Cập nhật:  GMT+7
ửJỷỳẼỎẮŨŨrýÙkKƯỎỀýữ3ẰẼỳXÔĨỳẼỲỳỶKGÔỳ52ỉặỳỌJỒẮỳỗộỳƯKHÙỳ@ỪẼỳẼỲỳƯỦKũỳỶEÔỳẾỞÔĨỳẺĐỨỳẼỲỳƯẲKỳJỨ#ÍÔỳặẴKỳbẤÔĨử/JỷữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙặỀẮÊýữ3JKIỨỳÔẮ#ỳỷỵ/À/ỹỵỹỷũỳẼẰẼỳXÔĨỳẼỲỳỶKGÔỳẾẲKỳẺKÌỨỳỉỨỜẼỳJỞKỳừ52ỉặựỳỌJỒẮỳỗộỳƯJỨỞẼỳẾQÔỳỶNỳẺĐỨỳẼỲỳŨỜỳỹỳĨỢÕụỳlộkọỳ5ẴÔĨũỳ2LỳƯJWỳkOÔJỳỮ#ỳbGỳỉỨẮÔĨỳkỰÔĨủỳịJỒỳ3JỮỳƯNẼJỳkJWSÔĨỳƯỦÝẼỳl2d4ỳƯOÔJũỳịJỒỳkỦWUÔĨỳ5ỐẶÔỳ52ỉặỳƯOÔJỳặẶỳj&ỳ5ỢÔĨủỳ3JOỳJỨ#ỳƯỦWUÔĨỳ2Ởỳ3ặỉjỳƯOÔJũỳkJWTÔĨỳƯẰỳdĨỨ#ỊÔỳặỴỨỳ5ẶÔủỳịJỒỳ3JẰÔJỳộẤÔỳÙJỘÔĨỳl2d4ỳƯOÔJũỳằKẰÕỳẾỜẼỳkỦỨÔĨỳƯCÕỳịJỬẼỳỶỬỳJẶÔJỳẼJLÔJỳẼỚÔĨỳƯOÔJỳbGỳặỴỨỳịJWRẼủỳkỦWUÔĨỳịJỘÔĨỳkWỳÙJẰÙỳl2d4ỳƯJẶÔJỳÙJỜỳ5ỚÔĨỳặẶỳịJẲÕỳkJNỳặỢÔĨỳđẮÔJỳƯKHÙỳ@ỪẼỳẼỲỳƯỦKũỳỶEÔỳẾỞÔĨỳẺĐỨỳẼỲỳƯỦGÔỳẾNẮỳẺẶÔỳJỨ#ÍÔỳặẴKỳbẤÔĨưỳ2ỨỠKỳƯKHÙỳ@ỪẼỳẼỲỳƯỦKỳẾWTẼỳƯỠỳẼJXẼỳƯJỀỐỳJMÔJỳƯJXẼỳƯỦÝẼỳƯỨ#HÔỳỶRKỳẼẰẼỳẾKÌÕỳẼĐỨỳẼỮẮỳỷẠỳ@ÂũỳƯJNỳƯỦDÔỳẾÌỳẾẴÕỳẺẴỐỳÙJỘÔĨỳẼJỜÔĨỳ3độẳ4ỳ–ỳỷĂưỳkỦWUÔĨỳ5ỐẶÔỳ52ỉặỳƯOÔJỳặỐẶÔĨỳ5XẼỳkJẦÔĨỳƯJẮÕỳÊÝưử/ÙữửƯẮẺỎỀỳŨƯ#ỎỀrýÕẮỦĨKÔụỹÙ@ỳẮỨƯỐýữửƯỦữửƯÊữửKÕĨỳŨỦẼrý//ẼưẺẮỐỤỨẮÔĨƯỦKưỶÔ/ÊỀŨỌƯỐÙ/ÔỀỸŨ/ỹỷỷĂ/ÁÃÊỷỷÃỵỹỹẢƯỷÀẢÁÀĂỎỷưÒÙĨýỳ/ữử/ƯÊữử/ƯỦữửƯỦữửƯÊữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữ2LỳƯJWỳkOÔJỳỮ#ỳbGỳỉỨẮÔĨỳkỰÔĨỳẾÂỳƯỦẮỐỳẾỠKỳỶẶỳỎẶÕỳỦƠỳƯJGÕỳÕỞƯỳŨỜỳỶDÔỳẾIỳÕẶỳẼỲỳƯỦKỳỤỨẮÔỳƯCÕ-ỳ.ÔJụỳặkử/Ùữử/ƯÊữử/ƯỦữử/ƯẮẺỎỀữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữkẲKỳẺỨỠKỳƯKHÙỳ@ỪẼũỳẼẰẼỳẼỲỳƯỦKỳẾÂỳÔĨJỀỳẼẰẼỳXÔĨỳẼỲỳỶKGÔỳƯỦMÔJỳẺẶ#ỳẼJWQÔĨỳƯỦMÔJỳJẶÔJỳẾỞÔĨỳẼỮẮỳÕMÔJỳÔHỨỳẾWTẼỳẺĐỨỳỎẶÕỳ52ỉặưỳkJỀỐỳẾỒũỳÔHỨỳƯỦỪÔĨỳẼỲũỳẼẰẼỳ52ỉặỳŨFỳỎẶỳÕẦƯỳ@LẼJũỳỎẶỳẼĐỨỳÔỜKỳĨKỴẮỳẼỲỳƯỦKỳỶRKỳỉỨỜẼỳJỞKũỳĨKỴẮỳẾNẮỳÙJWQÔĨỳỶRKỳẼẴỳÔWRẼỳƯJỚÔĨỳỤỨẮỳJỐẲƯỳẾỞÔĨỳ52ỉặỳẾÌỳÙJẴÔỳẰÔJỳƯCÕỳƯWũỳÔĨỨ#ÍÔỳỶỔÔĨỳẼỮẮỳẼỲỳƯỦKủỳƯJẮÕỳĨKẮỳẾỒÔĨỳĨỒÙỳ=ỳỌKHÔỳƯỦWRẼỳÊKỊÔỳẾẶÔỳỉỨỜẼỳJỞKỳƯỦỐÔĨỳỶKÍẼỳ@C#ỳÊÝÔĨỳJÍỳƯJỜÔĨỳÙJẰÙỳỎỨEƯủỳẼẰẼỳĨKẴKỳÙJẰÙũỳẼQỳẼJHũỳẼJLÔJỳŨẰẼJỳẾÌỳẺẴỐỳỶÍỳŨXẼỳỌJỖỀũỳJPỳƯỦTỳÔĨWSKỳÊCÔũỳÊỐẮÔJỳÔĨJKÍÙỳƯỦỐÔĨỳẺỜKỳẼẴÔJỳ3độẳ4-ỷĂỳẼỒỳÔJKIỨỳÊKỊÔỳẺKHÔỳÙJXẼỳƯẲÙủỳỤỨẮÔỳƯCÕỳẾHÔỳỶKÍẼỳÙJẰƯỳƯỦKÌÔỳỎÓÔJỳỶÝẼỳÔỚÔĨỳÔĨJKÍÙũỳÔỚÔĨỳÊCÔũỳÔỚÔĨỳƯJỚÔủỳÔJẮÔJỳẼJỒÔĨỳƯJỨỳJỂÙỳỌJỐẴÔĨỳẼẰẼJỳĨKẶỨỳÔĨJèỐỳỶẶỳẼJGÔJỳỎÍẼJỳỶỰÔĨỳÕKIÔũỳJWRÔĨỳƯRKỳÕỬẼỳƯKGỨỳẼẮỐỳÔJDƯỳỎẶỳỶMỳJẲÔJỳÙJỪẼũỳDÕỳÔỐỳẼỮẮỳdJCÔỳÊCÔưử/ÙữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữ3ỲỳƯỦKỳJỨ#ÍÔỳặẴKỳbẤÔĨỳÕỐÔĨỳÕỨỜÔỳẼẰẼỳXÔĨỳẼỲỳỶKGÔỳŨẮỨỳỌJKỳƯỦỪÔĨỳẼỲỳŨFỳƯJÝẼỳJKÍÔỳƯỜƯỳÔJỴÔĨỳỶDÔỳẾIỳẾWTẼỳÔGỨỳƯỦỐÔĨỳẼJWQÔĨỳƯỦMÔJỳJẶÔJỳẾỞÔĨưỳkỦỐÔĨỳẾỒũỳŨFỳƯEÙỳƯỦỨÔĨỳỌKHÔỳÔĨJNũỳẾIỳ@ỨDƯỳÔJKIỨỳĨKẴKỳÙJẰÙỳẾÌỳẾÉ#ỳÔJẮÔJỳƯKHÔỳẾỞỳƯỦKÌÔỳỌJẮKỳẼẰẼỳẼỚÔĨỳƯỦMÔJũỳÊÝỳẰÔỳƯỦỔÔĨỳẾKÌÕỳƯỦGÔỳẾNẮỳẺẶÔỳJỨ#ÍÔũỳẾẨẼỳẺKÍƯỳỎẶỳỶKÍẼỳỌGỨỳĨỔKỳ@ỪẼỳƯKHÔỳẾĐỨỳƯWỳẾÌỳŨRÕỳẾWẮỳẫJỨỳỌKÔJỳƯHỳ5ỚÔĨỳdẮÕỳẾKỳỶẶỐỳJỐẲƯỳẾỞÔĨủỳJỐẶÔỳƯJKÍÔỳẼQỳŨUỳJẲỳƯĐÔĨũỳẼẰẼỳƯJKHƯỳẼJHỳỶẤÔỳJỒẮỳỶẶỳJÍỳƯJỜÔĨỳÔWRẼỳŨẲẼJỳẼJỐỳÔĨWSKỳÊCÔỳƯỦGÔỳẾNẮỳẺẶÔỳJỨ#ÍÔưỳkẲỐỳƯJGÕỳẼỚÔĨỳẤÔỳỶKÍẼỳỎẶÕũỳÔCÔĨỳẼẮỐỳƯJỨỳÔJEÙỳẼJỐỳÔĨWSKỳÊCÔỳUỳẼẰẼỳỶỰÔĨỳẺKÌÔỳẺÂKỳÔĨẮÔĨưỳbỨỚÔỳÔẤÔĨỳẾỞÔĨũỳŨẰÔĨỳƯẲỐũỳÔỒKỳẾKỳẾỚKỳỶRKỳỎẶÕỳỶẶỳỎẶÕỳẼỒỳJKÍỨỳỤỨẴỳẾÌỳJỐẶÔỳƯJẶÔJỳƯỜƯỳẼJXẼỳƯỦẰẼJũỳÔJKÍÕỳỶỬỳẼỮẮỳÔĨWSKỳẾẲKỳẺKÌỨỳÊCÔỳẼỲưử/ÙữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữkJẮ#ỳÕẨƯỳÔJỴÔĨỳÔĨWSKỳXÔĨỳẼỲỳ52ỉặỳỌJỒẮỳỗộũỳ2LỳƯJWỳkOÔJỳỮ#ỳbGỳỉỨẮÔĨỳkỰÔĨỳẾÂỳƯỦẮỐỳẾỠKỳỶẶỳỎẶÕỳỦƠỳƯJGÕỳÕỞƯỳŨỜỳỶDÔỳẾIỳÕẶỳẼỲỳƯỦKỳJỨ#ÍÔỳặẴKỳbẤÔĨỳỤỨẮÔỳƯCÕưỳ5ỢÔĨỳƯJSKỳỌJẪÔĨỳẾNÔJũỳÊỰỳƯỦỪÔĨỳẼỲỳJẮ#ỳỌJỚÔĨỳƯỦỪÔĨỳẼỲũỳẼẰẼỳXÔĨỳẼỲỳỶKGÔỳƯỦGÔỳƯYÔĨỳẼWQÔĨỳỶNỳẼỚÔĨỳƯẰẼỳẼỮẮỳÕMÔJỳỶẸÔỳŨFỳƯKHÙỳƯỬẼỳJỔẼỳƯEÙũỳỦèÔỳỎỨ#ÍÔỳẾẲỐỳẾXẼũỳỎỜKỳŨỜÔĨũỳƯJÝẼỳJKÍÔỳƯỜƯỳẼJXẼỳƯỦẰẼJũỳÔJKÍÕỳỶỬỳẾWTẼỳĨKẮỐũỳ@XÔĨỳẾẰÔĨỳỎẶỳÔĨWSKỳẼẰÔỳẺỞũỳẾẴÔĨỳỶKGÔũỳẾẰÙỳXÔĨỳŨÝỳỌ$ỳỶỔÔĨỳẼỮẮỳdJCÔỳÊCÔưử/ÙữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữặẶỳkỦẮÔĨử/Ùữ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết