Cập nhật:  GMT+7
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSobF0oI0/hu7Ak4bu0KE/hurUoI085PTxP4bqpNCRP4buMT+G7qDMoT8agOU/huqE9w5o5Tyg9JOG7tOG6oU/hu7A0JE8oI+G6o2NPPSThu7Yh4buILz3DksSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjnhu5vhu6zhu5bhu6pOxKjDjHThu5YpT24wKCPhu4pPLU/hu5sgJE/DkuG7kD3hu47Dk0hPa2xuT+G6oMOh4bqjKCNP4bqzMygjT+G6qeG7sk/hu7k9PigjSE/hu6g9IigjT+G6oT0kWShP4bqh4buWJE/DjOG7uWzhuqDhuqDhu4pP4buw4bueT+G7qDxPbF0oI0/hu7Ak4bu0KE/DoCJP4buYw5UvbG4t4bqg4bqqTyPhuqckT2vhu5YoT+G7qD0/Tz3huqNjT+G7uWzhuqDhuqBP4bqp4buaT+G6oSohTywkw50hT+G7qOG6teG6o08o4bucKE/DjOG6oHNsw7rhu4pP4buoxqDhu6hP4bqhPyg9SE/huqE94buaKD1POT0iT+G6qeG7rChPxq8k4bu2KE/huqHDok9B4bqj4buiKCNPw7oj4bueJE/hu7DDnShPcyRZKE/GoSThu5YoI0/huqnhu5pPbl0oI0/DuuG7liFPazBIT2vhu5YoT2w9P0894bqjY0/hu7ls4bqg4bqgLeG6oHNsw7pP4buoxqDhu6hPxq8wSE/Gr+G7lihITygj4buaKD1P4bqp4buyT+G7qF0oI0/huqHGoOG7qE/hurUoI085PTxP4bqpNCRP4buMT+G7qDMoT8agOU/huqE9w5o5Tyg9JOG7tOG6oU/hu7A0JE/DocOa4bqhTygj4bqjY089JOG7tiFJ4buILznEqOG7iCQhI0/hu5Yu4bqhw4pO4bq9OU/huqE9w5o5Tyg9JOG7tOG6oU/hu7A0JE/DoFhPI1VjTyHhurPhu5ZPLjQoSU/hu4EoPU8hJCg9Tz174buWSU/DuiPhuqMgKEZPbVUoT+G6qCThu7ThuqFJTk/DoMOh4buow4pOPeG6oeG6oTnDoEYvLyHhu6zhu6ok4buWSS7hu5Yp4buqKSgjSeG6qSgvw4DhuqEpw6Hhu5Yj4busL8O64bus4bqrw6Dhu7kpw6HhuqHhu5YuL+G7jMOTw5Lhu5Ivw5LDky/hu47Dki/DlOG7kuG7juG7jOG7lMOVL8OSw5TDk+G7kOG7jsOSw5Thu5Thu5Thu4zhu5DDksOU4buY4buULXXhuqPhu5ZJOzkj4buE4bqrw4rhu5jhu5jhu5jhu4I9w4rDlOG7lOG7jOG7guG7qMOhKTnDiuG7luG6o+G6oSnhu4LDoOG7qOG7li7hu6zDisavKeG6oT1OL8So4bq9OU/huqE9w5o5Tyg9JOG7tOG6oU/hu7A0JE/DoFhPI1VjTyHhurPhu5ZPLjQoSU/hu4EoPU8hJCg9Tz174buWSU/DuiPhuqMgKEZPbVUoT+G6qCThu7ThuqFJT+G6oD3hu6wpT+G7sDxIT+G7sOG7tk/hu6g94bqxT+G7sDAoI0/hurUoI085PTxP4bqpNCRPxqA5T+G6oT3DmjlPKD0k4bu04bqhT+G7sDQkT8OM4bq74bqgw7pu4buKTyPDmShPxq81T+G6qeG7mk/hurvhuqDDum5PI8OZKE/GryThu7YoT25dKCNIT2tsbk/huqDDoeG6oygjT+G6szMoI0/hu7ls4bqg4bqgT2NZ4bqjT+G7qMOZ4bqjT+G7qMag4buoT+G7sDMoT+G6qSZPKDwkT+G6ocOhWShP4bqhPeG6peG7qE89JOG7tChP4buoPT9P4buw4bucKU8hMOG6oU/DoCJPKDAkT+G7quG6oygjT8Og4buW4bqjRuG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSobMag4buoT+G6oT8oPUhP4bqhPeG7mig9Tzk9Ik/huqnhu6woT8avJOG7tihP4bqhw6JPQeG6o+G7oigjT8O6I+G7niRP4buww50oT3MkWShPxqEk4buWKCNGT+G6oD3hurM1KCNPYuG6o2NZKE/hu6jhu6Q5Tyg94buk4bqhT+G6oT1dKCNP4bqhJChIT+G6oT1dKCNPxq/GoClPLCY5T+G6oT01JE/hu6g9KU/huqHhuqNj4buyKE/huqHDoeG6szcoI0hP4buoPeG6sU/hu6jGoOG7qE85PeG6szMoI0/huqEk4bu0KE/hu7Dhu5YoI089KeG7nOG6oU/hu7AwKCNP4bqhw6FZKE/GryThu7YoT8avJMOd4bqhT+G6qSZP4bqhw6ElT+G6qeG7mk/hu6ok4bu4KE/GryTDnShP4buo4bqx4buWT+G6u+G6oMO6bk/hu7Dhu7ZP4buoPeG6sU/hu7AwKCNPOT0+KCNP4bqhw6HGoCg9SE/huqE9Kcag4bqhT8Oh4buWTz0pUuG7qE8sPV0oI0/hu6okT+G7qD3huqNj4bu2KE/huqnhu5opTyw94bqjT+G6qeG6peG7qE8oI+G6o2NPPSThu7YhR0/huqExT+G7qD3hurXhu6hPLCThu7YhT+G7sMOdIUhPKFAhT+G6oT1dKCNP4bqhJChPYeG6o+G7oihPLmRP4buoPVLhuqFP4bqpJOG7tOG7qE/DoeG7lk8sPTMkT+G7qOG6seG7lk/huqHhu5rhuqNP4bqhPeG6o2Phu7IoT+G7sOG7tk8sJjlP4bqhPTUkT2LhuqdPLmRP4buoxqDhu6hP4bqhKig9Tz3huqMiKCNP4buoPE/huqE94bu2T2Lhu6JjT8Oh4buWSU9zPeG6o0/huqnhuqXhu6hPKCPhuqNjTz0k4bu2IU/huqHDoSkoI0/hu4zDlT1P4bqhNCRP4buw4bqzNuG7qE9ixqDhu6hP4buwJig9T+G6ocOiT8OULcOSw5NP4buwME/huqg6T2tQ4buoSE/DksOTw5VIw5RP4buww50oT8OSw5LDkkjDlE/hu7AwT3MkKD1Pbl0oI0/DjCw94bqjT+G6qeG6peG7qE8oI+G6o2NPPSThu7YhT8OgWE/hu7DhurM24buoT+G6oSTDnTlP4bqh4bqv4buoT+G7qOG7pDlPKD3hu6ThuqFP4bqhPeG6szUoI09i4bqjY1ko4buKSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqHMk4bu2IU/huqHDoeG7lkhPPeG6szQoI0/hu6rFqChP4bqpJOG7tOG7qE8o4busKU/hu7Dhu6ThuqNP4bqh4bua4bqjT+G6oT3huqNj4buyKE/huqHhu5wkT+G7qMag4buoTyw94bqjTyjhu6wpT+G7sOG7pOG6o0hP4bqhw6HDo0/huqHDocagKD1P4bqp4busKE/GryThu7YoSE/huqHDoSkoI0/DoF0oI0/huqnhu5pPKD3DmuG6oU8u4buaT2HhuqPhu5YoPU/hu6jGoOG7qE/hu7Dhu6IpSE/huqHhuqNj4bu04bqhT+G7sCIkTyw9XSgjT+G7sOG7tk8oI+G6szUkT+G7qlUoTzdPLuG7nCRP4buoxqDhu6hPLiAoI0/Gr8OoSE/hu6g9PiRP4buo4buWKD1IT+G6oeG7muG6o0/huqE94bqjY+G7sihJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSocz3hu6YoT+G6ocOh4bqzMygjT8Oh4buaT8OgKcag4bqhSE/hu7DGoCg9TyMkxqBP4buoxqDhu6hP4buoXSgjT+G6ocOhKig9T2LhuqMoI09jw53huqNP4bqp4busKE/GryThu7YoSE/hu6jhuqfhu5ZPw6BdKCPigKZP4bqp4buaTyw94bqjT+G6qeG6peG7qE/hu6g8Tygj4bqjY0/hu6gzTygj4bukOU8u4bqv4bqhSE/DoOG7nOG6oU8uN0lPbD3hurFP4buwMCgjT+G6oSRZ4bqjTyjhurM04buoT+G7sOG7tCFP4bqhw6FZKE/hu6jGoOG7qE8sWSg9T8Oh4buc4buoPUlPcyThu7YhT+G6ocOh4buWTzk94bqzMygjT8agKE/hu7Dhu6IhT8av4buiKU/hu5YoT+G6oSnhu5ooTz3hu7RP4bqhPSIoI0/hu7BZT8avJOG7tihIT+G7sFLhu6hPxq8k4bu04bqhTy7hu5pPKD3huq0oI0/hu7Ap4bucKE/hu7BZSE8sw6hPYuG6oygjT2PDneG6o0lPw4BUKE/DoOG7migjTy7huqXhu6hPLuG6szYoI0/hu6jhurXhuqNPPTBPLD0kT+G7qDxPY1nhuqNP4buow5nhuqNJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSobMag4buoT+G6oT8oPU9uXSgjT8O64buWIU9rME/huqHDoeG7lig9T+G6oT3hurFPI1LhuqFP4buqJOG7tChP4bqhJeG7qD1PLsOj4buWT+G7qD4oTy7hu5wkT+KAnGLhu5YoPU8oPeG7mk89MyhPIyThu5pP4buwICgj4oCdR08sJOG7tiFP4bqhw6Hhu5ZIT8Oh4buaT8OgKcag4bqhTzk94bqzMygjT8agKE/hurUoI0/hu6jhurXhuqNIT8avIk/huqHDoSVPLuG6peG7qE8u4bqzNigjT+G7qOG7lig9T+G6oeG7nCRP4buoxqDhu6hPPSBPYuG6oygjT2PDneG6o0hPKD3DmuG6oU8u4buaT+G7qMag4buoTz0gT+G7qD3hurXhu5ZPKD19T+G7sOG7nk/hu7DDmWNPKOG6szThu6hIT+G7qD3hurFP4buwMCgjTyhQIU/Gr1DhuqFP4bqp4buaT2LhuqdPLmRP4bqhPV0oI0/huqEkKE8sJjlP4bqhPTUkT+G7sOG7tk/hu7Dhu6IhT8av4buiKU/hu5YoT+G6oSnhu5ooT+G7qF0oI0/huqHDoSooPU/huqnhu5pPPeG7nE/hu6rhuqNPLD0kTz0gT2Lhu6JPLuG6t089KVLhu6hP4buoPE/DoOG6pU/hu6giT+G7qF0oI0/huqHDoSooPUdP4buoPeG6sU/hu7AwKCNP4bqhJFnhuqNP4bqhPSnGoOG6oU8o4bqzNOG7qE/hu7Dhu7QhT+G7sOG7tk/hu7Dhu6IhT8av4buiKU/hu5YoT+G6oSnhu5ooT+G7qD0iKCNPw6MoI0/hu6g9KU/hu6jGoOG7qE/hu6ok4bu0KE/huqEl4buoPU8uw6Phu5ZP4bqp4buaTz0p4buWTyHhu5rhuqNJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSobMag4buoT2swSE9r4buWKEhPKCPhu5ooPU/huqE94busKU/hu6g94bq14buoTyjhu6AoI0hPKD0k4bu0IU/huqnhuq9P4buw4bqzNuG7qE8jJOG7lilIT+G7qD3hurFP4buwMCgjT8Oh4buaT8OgKcag4bqhTyzDnU89KeG7nOG7qD1ITzk94bqzMygjT8agKE/hu7Dhu6IhT8av4buiKU/hu5YoT+G6oSnhu5ooT+G7qF0oI0/huqHDoSooPU894bucT+G7quG6o0hP4buWKE/huqEp4buaKE/huqElKD1PIeG7nCgjTygj4bqzNSRP4bqp4buaT+G7qDNPw6A3Tz3hu5xP4bqhw5koI0/DoOG7oihPYuG6o8Oa4bqhSE8hXSRP4bqhw6HhurM1KCNIT8Og4bq14buoTyw9feG7rE8oI+G6szUkT+G7qlUoSE/hu6gwKCNP4buwICgjT+G6ocOhKSgjTyw94bqjT+G6qeG6peG7qE/GryZP4buiKD1PPeG6szcoI0/hu6jhurHhu5ZP4bq74bqgw7puSE8h4bqz4buWTy7hurfigKbhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKhr4buWKE/hu6g9P0894bqjY0/hu7ls4bqg4bqgLeG6oHNsw7pP4buoxqDhu6hP4bqhPyg9SE/huqE94buaKD1POT0iT+G6oT3hu6wpT+G7qlskT+G7qD1S4bqhT+G7qD1YT+G7qMag4buoT8av4buiKE/huqEkKE/hu6jhu6IoPU/Gr8agKU/huqnhu7JP4bq74bqgw7puTyPDmShPxq8k4bu2KE9uXSgjSE/huqE9XSgjT+G6oSQoTywmOU/huqE9NSRP4buww50oTygj4bqzNSRP4buqVShP4bqp4buaT+G7qD0lKD1PYeG6o2Phu7IoT+G7sCbhu5ZPOT3hurMzKCNP4buw4bu2T+G7qD3hurFP4buwMCgjT+G7qMag4buoTzk94bqzMygjT8agKE85PT4oI0hP4bqhw6HGoCg9SeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG6oDFP4buoPeG6teG7qE/huqHDoeG6peG7qE/Gr+G7lihPKCM9JFkhT+G6ocOj4buoT+G7jMOVL+G7jMOVPUhP4bqhPeG6szUoI09i4bqjY1koT8avxqApT+G7qMagKU/huqnhu7JPa2xuT+G6oMOh4bqjKCNP4bqzMygjT+G7uWzhuqDhuqBP4bqp4buaT+G6sGNPxq/hu5YoT0HhuqMi4buoTyMk4buWT+G6oSohTywkw50hT+G7qOG6teG6o08o4bucKEnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKhz4bubSeG6qOG7iC85xKg=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân

Lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân
2017-10-31 15:38:21

(QT) – Hôm nay 31/10/2017, một trận lốc xoáy vừa xảy ra trên địa bàn xã Triệu An, huyện Triệu Phong khiến nhiều ngôi nhà của người dân địa phương bị tốc mái.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết