Cập nhật:  GMT+7
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqi4bq34bq84bqy4bug4buY4bq+4buI4bqyw53hu5gk4buI4bqy4bu2O+G6suG7iMWo4bqy4bu2ScOd4bqyw7Thu5hA4bqydcOKUuG6suG7hUZA4bqgL+G7mMOC4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncOpS8SQxKjhurbhuqLDgeG7lWdow4DhurIt4bqy4buV4bu0QFLhu5LhurLhu7hGUeG6suG7iuG6ulPhurLhu7jGr1LhurLEqOG7lOG6suG7uOG7luG7iOG7mOG6ssOB4buV4buVxIPhu5XhurHhu5XDgOG6suG7iMWo4bqySuG7puG6ssOpQMOS4bqyIcOJ4bqy4buV4bu0QFLhu5LhurLhu7hGUeG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6suG7oOG7mMSQ4buU4bqy4buI4bumUuG7kuG6slLhu5Lhu5jhu47hurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqyw4Hhu5Xhu5Xhu5Xhu4Phuq9nw7nhurHDgOG6slHhu5Thu4xS4bqy4buV4bu0QFLhu5LhurLhu7jhu5hA4buo4buI4bqydeG7lOG7jlLhurLhu4Phu5hTxJDhurLhu5jDmuG7iOG6suG7iOG7plLhu5LhurJS4buS4buY4buO4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG7t+G6ssSD4buo4bqyw7lGPOG6ssSoO1Lhu5LhurJK4bq84bqy4bu44buUw5JS4bqy4buYw4lS4buY4bqyUuG7kuG7mOG7lOG7jlHhurLhu7jhu5hA4bqy4buYU8OJUuG6suG7uEfhu7jhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu4ReG7iOG6suG7oOG7mOG6vuG7iOG6ssOd4buYJOG7iOG6suG7tjvhurLhu4jFqOG6suG7tknDneG6suG7klThu4jhurJK4bumUuG7kuG6suG7iuG6vuG7iOG6suG7iCXEkOG6ssSo4buU4bqy4bu44buW4buI4buY4bqyw7Thu5hA4bqydcOKUuG6suG7hUZA4bqyw4Hhu5XDtOG7ucOpQMOSw4Dhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqg4bu4xJDhu4pQS+G6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tlHEkOG7tOG7kuG7lFLhu7PhuqTDnSnhurLEkEDhu7hT4bq24bqi4bqg4bu44bu04bqi4bqg4bu4xKjhuqLhuqDhu5RR4buS4bqyxJBQ4bu44buv4bq24bq24bqyKOG7lMSo4bu44buY4buv4bq24bqs4bqo4bq04bq24bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7r+G6tuG6puG6qELhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurbhu5jhu7jhu7jDneG7sy8v4buKxJBT4buyQMSQUuG7kuG7uOG7tOG7lOG7uSFSL8OdU+G7tOG7uMSQUOG7ti/hurQv4buV4bu0QFNS4buS4buyQMSQUuG7kuG7mOG7lEvDnS/DtOG7mEB1xJBSUMSQQOG7tuG7tuG7tuG7tuG7tuG7tuG7tuG7tuG7ueG7nsOd4buS4bq2L+G6ouG6oC/hu7jEqOG6ouG6oC/hu7jhu7ThuqLhuqDhu7jhu7ThuqLhuqDhu7jEqOG6omVU4buI4bqy4bu2ScOd4bqySuG7quG6skrhu6ZS4buS4bqy4buK4bq+4buI4bqy4buIJcSQ4bqyw7Thu5hA4bqydcOKUuG6suG7hUZA4bqySuG6vOG6skomV+G7iOG6ssSoO1Lhu5LhurJQ4bq44buU4bqyUuG7kkA8w5NS4bqy4bu44bu04bq4UuG7kuG6oC/hu7jEqOG6ouG6oC/hu7jhu7ThuqLhuqAv4bu4xJDhu4pQS+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLEqVLhu5LhurLDtOG7mMSQUuG6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOp4bq64buU4bu34bqyZeG7lEVR4bqySsWo4buI4bqy4buV4buVxIPhu5XhurHhu5XhurLhu4jFqOG6skrhu6bhurLDqUDDkuG7t+G6suG7iOG7mFPhurLhu4rhu5TDkuG7uOG6suG7tsSQQOG6suG7oOG7mOG7lOG6sinhuro84bqy4bu0xJDhurLhu7Y74bqy4buIxajhurLhu7ZJw53hurLhu5JU4buI4bqyxKjhu5ThurLhu7jhu5bhu4jhu5jhurLDtOG7mEDhurJ1w4pS4bqy4buFRkDhu7fhurLhu7g64bqyUuG7ksOJPOG6suG6pOG6quG7ueG6qOG7t+G6suG7leG7lcSD4buV4bqx4buV4bqy4buIxajhurJK4bum4bqyw6lAw5LhurLDneG7mMWo4buU4bqy4buYV8Od4bqyIeG7ruG7lOG6suG7leG7leG7leG7g+G6r2fDueG6seG6slHhu5Thu4xS4bqy4buV4bu0QFLhu5LhurJK4bq84bqy4bu44buUw5JS4bqy4buYw4lS4buY4bqy4bug4buY4bq+4buI4bqyw53hu5gk4buI4bqy4bu2O+G6suG7iMWo4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uOG7tMagUuG7mOG6ssO04buYQOG6snXDilLhurLhu4VGQOG7ueG6suG6r+G7plLhu5LhurIh4buU4buO4buI4bqy4buIJOG6suG7uOG7mMOV4bqy4buKxJBT4bqy4buSxq9R4buz4bqy4buS4buUxJDhurLhu4gmVlLhu5LhurLhu4gk4buI4bqy4buK4buo4bqy4bu4U8OJUuG6suG7iuG7qOG6suG7iEXhu4jhurJKSEDhurLhu6DDqFPhu7fhurIpw4nhurJKSEDhurLhu4jhu6jhu7jhu7fhurJKQOG7puG7lOG6suG7oMOoU+G7t+G6slDhu5TDk1LhurLhu6DDkuG7uOG6suG7uFPDiVLhurLhu4rhu6jhurLhu4hF4buI4bqy4buY4buO4bqy4bu44buYxahS4buS4bqyKcOJ4bqy4bu44buY4bumUuG7kuG6suG7skDEkOG6suG7mOG7juG6suG7kuG7lMOJUuG6suG7tuG6vuG7uOG6suG7isOTUuG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyUuG7mMOJ4bu34bqyw53hu5gk4buI4bqy4buYxq/hu5ThurLhu4hGPOG6suG7iOG7qOG7uOG6suG7iuG7muG6slEk4buI4bqy4buS4bq8POG7t+G6suG7iuG7qOG6suG7oOG7mEBS4buS4bqy4buS4buw4bqyIcOJ4bqy4buY4buO4bqyUUXhu5ThurLhu6Dhu5hA4bqyITvhu4jhurLhu4rhu5rhurLhu7Ykw53hurJK4buq4bu34bqy4buS4buUxJDhurLhu4gmVlLhu5LhurIh4bua4bqy4bu44bu04buW4bqyKcOJ4bqySkhA4bqy4buI4buo4bu44bqy4buyQDzDkuG7uOG6sljhurLhu5JU4buI4bqySuG7plLhu5LhurLhu4rhur7hu4jhurIhOsSQ4bqy4buK4bua4bqy4bu2ScOd4bqyIcOJ4bqyUFfDneG6suG7iCThu4jhurLhu4rhu6jhurLhu6Dhu5hA4bqyITvhu4jhurJRReG7lOG6slBXw53hurLhu4rhu5rhurLhu7Y74bqy4buIxajhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buV4buYS1PhurLhu6ZS4buS4bqyw6nhurrhu5Thu7fhurLhu5jhu5Thu45S4bqyUsSQPOG6ssSo4buU4bqy4bu44buW4buI4buY4bqyw7Thu5hA4bqydcOKUuG6suG7hUZA4bqySuG6vOG6skomV+G7iOG6suG7uOG7tOG6uuG6siHhu4zhurJKI1Lhu5LhurJS4buSQDzDk1LhurLhu7jhu7ThurhS4buS4bqyIcOJ4bqySiZX4buI4bqy4buS4buUxJDhurLhu4gmVlLhu5Lhu7fhurLhu5Lhu5TEkOG6suG7iMWo4bqy4bu4R+G7uOG6suG7iOG6uuG6suG7iEXhu4jhurIh4bua4bqy4bu44bu04buW4bqyKUBS4buS4bqyPMOSQOG6slLhu5jhu4BR4bqySuG6ulHhurLhu4rhurpT4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uOG7tMagUuG7mOG6skomV+G7iOG6suG7qlLhurJK4buaUuG7mOG6suG7uOG7tFNS4buS4bqy4buyQEXhurLhu7jhu7TGoFLhu5jhurLhu4jhu5hW4bqy4buYU8OJUuG6suG7uOG7mMOJUuG7mOG6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu5gl4bqy4bu4JOG7iOG6suG7iEhS4bqy4bu44buY4buUw5Lhu7jhurLhu4jhu5hT4bqyIeG7lOG7juG7iOG6suG7uOG7tD1S4buS4bqy4bu4QOG6suG7uFPDiVLhurLEqOG7lOG7jlLhu7nhurLhu5Xhu5XEg+G7leG6seG7leG6suG7iMWo4bqySuG7puG6ssOpQMOS4bqySsSQUuG7kuG6suG7oOG7mMONUuG6suG7uOG7tCbhu6xS4buS4bqy4buYU8OJUuG6suG7uOG7mMOJUuG7mOG6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu5gl4bqy4bu4JOG7iOG6slBJw53hurLEqDvhurJFUuG7t+G6suG7mMav4bqy4bu24bus4bqy4bu44buY4buUw5Lhu7jhurLhu6DDkuG6suG7uOG7tMagUuG7mOG6suG7iEXhu4jhurLhu4hHw53hurLhu4hU4bqy4bu44buYw41R4bqy4buyQDzhu4xS4bqyw53hu5jDk+G6ssSoQDzhu47hu7jhurJKw5XhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu44bu0xqBS4buY4bqyw7Thu5hA4bqydcOKUuG6suG7hUZA4bqy4bug4buaw53hurLhu7jhu7Q9UuG7kuG6suG7uEDhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6slLDilHhurLhuqThurTDguG6qOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5Xhu5RS4bu34bqy4bq6UuG7mOG7s+G6ssSDPeG7lOG6smfhu5LDmuG7iOG6suG7hVNS4buS4bqgL8Od4bqi


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Miên man nỗi nhớ

Miên man nỗi nhớ
2024-05-26 09:30:00

QTO - Nhân đọc tập thơ “MIỀN NHỚ” của Nguyễn Văn Dùng

FIFA tiến hành điều tra vụ Qatar hối lộ

FIFA tiến hành điều tra vụ Qatar hối lộ
2014-06-04 06:58:47

(TTO) - Vừa qua, chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã từ chối trả lời những câu hỏi của truyền thông về cáo buộc Qatar hối lộ để có được quyền đăng cai World Cup 2022.

Thư viện lưu động đến với học sinh TPHCM

Thư viện lưu động đến với học sinh TPHCM
2014-06-03 07:04:10

(SGGP) -Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) vừa phối hợp với Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM (GSL) tổ chức chương trình Thư viện số lưu động “Bánh xe tri thức”. Tại TPHCM, mục tiêu...

Nghệ sĩ TPHCM hướng về biển đảo quê hương

Nghệ sĩ TPHCM hướng về biển đảo quê hương
2014-06-03 07:03:55

(SGGP) – Tối 2-6, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Hội Sân khấu TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật “Nghệ sĩ TPHCM hướng về biển đảo quê hương”. Chương trình do NSƯT - đạo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết