Cập nhật:  GMT+7
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMi4bq4xrB1NOG7juG7ieG6rzThu7PFqcOjNOG7puG6q+G7uTTDicOj4buPNOG7juG7icOjKDThurrhu5Phu4804bq94buvceG7j+G7izThurnhu4nDtTThu6XEqeG7hcWpNMOzxKnhu4/hu4k04bq9xKlp4buPXS/hu4k2Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3Xhu4jDqsOj4bq7MyJ94bum4buOw5VbNC004bq8w6g0w6nhu4F1NMOD4bunw7LDquG7p8Sp4bq5w7U8NOG7j+G7icSpZ8WpNMOz4buJ4bq3NOG7j+G6teG7j+G7izTDmcOqw6PDsjThu4zDo+G6u8O5xKnhurs04bul4buDNOG6ueG7ieG6seG7jTThu6fDucSD4buPNOG7s3DEqTTDicOjw7nhurnDqsOyw7Xhu4/DozThu6fDucO14buP4buLNOG7p8O5ZOG7jzThurnhu4nFqeG7j+G7izTDs2bhu6c04bq4xrB1NOG7juG7ieG6rzThu7PFqcOjPl0vdSJd4bunw6PDqcOyw6o04bul4bun4bu5w7LDqj8z4buNw6PDueG7i8Sp4buPKDd14bu3NMOjxanhu6fDtTMiXeG7p8O5Il3hu6fhursiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3EqeG7jeG7izTDo8Oy4bunPzPhurjGsHU04buO4buJ4bqvNOG7s8Wpw6M04bum4bqr4bu5NMOJw6Phu4804buO4buJw6MoNOG6uuG7k+G7jzThur3hu69x4buP4buLNOG6ueG7icO1NOG7pcSp4buFxak0w7PEqeG7j+G7iTThur3EqWnhu48zNOG7pcO54bq5PzPhu4nhu6fhu6d1KC8v4bun4buJw6rhu6fhu4nDo8O1PuG7p+G7icOj4buP4buJ4buPxKnDquG7jz7hurnDteG7jT7hu7Phu48vVcSp4bq54bunxanDucOq4bulNzU2OTU3L+G7jMSo4buO4buI4buO4buKxajhu7jDiuG7pi/DmcOqw6PDsuG7jMOj4bq7w7nEqeG6uzY+b3Xhu4szLyLhu4jhuq/hu4/hu4s0deG7ieG7keG7j+G7izThu4/hu4t4NOG6ueG7scOjNMOZw6rDo8OyNOG7jMOj4bq7w7nEqeG6uzR94bunw7nEg8SpWzThur3hurM04bun4buJ4bqv4buP4buJNOG6ueG7l+G7j+G7izThu6fDucO14buP4buLNOG7j+G7icSpaOG7jTThu7Phu6s04oCcw6nDouG7pzThurnhu4lm4bun4oCdNOG6usSpw6rhu4vDtTThurjDteG7peG7p8OjNC004bq24buP4buJKDTDg8OMVV0vdSJdL+G7p+G6uyJdL+G7p8O5Il0v4bunw6PDqcOyw6oiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG6uMSD4bq5NOG7p8O5ZOG7jzTDsuG7r3Lhu6c04bq9xKk04buz4buR4buP4buLNMOpxIPhu480w7Nm4bunNOG6uMawdTThu47hu4nhuq804buzxanDozThu6bhuqvhu7k0w4nDo+G7jzThu47hu4nDozThur3hurM0w7Nm4bunNOG7p+G7icaw4bq5NOG7s+G6r8O1NMO54bqx4buP4buLNOG7pcSD4buP4buLNMO6xanDozThu6XDo8WpNMOz4buJxKk04bq54bq3NMOZw6rDo8OyNOG7jMOj4bq7w7nEqeG6uzTDsmXhu480w4nDo8O54bq5w6rDssO14buPw6M04bq9Z8WpNOG7i8Sp4bqv4buP4buJNOG6veG7r3Lhurk04bq54buJxKlm4buPNOG7p+G7icOi4buP4buLNOG7p8O54buF4buPNOG7peG6q+G7jzThu4/hu4nhuq8+NOG7psWp4bu5NOG7j+G7icSp4buF4buPPDThu49mxak04buP4buJ4buvNOG6ueG7icSpZuG7jzThu6fhu4nDouG7j+G7izQ3LTU04bunw7nhu69w4bq5NOG7pMO14bq5xKnDquG6u8Oj4bq7NOG6ueG7icO1NOG7p+G7iWLhu7k0w7Phu4nhurc04buP4bq14buP4buLNOG7i+G7r3Lhu4/hu4s04bq7ZOG7uTThu4/hu4nDo+G7j+G7iTThurnhu4nDtOG7j+G7izThurnhu7HDozTDicOjw7nhurnDqsOyw7Xhu4/DozThu6XDo8WpNOG7p+G7iWLhu6c0w6nhurHEqTRzNFXDucSp4buNw6rDucOjNMOSxKnhu4vDozThu4nhu5vEqTThurnFqcahxKk04bunxalj4buPNMO6xanDozR94bun4buJxanDozThu7LDo8Oyw6rhu4/hurnEqcOjNDctOFs04bun4buJazTDmcOqw6PDsjThur3hurM04bun4buJw6Phu4/hu4k04bunw7XEg+G7jzThur3hu69y4bq5NOG7jcO04buPNOG7j3I04buzcMSpNMOD4bunw7LDquG7p8Sp4bq5w7U0fTgtNVs04bunw7nDteG7j+G7izThu6V4NOG7s+G7r3Lhu6c04bunw7nhu53EqTThu7NnNOG7jeG7k8SpNOG7jeG6p+G7pz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG7jOG7qcOjNOG7p8O54buvcOG6uTw0w4Phu6fDssOq4bunxKnhurnDtTThur3hurM04bq9xIM0w6nhurHEqTTDmcOqw6PDsjThu6fDucO14buP4buLNOG7p8O5ZOG7jzThurnhu4nFqeG7j+G7izTDs2bhu6c04bq4xrB1NOG7juG7ieG6rzThu7PFqcOjNOG7s+G6rzThur3DtDTDsuG6rzTDsmPhu4804bq9Y8WpNOG7p8Sp4buF4buPNOKAnMOSw7Xhu6U0w5nDtW/EqcOpw7LDo+G7j+G6ucO14bul4oCdNOG7i8Sp4bqv4buP4buJNOG6veG7r3Lhurk04bq54buJxKlm4buPNOG7p+G7icOi4buP4buLNOG7p8O54buvcOG6uTThur3GocSpNOG7p+G7ieG7sTThurnhu6nhu4/hu4s04bun4buJ4bqv4buP4buJNHXhu4nGoTTDs2k04bundzThu6fhu4nEg+G7j+G7izQ2NT424bqj4bqj4bqjPjTDicah4buPNOG7p+G7icSD4buP4buLNOG7pcOjxak04bq9w7Q8NOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bunw7lk4buPNMOy4buvcuG7pzThur3EqTRVw7nEqeG7jcOqw7nDozTDksSp4buLw6M04buN4bupw6M04buP4bqv4bu5PDTDg+G7p8Oyw6rhu6fEqeG6ucO1NMOy4bqxxKk0w6nFqeG7neG6uTTDmcOqw6PDsjR14buJ4bq3xKk04buX4buNNOG7iWThu4804buP4buLw6Phu7k04bunw7nhu4Xhu4804bul4bqr4buPNOG7j+G7ieG6rzTDicOqw7nhu4/Do8Opw6rFqT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIsOZ4bqx4buP4buLNOG7pcSD4buP4buLNMO6xanDozw0w4Phu6fDssOq4bunxKnhurnDtTThurnhu63hu4/hu4s0w7Phu4lzxKk04bq9Y8WpNOG7p8O5ZOG7jzThur1ixak0w7Phu4nEgzThu6fGoeG7pzThu7NwxKk04bunxqHhurk04bq94budNOG6ucOjw7U8NMOz4buJxKlm4buPNOG6ueG7icO1NMOZw6rDo8OyNOG6ueG7iW004bun4bqxw7U0w7nDozThur3hu69y4bq5NOG7s+G6r8SpNOG6ueG7oTThu4nhu53EqTThu6fhu4nFqWThu480w7JyxKk04bq74bupNOG6uWPhu400w6nDtOG7j+G7izThu4/hu4nEqWfFqTThu4nhu6Hhu48+NOG7psWp4bu5NOG7j+G7icSp4buF4buPPDTDqeG6r+G7jzThu6fhu4nDouG7j+G7izThu41zNOG7p+G6oDThu6XGoTRzNHXhu4nGsOG7pzQ2w6A04bq54buxw6M0VcOqdcOqNOG6veG6szThu6fhu4nDo+G7uTThur3hu6PEqTThu43hu5PEqTThurnhu4nFqeG7uWjhu48oNMOZw6rDo8OyNOG7j+G7i+G6r+G7uTThurnhuq/hu4/hu4s04bq54buJ4buhxKk04bunxqHhu6c04buJ4buh4buPNOG7s3DEqTQ3NMOp4bqv4buPNOG7p+G7icOi4buP4buLNOG7p8SpZnU04bun4buJw6rDtTThurnhu7HDozRPw6rhu6XDqjThu7Phuq804bq6xKk04buMw6PDucSpw6M04bunw7nDteG7j+G7izTDssaw4bq5NMOD4bunw7LDquG7p8Sp4bq5w7U0w6nFqeG7neG6uTR14buJ4bq3xKk04bun4buJxak04buNa+G7j+G7iTThu7Phuq/DtTThu7Phu5k04buz4bqvNOG6vcSD4buP4buJNOG7jWLhu6c0w7LFqeG7l+G7jzTDs+G7ieG6tzThu4/hurXhu4/hu4s04buJ4bubxKk0deG7ieG7q+G6uT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIsOT4buJ4buX4buP4buLNOG6ucO0NMOJw6PDssOqNH3hurnhu4li4buPNOG7p+G7ieG7r+G7oeG7j+G7i1s8NOG6uWPFqTThu6fhu4nhu7E04bunw7nhu4c0T8Oq4bulw6o04bq94bqzNOG7icO14bqv4buPNOG7p+G7ieG6r+G7j+G7iTThu7fFqWLhu6c04bulw6Lhurk04buzw6PEqTThu6fDueG7kTTDs+G7hzThur3DtOG7j+G7izThu6fhu4lmNOG7s3DEqTQ2NMOp4bqv4buPNOG7p+G7icOi4buP4buLNOG7s+G6rzThu6fGoeG6uTThur3hu5004bq5w6PDtTThurnhu6nhu4/hu4s04buleDThurvEqTThurnhu4nFqeG7uWnhu4804bun4buJ4buX4buP4buLNOG7jcSp4buP4buJNOG6ueG7scOjNMOj4buP4buJNOG6veG6szTDs+G7icSpZuG7jzThu4lkxak04buzaDThu6fDucSDxKk0xKjhu4/hu6XFqcOjNOG6ueG7scOjNMOD4bunw7LDquG7p8Sp4bq5w7U0deG7ieG6t8SpNOG7p8O54bq3xKk0w7rFqcOjNOG7jeG7neG7pzThur3hu4Xhu400w7PEqeG7j+G7iTThu4nDteG6r+G7j+G7iz404bum4buJZjThu4/hu4nhu6/hu4/hu4s8NDc04bq5Y8WpNOG7p+G7ieG7sTThurnhu4nhu6HEqTThu6fGoeG7pzThu4/hu4li4bunNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bq94budxKk04buJa+G7j+G7iTThurnhu7HDozTDmcOqw6PDsjTDsuG6scSpNOG6ueG7iWrhu4/hu4k0w7Lhuq804bq6xKk04buMw6PDucSpw6M04buzcMSpNDY0w6nhuq/hu4804bun4buJw6Lhu4/hu4s04bq54bup4buP4buLNDc0deG7icOjNMOzxKlm4buPNOG7p+G6scO1NOG7s+G6rzThu4zDteG6u8O5xKnhurk04buJ4bufNOG7p8O5cjR14buJ4buR4buP4buLNOG7p+G7ieG7sTTDuWLhu6c04bunxqHhu6c8NOG7j+G7i+G6r+G7uTThurnhuq/hu4/hu4s04buJw7Xhuq/hu4804bun4buJxKlo4buPNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buzw6PEqTThu6fDueG7kTThu6fEqWfhu4804buzaDThurtl4buPNOG6u8Oi4bunNMOyxqHEqTThurnhu4nhu6HEqTTDsuG7qcSpNOG7peG6q8WpPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bq44but4buP4buLNOG6ucO0NOG7p+G7iWk04bq54buJw7U0w7nhuqXhu4/hu4s04buzxKlo4bq5NOKAnMOpw6Lhu6c04bq54buJZuG7p+KAnTThu6fEqWfhu4804bq94bqxw7U04bq4w7Xhu6Xhu6fDozThurnhu7HDozTDg+G7p8Oyw6rhu6fEqeG6ucO1NMOy4bqvNOG7jeG7neG7pzThu6fDucO14buP4buLNOG7j+G7icO94buP4buLNOG7j+G7i8Wp4bu54buF4buPNOG7j+G7ieG6q+G7jzThu43Do+G7j+G7izTDsuG6scSpNOG6ueG7icSpZuG7jzThu6fhu4nDouG7j+G7izThurnhu4nDtTTDmcOqw6PDsj404bumxanhu7k04buP4buJxKnhu4Xhu488NOG7j2bFqTThu4/hu4nhu6804bunw7nhu5Phu4/hu4s04bun4bqvxKk04bq5w7Q04bun4buJ4buF4buNNOG6veG7l8SpNOG7jcOi4bunNHM04buLxIPhu7k04bun4buJazThurnDtDTDsuG7gzThu4lkxak04buzaDR14buJ4bq3xKk0w4PDucOpw6rDssO1w6M04bq94bqzNHXhu4nhurfEqTThu4/hu4lk4buPNGrhu6c04buP4buJYuG7pzThu43hu53hu6c0w7rFqeG6tzR14buJ4bqx4bunNOG6vWfhu4804bunw7nDteG7j+G7izThu4/hu4nDveG7j+G7izThu6dr4buP4buJNOG7icWpxqHhu4/hu4s0deG7ieG6seG7jTTDsuG7n8SpNOG7s3DEqTThurjDteG7peG7p8OjPjThu6bhu4lk4buNNOG6ueG7iWo8NOG7j2bFqTThu6fDueG7k+G7j+G7izThu6fhuq/EqTThu4rDteG7jcOqejThu4/hu4vhu4nEqeG7heG7jTTDs+G7icOi4bq5NOG7ieG7oeG7jzThu6fhu4lrNOG7peG7gzThurnDtDRq4bunNOG7j+G7iWLhu6c04buN4bud4bunNOG6uWPFqTThu6fhu4nhu7E0w6lsNOG7p8O5xali4bunNMO6xanhu7ln4buPNOG7p+G7icSpNOG6vWLFqTThurnhu4ltNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buJxKlodTQ2Pl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bq6w6rDucOp4bu5NOG7jMOj4bq7w7nEqeG6uzTDsuG6rzThu6fhu4lmNOG6vWLhu7k+NMODw7nDqcOqw7LDtcOjPDRVw6p1w6o8NMODw7LDteG7j+G7pcO1NH3DmcOqw6PDsls04buz4bqvNOG6usSpw6rhu4vDtTw0w5nDteG6u8Sp4buPNH3Dg+G7p8Oyw6rhu6fEqeG6ucO1WzThu6Xhuqnhu4804bul4bqv4buP4buLNHXhu4nhurHhu400w7Lhu5/EqTThu6fDueG7heG7jzThu4124bq5NOG6ueG7icO1NHXhu4nhur91NOG7j+G7ieG7r+G7j+G7izThu6fEqWbhurk04bun4buJw6Phu7k8NOG6uWPFqTThu6fhu4nhu7E0w6lsNOG6uWLhu4004bun4buJxKk04bq9YsWpNHM04bunw7lk4buPNMOy4buvcuG7pzThu7NnNMOy4bqxxKk04bq54buJauG7j+G7iTTDsuG6rzThurjDteG7peG7p8OjPjThu7Jk4bu5NOG7p+G7iWs0w7Lhuq/hu4004bulw6PDtTTDg+G7p8Oyw6rhu6fEqeG6ucO1NOG6ucO0NOG7p+G7iWk0w7Jk4bunNOG7j+G7i+G7r3Lhurk04bq94buvcuG6uTThu6fhu4lmNOG6uXE04bq9aTThu4/hu4vhurXhu4804bq54bq34buPNMOZw6rDo8OyNOG6ueG7ieG7ocSpNOG7p8O5ZOG7jzThu6XEqeG7hcWpNMOzxKnhu4/hu4k04bq9xKlp4buPNOG7s3DEqTTDicOjw7nhurnDqsOyw7Xhu4/Dozw04bunw7nDo+G7j+G7iTThu4/hu4vhu5fEqTTDqcSDNOG6ueG7ieG7sTRzNOG6uMawdTThu47hu4nhuq804buzxanDozThu43hu6nDozThu4/huq/hu7khNOG7jsOj4buNNMOT4buJw6Phu4/hu4tdL3Ui


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hà Nội T&T quyết đấu trên đất Thái

Hà Nội T&T quyết đấu trên đất Thái
2014-02-07 08:40:33

(TNO) - Trận thắng bất ngờ 3-0 trước CLB Pune (Ấn Độ) ngay tại sân đối phương đã thể hiện quyết tâm rất lớn của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tại vòng play-off đầu tiên của đấu...

Giữa “rừng” hài kịch

Giữa “rừng” hài kịch
2014-02-07 08:25:39

(TNO) - Giữa những tiếng cười rộn rã của một “rừng” kịch hài và kinh dị, sân khấu tết tại TP.HCM vẫn không thiếu khoảng lặng để khán giả suy tư, chiêm nghiệm.

Bế mạc Hội lồng đèn Hội An

Bế mạc Hội lồng đèn Hội An
2014-02-07 08:25:11

(TNO) - Tối 5.2, Hội lồng đèn Hội An lần 6 mừng Tết Giáp Ngọ công bố các lồng đèn đặc sắc đoạt giải. Hội lồng đèn năm nay có 69 đơn vị, cá nhân tranh tài với 89 tác phẩm.

Thương nhớ đồng quê

Thương nhớ đồng quê
2014-02-06 10:13:39

(QT Xuân) - Du khách về Quảng Trị luôn lặng người trước những di tích chiến tranh đầy ám ảnh: Thành cổ Quảng Trị với 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè 1972; địa đạo Vịnh Mốc-một...

Những bến bờ xưa

Những bến bờ xưa
2014-02-06 10:13:23

(QT Xuân) - Trong những giấc mơ của kẻ xa quê, thỉnh thoảng tôi thấy mình nằm bên bờ tre ven sông mùa gió nam mà say giấc điệp. Bất chợt tỉnh dậy khi nghe tiếng người lao xao...

Bình Dương ’tái hôn' HLV Lê Thụy Hải

Bình Dương ’tái hôn' HLV Lê Thụy Hải
2014-02-06 08:05:56

(TNO) - Trận hòa 0-0 ở vòng 3 V-League trên sân nhà trước Than Quảng Ninh hồi trước tết chỉ là giọt nước làm tràn ly thất vọng của người hâm mộ bóng đá với CLB Becamex Bình Dương (BD).

Bale trở lại cùng Real Madrid tiếp Atletico Madrid

Bale trở lại cùng Real Madrid tiếp Atletico Madrid
2014-02-06 08:05:41

(TNO) - Tin vui đã đến với Real Madrid khi tiền vệ Gareth Bale đã hoàn toàn bình phục trước trận bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Ở trận đấu diễn ra rạng sang nay (6.2,...

Swansea sa thải HLV Michael Laudrup

Swansea sa thải HLV Michael Laudrup
2014-02-06 08:05:24

(TNO) - Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) tiếp tục chứng kiến một HLV nữa phải ra đi khi mùa giải chưa kết thúc. Lần này, thật bất ngờ là HLV Michael Laudrup.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết