Cập nhật:  GMT+7
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buYxqF7JTPhuqsl4buk4buiM8OdZ+G7olHhu6IkfSg04buiJCjhu6I9xag1e+G7ki974bug4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxakl4bukPeG7nOG7mMOUQsO94buz4buQ4buiLeG7okLhuqnhu7Q14buiJMOdY+G7okDEkeG7ouG7g+G6t33hu6Lhuqo2Y2J74bukNOG6p2I2NeG7jOG7omLhuqk7NeG7ouG6q1k14bui4bqqYuG7pDQ8NuG6qT3hu6Lhu5fhuql9PT4l4bui4bqpxq81PuG7ouG6q+G7pjU+4buiNOG7pH3hu4zhu6Izxajhu6Ij4bqx4buie8OjfeG7ojJ7w6A1PuG7omJ7KOG7omLhuqFi4buie+G6sTXhu6Ijezbhu6LGoXslM+G6qyXhu6Thu6Izw51n4buiYuG6qTk14buiUeG7oiR9KDThu6I1e+G7rjThu6Lhu6bhuqfhu6Lhuqvhu6Zi4buieeG7pDXhu47GoX1iZ+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu51ZZ+G7ojPFqOG7omLhuqnhu7Q14buiQCLhu6J7NuG7qjXhu6Izxq994buiPTbhu6LigJxCeyXhu6Lhu5czYyXhuqvigJ3hu6JA4bu0NeG7omJ74bukNOG7oj3hur/hu6LGoWThuqfhu6Jieyzhu6I+feG6t33hu6Ij4bumI+G7osaheOG7l+G7omLGr33hu6LDvXvhu7Ri4bui4buX4buoNeG7onvhuqN94buiI2PhuqF94buiNeG7sDThu6I1Pjbhu6Z94buO4buixqF7JTPhuqsl4buk4buiI+G6uTU+4buiNOG6t33hu6Jie+G7rDU+4bui4bqqNmNie+G7pDThuqdiNjXhu6IkLDXhu6JTLeG7oOG7ojU+4bukZ+G7omLGr33hu6LhuqtZNeG7ojJ74bumI3vhu6Lhuqpi4buieeG7pOG6qWfhu5zhuqvhu6LDouG7ouG7gzg1PuG7olHhu6Lhu6Xhu4nhu6LGoWPhuqfhu6J74bqjfeG7oiThu7Jj4buiYnvhu6Y1PuG7ojXFqGfhu47hu6Lhu4LFqOG7omLhuqnhurvhurcj4buiJDfhu4zhu6LDouG7oiPhu6Yj4buiM+G7sjXhu6I+VuG6p+G7omLGr33hu6I+feG7qH3hu6LDvT42xq994buie8avNT7hu6Lhu4k1e+G7oj7hu7I14buiNXvDnWLhu4zhu6LGoXslM+G6qyXhu6Thu6Ij4bq5NT7hu6IkLmPhu6Jie+G7rDU+4bui4bqqNmNie+G7pDThuqdiNjXhu6Ij4buo4bui4bqrWTXhu6I1e8Wo4buiM+G7uDXhu6LhuqtZNeG7ojJ74bumI3vhu6Ji4bqpNjU+4buiUOG7ojTEkeG7pOG7olDhu57hu55R4buiLeG7olDhu57hu55S4bui4buDxajhu6JQ4bue4bueUuG7oi3hu6JQ4bue4bueU+G7juG7osOC4buiNMSR4buk4buiNcWoZ+G7jOG7ouG6qjZjYnvhu6Q04bqnYjY14buiI+G6uTU+4buiIzfhu6Jie8WoNXvhu6JiWyN74buiMnvDoDU+4buiYuG6oWLhu6I04bqvfeG7ojJ7feG7oj5W4bqn4buiI+G7piPhu6Ikw6N94buiQDc1PuG7osOi4buieDY1PTY14buM4buiYuG6qTY1PuG7olXhu6Ji4bqp4bu0NeG7ons54buiI3sg4buiYnvhu6w1PuG7ouG7oOG7osOU4bqs4bqm4bqo4buiUS3hu6Dhu5Dhu4zhu6IjODXhu6Izxq994buiezjhu6Thu6JR4buM4buiYntj4buk4buiUeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCY2fhu6I1e307NeG7jOG7osWpeOG7guG7ouG7lyU1fWIleuG7ontXNeG7ojJ7w6A1PuG7ouG7g13hu6Jieyzhu6I0xajhu6JmJTThu6Jie+G6u+G6szU+4bui4bqqNmNie+G7pDThuqdiNjXhu6Ik4bq74bq1I+G7juG7ouG7ncOjfeG7okA3NT7hu6Ijw6nhu6Thu6LFqXjhu4Lhu6LDvX0+JTPhu6Lhu4k9Mn014bqr4buiYsOqNT7hu6Iye30sNeG7oiPhu6jhu6J54buOQ+G7ouG7g8Wo4buieeG7pDXhu47GoX1iZ+G7ouG6p3vhu6h94buiI3vGr2fhu6Ji4bqp4bqhfeG7oiN7LGLhu6IkLDXhu6Lhuqd7ZGLhu6IjY+G6oX3hu6I04bq3feG7omJ74busNT7hu6LhuqtbYuG7ouG6q+G7pDbhu6IjxJE1PuG7omLDrOG7ouG6q+G6oeG7olEtUOG7jOG7ons54buiI+G6uTU+4buiQGPDoyPhu6Lhu4nhuqnhuqslNeG7pDPhu6Lhuqd74buofeG7oiN7feG7pOG7oiR9KDThu6Lhu4Phurd94buiYsOs4bui4bqr4bqh4buiezjhu6Thu6Lhu6At4bug4buiw6Lhu6Iz4bq74bq1YuG7ouG7gy7hu6I9xJHhu6Jiw6o1PuG7omJ7Y+G7pOG7ouKAnOG6pnvhu6Y24buiYnvDqeKAneG7oiQsNeG7ouG7oC1U4buiw6Lhu6Iz4bq74bq1YuG7oiR94buO4bui4bqmezY1PuG7oiTDo+G7omLhuqk2NT7hu6JS4buiYuG6qeG7tDXhu6I+4buyNeG7oiRZZ+G7oiPDqeG7pOG7ouG6qjZjYnvhu6Q04bqnYjY14buiI+G6uTU+4buiMnvhu6bhu6LEgzXhu6Iye33hu6Jie+G7rDU+4bui4bug4buM4buiezjhu6Thu6JR4bui4buDxajhu6I1e+G6s+G7oiQ34buiYsOq4buiI3vhuq/hu6Jie+G6u+G6szU+4buiNeG7rjThu6Ji4bqpNjU+4buiNXs3NOG7olHhu6Ikw6N94bui4bqp4bq3YuG7onvGrzU+4buiPn3hurPhu6Ik4buq4bui4buD4bq74bqxNeG7ojM7NeG7onvGrzU+4bui4bugU+G7omJ74bus4bqn4bui4bqr4bumNT7hu6J7Z+G7ouG7gzk1PuG7omLhuqll4buie8avNT7hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4bqme1vhu6Thu6LGoXslM+G6qyXhu6Thu4zhu6I1PjbFqH3hu6JQ4buiYuG6qeG7tDXhu6Jie2Phu6Thu6LhuqvhuqEj4buiYuG6qeG6u+G6tyPhu6Lhuqzhuqbhuqjhu6Lhu4PFqOG7ouG6quG7heG7pDXhuqsl4buk4buiw5RA4bumNeG7ojIsYuG7ojPhurvhurVi4buiJH3hu6I+feG7qH3hu6LGoeG7pOG6p31i4bukM+G7ouG7szUl4buixqFj4bqn4buQ4buM4buiNXtdNeG7oiN7YzU+4buiPuG7sjXhu6IkWWfhu6J7OeG7oiThu6rhu6I94buyNeG7omJdNOG7ojPGr33hu6Lhuqvhur/hu6LEgzXhu6IkIjV74bui4buD4bq3feG7olPhu6Ji4bqp4bu0NeG7omJ74busNT4vVOG7omLhuqnhu7Q14buiw6Lhu6I+feG7qH3hu6LDvT42xq994buie8avNT7hu6Lhu4k1e+G7juG7ouG6rGPhu6Thu6IkN+G7jOG7oiQ4feG7ojPGr33hu6Lhu4Mi4buiYuG6qVvhu6Jie+G6veG7olHhu6Lhu4PFqOG7ojUsY+G7onvGr+G7omJ9LOG6p+G7ouG6qjZjYnvhu6Q04bqnYjY14buiNeG7h+G7pOG7omJ7XeG7ouKAnEJ7JeG7ouG7lzNjJeG6q+KAneG7omJ74bq/I+G7ouG6q+G6v+G7oj5ZZ+G7ouG7puG6p+G7ojPhur8j4buiNMavNXvhu6IzOzXhu6Ikw6N94buiNXtd4buiQOG7qDU+4buieeG7pDXhu47GoX1iZ+G7jOG7oiPhurk1PuG7ojV74bq74bui4bqrOuG7ouG6qWRi4buiNT7hu6w14buiI+G7piN74buiQH0hYuG7ouG7g+G6t33hu6Ikw6N94buiJOG7smPhu6JA4buoNT7hu6J54buOQ+G7omZj4bqhNT7hu6IjODXhu6Lhu6Dhu6Dhu6IkfSg04buiJCjhu6Ije+G6s+G7oiThurV94buiYnvhurN94buiI+G6seG7omLGrzbhu6JAw51i4buiNT7hurPhu6LDouG7oiQ2xq814buiI2PhuqF94buiNMSR4buk4buiPn3hu6h94buO4buSL+G6p+G7mOG7kmLhu6RAMyXhu6LhuqtiZzMlSuG7nDThu6Thuqk+fTXDk1Dhuqdm4bui4bukY2I24buc4buY4buSYuG6qeG7mOG7kmI94buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQsOs4buiMyHhu6Ij4bq74bq1I+G7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu53DnWPhu6JAxJHhu6LhuqbhuqklNH0l4bqp4buieCXhu6Q+YyXDk+G7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu6BV4buO4bug4buM4buiUOG7oj594bqz4buiUlPDk+G7osaheyUz4bqrJeG7pOG7oi3hu6Lhuqo2Y2J74bukNOG6p2I2NcOT4buixqF7JTPhuqsl4buk4buiI3vDneG6p+G7ouG7oOG7omLhuqnhu6Z94bui4bqp4bq74bqlfeG7jOG7olDhu6Ji4bqp4bumfeG7jOG7omJ74busNT7hu6LDmeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu53DnWPhu6Izxq994bui4buDODU+4buiUeG7ouG7peG7ieG7osahY+G6p8OT4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7oFXhu47hu6Dhu4zhu6JQ4buiPn3hurPhu6JR4buew5Phu6Lhu4nhuqnhuqslNeG7pDPhu6It4bui4bqq4buF4bukNeG6qyXhu6TDk+G7ouG7ieG6qeG6qyU14bukM+G7oiN7w53huqfhu6Lhu6Dhu6Ji4bqp4bumfeG7jOG7omJ74busNT7hu6LDmeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hR4buiPn3hurPhu6JTw5Phu6J54buOQ+G7oi3hu6Lhu4Ql4bqrYuG7osWp4bukNMOT4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mHnhu45D4buiI3vDneG6p+G7ouG7oOG7omLhuqnhu6Z94bui4bqp4bq74bqlfeG7jOG7omJ74busNT7hu6LDmeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hC4bq94buiMixi4buiM+G6u+G6tWLhu6IkfeG7osahZOG6p+G7ojV7xajhu6Lhu4Nj4buk4buiQlln4bui4buX4bukNeG7osO9e+G7pMOT4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7oFXhu47hu6Dhu4zhu6Lhu6Dhu6I+feG6s+G7olHhu57Dk+G7ouG6qCXhu6Qz4buiWuG7pOG6qeG7pD42euG7pOG7oi3hu6Lhuqol4buDfTMz4buk4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mFHhu6I+feG6s+G7olHhu57Dk+G7ouG7l+G7pOG6qSMlMzY14buk4buiLeG7onnhu6Qz4bukPuG7pOG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hC4bq94buiMixi4buixqFk4bqn4buiNeG6u+G6tyPhu6JIw5Phu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4bugVeG7juG7oOG7jOG7olHhu6I+feG6s8OT4bui4bulfTbhuqklNWJ9NeG7pOG7oi3hu6Lhu4nhuqrhu6Lhuqg2NOG7pMOT4bui4bulfTbhuqklNWJ9NeG7pOG7oiN7w53huqfhu6Ik4bqjNT7hu6I14buB4buk4buM4buiYnvhu6w1PuG7osOZ4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7p+G7jnjhu6LDlMO9PmPhuqM1w5Phu6Lhu4nhuqt94bukNUA2NjJ9JeG7kOG7ki/huqfhu5jhu5IvYj3hu5jhu5IvYuG6qeG7mOG7ki9i4bukQDMl4buY4bunfeG7pDU+4buieOG7pDY=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Cải lương rút ngắn

Cải lương rút ngắn
2013-01-16 07:49:52

(TNO) - Đạo diễn Hoa Hạ đã gây bất ngờ khi vở Đường chân trời chị dựng vỏn vẹn 1giờ 45 phút đồng hồ (105 phút) mà vẫn lấy được những tràng pháo tay của khán giả.

Lạm phát kịch Táo quân

Lạm phát kịch Táo quân
2013-01-16 07:49:19

(NLĐ) - Nhà đài chạy đua làm kịch Táo nhưng diễn viên hài có tiếng không bao nhiêu nên việc “đụng” sô, xảy ra nhiều chuyện lùm xùm là không tránh khỏi.

Rụt rè hại cái thân

Rụt rè hại cái thân
2013-01-15 09:29:12

(TNO) - Sự chờ đợi để được chứng kiến cuộc so tài đỉnh cao giữa Arsenal và Man.City vào đêm chủ nhật vừa qua đã nhanh chóng tan thành mây khói chỉ sau 9 phút thi đấu, khi trung...

Cựu danh thủ Lechkov bị tuyên án 2 năm tù

Cựu danh thủ Lechkov bị tuyên án 2 năm tù
2013-01-15 09:28:29

(TNO) - Người hùng một thời của Bóng đá Bulgaria là Yordan Lechkov sắp lâm vào cảnh tù tội, khi vừa bị tòa án tuyên phạt 2 năm tù vì hành vi sai trái khi còn làm thị trưởng...

Nỗi buồn giải vô địch châu Phi

Nỗi buồn giải vô địch châu Phi
2013-01-15 09:28:16

(TNO) - Giải vô địch Bóng đá châu Phi (CAN 2013) sẽ khai diễn vào cuối tuần này. Thế nhưng, chất lượng của giải đấu này đang bị đặt một dấu hỏi.

Chưa phát hiện khuất tất ở Bài hát yêu thích

Chưa phát hiện khuất tất ở Bài hát yêu thích
2013-01-15 08:56:34

(SGGP).- Ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, trưa 14-1, cục đã nhận được công văn giải trình của Đài truyền hình Việt Nam...

Hòa nhạc Ireland - Việt Nam và nghệ sĩ Mick Moloney

Hòa nhạc Ireland - Việt Nam và nghệ sĩ Mick Moloney
2013-01-15 08:56:12

(TNO) - Chương trình hòa nhạc của nhóm nghệ sĩ Ireland và nghệ sĩ Mick Moloney cùng những người bạn là sinh viên Khoa Âm nhạc dân tộc Nhạc viện TP.HCM sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết