Cập nhật:  GMT+7
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7i8WoQeG7im1H4bqixalBbeG7puG7meG7hMWp4buZbUHhu7Ft4bq2xJBt4bq24buObcaww4JtR0Hhu5nhu4xtOcOB4bqu4bqw4buZ4buZ4buExrBt4bun4buh4bq04bu5beG7uEjhu5nhu4TGsMOBw4Lhurbhu5nDrC9Bb+G7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGQOG7q+G7mcawbOG7i2nhuqfhurThu6rDkuG7huG7hOG7q0ZGw61tLW1h4buZSG3hurBBw4FtxanhuqRtQDvhuqdt4bqy4bq6w4FtR0tt4bu5w4FO4buZbeG6tOG7o+G6sm3Ds25u4buRZm3hu6nEkMOBbeG7p+G6pOG6tOG7uW3Dkkptxajhu5lH4buZ4bq24buZ4bq0beG7p8OJ4bq04bu5bUdBw4Ft4bupdEhtQcOBw71IbeG7gkjhu5ttQeG6uOG6tG1Gw4JtT+G6usOBbeG7ucOB4buZw4Ft4bupw4LGoeG6tG1H4buExKjhurrFqWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6FB4burw4JtP8OC4buZ4bq0bTvhu5nhu4bDguG7hEfhu5lmbcWpQeG7im1H4bqixalBbeG7puG7meG7hMWp4buZZm3hurbhu45txrDDgm3GsOG7peG6tG1H4bq6w4Ft4buCSOG7jHhHbeG7qeG6ouG6tEFtR0Hhu5nhu4xtQDvhuqdt4bqwQULhurThu7ltQcOC4buX4bq0bUfDguG7l+G6tG3hu4ZBw4xtR0FIxJDFqW1P4buXw4JtT3ThurRt4bupeW3FqUFI4buMd+G6tG3hurJC4bq0Z21sxahBSeG6tOG7uW1HQsOBbeG6sEHDgW3hu6nhuqRt4bunSMSQxalt4buGQeG7m8OBbUHhu5fhurRBbeG7qcSQ4bq04bu5bU/huqBtSOG7jG1Hw4DhurRtxanhu4rhu5lt4bu24buE4buZ4bq04bqwbTnDgeG6ruG6sOG7meG7meG7hMawbeG6sEFC4bq04bu5bcWp4bqm4bq0beG7qeG7im3hurbhurrhurRt4bup4buzbUfGocOCbUfDgXjhurThu7lt4bq04bqkw4FtR0FI4buMeEdt4buGQcOMxaltR+G7hMOC4bq04bu5beG7hkHhuqbhurThu7ltR0Hhu5nhu4xt4bupRGdt4bqn4buXbeG7gkjhu4x4R23hu6nhuqLhurRBbeG7p0Vt4bq0QcOBw73hurJtN+G7q+G7hm3hu7hI4buZ4buExrDDgcOC4bq24buZbeG7qeG7nW3hurLhu5nhurThu7lt4bq2xqHDgW1HQeG7l+G6tEFtxalC4bq04bu5bU/EqMOKR23hu4JI4buVbUZMbeG6ssOC4bq04bu5beG7qcOKw4FnbeG7uEjhu5nhu4TGsMOBw4Lhurbhu5lt4bupSeG6tOG7uW3hurbhu5dt4bqyxJBHbeG7p8O6xaltR0F14buMbU95beG6sEHhu5tt4bq04buj4bq04bu5bcWpQcODbeG7qcahw4JsZ8OsL+G7huG7i8OsR+G7meG7p+G6tuG7q21GR+G7jOG6tuG7q+G6u2zhurLhu5nhu4Thu7nDgeG6tOG7g8Oz4buGw5Jt4buZSEfDgmzhu4vDrEfhu4Thu4vDrEfGsOG7i8Osw4HhurLhu7ltQeG7q8OB4bu5QUfhurtsw7Lhu43hu49sbeG7meG6tkfhurtsN+G7q+G7hm3hu6nhu51t4bupxKjhu5lt4bum4buZ4buExanhu5ltR+G7hOG6vm3hurbGocOBbcWpw4LhurRt4bupxKjhurzhurThu7ltR0Hhu5fhurRBbcWpQuG6tOG7uW3hurLhu5dtOcOB4bqu4bqw4buZ4buZ4buExrBt4bqy4bq+beG7hOG7mW1HS23hurThu6PhurJtw7NubsOyZ2xtw5PDgcawR0Hhurtsw7Phu43DtGxt4bunw4Lhu4TGsOG7q+G7hOG6u2xvbG1G4buExanhurtsQUdH4buG4buDLy/Dk8OTw5NnT+G6tOG7q8OS4buG4buE4burRkZn4bq04burRy/hu7bDgeG6tuG7q0YvYUjhu6fhuq7hu6vFqUcvw7Lhu6Yv4buYby/DssOyL+G7k8WoL+G7huG7q+G7hmfhuq7hu4bhu7lsL+G7i8OsL0fGsOG7i8OsL0fhu4Thu4vDrEfhu4Thu4vDrEfGsOG7izfhu6vhu4Zt4bup4budbeG7qcSo4buZbeG7puG7meG7hMWp4buZbUfhu4Thur5t4bq2xqHDgW3FqcOC4bq0beG7qcSo4bq84bq04bu5bUdB4buX4bq0QW3FqULhurThu7lt4bqy4buXbTnDgeG6ruG6sOG7meG7meG7hMawbeG6suG6vm3hu4Thu5ltR0tt4bq04buj4bqybcOzbm7DsmfDrC9HxrDhu4vDrC9H4buE4buLw6wvR+G7meG7p+G6tuG7q+G7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vhu7jDgeG7mW3hurRBw7rhu4Zt4bum4buZ4buExanhu5ltR0tt4bq04buj4bqybcOzbm7DsmZtOcOB4bqu4bqw4buZ4buZ4buExrBt4bupxKjDisWpbeG7qeG7leG6tEFt4bu5w4Hhu5Vt4bq24buXbeG6ssSQR21H4buEw4LhurThu7lt4bq0QU7hurThu7ltQDvhuqdtR0Hhu5fhurRBbcWpQuG6tOG7uW3hurRBdEdtR8ahw4FtRnPhurRtLsOCSG3FqOG7meG6suG7hmdtxq/EqOG6usOBbUZMbcaw4bul4bq0bcaw4bufR23FqeG7iuG7mW1C4bq04bu5Zm3hu6nEkMOBbeG7p+G6pOG6tOG7uW3hu6nDgsahR21vbcWoSOG7hm1PQm3hu6nhuqLFqUFtxahB4buZ4bqyw4HDguG6tEZtO+G7q+G7meG7uUjhu6tmbcOzbcWoSOG7hm1PQm3hu6nhuqLFqUFtO8OB4bu54buZbU/hu5dtw7NtYcOBd0htxahI4buGbcOhc+G7jG3hu6bhu5nhurRtLkHhu5lnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i2Hhu5lIbeG7ucOB4buZw4Ft4bupw4LGoeG6tG1HQeG7l+G6tEFtxalC4bq04bu5beG6sOG7scOCbcaw4buXw4FtQeG7mcOBbeG6tOG7o+G6smZt4bum4buZ4buExanhu5ltxanhu4rhu5ltOcOB4bqu4bqw4buZ4buZ4buExrBt4bun4bufR23hu6l1SG3hu6nDgW3DkkhD4bq04bu5Zm3FqUHhuqJIbUfhu4Thu5/hurThu7ltR+G7meG7jG1B4buZw4Ft4bqyw43hu5lt4bq2w4F34bq0bUfDgXjhu4ZnbTpBw4Ft4bup4bqkZm074buZ4buGw4Lhu4RH4buZbeG7qeG7nW3FqeG6pG3hurLEkEdt4buCSOG7jHhHbeG7qeG6ouG6tEFt4bq24buX4bqybeG6tEHDgXlIbeG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bq04bu5xqHFqW3hurRBw4F34bq04buDbeG7p0Vt4bq0QcOBw73hurJt4bu4SOG7meG7hMaww4HDguG6tuG7mW0tbeG6tOG7ucSo4bq8w4FtxalBxKjhu5ltQXltxanhuqRt4bqww4HhurRBbeG6tOG7uUHDgcO94bqybeG6tuG7l+G6sm1AO+G6p23hur5t4bqyQsOBbUfhu4TEqOG6vOG6tOG7uW3hu6fhuqThurThu7lt4bup4buVbeG7qcOD4bq0QW3FqeG7mcOCZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDoUjhu4xt4bq0QcOBd+G6tGZtT+G6usOBbUjhu4xtR8OA4bq0bcWp4buK4buZbeG6ssSQR23FqUxIbUdB4buKbeG7gkhz4bq0Zm1HQeG7l+G6tEFtxalC4bq04bu5beG6suG7l23hu7hI4buZ4buExrDDgcOC4bq24buZbeG7qeG7q+G6sm3hurbGocOBbUfhu4TDguG6tOG7uW3hurThu6PhurJt4bupdUhtR8OBd+G6tG1PxKjDikdtw5Lhu5ltRkxt4bqyw4LhurThu7lt4bupw4rDgW3FqeG7iuG7mW3hurRBTuG6tOG7uW3FqOG7qOG6p23hurbGocWpbeG7gkjhu5nhurRt4bq0QXRHZ23hu6bhu5nhu4TFqeG7mW3hu6nDgsahR21sxalJbeG7o+G6tG3hurThu6PhurJsZm3hu7lE4bqy4buDbcWoQeG7meG6suG7hsOBw4LhurRGbTvhu6vhu5nhu7lI4burZm07w4Hhu7nhu5lmbcWoSOG7hm0uQeG7l21PSOG7mWZtYcOBd0htxahI4buGbcOhc+G7jG3hu6bhu5nhurRtLkHhu5ltT+G7l21hw4F3SG3FqEjhu4ZtxalBc0htU0hnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i+G7qHPhu4xt4bq24buXbUdB4buX4bq0QW1Hw4DFqUFt4bqy4buXbcWpQcSo4buZbeG7qcSQw4Ft4bun4bqk4bq04bu5bcOhc+G7jG3hu6bhu5nhurRtLkHhu5lt4bq04buXw4Jt4bq2w7rhu4Zt4bupxKjDisWpZm3hurDhu7Ntxanhu5ttOeG7q+G7meG6tm0s4buZxrDhu4TDgcawZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDoUFJ4buMbeG7mOG6tMOsL+G7huG7iw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bàn thắng hy hữu từ cự ly 65 mét

Bàn thắng hy hữu từ cự ly 65 mét
2009-09-08 14:48:00

(VnExpress) - Bóng đập đất, bay qua đầu thủ môn rồi vào lưới, để lại đằng sau ánh mắt ngạc nhiên của các cầu thủ.

John Terry bị chỉ trích là kẻ đạo đức giả

John Terry bị chỉ trích là kẻ đạo đức giả
2009-09-08 14:47:28

(VnExpress) - HLV tuyển Croatia, Slaven Bilic tận dụng một phát biểu mới đây của thủ quân tuyển Anh để gây sức ép lên đối thủ trước trận cầu đinh bảng 6 vòng loại World Cup...

Triển lãm ảnh Chợ phiên Tây Bắc

Triển lãm ảnh Chợ phiên Tây Bắc
2009-09-08 12:35:56

(TTO) - Với 40 bức ảnh màu (khổ 40x60cm), nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Khánh mời gọi người xem cùng khám phá một Một tác phẩm tại triển lãm -Ảnh: Nguyễn xuân Khánh nét đặc trưng...

Pixar nhận giải Sư tử vàng Thành tựu trọn đời

Pixar nhận giải Sư tử vàng Thành tựu trọn đời
2009-09-08 10:04:06

(TTO) - Ngày 6-9, đạo diễn John Lasseter cùng bốn đồng nghiệp của ông tại Hãng Pixar đã vinh dự đón nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời tại LHP Venice lần 66. Đây là lần đầu...

Vai diễn mới của Lee Jun Ki

Vai diễn mới của Lee Jun Ki
2009-09-08 10:03:34

(TTO) - Lee Jun Ki, nam diễn viên Hàn Quốc từng nổi danh sau bộ phim Đức vua và chàng hề và quen thuộc với khán giả Việt Nam qua bộ phim truyền hình Iljimae, sẽ tiếp tục làm...

Tranh len phố núi

Tranh len phố núi
2009-09-08 10:02:51

Trần Ngọc Tuấn thực hiện tranh chân dung bác sĩ Yersin - Ảnh: Ngô Phước Tuấn(TTCT) - Trong ngôi nhà nhỏ trên đường Hai Bà Trưng, Đà Lạt, anh Trần Ngọc Tuấn đang hoàn tất bức...

Thành phố cảng Australia thanh bình

Thành phố cảng Australia thanh bình
2009-09-08 10:00:57

(VnExpress) - Cầu vòng kép lung linh sau cơn mưa, công viên trung tâm xanh mướt là những hình ảnh về thành phố Perth, Australia, qua ống kính của độc giả Lê Hoàng Quang Thiện....

Robben lo ngại về một cuộc tháo chạy ở Chelsea

Robben lo ngại về một cuộc tháo chạy ở Chelsea
2009-09-07 11:38:57

(VnExpress) - Ngôi sao đội tuyển Hà Lan nhìn vào tương lai của đội bóng cũ một khi phải chịu lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA, bằng đôi mắt đầy bi quan. Chelsea hiện tại đối...

Maradona nhận lỗi sau thảm bại trước Brazil

Maradona nhận lỗi sau thảm bại trước Brazil
2009-09-07 11:38:32

(VnExpress) - HLV của đội tuyển Argentina nhận hết tội về mình, sau khi đội nhà dễ dàng để thua 1-3 khi tiếp đại kình địch, ở vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ.

Tin liên quan

Gợi ý