LDreG7r8Opw7Ro4butw6nDteG7ucOp4butc0PhuqJ1w6nhu5Phu7fhu61zw6nDtWnhu6/DqeG7kW7hu63DqcOC4bu5w7TDqcOCdHVw4bqkw6nhurThu7XhuqkvdOG6u+G6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6q+G7kOG7r8Op4buTdeG7n+G6pMOp4bupdeG7oeG7rcOp4buracOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6nhurrhuqzhu61zw6nhu63huqZ1w6nhurppw6nhu63hu5/hu63DqeG7qXXhu610w6nDguG7oy3DqcOK4buLw6l04bu5dcOp4bqn4buoIS00VOG6rcOpw7R34butw6nhu6l0dsOp4bupdOG7ieG7rcOp4but4bud4butw6nDguG6ssO54butdMOp4buT4bu5w6nhu5Fu4butw6nDguG6ssO6w6nDtOG6qmfDqeG7rXND4bqidcOp4buRbuG7rcOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4buSZ+G7qeG6suG7s+G7rXPDqcO0d+G7rcOpw4J0b+G6sMOiw6kh4bqy4buv4butc8Op4buTdeG7n+G6pMOp4bupdeG7oeG7rcOp4butdEPDqeG6usOy4bq+w6nDgnTDucOpw4LhurLDueG7rXTDqeG7k+G7ucOpw7R04bqk4bq+4bud4butw6nhu7Hhu7Phu63DqcO04bqqZ8Opw7Ro4butw6nDteG7ucOpw7TDgMOp4bq0xILDqcO04bqqZ8OpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOpw7RC4butc8Opw7R34butw6nhu610deG7n+G6pMOpdMOt4butw6nDtHThu6PhurXDqeG7rXRvw4LDqeG7q2nDqeG7k+G7tXXDqeG6uuG6oHXDqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nDqcO04buz4butc8Opw7R0RMO0w6nhu6tpw6nhu61zQ+G6onXDqeG7k+G7t+G7rXPDqcO1aeG7r8Op4buRbuG7rcOpw4Lhu7nDtMOpw4J0dXDhuqTDqeG6tOG7tcOp4bqn4buQISEu4bqtw6LDqeG7kG7hu63DqcO0Q8OpxILDqeG7k27hur7DqcO0dOG6qsOp4bq+4buj4bqkw6nhu6tpw6nhu5Phu7fhu61zw6nDtWnhu6/DqeG7kCEhLsOp4but4bud4butw6nhu5Nww6nhurrDsuG7rcOp4buT4bu54butc8Op4butc0PhuqJ1w6nhu5Fu4butw6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nDguG7tcOCw6nDtGjDtMOpw7R04bqqw6nDguG6skPDgOG7rXPDqcO04bqqZ8Op4buSw6zhu61z4bq1w6nDtHTDuuG7rXTDqeG6tGjDtHThurXDqeG6sHRo4bqww6nhu6vhuqTDssOCw6nDtOG6qmfDqeG7rHRpw6nhu61D4bqgw7ThurXDqcOC4bqk4bq+4bud4butw6nDguG6suG6pOG6vuG7n+G7reG6tcOpdEPhuqDhu61zw6nhu5Hhu4/hu63DqeG7k+G7t+G7rXPDqcO1aeG7r8Op4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdeG7rXTDqcOC4buj4bq1w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhu63hu6PhurDDqeG6tOG7teG7rXPDqeG7seG6oHXhurXDqeG7k2vDtMOpw7V14buhw4LDqeG7q2nDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqcO0dEPDgOG7rXPDqcOC4bqyw7nhu610w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu63hu7Phu61zw6nDgnThu7Phu63DqeG7seG6oHXDqcOCdMO5w6nDtGjhu63DqcO14bu5w6nhurB0w6x1w6nhu5NDw4PDtMOp4butbuG7rXPDqcO0Z+G7r8Opw4LhurLDueG7rXTDqeG7k+G7ucOiw6k0aMO0w6nhu5Phu6Xhu610w6nhu5NDw4PDtMOpw4J0RcO0w6nDguG7o8Op4buTduG6tcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4buSZ+G7qeG6suG7s+G7rXPDqeG7k+G7i8Op4bq24bqkZ+G7rcOpw4Ju4buxw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nhu5Np4buvw6nDgsOt4buvw6nhu61u4butc8Opw7Rn4buvw6nDguG6ssO54butdMOp4buT4bu5w6nDtHThu6/DqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nDqcO0w4DDqeG6tMSCw6nhu61zQ+G6onXDqeG7kCEhLuG6tcOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw4Lhu7XDgsOp4busc3Thu6XDqeG6tuG6pOG6vuG7o8OCw6nhurlmL+G6veG6ueG6u+G7hS/hu6w7LVThu5Lhu6zhu5DDqcO04bqqZ8OpVOG7kuG7rOG7kMOpw4Lhu6fhu610w6nhurrhu5/DqcO0dMO64butdMOp4bq0aMO0dMOp4buTaeG7r8Opw4LDreG7r+G6tcOpw7Xhu7d1w6nhu5FD4bqu4butc8Opw7Ro4butw6nDteG7ueG6tcOpw7Thu7Phu61zw6nDtHREw7TDqcO0b+G6sMOpw4rhu4vDqeG7rXND4bqidcOp4buQISEuw6nDguG7p+G7rXTDqTvhuqTDrOG7rXPDqSHhurLhu6XDqXN1Z3XDqeG7k+G7r8Ot4butw6nhur3hurnhurvhu4Utw6nhur3hurnhur3hu4HhurXDqcO0dHXhu6Phu63DqeG7q0PDg8O0w6nhu5Phu6Phu63DqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq5w6rhurnDouG6qS/hurDhuqvhuqnDgmfDteG7q+G7mcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4buxZ+G6snN14but4bq34bq94bqww4rDqWfhuqTDguG7r2XhuqvhuqnDguG6suG6q+G6qcOC4buR4bqr4bqpdeG7sXPDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7TDosO1Z+G7r+G6tuG6pGfhu61zw4LhurJ1w6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6veG6ueG6veG7hS/hur/hu4Xhu5Hhur3hurnhu4fDquG6veG6ueG7gcOC4bq74bq/ZuG7heG7g8Oq4bur4bq7w6LGsOG6sHNlw6kv4bqr4bqpL8OC4buR4bqr4bqpL8OC4bqy4bqr4bqpw4LhurLhuqvhuqnDguG7keG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyHDsuG6sMOpdOG6pG/hu63DqcO0dOG7r8Opw7Ro4butw6nDteG7ucOpw7TDgMOp4bq0xILDqcSCw6nhu5Jn4bup4bqy4buz4butc8Oiw6nDjOG7rXThurfDqSHDlOG7quG6qS/hurDhuqvhuqkvw4Lhu5Hhuqvhuqkvw4LhurLhuqvhuqkvw4Jnw7Xhu6vhu5nhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu7DhuqjDtMOpw4J14bud4bqkw6nhu5Phu6Phu63DqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq94buB4bq1w6nDguG7r2nhu63DqXThuqThur7hu6Hhu63DqcO0dsOp4bq74bq54bq5w6PDqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nDqcO0dOG6pOG6vuG7neG7rcOpw4LhurJow7R04bq1w6nDtOG7s+G7rXPDqcO0dETDtMOpw7Rv4bqww6nDiuG7i8Op4butc0PhuqJ1w6nhu5AhIS7DqeG7k0PDg8O0w6nhu5Np4buvw6nDgsOt4buv4bq1w6nDteG7t3XDqeG7kUPhuq7hu61zw6nhu5PDrcOCw6nDtHThuqThu43hu63DqeG6uuG7n8Opw7R04bqk4bq+4bud4butw6nhu7Hhu7Phu63hurXDqeG7q+G7gMOp4bur4bqkw7Lhu63DqcO0dMO64butdMOpw4LhurLhu6XDqcOCxJDDqcOC4bqy4bqk4butc8Opw7Rv4bqww6nDguG6ssSCw6nhu6vhu53hu63hurPDqcOCb8OCw6nDtMOsw6nDtGjhu63DqcO14bu54bq1w6nDtOG7s+G7rXPDqcO0dETDtMOp4bqnw5TDlcOUw5Thuq3DqcO0b+G6sMOpw4rhu4vDqeG7rXND4bqidcOp4buQISEuw6nhu5Phu5/huqTDqeG7k0PDg8O0w6nDteG7t3XDqeG7kUPhuq7hu61zw6nhu6l14buj4butw6nDgnREw7TDqeG6tuG6pMOs4butw6nhu6vhu4DDqXRp4butdMOpw7R0w7rhu610w6nhu610acOp4butQ+G6oMO04bq1w6nhu6lGw6nhu63hu4nhu61zw6nDtHThuqThu43hu63DqeG6tMOJw6nhu5Hhuqjhu61zw6nDtOG7s+G7rXPDqeG7rXN04buhw6nDgnThu7Phu61zw6nDgnXhu63DqcO0w4DDqcO1w6zhu63hurXDqeG6tMOJw6nhu5Hhuqjhu61zw6nDtGjDtMOp4bqwdMOz4butw6nhu7Hhu5/hu7HhurXDqeG7qXRndcOpw4J0aMO0w6nhu5HhurjDqeG7q3Xhu6HhuqTDqeG6sHThuqjDtMOp4bq64bqow6nDtOG7s+G7rXPhurPDqXRq4butc8Op4but4buJ4buxw6nDusOCw6nhu610b8OCw6nhu4fhurnDo8Opw5TDlcOUw5TDqcO0b+G6sMOpw4rhu4vDqeG7rXND4bqidcOp4buQISEuw6nhu5NDw4PDtMOpw7Xhu7d1w6nhu5FD4bqu4butc8Opw7TDsuG6sMOp4butdMOyw4LDqeG7qXXhu6Phu63DqcOCdETDtOG6tcOp4bupRsOp4but4buJ4butc+G6tcOp4bqwdEPDgOG7rXPDqeG6sHRo4bqw4bq1w6nhu5PDreG7r8Op4buTRMO0w6nDtOG7s+G7rXPDqeG6uuG6qOG6tcOp4bupdeG7o+G7rcOpw4J0RMO0w6nhurbhuqThu7XDtMOp4bqwdHfhu61z4oCmIeG6suG7r+G7rXPDqeG7gcOp4but4buJ4buxw6nhurbhuqRnw6nDtOG6rOG7rXPDqeG6uuG6oHXDqeG6unXhu6HDtMOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc+G6tcOpw7Thuqrhu61zw6nDtOG7tcOp4bq6acOp4bupdeG7oeG7rcOpw4Lhu69p4butw6nhu5Phu7l1w6nhu61zQsOpw5TDlcOUw5ThurXDqXThuqThur7hu6Hhu63DqeG7kmfhu6nhurLhu7Phu61zw6nhu5Phu4vDqcO0dOG6psOpw4LhurJ44butc8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOp4buTaeG7r8Opw4LDreG7r+G6tcOpw7Xhu7d1w6nhu5FD4bqu4butc8Op4butbuG7rXPDqcO0Z+G7r8Opw4LhurLDueG7rXTDqeG7k+G7ucOpw7R04buvw6nDlMOVw5TDlMOpw7Rv4bqww6nDiuG7i+G6tcOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu5N2w6nDtHbDqcOUw5XDlMOUw6nhu6tpw6nhu61zQ+G6onXDqeG7kCEhLsOiw6khw7rhu610w6nhu5Phu6Phu63DqeG7rWfhur7hurXDqcOC4buvaeG7rcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOpw7R2w6nDquG6ueG6v8Opw5TDlcOUw5TDqcO0b+G6sMOpw4rhu4vhurXDqcOC4bqy4buv4butc8Op4buTdsOpw7R2w6nhurvhu4XhurvDqcOUw5XDlMOUw6nDtG/hurDDqcOK4buLw6nhu6tpw6nhu61zQ+G6onXDqeG7kCEhLuG6tcOpw7R0deG7o+G7scOp4buH4bq5w6PDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu5Jww6nDtHThuqThu43hu63DqcO14bulw6nhu61z4bqk4bu34butw6nhu610buG7rcOp4bq0RcOpw7R04buvw6l04buhw6nDgnThu7Xhu61zw6nDtHTDuuG7rXTDqeG6tuG6pOG6vuG7n+G7rcOpw7TDgMOp4bq0xILhurXDqeG7k3XDqeG7k+G7s3XDqeG6uuG6oHXDqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqeG6tuG6pOG6vsOpdOG7r8Otw7R0w6nDtHThu6/DqeG7rXR14buh4buxw6nhu6nhu4bDqeG6veG6ueG6veG6uS3DqeG6veG6ueG6veG7geG6tcOp4bq94bq54bq94buBLcOp4bq94bq5w6rhurnDqcOCdMO5w6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nhu5Np4buvw6nDgsOt4buvw6nhu5Phu7l1w6nhu61zQsOpw5TDlcOUw5TDqcO0b+G6sMOpw4rhu4vDqeG7k+G7i8Op4buTQ8ODw7TDqXThuqThur7hu6Hhu63DqeG6tuG6pGfhu63DqcOCbuG7seG6tcOp4buT4buLw6nDgkHDqcO0dETDtMOp4buTaeG7r8Opw4LDreG7r8Op4buTQ8ODw7TDqeG7rXR14buf4bqkw6nhu6vhuqDhurDDqeG7kWnhu610w6nDtHThu6/DqeG7k+G7uXXDqeG7rXNCw6nDlMOVw5TDlMOpw7Rv4bqww6nDiuG7i8Op4butdEPhurfDqeG7kmnhu6/DqcOCw63hu6/DqeG6uuG7ieG7rcOpdHZnw6nhurvDqeG7q+G6oOG6sMOp4bq64bqgdcOpw6rhurnDqcOUw5XDlMOUw6nDgnRn4buxw6lzdWfhurPDqeG6vcOp4bur4bqg4bqww6nDguG6suG6pOG7rXPDqcO0b+G6sMOp4bupdeG7rXTDqcOC4bujw6nhurrhuqB1w6nhur/hu4fDqcOUw5XDlMOUw6nDgnRn4buxw6lzdWfhurPDqeG6vcOp4bur4bqg4bqww6nhurTDgMOpw7Rv4bqww6nhu6vhu4DDqeG7q+G6pMOy4butw6nDtHTDuuG7rXTDqcOC4bqy4bulw6nDtHThu6/DqeG6u+G6veG7g8Opw5TDlcOUw5ThurXDqeG6vcOp4bur4bqg4bqww6nDguG6suG6pOG7rXPDqcO0b+G6sMOp4bur4buAw6nhu6vhuqTDsuG7rcOpw7R0w7rhu610w6nDguG6suG7pcOpw7R04buvw6nhurvhu4Phu4HDqcOUw5XDlMOU4bqzw6nDgkHDqcO0dETDtMOp4buBw6nhu6vhuqDhurDDqcO14bu3dcOp4buRQ+G6ruG7rXPDqeG7qXXhu6Phu63DqcOCdETDtMOp4bq24bqkw6zhu63DqeG7q+G7gMOp4butdGnDqeG7rUPhuqDDtMOpw7R04buvw6nDquG6u+G7h8Opw5TDlcOUw5ThurPDqcOCw7LhurDDqXThuqRv4butw6nDtHThuqThur7hu53hu63DqeG7seG7s+G7rcOpw7R04buvw6nhurvDquG7g8Opw5TDlcOUw5ThurPDqcOCw7LhurDDqXThuqRv4butw6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhurbhuqThur7DqcO0dOG7o8Op4buRbuG7rcOpw7R04bqqw6nDtMOAw6nhurTEgsOpw7R04buvw6nhur3hurnhur/DqcOUw5XDlMOUw6nhurppw6nhu6104bq44butc8Op4butc0PhuqJ1w6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8Op4bupdOG7s+G7rXPDqcO0dOG6pOG6vuG7neG7rcOpw4LhurJow7R0w6nDtG/hurDDqcOK4buL4bqzw6nDqsOp4bur4bqg4bqww6nhu5Np4buvw6nDgsOt4buvw6nDgnXhu63DqXR4w7TDqeG6uuG7ieG7rcOp4bqwdHfhu61zw6nDtHThu6/DqeG6u+G7geG6ucOpw5TDlcOUw5TDqcO0b+G6sMOpw4rhu4vDqeG7rXND4bqidcOp4buQISEu4bqzw6nhu5Np4buvw6nDgsOt4buvw6nhur/DqeG7q+G6oOG6sMOpw4J14buj4butc8Opw5XhurLhuqQtw6kybuG7rcOp4buodeG7n+G6pMOpw7R04buvw6nhur3hurnhurnDqcOUw5XDlMOUMsOUw6nDtG/hurDDqXThuqThur7hu6Hhu63hurXDqcO0b+G6sMOpw4rhu4vhurXDqeG7k+G7uXXDqeG6unXhu53hu63DqcOC4bqyw7rDqcOCdETDtMOpw4LhurLGocOpw4LDueG7rXTDqeG7rXPhuqThur7hu6Hhu63igKbhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4busc+G7r2l1w6nhurp14buhw7TDqcOCQcOpw7R0RMO0w6nDtGjDtMOp4bur4bqg4bqww6nhu5Np4buvw6nDgsOt4buv4bq1w6nDteG7t3XDqeG7kUPhuq7hu61zw6nDgnTDucOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOpw7RC4butc8Op4buT4buLw6nDtMOJw6nhu5Phu7l1w6nhu61zQsOpw5TDlcOUw5Qyw5TDqcOCdGfhu7HDqXN1Z8Opw7Xhu7d1w6nhu5FD4bqu4butc8Op4bupRsOp4but4buJ4butc8Opw4rDicOp4bur4buAw6nDtOG7s+G7rXPDqeG6unXhu6HDtMOpw4J04buZ4buvw6nDtHREw7TDqeG7kWfhu6104bq1w6nhurrhu6XDqcOC4bqyw7rDqeG6unXhu6HDtMOp4buraeG7seG6tcOpw7Xhu7d1w6nhu5FD4bqu4butc8Op4bupdeG7o+G7rcOpw4J0RMO0w6nhurbhuqTDrOG7rcOp4bur4buAw6nhu610acOp4butQ+G6oMO04bq1w6nDteG7t3XDqeG7kUPhuq7hu61zw6nhu6lGw6nhu63hu4nhu61zw6nDtHThu6/DqeG7k8OtdcOpw7V1cOG6pMOpVOG7kuG7rOG7kMOpw7Row7TDqcO0b+G6sMOiw6nhu6x04bqiw6nhurrDsuG6vuG6tcOpw7R0b8OCw6nhu6tDw4Phu61zw6nDtOG6qmfDqeG7k+G7uXXDqeG7rXNCw6nDtGjhu63DqcO14bu5w6nDtMOAw6nhurTEgsOp4buracOp4butc0PhuqJ1w6nhu5AhIS7DqeG7k+G7i8Op4buTQ8ODw7TDqcO04bqq4butc8Opw7Thu7XhurXDqeG7qXXhu6Hhu63DqcOC4buvaeG7rcOp4bq6acOp4butbuG7rXPDqcO0Z+G7r+G6tcOpw4J0RcO0w6nDgnR1w6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nDtHbDqXR14buh4bqkw6nhurbhuqTDrMOpdMOA4butw6lzduG6sMOp4bqwdMOz4butw6nhu5Phu43hur7DqeG7scOt4butdMOpw7Thu7Phu61zw6nDtOG6pOG7ucO0w6nDinZnw6nhu5N2dcOpc3XDrOG7scOp4butc3TDqOG7r+G6tcOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOp4buoIS00VOG6tcOp4buTw6zhu7HDqcO1w6zhu6/DqTs6LUfhu6zDqcSCw6nhu5Phu6Vnw6nhurB0Q8OA4butc8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q8OU4buz4butc8Opw4Jow7TDqeG7k2nhu6/DqcOCw63hu6/hurXDqcO14bu3dcOp4buRQ+G6ruG7rXPDqcOUw5XDlMOUw6nDtG/hurDDqcOK4buLw6nhu6tpw6nhu61zQ+G6onXDqeG7kCEhLsOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4buSZ+G7qeG6suG7s+G7rXPDqeG7k8Os4buxw6nDtcOs4buvw6nhu7HhuqjDtMOpw4J14bud4bqkw6nhu5Phu5/DqeG6smfDqcOCdOG7meG7r8Op4buT4bqm4butc8Op4bq24bqk4bq+w6l04buvw63DtHThurXDqeG7qeG7o8OpdOG7r8Otw7R0w6nhurppw6nhurB04bqsw6l0w4PhurDDqeG6uuG6oHXDqeG7rXThuqTDqcO0w7PhuqTDqcOCdEXDtMOpw4Lhu6PDosOp4buSdsOpw7RC4butc8Op4buracOp4bux4bqow7TDqcOCdeG7neG6pMOpw7ThuqjDqcOCdHDDqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq6deG7ocO0w6nDtHThu4nhu7HDqeG7q+G7r8Op4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOpw7R0b8OCw6nhu6tDw4Phu61zw6nhu5Phu7l1w6nhu61zQsOpw5TDlcOUw5TDqeG7q2nDqeG7rXND4bqidcOp4buQISEuw6nDtOG6qmfDqXThuqThur7hu6Hhu63hurXDqXN24bqww6nhurB0w7Phu63DqeG7rW7hu61zw6nDtGfhu6/DqcO0dG/DgsOp4burQ8OD4butc+G6tcOpw7XDrOG7r8Op4buTw6zhu7HDqcOC4bunw6nhu6vhu6HDqXTDg+G6sMOp4bur4buAw6nhu5Phu7l1w6nhu61zQsOpw5TDlcOUw5TDqeG7rXND4bqidcOp4buQISEuw6nDgnRn4buxw6lzdWfDqeG7q2nhu7HDqeG6unXhu6HDtMOpw4LDrXXDqcO0aMO0w6nDtMOAw6nhurbhuqRn4butw6nhu610acOp4butQ+G6oMO0w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrOnR2w6nDlHThuqrDqcOC4bulw7R0w6lU4buS4bus4buQw6l04bqk4bq+4buh4butw6kh4bqyw7Phu63DqTLhu4nhu63DqcOUdMOt4bq+w6nDtHThu6/DqcO1deG7o8OC4bq3w6nigJzDlOG7s+G7rXPDqcOCaMO04bq1w6nhu5Np4buvw6nDgsOt4buv4bq1w6nDteG7t3XDqeG7kUPhuq7hu61zw6nhu61u4butc8Opw7Rn4buvw6nDguG6ssO54butdMOp4buT4bu5w6nDguG6suG7neG7rcOp4butdHXhu5/huqTDqeG7q8Wp4butdMOp4bq6RcO0w6nDtHThu6/DqcOUw5XDlMOUw6nDtG/hurDDqcOK4buLw6nhu6tpw6nhu61zQ+G6onXDqeG7kCEhLsOp4buTQ8ODw7TDqXThuqThur7hu6Hhu63DqeG6sm/DgsOpw7R04bqmw6nDguG6snjhu61zw6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhurppw6nhu5Phu4vDqcOCQcOpw7R0RMO0w6nhurB04bqsw6l0w4PhurDDqeG6uuG6oHXDqcOCw7nhu610w6l0w7nhu610w6nDgnRFw7TDqcOCdXHhu63DqcO04bqqZ8OpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOiw6nhu6x04bqiw6nhu5N24bq1w6nhu5Phu7l1w6nhu61zQsOpw5TDlcOUw5TDqcO0b+G6sMOpw4rhu4vDqeG7rXND4bqidcOp4buQISEuw6nDguG6suG7neG7rcOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6l04bqk4bq+4buh4butw6nhu5Phu4vDqcOCxJDhu61zw6nDtUPhuqDDtMOp4buTQ8ODw7TDqeG7rW7hu61zw6nDtGfhu6/DqcOC4bqyw7nhu610w6nhu5Phu7nhurXDqeG7reG7ieG7rXPDqeG7q0XDtMOp4buraeG7scOp4bq6deG7ocO0w6nhurppw6nDtHbDqeG7gMOpw4J0RMO0w6nDguG6smjDtHTDqeG7rXR14buh4buxw6nhu5Phu7V1w6nhurrhuqB1w6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nhu5NDw4PDtMOpc3Vn4buvw6nhu63hu53hu63DqXR14buh4bqkw6nhurbhuqTDrMOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOp4butc2nhur7DqcO0aeG7rXPDqcO0Z+G7r+KAncOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyHhuqThur7DqeG7rXR14bud4but4bq1w6nhurThu6/DqeG6uuG6oHXDqeG6vuG7neG6pMOpw7TDs+G6pMOpw7Thuqpnw6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nhu6ghLcOpNFTDqcOC4bqy4buv4butc8Opw4J04bqidcOp4bup4buGw6nhu5NBdcOp4bux4bqgdcOpw4J0w7nDqeG7reG7ieG7rXPDqeG7q0XDtMOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpw7Thuqpnw6nhu7Hhu7nDgsOpw7Xhu7nDqeG6sHTDsuG7rcOpw5TDlcOUw5TDqeG6umnDqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nDqeG7qXThu7Phu61zw6nDtHThuqThur7hu53hu63DqcOC4bqyaMO0dMOpxILDqcO0b+G6sMOpw4rhu4vDqeG7q2nDqeG7rXND4bqidcOp4buQISEuw6nhurrhu4/hu63DqcO0dENnw6nhu5PDrcOCw6nDtHThuqThu43hu63DosOpIeG6suG7r+G7rXPDqeG7qXR1w6nhu5N24bq1w6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nhu5Np4buvw6nDgsOt4buv4bq1w6nDteG7t3XDqeG7kUPhuq7hu61zw6nhu5Phu7V1w6nhurrhuqB1w6nDlMOVw5TDlMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu6104bq44butc8Op4but4buJ4buxw6nhurbhuqRnw6nhu7Frw7TDqeG7keG6rMOp4buT4buLw6nhu5NDw4PDtMOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4bq24bqkZ+G7rcOpw4Ju4buxw6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhu610Q+G7rXPDqeG6uuG7j+G7rcOpw7R34butw6nhu610deG7n+G6pMOpw7Vvw4LDqcO0w7LhurDhurXDqcOCw7nhu610w6nDguG6ssOt4butc8Op4buTaeG7r8Opw4LDreG7r+G6tcOpw7Xhu7d1w6nhu5FD4bqu4butc8Opw7R0Q2fDqXPEqeG7rcOp4bup4bujw4LDqeG6uuG6oHXDqeG6tuG6pOG6vsOpdOG7r8Otw7R04bq1w6nhu6nhu6PDqXThu6/DrcO0dMOpw7Ro4butw6nDteG7ucOpw7Thuqpnw6nDtHTDuuG7rXTDqeG6tuG6pOG6vuG7n+G7rcOpw7TDgMOp4bq0xILDqeG6uuG7j+G7rcOpw7R34butw6nhu610deG7n+G6pOG6tcOp4butdG/DgsOp4buracOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurp14buhw7TDqcOCw63hu6/DqeG7rXPhuqThu7fhu63DqeG7rXRu4butw6nhu6tFw7TDqcO0dsOpw4LhurLDueG7rXTDqeG7k+G7ucOpw7R04bqk4bq+4bud4butw6nhu7Hhu7Phu63DqeG7k3DDqeG7k2jhurDDqUThu61zw6nhur7hu53huqTDqcO0w7PhuqTDqcOC4bqy4buv4butc8Opw4J04bqidcOp4bup4buGw6nhu5NBdcOp4bux4bqgdcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q8OV4bud4butw6nDtMOt4butdMOp4buTduG6tcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOpw7R34butw6nhu6l0dsOp4bupdOG7ieG7rcOp4bq64bufw6nhu6l14butdMOp4bqwdMO6w6nhu5Np4buvw6nDgsOt4buvw6LDqeG7rHThurjhu61zw6nhu63hu4nhu7HDqeG6tuG6pGfDqeG7qXXhu610w6nhurB0w7rDqeG7k8Oz4bqkw6nDgkPDqcO0dOG7r8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOp4buTaeG7r8Opw4LDreG7r8Opw7R04bqqw6nhur7hu6PhuqTDqeG7kUVnw6nhurpp4buvw6nhu61z4bqk4bu34butw6nhu61zbuG7rcOp4bq0aMO0dMOp4bqwdG7hu63DqcO1QcOpw7Thuqpnw6nDguG7p+G7rXTDqeG6umnDqcOCxJDDqcO0aMO0w6nhu61z4bqk4bu34butw6l0w4HDqcOC4bqyw4PDqcO04bqqZ8Opw7Row7TDqcO0dEPDgOG7rXPDqcOC4bqyw7nhu6104bq1w6nhu5FFw6lo4butw6nhu5PDs+G6pMOpw4JDw6nDguG6suG7neG7rcOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6LDqeG7kOG7r8Op4buTduG6tcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOpw7R0Q2fDqcOCdEXDtMOp4bq0RcOpw7R04bqqw6nhu5Phu7nhu61zw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqeG7k2nhu6/DqcOCw63hu6/hurXDqcO14bu3dcOp4buRQ+G6ruG7rXPDqeG7k+G7tXXDqeG6uuG6oHXDqcOUw5XDlMOUw6nEgsOpw7TDgMOp4bq0xILDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqtU4bqk4bq+4buh4butw6nhu5Jn4bup4bqy4buz4butc8Opw7R2w6nhurvhur3DqcOK4buLw6nDtHbDqeG7k2fDqeG6tOG7tcOp4buracOp4butc0PhuqJ1w6nhu5AhIS7DqeG7reG7neG7rcOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOp4bq24bqk4bq+w6l04buvw63DtHTDqeG7k+G7uXXDqeG7rXNCw6nDlMOVw5TDlDLDlMOp4butc0PhuqJ1w6nhu5AhIS7DqeG7q2nDqcO0dOG6qsOp4bq+4buj4bqk4bq1w6nhu5Nrw7TDqcO1deG7ocOCw6nhu6tpw6nhu5Phu7l1w6nhu61zQsOpw7Ro4butw6nDteG7ucOpw7R04bqqw6nDtHThu7XDgsOpw4LhurLhu6/hu61zw6l04buhw6nDgnThu7Xhu61zw6nDtHTDuuG7rXTDqcOC4bqy4bulw6nEgsOpw7TDgMOp4bq0xILDosOpMsO5w6nhurrDsuG6vuG6tcOpw7TDs+G7rcOp4buTw7PhuqTDqcOCQ8Op4butdHXhu5/huqTDqeG7rXPhuqThu7fhu63DqeG7q0XDtMOpdMOA4butw6nhu63hurhnw6nhu5Nww6nDguG7ieG7rXPDqcO0Q+G6ouG7rXPDqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqeG7k2nhu6/DqcOCw63hu6/hurXDqcO14bu3dcOp4buRQ+G6ruG7rXPhurXDqcOCw7LhurDDqXThuqRv4butw6nDtHThu6/DqcOUw5XDlMOUw6nDtG/hurDDqcOK4buLw6nhu6tpw6nhu61zQ+G6onXDqeG7kCEhLsOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4buSZ+G7qeG6suG7s+G7rXPDqeG7k3DDqeG7rW7hu61zw6nDtGfhu6/DqcOC4bqyw7nhu610w6nhu5Phu7nDqcO0dOG7r8Op4buT4bu5dcOp4butc0LDqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nDqeG7rWnhur7DqeG7seG6oHXDqeG7k+G6qsOp4but4buJ4butc8Op4burRcO0w6nhu6vhu4vhu610w6nhu5PDreG7r8Opw7Row7TDqeG7k+G7pWfDqeG6sHRDw4Dhu61zw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nDguG7r2nhu63DqeG7kXXhu6Hhu63DqeG6uuG7n8Op4buxeHXDqeG7sWvDguG6tcOpc3bhurDDqeG6sHTDs+G7rcOpw4LEkOG7rXPDqcO1Q+G6oMO0w6nhu5NDZ8OpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4buSZ+G7qeG6suG7s+G7rXPDqeG7rXNp4bq+w6nDtGnhu61zw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIeG6ssOz4butw6nDlGjDgsOp4buqdeG7rXThuqkv4bqw4bqr


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Mắt Thần” bảo vệ an ninh trật tự

“Mắt Thần” bảo vệ an ninh trật tự
2024-07-16 05:52:00

QTO - “Mắt Thần” là tên gọi yêu thích của người dân phường Đông Lương khi nói về mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” được triển khai trên địa...

Những “con đường dân vận” ở Trung Sơn

Những “con đường dân vận” ở Trung Sơn
2020-07-13 06:37:14

QTO - Về xã Trung Sơn, huyện Gio Linh bây giờ, chúng tôi được nghe nhắc nhiều đến những “con đường dân vận”. Chính sự đồng lòng, quyết tâm của người dân đã...

Giữ bình yên cho mỗi bản làng

Giữ bình yên cho mỗi bản làng
2020-07-10 20:05:31

QTO - Bám bản, bám địa bàn, thực hiện 3 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc” với Nhân dân là một trong những biện pháp hiệu quả giúp lực lượng an ninh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết