Cập nhật:  GMT+7
QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSCw4HhuqPDmuG7oMOV4bqu4buK4buQw5Phu6Dhuq7hu5zDlEfhu6Dhuq7DjSNC4bqu4buT4bqh4buDw6Phuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6ruG7j+G7tEXhu6DDleG6ruG7kVnhu5Thuq47T+G6ruG7skZX4bqu4buyWeG7tOG7oMOV4bquJeG7oMOV4bquV8OUUeG6rjvhu6rhu5Dhuq5Jw4lQ4bquw53DmeG6ruG6pOG6ruG7t0nDiVDhuq7huqPhu4Xhu4PDtOG7heG7g+G7ueG6rjtE4bqu4bueJELhuq7hu6I9QS/DlOG6tsOBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJXZOG7iELDjMSCw4HhuqPDlOG7kE/hu7Thuq7hu6BCIeG6ruG6tuG6ti/huqov4bqy4bqw4bqy4bq2w73huq7huqPDlCPhuq7hu7Lhu5TDjcOU4bqu4buT4bqh4buDw6Phuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6ruG7j+G7tEXhu6DDleG6ruG7kVnhu5Thuq7hu7Lhu5BOV+G6ruG7skDDjeG6rsONUeG6ruG6o8Oa4bugw5Xhuq7hu4rhu5DDk+G7oOG6ruG7nMOUR+G7oOG6rsOdw5nhuq7hurDDgi/huqPEgy3hu5PhuqHhu4PDo+G6rsOVP+G7kOG6ruG6oULhu6Dhuq7huqPDlOG7luG6rsOU4bu0IeG6ruG7jcOUUuG7oMOVw73huq7DjcOUw5nhu6DDleG6ruG7ssOU4buQTeG7oOG6ruG7skLhu5Dhuq47ROG6ruG7keG7mOG7nuG6ruG7nOG7kE7hu57huq7DjSXhu7Thuq7hu6DEkOG7oOG6ruG7suG7luG7oMOUeeG6rsOV4buQQ+G7nuG6ruG7isOZw43huq7DjUPDjeG6rsOd4buuw73huq7hu7LDlCPhuq7hu7JZJOG7ruG7oMOV4bquw41Dw43huq5JQuG7oMO94bqu4bugw5VE4bugw5TDveG6ruG7ilBE4bug4bqu4buyw5TDkuG6rsON4buCV+G6ruG7suG7luG7oMOUeeG6ruG7ssOUI+G6ruG7slkk4buu4bugw5Xhuq7DjUPDjeG6rsON4buo4bquWOG7tELhu6Dhuq7hu7JZ4bu04bugw5Xhuq4k4buo4bugw5Xhuq7hu4pR4bugw5Xhuq7hu7JZTeG7oOG6ruG7iuG7lELhuq5JROG7oOG6ruG7suG7luG7oMOUeeG6rsONw5Qj4bqu4buy4buUw43DlOG6ruG7k+G6oeG7g8Oj4bquw41Dw43huq7DlOG7tCHDk+G7oMO94bqu4buyw5Thu5Thuq4uw4nDveG6ruG7ssOUROG7oMOU4bquV8OUw5nhuq7hu7JGV+G6ruG7slnhu7Thu6DDleG6riXhu6DDleG6rlfDlFHhuq474buq4buQ4bquScOJUOG6rsOdw5nhuq7huqThuq7hu7dJw4lQ4bqu4bqj4buF4buDw7Thu4Xhu4Phu7nhuq47ROG6ruG7niRC4bqu4buiPeG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4HDtELhu7Thuq7DjeG7tOG7psON4bquw5RTV+G6rjvhu6rhu5Dhuq7huqFC4bug4bqu4bqjw5Thu5bhuq7hu4rEkFDhuq7hu5FZ4bu04bugw5Xhuq4k4buo4bugw5Xhuq47T+G6rlfDlFLhu6DDlcO94bquw43DlMOZ4bugw5Xhuq7hu7LDlOG7kE3hu6Dhuq7hu7JC4buQ4bquO0RQ4bqu4bui4bu2w43huq7hurbhuqTDlMO94bqu4bugw5VEIeG6ruG6tuG6ti/huqov4bqy4bqw4bqy4bq2w73huq7hu7LDlOG7iFDhuq7DjCbhuq5JQ1Dhuq7hu57hu6rhu5Dhuq7hu6DDlOG7guG7suG6rsONI0Lhuq7hu5FZ4bu04bugw5Xhuq7hu7Lhu4bhu57huq7hur/DlOG7kuG6ruG7siThu6zhu6DDleG6ruG7ssOUIyHhuq474bq44bug4bquWOG7tMOZw43huq7DleG7kELDveG6rsOU4buQw5Phu6Dhuq7hu6BCIeG6rknDiVDhuq7DncOZ4bqu4bqk4bqu4bu3ScOJUOG6ruG6o+G7heG7g8O04buF4buD4bu54bqu4buKQuG7oMOV4bquw4zhu5Dhuq7DjcOU4bu0IcOS4bug4bqu4bugw5RC4bugw5Thuq7hu7LDlOG7iFDhuq7DlCThu6rhu6DDleG6ruG7keG7hiHDveG6rsOUJOG7quG7oMOV4bquO0/huq5Xw5Thu5JC4bqu4buK4buC4buy4bqu4bui4buQw5Lhu6Dhuq7DjUPDjeG6ruG7suG7luG7oMOU4bqu4buyKuG6ruG7kcOUKkLhuq7hu5HDlOG7kE3hu6Dhuq5k4bu0TuG6ruG7ik7hu6Dhuq7hu4/hu7RF4bugw5Xhuq7hu4PDlcOJ4buQw73huq7hu7LDlOG7sOG7kOG6rsOV4buQQuG7oOG6rsOMJuG6ruG7nOG7kE7hu6Dhuq7hu4rFqOG6rknhu6bhuq7DneG7quG7nuG6rsOU4buo4bugw73huq7DleG7hiHhuq7hu54kQuG6ruG7slDhuq47ROG6rsOV4buQUeG6ruG7nsSQ4bugw5Thuq7hu7JZTeG7oOG6ruG7iuG7lELhuq5JROG7oOG6ruG7j+G7tEXhu6DDleG6ruG7kVnhu5Thuq7hu7Iq4bquWcSQ4bugw5Xhuq7DnUPhu6DDleG6ruG7oMOVRCHhuq7hurbhurIv4bqqL+G6suG6sOG6suG6tuG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4HEg8OS4bquw43DlCPhuq7hu4rhu6bhu6DDleG6ruG7tuG7oMOV4bquV8OUUeG6ruG7nMOUR+G7oOG6rsON4buCV+G6rjvhu6rhu5Dhuq5Jw4lQ4bquw53DmeG6ruG6pOG6rjtE4bquw5RQROG7oOG6ruG7oiThu7Thuq5Jw4lQ4bquw5Xhu4Yh4bqu4bueJELhuq7hu6Lhu6rhu6DDveG6ruG7oMOVRlfhuq7hu6JA4buyw73huq7DncSQ4buy4bqu4bui4buu4bqu4buK4buC4buyw73huq7hu6I94bquWOG7tMSo4buyeeG6ruG6o8OUI+G6ruG7suG7lMONw5Thuq7hu5PhuqHhu4PDo+G6ruG7suG7luG7oMOU4bqu4buP4bu0ReG7oMOV4bqu4buRWeG7lOG6riFN4bu04bquw43hu4Thu7Thuq7DjcOUI+G6ruG7suG7lMONw5Thuq7hu5PhuqHhu4PDo+G6rsONQ8ON4bquw5Thu7Qhw5Phu6DDveG6ruG7ssOU4buU4bquLsOJw73huq7hu7LDlEThu6DDlOG6rlfDlMOZ4bqu4bucw5RH4bug4bqu4buyWSThu6jhu6DDleG6rsOUUEThu6Dhuq7hu7LDlEThu6DDlOG6rsONw5rhu6DDleG6ruG7skPDjeG6rsOd4buo4bqu4buyQ+G7oOG6rsOM4buG4bug4bqu4buyWUPhu6DDlOG6rknDiVDhuq7hu7JZJOG7qsON4bqu4bqy4bqww5Thuq7hu6DDlUQh4bqu4bq24bq2L+G6qi/hurLhurDhurLhurbhuq554bqu4buy4bu0IcOT4buy4bqu4buKw5nhu5Dhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7hu4rDkuG6ruG7oMOVJOG7sOG7kOG6rsOM4buG4bug4bquWULhuq7hu5zDlFThu5Dhuq7hu6DDlEThuq7hu7Iq4bqu4bqy4bqyw5Thuq7hu6DDlUQh4bqu4bq24bq2L+G6qi/hurLhurDhurLhurbhuq7hu6DDlOG6vOG7nuG6ruG7ikXhu57huq5JRVDhuq5C4bug4bqu4buyUEThu6Dhuq47T+G6ruG7oMOVJOG7sOG7kOG6ruG7t+G7slkq4bquw41Dw43huq7hu6Imw43huq7hu6Ik4bus4bugw5Xhuq7hu7LDlELhu57huq7DleG7kELhuq7DjcOa4bugw5Xhuq7hu7JDw43huq5Xw5RS4bugw5XDveG6rsONw5TDmeG7oMOV4bquScOJUMO94bqu4buiPeG6rjtE4bquw41Dw43huq7DjcOa4bugw5Xhuq474buQw5PDjeG6rsON4buCV+G6rklDw43DlOG6ruG7nMOUQ8ON4bu54buz4bqu4bqjQ8ON4bquw43DmuG7oMOV4bquO+G7kMOTw43huq7hu5zDlEPDjeG6ruG7nMOUR+G7oOG6ruG7slkk4buo4bugw5Xhuq7hu7LDlCbDjeG6rsOU4buQw5Phu6Dhuq7hu7LDlOG7iFDhuq7hu6Dhu6bhu5Dhuq7DjOG7tOG7oMOV4bqu4bqjw5rhu6DDleG6ruG7iuG7kMOT4bug4bquw53DmeG6ruG6sOG6tC/huqPEg+G6ri3huq7hu5PhuqHhu4PDo+G6ruG7oMOVRCHhuq7hurbhurAv4bqqL+G6suG6sOG6suG6tuG6rsONI0Lhuq7huqPDlCPhuq7hu7Lhu5TDjcOU4bqu4buT4bqh4buDw6Phuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4Fj4buQQlDhuq5y4bq44bug4bquV8OUUuG7oMOV4bqu4buRw5Qk4buw4bugw5Xhuq7hu7JZJsON4bqu4bqhQuG7oOG6ruG6o8OU4buW4bquw5Thu7Qh4bqu4buNw5RS4bugw5XDveG6rsONw5TDmeG7oMOV4bqu4buyw5Thu5BN4bug4bqu4buyQuG7kOG6rjtE4bqu4buR4buY4bue4bqu4buc4buQTuG7nuG6rsONJeG7tOG6ruG7oMSQ4bug4bqu4buy4buW4bugw5Thuq7hu7LDlOG7iFDhuq7DjFXhu5DDveG6ruG7oOG6uuG7nuG6ruG7suG7mOG7oMOU4bquw5Thu5jhu6DDlMO94bqu4buyw5Qk4buw4bugw5Xhuq4u4bu0IU3hu6Dhuq7hu7LFqOG7oMOV4bquw5Thu6xX4bquSUNQ4bquw41DUOG6rjtE4bqu4buyw5RC4bue4bqu4bueJOG7tOG6ruG7k+G6oeG7g8Oj4bqu4buy4buW4bugw5Thuq7DjcOU4buW4bqu4buKxJBQ4bquw43DmuG7oMOV4bqu4buyQ8ON4bquV8OUUuG7oMOVw73huq7DjcOUw5nhu6DDleG6rknDiVDDveG6ruG7niRC4bqu4buiPeG6rlfDlOG7uOG6rsOU4busV+G6rjvhu6rhu5Dhuq7DjOG7kOG7jOG7oOG6rknhu5BO4bug4bqu4buyw5Qmw43huq7hu7JO4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7k+G6oeG7g8Oj4bqu4buy4buW4bugw5Thuq4hTeG7tOG6rsON4buE4bu04bqu4buT4bqh4buDw6Phuq7DjUPDjeG6rsOU4bu0IcOT4bugw73huq7hu7LDlOG7lOG6ri7DicO94bqu4buyw5RE4bugw5Thuq5Xw5TDmeG6rjtE4bquw41Dw43huq7hu4rhu6jhu6Dhuq474buU4bqu4bui4buQTeG7oOG6rljhu7RC4bug4bqu4bugw5XDlOG7kE3hu57huq7hu7Lhu7bDjeG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7nMOUQuG7kOG6ruG7ssOUJsON4bquw5Thu5DDk+G7oOG6ruG6o8Oa4bugw5Xhuq7hu4rhu5DDk+G7oOG6ruG7oEQh4buzQS9Xw4E=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tập trung ứng phó với bão số 5

Tập trung ứng phó với bão số 5
2021-09-10 19:33:42

QTO - Chiều nay 10/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết