Cập nhật:  GMT+7
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW3hu65C4buJQkk+4bujw4zhu4jhu49X4bq44bqqw4Phu48m4buhw63hu4/huq/DjOG6rsOA4bqq4buP4bqmxILhu6Phuq7hu4/hu4jEguG7n+G6qsOD4buP4bqmxILEqOG7mOG7ueG6quG7j+G6qHLhuq7hu4/huq/hu4zhu4/EguG7oULhu4/EguG7oeG6qsOD4buPZOG6rsOB4buI4buP4buRw7XDtOG7k2wvxILDtG1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUkmeOG7o3bhu41tauG6o+G6r2vhu48t4buPJk9H4bqqw4Phu4/Dk+G6qsOD4buP4buvxKjDiuG7r+G7j8OU4bup4bqq4buPd8OK4bqqw4Phu4/igJx7w4NP4buE4bqu4buPZOG6rsOB4buI4buPe+G7o+G6qOG7j0/EqOG7j+G7iOG6ruG7t+G6quG7j3ZL4bqqw4Phu4/EguG7oeG6qsOD4buPZOG6rsOB4buI4buPe+G7o+G6qOKAneG7i+G7j+G7iMOS4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4/hu5Hhu5kv4bub4buP4oCT4buP4buR4bubL+G7nS/hu5HDtcO04buT4buP4buK4bqu4bu3xKjhu4/hu4jEguG6suG7j+G7rkLhu4lCST7hu6PDjOG7iOG7j1fhurjhuqrDg+G7jybhu6Hhu49q4bqjxKhx4bqqw4Phu4/huq/DjOG6smvhu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buP4buIxILhu5/huqrDg+G7j+G6psSCxKjhu5jhu7nhuqrhu4/huqhy4bqu4buP4bqv4buM4buPxILhu6FC4buPxILhu6HhuqrDg+G7j2Thuq7DgeG7iOG7j+G6qnPhuqjhu4/hu5HDtcO04buT4buL4buPw4Phuq5x4bqo4buP4buVw7Vm4buPw4Phuq7hu5/hu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j+G7keG7icO1w7XDteG7j+G7inHhuqrhu49JxILhu6vhuqjhu4/hu4jEguG6ruG7ueG7iOG7j+G7mOG7ucSo4buP4buvTeG7o+G7j8SC4buG4bqq4buP4buXw7XDteG7j+G6qsSC4buh4buP4buvxKjhuqrDg+G7j+G7r8WpSeG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqqT+G7guG7r+G7iWzhu4jhu6Phu63huqx44buP4buK4buI4buY4bqseOG7g+G7jeG6qOG7o8OMw4Phuq7huqrDreG7kUnhu5Lhu4/hu6PEqOG7iELhu41tbOG7iMOMbWzhu4h2bWzhuq7huqjDg+G7j+G7isOM4buv4buD4buNLy/hu6/hu4nhu63hu6NCw43EqOG7o+G6qsOD4buIw4zhuq7hu4nDlOG6qi92eOG7iuG6puG7iEJJL+G6qnjhu5Dhu4ovw7Thu5Phu5Phu5cv4buZ4bubdsO0w7Xhu5vDteG7leG7k8O04buIxqHhu5Hhu5XDtcO04bqsw7Thu4nhuqRJw4Phu43hu48vbWwv4buIdm1sL+G7iMOMbWzhu4jDjG1s4buIdm1sSW1X4bq44bqqw4Phu493cULhu4/huqbEguG7n+G7r8SC4buPxILhu6HhuqrDg+G7j+G7iMSC4buj4bqo4buPw4Phuq7hu6Phu4/huqjEqOG7o+G7j+G7inThuqjhu4/huqrEguG7p+G6quG7j+G7iMSC4buf4bqqw4Phu4/huq/hu4zhu4/EguG7oULhu4/EguG7oeG6qsOD4buPZOG6rsOB4buI4buP4buIcOG6ruG7j+G7iuG6ruG7t8So4buP4buIxILhurLhu4/hu65C4buJQknhu48+4bujw4zhu4jhu49X4bq44bqqw4Phu48m4buhbC9JbWwv4buIdm1sL+G7iMOMbWwv4buI4buj4but4bqseG1k4buC4bqu4buP4buI4bq+4bqqw4Phu493xrDEqOG7j+G7iE/hu4/huqrDg+G7p+G6quG7j+G7iuG7n+G7r8SC4buP4bqmxILEqOG7mOG7ueG6quG7j+G6qHLhuq7hu4/hu4hC4buh4bqq4buPxILDgeG7j+G7iMSC4bq64bqqw4Phu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j8O04buVw7Xhu4/hu4jhu5rhu4934bq84bqqw4Phu4vhu4/Dg8WpSeG7j8O04buL4buV4buP4bqsxrDhuqrhu4/huqjDk+G7r+G7j3fGsMSo4buP4buIT+G7j+G6qnPhuqjhu4/hu5HDtcO04buR4buL4buP4buIxILhu5/huqrDg+G7j+G6r+G7jOG7j8SC4buhQuG7j8SC4buh4bqqw4Phu49k4bquw4Hhu4jhu4/huqpz4bqo4buP4bqq4buj4buY4buP4buK4bu14buP4buI4bupSeG7j+G7iMOMxKjhuqrDg+G7j8OD4bquceG6qOG7j8OD4bqu4buf4buP4buIw4zhu4zhu6/hu4/hu4jhuq7hu7lJ4buP4buIw4zhu7fhuqrhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu4px4bqq4buPScSC4bur4bqo4buP4buI4bqu4bu3xKjhu492S+G6qsOD4buP4buIxILhuq7hu7nhu4jhu4/hu5jhu7nEqOG7j0nEgkzhu6/hu4/DlEzhu4/hu63DleG7o+G7j3Phuqrhu4/DlOG7oeG7j+G7iuG6ruG6qsSC4buPxIJCcOG7iOG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqrDg+G7oeG7mOG7j+G6qsSCT8Ot4buPd0/hu4ThuqrDg+G7i+G7j3bGsMSo4buPc+G6quG7i+G7j8ODcELhu4vhu4/hu4jEguG6suG7iOG7i+G7j+G7r+G7n+G7i+G7j+G7iMOMw5PhuqrDg+G7i+G7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqjhu6Phu5jhu4/huqjDuuG7r+G7i+G7j8SCQ+G7o+G7j0nEguG7q+G6qOG7i+G7j3fhurzhu492S+G6qsOD4buPw4Phuq7hu6Phu4934bq24bqqxILigKbhu4/huq9w4bqu4buP4buuQuG7iUJJPuG7o8OM4buI4buPV+G6uOG6qsOD4buPJuG7oeG7j+G7n0nhu492TOG6qsOD4buP4bub4buP4buvxIJP4buG4bqqw4Phu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buP4bqmxILEqOG7mOG7ueG6quG7j+G6qHLhuq7hu4/EgsWpSeG7j3bhu7Hhuqrhu4/Dg+G6vOG6qMOt4buPw4Phuq5x4bqo4buPw4Phuq7hu5/hu4/hu5XDtWbhu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j+G7keG7icO1w7XDteG7j+G7inHhuqrhu49JxILhu6vhuqjDrOG7j8ONxKjhu6Hhu4/hu4jDuuG6qsOD4buPxILhu6HhuqrDg+G7j2Thuq7DgeG7iMOs4buP4buV4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4/DlOG7oeG6qsOD4buP4bqqw4Phu6lJ4buP4buIw4zhu6Hhuqrhu49PxKjhu493cuG6rsOs4buPw4Phuq7hu5/hu4/hu4jhurrhu4jhu4/huqrEgsWp4buI4buP4bqo4buA4bqu4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4924buh4bqqxILhu4/hu6/EgkLhu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j0nEguG7q+G6qOG7j+G7iE/hu4bhuq7hu4/hu4rhurrhuqrDg+G7j+G6puG7ueG7iOG7j8SCRknhu4/DlOG7guG6ruG7j+G6qsSC4bun4bqq4buPd+G6uOG6ruG7j3fhuq7DgOG6qMOs4buP4bqoxKjhu6Phu4/hu5Hhu4/hu4jDuuG6qsOD4buPw7Thu4/DlOG7oeG7j3fhur7huq7hu4/hu6/EguG6ruG7ueG7iOG7j+G6psSCxanEqOG7j+G7iMSC4bu34bqo4buP4bqs4buM4buj4buP4buvxILEkOG6quG7ieG7j1fhu6fhu5jhu4/huqzhu6Hhu4/huqzGsOG6quG7j3fGsMSo4buP4buI4bqu4bu34bqq4buP4buuQuG7iUJJPuG7o8OM4buI4buPV+G6uOG6qsOD4buPJuG7oeG7j+G7iOG6vuG7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/hu6/Egk/hu4bhuqrDg+G7j+G7iMOM4bq24bqqxILhu4/huqbEgsSo4buY4bu54bqq4buP4bqocuG6ruG7j+G6pnlJ4buPw5TDkuG7o+G7j+G7iMO64bqqw4Phu49JxILhuq7hu7nEqOG7j+G6qMSo4buj4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8OUw5Lhu6Phu4/huqrEguG7qeG6quG7j3fhuq7DgOG6qOG7j+G7iMSCT0fhuqrDg+G7j8OU4buhQuG7j+G7iOG7oeG6ruG7j+G6psSCQnHhuqrhu4/hu6/EgkLhu4/huqbEguG7n+G7r8SC4buPxILhu6HhuqrDg+G7j+G6psSC4bqu4buP4buIxILhu6Phuqjhu4/Dg+G6ruG7o+G7j+G6qMSo4buj4buP4buKdOG6qOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqmxILEqOG7j8OU4buM4buv4buP4buI4buM4buP4buvxILEkOG6quG7j+G7r03hu6Phu4/hu4rhuq7hu7fEqOG7j+G7iMSC4bqy4buJ4buPV09G4buv4buP4but4bqu4bu54buI4buL4buP4but4bu34bqq4buP4buvcOG6qsSC4buP4buv4buf4buv4buP4buvxIJP4buG4bqqw4Phu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buP4bqmxILEqOG7mOG7ueG6quG7j+G6qHLhuq7hu4/hu4hw4bqu4buP4buK4bqu4bu3xKjhu4/hu4jEguG6suG7i+G7j+G7rkLhu4lCST7hu6PDjOG7iOG7j1fhurjhuqrDg+G7jybhu6Hhu4/hu69E4bqq4buP4buI4bq+4buP4buvxILDk+G7r+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7r8SCxKjhu5jhu7nhuqrhu4/hu63hu5/huqrhu4/EguG7oeG6qsOD4buP4bqsT8So4buPd8OK4bqqw4Phu49JxIJM4buv4buPw5RM4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buPduG7p+G6quG7j+G7r+G7n+G7r+G7j8OUS+G6qsOD4buP4bqq4bq44bqqw4Phu4/hu4jEguG6uOG6quG7i+G7j8OUS+G6qsOD4buP4buK4bunxKjhu4vhu4/DlEvhuqrDg+G7j+G7kuG7o+G7j+G7iMOM4bu34bqq4buPd+G6suG7o+G7j+G7reG7oeG6quG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu6/Egk/hu4bhuqrDg+G7j+G7iMOM4bq24bqqxILhu4/igJxX4bq84bqqw4Phu4/EguG7oeG6qsSC4buP4buvS+G6qsOD4buPxILhu6HhuqrDg+G7j2Thuq7DgeG7iOKAneG7ieG7j+G6r+G6ruG6quG7i+G7j3HhuqrEgsOt4buPPOG7pj7hu4/huq8m4buieyZsL0lt


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

UBND tỉnh Quảng Trị công nhận 3 đô thị loại V

UBND tỉnh Quảng Trị công nhận 3 đô thị loại V
2013-09-06 05:02:04

(QT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định công nhận 3 đô thị đạt đô thị loại V. Đó là thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ), thị trấn Gio Linh và thị trấn Cửa Việt (huyện Gio...

Bệnh sốt xuất huyết tăng cao

Bệnh sốt xuất huyết tăng cao
2013-09-06 05:01:46

(QT) - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã ghi nhận trên 100 trường hợp bị sốt xuất huyết, tập trung tại 9/9...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết