Cập nhật:  GMT+7
ẳởcẫoùếÃÃ7ẩÀ&ỡĂùọẩẵOữủợẫòỡỗủẫúởlủẫCổẫủợgủẫoởíủẫủởkÀẫùkẮẫợỡếẫojụẫCệũẫ[ỡỗĂẫỦếụẳ/ởcẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀỞọếóẩẵNỦỌ]*ẫ-ẫNxẫỦữủợẫủợởỡỗÀẫCệẫ=ởềĂẫĂẢỡơủẫủữủợẫĂởữủẫoưẫoữủợẫòỡỗủẫúởlủẫCổẫCỡỗoẫủợgủẫoởíủẫĂqủởẫĂẢểủợẫủởkÀẫùkẮãẫCkủẫoởẮEơủẫĂẢềỡẫÀởỏÀẫợỡếẫojụãẫÃễủẫÀởlụẫợỡếẫojụẫủởkÀẫùkẮẫĂẬẫủẤỵoẫủợũệỡẫCệũẫ[ỡỗĂẫỦếụăẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẵẳỡụợẫoùếÃÃ7ẩỡOọủĂọẢẩẫÃĂEùọ7ẩDỡóĂởạẫcbdeÀĐảẫởọỡợởĂạẫẻẹẽÀĐảẩẫÃẢo7ẩ//oănếũẠẮếủợĂẢỡăCủ/óọÃúĂũÀ/ủọDÃ/dđbẽ/cceóbcbđẽcẽĂéeêéùẽ-ếcăuÀợẩẫếùĂ7ẩOữủợẫòỡỗủẫúởlủẫCổẫủợgủẫoởíủẫủởkÀẫùkẮẫợỡếẫojụẫCệũẫ[ỡỗĂẫỦếụẩẫDỡóĂở7ẩcbdeẩẫởọỡợởĂ7ẩẻẹẽẩẫ/ẵẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀOếÀĂỡũủẩẵ$ẮễủẫùÉẫĂởrẫĂẢẤỷủợẫÙểủợẫ*ỳủẫnhĂẫĐọẫởệủợẫoởAẫợỡếẫojụẫủởkÀẫùkẮăẫỄủởạẫỦợẮwủẫ&yủợẫoẲoẫ$ẮễủẫùÉẫĂởrẫĂẢẤỷủợẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẵỦợệEẫdẹ/dãẫNxẫỦữủợẫủợởỡỗÀẫCệẫ=ởềĂẫĂẢỡơủẫủữủợẫĂởữủẫòfẫoưẫoữủợẫòỡỗủẫúởlủẫÃvẫcbđb/OÒ-NỦỦ-& ẫCổẫCỡỗoẫủợgủẫoởíủẫĂqủởẫĂẢểủợẫủởkÀẫùkẮãẫCkủẫoởẮEơủẫĂẢềỡẫÀởỏÀẫợỡếẫojụãẫÃễủẫÀởlụẫợỡếẫojụẫủởkÀẫùkẮẫĂẬẫủẤỵoẫủợũệỡẫCệũẫ[ỡỗĂẫỦếụăẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẵ&ởọũẫĂởữủợẫĂỡủẫĂẢồủẫoềoẫÀởẤỳủợẫĂỡỗủẫĂởữủợẫĂỡủẫòểỡẫoởẰủợãẫĂẢũủợẫĂởỷỡẫợỡếủẫợjủẫòỉEẫĂểỡẫOếụÀẮoởỡếẫòfẫÀởềĂẫởỡỗủẫoếẫĂẪẫCũủợẫĂẢồủẫủợẤỷỡẫóũẫCỡẢẮÃẫoẰụẫợỡếẫojụẫẾ/ỞéỦcẫĂểỡẫĂsủởẫ=ẢọEẫ[ọủợăẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẵỦởiụẫủợgủẫoởíủẫủợẮEẫoỳẫĐỉụẫủởỡớụẫóroởẫnỗủởẫóũẫCkủẫoởẮEơủãẫnẮữủẫnềủãẫĂỡồẮẫĂởẲẫợỡếẫojụãẫÃễủẫÀởlụẫợỡếẫojụẫủởkÀẫùkẮẫĂẬẫủẤỵoẫủợũệỡẫCệũẫ[ỡỗĂẫỦếụãẫợỉEẫễủởẫởẤAủợẫủợởỡồụẫĂẢừủợẫòộủẫÀởềĂẫĂẢỡơủẫoởgủẫủẮữỡãẫếủẫĂũệủẫĂởẨoẫÀởlụẫCệẫÃẦoẫúởựọẫoxủợẫòwủợãẫNxẫỦữủợẫủợởỡỗÀẫCệẫ=ởềĂẫĂẢỡơủẫủữủợẫĂởữủẫòổẫủợởrẫ?NỦÓẫoềoẫĂsủởãẫĂởệủởẫÀởvẫĂẢẨoẫĂởẮxoẫ&ẢẮủợẫẤỳủợẫoởsẫòểũẫoềoẫÃAãẫnếủẫủợệủởẫCệẫoởpủởẫẠẮEổủẫoềoẫoĩÀẫoẴếẫòrếẫÀởẤỳủợẫĂyẫoởẦoẫĂẢỡơủẫúởếỡẫòwủợẫnxẫoềoẫợỡễỡẫÀởềÀẫĂởọũẫẠẮEẫòrủởẫoẴếẫÙẮkĂẫ&ởẰẫEãẫoềoẫCgủẫnễủẫởẤỵủợẫómủẫĂởỡẫởệủởẫùẮkĂãẫ$ẮEộĂẫòrủởẫÃvẫcẻd/$Ò-&&ợẫủợệEẫcđ/bd/dbcêẫoẴếẫ&ởẴẫĂẤỵủợẫOởpủởẫÀởẴẫCổẫCỡỗoẫÀởồẫóẮEỗĂẫ“ÚộẫởũểoởẫẠẮvoẫợỡếẫÀởứủợãẫoởvủợẫnỗủởẫoẰụẫợỡếẫojụẫợỡếỡẫòũểủẫdbcêẫ–ẫdbdé”ăẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẵOềoẫĂsủởãẫĂởệủởẫÀởvẫoÂủợẫúởlủẫĂẢẤỳủợẫCgủợẫoẤỷủợẫúỡơụẫĂẢếãẫợỡềụẫÃềĂãẫúỡơụẫÃũềĂãẫòíoẫnỡỗĂẫĂểỡẫoềoẫoẪếẫúởlẮãẫòẤỷủợẫụứủãẫùvỡẫụAẫúởẮẫCẨoẫnỡồủẫợỡỵỡãẫoễủợẫnỡơủãẫòẤỷủợẫÃữủợăăăẫòơẫúrÀẫĂởỷỡẫÀởềĂẫởỡỗủẫCệẫĐẪẫùÉẫủợởỡồụẫoềoẫĂẢẤỷủợẫởỹÀẫnẮữủẫnềủãẫợỡộĂẫụyãẫCkủẫoởẮEơủẫợỡếẫojụãẫÃễủẫÀởlụẫợỡếẫojụẫĂẢềỡẫÀởỏÀẫCệũẫ[ỡỗĂẫỦếụãẫòíoẫnỡỗĂẫoềoẫĂsủởẫnỡồủẫợỡỵỡẫÀởpếẫỦếụăẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẵ&ẢẤỷủợẫởỹÀẫnhĂẫoềoẫùữẫởệủợẫòxủợẫCkĂãẫÃễủẫÀởlụẫòxủợẫCkĂẫCkủẫoởẮEơủẫnĩĂẫởỹÀẫÀởềÀẫĂởqẫÀởễỡẫĂỡồẮẫởẴEẫủợếEẫằĂẢẤỵoẫúởỡẫĂỡồẮẫởẴEãẫojủẫùĩEẫụmẮẫợẪỡẫoềoẫoỳẫẠẮếủẫĂởẰẫEẫòơẫĐỏĂẫủợởỡỗụẫnỗủởặăẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẵ?NỦÓẫĂsủởãẫĂởệủởẫÀởvẫoởsẫòểũẫùẨoẫùẤỹủợẫoữủợẫếủãẫnxẫòxỡẫnỡồủẫÀởứủợẫùkÀẫoởẮEồủẫềủẫòĩẮẫĂẢếủởẫCỵỡẫoềoẫòvỡẫĂẤỹủợẫCkủẫoởẮEơủãẫnẮữủẫnềủẫợỡếẫojụãẫÃễủẫÀởlụẫợỡếẫojụẫủởkÀẫùkẮẫẠẮếẫnỡồủẫợỡỵỡảẫÀởvỡẫởỹÀẫCỵỡẫoởpủởẫẠẮEổủẫòrếẫÀởẤỳủợẫĂởẨoẫởỡỗủẫnhĂẫợỡBẫCệẫĐẪẫùÉẫủợởỡồụẫoềoẫCẲẫủởkÀẫúởlẮẫĂẢềỡẫÀởỏÀẫợỡếẫojụẫCệẫÃễủẫÀởlụẫợỡếẫojụăẫÒwủợẫĂởỷỡãẫĂyẫoởẦoẫĂẮEồủẫĂẢẮEổủẫoởũẫủởỉủẫóỉủẫúởẮẫCẨoẫnỡồủẫợỡỵỡẫCổẫÃẨẫủợẮEẫởỡơụẫoẴếẫnỗủởẫoẰụẫợỡếẫojụẫCệẫĂềoẫởểỡẫúởỡẫnẮữủẫnềủãẫCkủẫoởẮEơủẫợỡếẫojụẫúởữủợẫòẤỹoẫúỡơụẫóroởãẫúởữủợẫẢửẫủợẮwủẫợvoăẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẵ$ẮễủẫùÉẫĂởrẫĂẢẤỷủợẫĂểỡẫòrếẫÀởẤỳủợẫĂgủợẫoẤỷủợẫoềoẫnỡỗủẫÀởềÀẫúỡơụẫÃũềĂẫùẤẮẫĂởữủợãẫúrÀẫĂởỷỡẫÀởềĂẫởỡỗủãẫĐẪẫùÉẫủợởỡồụẫoềoẫĂẢẤỷủợẫởỹÀẫCkủẫoởẮEơủãẫnẮữủẫnềủẫòxủợẫCkĂãẫÃễủẫÀởlụẫòxủợẫCkĂẫĂẢềỡẫÀởỏÀẫCệũẫ[ỡỗĂẫỦếụãẫợỡếẫojụãẫÃễủẫÀởlụẫợỡếẫojụẫúởữủợẫẢửẫủợẮwủẫợvoẫĂẢồủẫĂởrẫĂẢẤỷủợăẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẵOềoẫòrếẫÀởẤỳủợẫnềũẫoềũẫúrÀẫĂởỷỡãẫòjEẫòẴãẫoởpủởẫĐềoẫĂqủởẫởqủởẫóroởẫnỗủởẫẠẮếẫỞỗẫĂởvủợẫĂởữủợẫĂỡủẫóroởẫnỗủởẫòxủợẫCkĂẫĂẢẨoẫĂẮEộủẫằ[ẾỞỠ*ặảẫĂyẫoởẦoẫúỡơụẫĂẢếẫCệẫĐẪẫùÉẫủợởỡồụẫoềoẫĂẢẤỷủợẫởỹÀẫúởữủợẫnềũẫoềũãẫợỡĩẮẫóroởãẫùệụẫùỉEẫùếủẫóroởẫnỗủởăẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẵNxẫỦữủợẫủợởỡỗÀẫCệẫ=ởềĂẫĂẢỡơủẫủữủợẫĂởữủẫợỡếũẫOẲoẫ&ởẰẫEẫCệẫòỳủẫCrẫùỡồủẫẠẮếủẫĂyẫoởẦoẫoềoẫòũệủẫoữủợẫĂềoẫòộủẫoềoẫòrếẫÀởẤỳủợẫòơẫúỡơụẫĂẢếãẫởẤỵủợẫómủãẫòữủẫòvoẫoữủợẫĂềoẫÀởứủợãẫoởvủợẫóroởẫnỗủởảẫoởẴẫòxủợẫÀởvỡẫởỹÀẫCỵỡẫoềoẫĂyẫoởẦoẫẠẮvoẫĂộãẫoềoẫủẤỵoẫòơẫoởỡếẫÃôẫĂởữủợẫĂỡủãẫúỡủởẫủợởỡỗụẫCệẫợỡễỡẫÀởềÀẫÀởứủợãẫoởvủợẫóroởẫnỗủởă/ăẳ/Àẵ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết