Cập nhật:  GMT+7
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZlPhu7XDg3nhu4vhurrhu4Dhu6PDg+G7i+G6ouG6qsO94buLw4Phu5nhuqLhu4vEqHDDg+G7i8O64bqsw4N4w6rhu4vhur7DveG7q+G6uOG7i8ODeXDDg+G7i+G6vuG6vOG7qcOD4buLw7Phur/hu4nhu4nhu4nhu4vDukLDg+G7i8So4bu34buL4bqi4buP4buA4buFL3nEqWbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFnDueG7jXXDrGbhu4cyNeG7g+G7iy3hu4tZw73hu6vDg+G7i+G6ouG7j+G7gOG7i+G6vuG7tcODeeG7i8ODeOG7gEzhu63Dg+G7i+G6oMO14buL4bqi4bqs4bq+4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vDg3nhu4jDg3jhu4t5xILDtOG6vuG7i8O64bqsw4N44buLw4N54bujw4Phu4vDusO0xILhu4vDg+G6qMO94buLc3Dhur7hu4t0RuG7jeG7i+G6vuG7ucODeeG7izLhu4Dhu5HDg3jhu4s14bq84bu34buLw4B5xILhu5HDg3jhu4t44buhw4Phu4vEqeG7ieG7i8OD4buZ4bqi4buL4bq+4bq8ReG7i+G6oMO0w73hu4vDuuG7o0zhur3hu4tz4bu1w4N54buL4bq64buA4bujw4Phu4vhuqLhuqrDveG7i8OD4buZ4bqi4buL4bq4ecSCw4N44buL4bq+4bq8w7XEguG7i3nDveG7q8OD4buL4bqi4buP4buA4buL4bq+4bu1w4N54buLw4N44buATOG7rcOD4buLw7rhu5Phu4vEqHDDg+G7i8O64bqsw4N4w6rhu4vhur7DveG7q+G6uOG7i8ODeXDDg+G7i8O6SMSQdOG7i+G6vuG6vOG7qcOD4buLw7Phur/hu4nhu4nhu4nhu4vDukLDg+G7i8So4bu34buL4bqi4buP4buAw6rhu4vDusO04bq+4buL4bq+w5Phu4vhuqDhu63hu4vEqcOqbMSR4buLdeG7o8OD4buLw4rhuqThur/hu4Xhur7hu41z4bqgw7nhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrOG6ouG7jeG6vHjDvcOD4bq7auG6uEvhu4vhu43hu4Dhur7EgsOsZuG7heG6vuG6vGbhu4Xhur51ZuG7hcO94bqieOG7i8OK4bq8dGPDrC8vdOG6v3Phu43EguG6uuG7gOG7jcODeOG6vuG6vMO94bq/xKjDgy91w7nDisOA4bq+xILhurgvw4PDuUrDii/EqW5sw7IvbMOzdWzhu4lrasSpbGrhur7EqcSpbm1uauG6oMSp4bq/w4Hhurh4w6zhu4svZuG7hS/hur51ZuG7hS/hur7hurxm4buF4bq+4bq8ZuG7heG6vnVm4buF4bq4ZjF5xILDg3jhu4vhur7hurzDtcSC4buLecO94burw4Phu4vhuqLhu4/hu4Dhu4vhur7hu7XDg3nhu4vDg3jhu4BM4butw4Phu4tF4buL4bq+4bu5w4N54buLMuG7gOG7kcODeOG7izXhurzhu7fhu4t04bqu4buLw4pJdOG7i+G6oOG7jcOD4buL4bq+4bqy4buN4buL4bqiw7TDg3nhu4vhuqLGsOG7hS/hurhm4buFL+G6vnVm4buFL+G6vuG6vGbhu4Uv4bq+4buNc+G6oMO5Zirhu5nhuqLhu4tq4buJ4buJw7PDquG7i1Phu43Dg+G7i3R54bu54buLw7rDtMSC4buLxKhww4Phu4vDuuG6rMODeOG7i3nDveG7q8OD4buL4bqi4buP4buA4buL4bq+4bu1w4N54buLw4N44buATOG7rcOD4buLdOG7j3Thu4t04buf4bq44buLw7pIxJB04buL4bq+ecO1w4N54buL4bqgcOG6uOG7i3R54buzw4N54buL4bq+eUl04buLxKjDteG7i+G6uHnEgsODeOG7i+G6vuG6vMO1xILhu4t5w73hu6vDg+G7i+G6ouG7j+G7gOG7i8ODeeG7o8OD4buLw7rDtMSC4buL4bq+4bq8ReG7i+G6vnnDtcODeeG7i+G6uHnEgsODeOG7i+G6vuG6vMO1xILhu4vhuqLDtMODecOq4buLdOG6ruG7i+G6vuG7s8ODeeG7i+G6oOG7jcOD4buL4bq+4bqy4buN4buL4bq84bqsw4N44buLw4B54buV4bq44bq/4buLw5rhu6vDg+G7i8OD4buNTOG7i+G6vsSCw7XDg+G7i+G6vuG7ucODeeG7i8O64buT4buL4bq+ecO1w4N54buL4bqgcOG6uOG7i8O6SMSQdOG7i2/hu4t04buj4buA4buL4bqgw7R04buLc+G6rOG7i3nDveG7q8OD4buL4bqi4buP4buA4buLdcOM4buLc+G7t8Oq4buLw4rhu53Dg+G7i8OKw7XDg3jhu4t5w73hu6vDg+G7i+G6ouG7j+G7gOG7i3R5xILhu4vDg3hIRMO94buLc+G7rcODeeG7i8OAecO94buLdOG7n+G6uOG7i3RJ4buA4bq/4buLNeG6vMSCw4N44buL4bq4ecSCw4N44buL4bq+4bq8w7XEguG7i8O64buT4buLS+G7gOG7n+G6vuG7i3nDveG7rcOD4buLw4N5w73hu7Hhu4Dhu4t4SELDg3jhu4vDusO94buvw4Phu4t54bu1w4N54buL4bqiQ8O9w6rhu4vDg3nDveG7seG7gOG7i3jDveG7jeG7i8O64bu1w4N54buLReG7i3Thu4904buLeeG7gEzhu63Dg+G7i1nhu5HDveG7iyThu5nDg3jDquG7i1jDvcSC4buLJMO9w4N5w6rhu4vhurFBw4N54buLJMO9w4N54buLw7rhu5nDg3jhu4vDgE3hu4t5w73hu6vDg+G7i+G6ouG7j+G7gOG7i+G6vsON4buLa+G7iy3hu4ts4buL4bq+ecO1w4N54buLxKjDveG7qcOD4bq94buLw4N5w73hu7Hhu4Dhu4vDg3hIRMO94buLReG7i3nhu4BM4butw4Phu4tZ4buRw73hu4sk4buZw4N4w6rhu4vhur55w7XDg3nhu4vhurh54bqk4buLw5rDgsODeOG7i1nDteG7i8O64buZw4N44buLw4BN4buLecO94burw4Phu4vhuqLhu4/hu4Dhu4tr4buLLeG7i2zhu4vhuqBIxJDhur4vw4Phu5nhuqLhur3hu4tL4buA4buf4bq+4buLecO94butw4Phu4vDg3nDveG7seG7gOG7i+G6vuG7tcODeeG7i8ODeOG7gEzhu63Dg+G7i8Sow73hu6nDg+G7i8O64buZw4N44buLw4BN4buLecO94burw4Phu4vhuqLhu4/hu4Dhu4tsbeG7ieG6ouG6oC/huqDhu6HDg+G6v+G7izF5xILDg3jhu4vhur7hurzDtcSC4buLecO94burw4Phu4vhuqLhu4/hu4Dhu4vhur7hu7XDg3nhu4vDg3jhu4BM4butw4Phu4vDusO04bq+4buLw7pIxJB04buLw4Dhu6vhur7hu4vhurrhu4Dhu5Hhu4vhur7huqThur7hu4vDuuG7k+G7i3jhuq7hurjhu4vhurh54buhw4Phu4vhur7hu7N0eeG7i3TDjHThu4vEqMO1xILhu4vEqMO94butdOG7i8O64buP4bq44buLScODeOG7i8ODeeG7gOG7i3Thu6Hhu4Dhu4t04buf4bq44buLdEnhu4Dhu4vEqMO14buLw7rDveG7seG7gOG7i+G6vuG6vOG7t+G7i0Xhu4t04buPdOG7i3RC4buLw4pF4buLTOG7i+G6vuG7q8Oq4buL4bqi4buNw4N44buL4bqgw7TDveG7i8OKw4zhu4vDiuG6pMODeOG7i3R5xILhu4vDg3hIRMO94buLc+G7rcODeeG6v+G7i1nDveG7rcOD4buLw4Phu41Mw6rhu4vhur7hu7nDg3nhu4sy4buA4buRw4N44buLNeG6vOG7t+G7i+G6oMO14buL4bqi4bqs4bq+4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vEqWvhu4vDuuG7t+G7jeG7i+G6uHlIQsODeOG7i3Thuq7hu4vhur7Dk+G7i+G6oOG7reG7i3nDveG7q8OD4buL4bqi4buP4buA4buLdOG7jcSC4buLw4N54buf4bq+4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4t04buR4buLw4NIQ3Thur/hu4s1w73Dg8Oq4buL4buRw4N54bq74buLw5rhur/hurHhu4Uv4bq4Zg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Quảng Trị được hỗ trợ 300 tấn giống lúa

Quảng Trị được hỗ trợ 300 tấn giống lúa
2016-12-07 07:40:51

(QT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 2.016 tấn hạt giống lúa; 325 tấn hạt giống ngô và 58 tấn hạt...

Đông Hà: Xử lý 113 vụ vi phạm sử dụng điện

Đông Hà: Xử lý 113 vụ vi phạm sử dụng điện
2016-12-07 07:40:27

(QT) - Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện, thời gian qua, cán bộ, nhân viên Điện lực Đông Hà (Quảng Trị) đã làm rõ nhiều vụ vi phạm sử dụng điện. Tính đến...

Tuyển sinh đào tạo nghề cho 7.714 lao động

Tuyển sinh đào tạo nghề cho 7.714 lao động
2016-12-07 07:39:50

(QT) - Thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm đến nay các cơ sở dạy nghề trên...

Trao quà hỗ trợ người dân Triệu Phong

Trao quà hỗ trợ người dân Triệu Phong
2016-12-07 07:39:25

(QT) - Thông qua sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị, hôm qua 6/12/2016, đoàn cán bộ Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) đã đến thăm hỏi, tặng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết