Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4buxP+G6q1fDtWFX4buLw601VzLhuq1XIi7huqnhuqNX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNX4buLw6PEgzjhu4tX4buLw6PDsiDGry/Do1nhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjDgzIkMFbhu6jhu5AlIFcx4bq34bqpw6NXIMOp4bqp4bqjV+G7iyUgVyI/4bqrV8O1YcOaVyDDozvhuq1Xw6xiIFfDtSpX4bqjxIMl4bqrVzBrIFfhu4vDrTVXMuG6rVfhuqcqV+G6reG6veG7i1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhuqnDo8SDYeG6rVfDtWtXaeG7iSThuqlX4buLw61k4bqp4bqjVzHDoVfhu4vDrTVXMuG6rVcxbuG7hSBXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlX4buL4bqrKuG6qVcwxINh4bqpw5pX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqpO+G6rVdp4buJJMOaVyAlIFcgPmhXbOG7k8OaVyDDo+G6r+G6qcOjV2nhu4nhu5M54bqpw5pXICUgV+G6qeG6oyrhuqnDo8OaVzHhuqsq4bqpV+G7i8Ojw6FXw7UqV+G6qMOjPOG6qVcwPOG6qVfDo+G7ieG7k2HhuqlXw4M/xINX4bqmO+G6qeG6o1cxOlfhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqlw6MkxINXMeG6u+G6qeG6o1ci4bq9V+G6qcOjxIM54buJV+G6o8SDP8SDV2jDoyVoV+G7i8OjxIM44buLV+G7i8Ojw7Igw5pXw6PEg2Hhu4lXaeG7iT/DmlfhuqNiaFdow6N74bqpV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G6rcOpxINX4buLw61u4buD4bqp4bqjVyThuqlX4buL4bqrKuG6qcOaV+G6pyrhuqnDo1fhuq0m4bqpw6NXMcOhVyDDozvhuq1Xw6xiIFfDtSpXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlX4buLw6M4V8OjYVfhu4tu4buB4bqp4bqjV+G6pyTEg1cgbCRXMT7hu4tX4bqpbuG7hyDDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVsSD4butMuG6qeG7izLDrVZXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVsO0xIMw4buLw6NUVyNYWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7uFhYaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIMOZIiThuqtp4buJJOG6qeG6o+G7i8OtxIPDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Od4buyWVkvWVnhu7QwWVjhu7bhu7Thu7JYI+G7i+G7suG7suG7tEDhuqc9LeG7i8OtJOG6qeG6oy3hu7I9w5nDomjhuqNWVyThuqfhu4vhu55W4buxP+G6q1fDtWFX4buLw601VzLhuq1XIi7huqnhuqNX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNX4buLw6PEgzjhu4tX4buLw6PDsiBWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7uFhYVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4bqo4bqjKuG7k1fDo+G6vcSDVyJi4bqp4bqjVzElVyDhur3huqnhuqNXMeG6u+G6qeG6o1fhuqfhurvhuqnhuqNX4bqjw6MzaFfhu4vDreG7ieG7kznhuqlX4buLw6PDqeG6qeG6o1dow6Nj4bqp4bqjV+G7i8OtJeG6qcOjVyLhuqvhuq1X4bqt4bqx4bqpVyDDo+G6q1fDo2QgV8OsxIPhuqnDo1fhu4vDrTfhuqlXMeG6tyRXIirhuqlX4buROlfDgz/Eg1dIw6PhuqvhuqnhuqPDmlfDo+G7ieG7k2HhuqlXw4M/xINX4bqmO+G6qeG6o1ctV3DhuqnDo1RXw4PDmeG7isavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOD4buJ4buTYeG6qVfDgz/Eg1fhuqY74bqp4bqjV8OjxINh4bqpVyBiV8OdWMOZ4bu2WFlX4buLw601VzLhuq3Dmlcgw6PEgzjhuq1Xw53hu7bDmj3DnVBXMDzhuqlXw6zhurnDmVfhu4rDreG6q+G6qeG6o1cxYsOaVyBiV8OdI+G7slfhu4vDrTVXMuG6rVcgYlfDo+G6qyrhuqlXID/huqnDo1cxISBXIsSDYeG7i1fhuqXDo2JX4bqlw6M74bqpw5lXdsOhV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV+G7i+G6ueG7i1cgw6nhuqnhuqNX4buLJSBXIj/huqtXw7Vhw5pXIMOjO+G6rVfDrGIgV8O1KlfhuqPEgyXhuqtXMGsgV+G7i8OtNVcy4bqtw5pXaMOjY+G6qeG6o1cgw6PhurnhuqnhuqNX4buRPOG6rVfDoybEg8OaVyIm4bqrV+G6p8OyIFfhu4vDrTVXMuG6rcOaV+G7iOG7seG6qOG7r1fDo+G7ieG7k2HhuqlXMTpXIMOj4bqzVzEm4bqrVyAlIFcg4buBV2nhu4kk4bqpw5pXMeG7geG6qVfDteG6t8OaV+G7kTrDmlfhu4vDo+G6t1fhu4vDrT7huqlXMVvhu5NX4bqtJuG6qcOjVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFfhu4vDreG7ieG7kznhuqlX4buLw6PDqeG6qeG6o8OaV+G6o8SDJeG6q1cwayBXaMOjJWhX4bqn4buJfeG7i1fDtTlX4buLw6PDsiBXw6PEg2HhuqlXaeG7ieG7kznhuqlX4buLw601VzLhuq3DmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isOzVzFiw5pX4bqjYmhXaMOje+G6qVfhuqk84bqp4bqjVyAk4bqrV+G6qcOjfeG6qVfhu4vDo28gV8O1Klfhu4vDrSUgw6NX4bqpw6PEg2Hhuq1XIGwkV+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6PDmlfhuqnDoypX4buLw61u4buD4bqp4bqjw5pX4buROlfDo+G6vcSDV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFciP+G6q1fDtWHDmlcgw6M74bqtV8OsYiBX4buLw601VzLhuq3DmlfhuqnhuqM74bqpV+G6qeG6o8OzJFfhu4vhurHhuqnDo1fhu4vDrSbhuqnhuqNX4buLw601VzLhuq1XIuG6t1fhu5E84bqtV8OjJsSDV+G7i+G6seG6qcOjVzBrIMOaVyIm4bqrV8OjKuG6qcOjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu61q4bqp4bqjV8O14buHxINXMVvhu5NX4bqtJuG6qcOjVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFfhu4vhu4nhu5M34bqpV+G7i8Ot4buJ4buTOeG6qcOaV8OjLuG6qeG6o1fhuqk74bqtw5pXw6Phu4nhu5Nh4bqpVzDhu4nhu5NX4buLw63hurFXICUgV+G6rcOpV8Oj4bqx4bqpw6NXIDzhu4lX4bqnJiBXIuG6vVdp4buJ4buTOeG6qVfhu4vDrTVXMuG6rVdmV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fDo2QgVVcgw6PhurNXMSbhuqtXSMOjY+G6qeG6o1fhuqYk4bqrVzHhur3huqnhuqPDmlfhu4rDo27hu4HhuqnhuqNXIsSD4bqpw6NXw7UqV+G7kDpXw6Phur3Eg8OaV8OD4buJ4buTYeG6qVcx4bqrKuG6qVfDtSpX4butw6Nu4buB4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NXw7Vq4bqp4bqjV8Oj4buJ4buTYeG6qVfhu4vDqlcgw6NvIFfhu6/Eg8Og4bqpVzEq4bqpV+KAnHbhurnEg1fhu4vDo+G6qybEg1fhuqPEg+G7jyRX4buLw601VzLhuq1Xw7UqVzEmxINXIsSDw6Hhu4lXw4N24bqo4buvV8Oj4buJ4buTYeG6qeKAnVVX4buLw6pXIMOjbyBXICUgV8Oj4bqrJuG7i1cx4bq94bqp4bqjV+G6qcOjPOG6qVfhu4rDoyXhuqnhuqNXw6Mq4bqpw6NXMeG6veG6qeG6o1fDteG6sVfhu4vDrTVXMuG6rVfDtSpX4bqp4bqjKuG7k1dJ4buJ4bq5IFfhu4s4V+G7isOjxIM44buJV+G6qcOjxINXWS/hu7hVV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV8O1Klfhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqlw6MkxINX4buLw6PDsiBXw6PEg2HhuqlX4buL4bq54buLVyAlIFfDo+G6qybhu4tXMeG6veG6qeG6o1figJx2N+G6rVfDo+G6vcSDV+G7i8OtO+G6qeG6o1fDrS7huq3igJ3DmlfigJzDleG7icSDV+G7izjhu4tX4buKw63hu4nhuqnhuqNX4buLw6Phu4nigJ3Dmlfhu4sh4bqp4bqjV2nhu4kqVyDDo+G6q1fhu4vDrTVXMuG6rVcgYlfDo+G6qyrhuqlXID/huqnDo1cxISBXIsSDYeG7i1fhuqXDo2JX4bqlw6M74bqpVVfhu4vDqlcgw6NvIFcgJSBX4bqn4buHaFcwJuG7k1fhuqXhu5tX4bqpO+G6qeG6o1VX4buLw60k4bqrV8OjZCBXIsOq4bqp4bqjVyDDo+G6q1fhu4vDrTVXMuG6rVfDtW7hu4Xhu4tX4bqlw6Ni4oCmxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw6PDqeG6qeG6o1dp4buJJFcgJSBXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNX4bqjYmhXaMOje+G6qVfhuqk84bqp4bqjVyAk4bqrV+G6qcOjfeG6qVfhu4vDo28gV8O1Klfhu4vDrSUgw6NX4bqpw6PEg2Hhuq1XIGwkV+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6PDmlfhuqnDoypX4buLw61u4buD4bqp4bqjw5pX4buROlfDo+G6vcSDV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFciP+G6q1fDtWHDmlcgw6M74bqtV8OsYiBXw7UqV+G6o8SDJeG6q1cwayBX4buLw601VzLhuq3DmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qHYhIFcixINh4buLw5pX4buLw6Phu4PEg1fhuqPEgyThuqlXaeG7iSTDmlcgw6nhuqnhuqNX4buLJSBXaMOjY+G6qeG6o8OaVyDDo+G6ueG6qeG6o1fhu4skxINX4bqpJuG6qcOaV+G7i8OjbuG7geG6qeG6o1fhu4vhuq8gw6NXw7UqV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G6rcOpxINX4buLw61u4buD4bqp4bqjVyThuqlX4buL4bqrKuG6qVcgw6PhuqtX4buLw601VzFu4buFIFcgJSBXID5ow5pX4bqp4bqjKuG6qcOjV+G7i8OtN+G6qVcx4bq3JFciKuG6qVfDo+G7ieG7k2HhuqlXw4M/xINX4bqmO+G6qeG6o1cgw6PEqVfhu4vDrWThuqnhuqPDmVfhuqjDo8SDOeG7iVfDo+G6qybhu4tXMeG6veG6qeG6o1dow6Nj4bqp4bqjw5pXIMOj4bq54bqp4bqjV+G7iyTEg1fhuqkm4bqpw5pX4buLw6Nu4buB4bqp4bqjV+G7i+G6ryDDo1cgw6PhuqtX4buLw601VzLhuq1XMTpXMW7hu4UgV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqXDoyTEg1fhu4vDo27hu4PhuqnhuqNX4buR4buJ4buTN+G6qVfDtSpXMSbhu4tXw6PEg2Hhu4lXaeG7iT9XICThuqvDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isOjMuG6q1cxYsOaV+G7iOG7seG6qOG7r1fDo+G7ieG7k2HhuqlXw4M/xINX4bqmO+G6qeG6o1cxOlciJOG6qVfDoyrhuqnDo1cgJSBXw7U74bqpVyI/4bqpVyDDo+G6s1cxJuG6q1fDtTlXaMOjY+G6qeG6o8OaVyDDo+G6ueG6qeG6o1fhu4skxINX4bqpJuG6qcOaV+G7i8OjbuG7geG6qeG6o1fhu4vhuq8gw6PDmlcx4buJ4bq5xINX4bqpbuG7hyBVVzFb4buTV+G6rSbhuqnDo1fhu4vhu4nhu5M34bqpV+G7i8Ot4buJ4buTOeG6qcOaV2jDo8OqVyLEgzjhuqlX4buLw6PDqeG6qeG6o1dp4buJJFfhuqnDo8SDOeG7iVfDo+G6seG6qcOjV+G7i8OjbyBXaMOj4bqr4bqp4bqjV2jDo8Spw5pXw6wl4bqp4bqjV+G7iybhuqtXw7UqV+G6reG7h8SDV+G6rTVX4bqpw6NuVFdow6Ml4buLV+G7i+G7g1fDreG7gcSDw5pX4bqnLGhXMSHhu4tXaCRX4bqpw6nDmlclaFdow6Phuq8gw6NXw7UqV2nhu4kkV8OjYVfhu4vDo+G6ueG6qeG6o1fhuqfhuqskV2jDoyXhu4tX4buLw6Mk4bqpw6NXZlcg4buBV8OsZlVXaMOj4bq5xINXw6Phu4VoV8O14buHxINXICUgV+G7i8OqVyDDo28gw5pXMeG6qyrhuqlX4buLw6PDoVfhuqk84bqp4bqjVyAk4bqrV8O1JMSDV+G7i8OtY8OaV+G7i8OtJSDDo1fhuqnDo8SDYeG6rVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fDtcSDYSBXw6Nu4buH4bqp4bqjVzBd4bqpV8OjZCBXw6zEg+G6qcOjVyAlIFfhuqXhu5tX4bqpO+G6qeG6o1fDtTlXJOG6qVfhu4vhuqsq4bqpV+G6o8SDJOG6q1fhu4vDo8Op4bqp4bqjw5pXIuG7gcSDV+G6p+G6vcSDw5pXaMOjY+G6qeG6o1fhu4vDrSXhuqnDo1fhu4skxINX4bqpJuG6qVci4bqr4bqtV+G6reG6seG6qeKAplfhuqnDoy7huq1X4buLJuG6q1fhuq3DqcSDV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fDrOG6ueG6qeG6o1ck4bqpV+G7i+G6qyrhuqnDmlfhuqcq4bqpw6NX4bqtJuG6qcOjVyDDo+G6q1fhu4vDrTXDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qHbhurnEg1fDteG7h8SDV+G7i8OtNVcy4bqtV+G6pcOj4buJ4buTOOG7i1fhu4t94buLw5pX4buI4bux4bqo4buvV8Oj4buJ4buTYeG6qVcxOlcgw6PhurNXMSbhuqtX4bqp4bqjKuG6qcOjV+G6o8SDJeG6q1cwayBXw7UqVzEq4bqrV+G7iybhuqtX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNXIMOjbuG7geG6qeG6o1fhu4vDreG6seG6qcOjVzAm4buTw5pX4bqlOFfDo+G6qyYgw6NX4bqjxIMl4bqrVzBrIFcww7IkV+G7i8OjMuG6q1cgw6Nu4buB4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4bqlw6Phu4nhuqnhuqNXIGwkV+G7seG6vVfhuqLEgyXhuqtXMGsgV8O1Kld2KuG6q1fhu4sm4bqrVyVoVzBr4bqp4bqjVyDDo+G6q1fhu4vDs+G6qeG6o1cifSBXw6NkIFcxw6FXaMOjalfDo+G7hWhXw7Xhu4fEg1fhuqk74bqp4bqjV+G6p8OyIMOaV+G6rW8gVzHhur1X4bqlw6Phu4nhu5M44buLV+G7i33hu4tXIGwkVyAlIFcy4bqtw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4o74bqp4bqjVyBu4buD4bqp4bqjV8OsJeG6qeG6o1fhu4sm4bqrVyAlIFcx4bq7VzBq4bqp4bqjw5pXMeG6u1cgw6Phu4HEg8OaV+G7i8OtJOG6qeG6o1fhu4vDo8SDOOG7i1ci4bq3VzAm4buTV8OjZCBXIMOj4bqrV+G7i8OtNVfhuqXDo+G7ieG7kzjhu4tX4buLfeG7i8OaV+G7i8OqVyDDo28gV8O1KlfhuqXDo+G7ieG7kzjhuqlX4bqlw6Phuq8gw6NXICUgVzLhuq1X4buLw6Mk4bqtV+G6o8SDJFcgJSBXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNXw7Xhu4nEg1cgw6Phu4HEg8OaV8O1O+G6qVfhuqnhuqPDo2HDmlfhu4vDo8OhV+G7i8OjJOG6q1fhu4smxINX4buLw61u4buD4bqp4bqjV8O1Klcg4bq94bqp4bqjVzHhurvhuqnhuqPDmVfhuqwh4buLV+G6pcOjJSDDmlfDtcSDYSBX4buLw6PDsiBXw6PEg2HhuqlXICUgVyDDo+G6r+G6qcOjV8OsJSDDo1fhuq3Eg8Og4bqpw5pX4bqjxIM/4bqtV8OjZCBXaMOj4bqvw5pXIOG7ieG6qeG6o1cgPmhXaMOjbuG7geG6qeG6o1fhu4vEg2HhuqnDmlfhu4sqxINX4bqnxINh4buJw5pXw6wlIMOjV8O1ZsOaVzHhurtXMGrhuqnhuqNXw6NkIFfhu4t9aFcgw6PhuqtXICUgVzLhuq1XMW7hu4UgV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV+G7i8OjMuG6q1cxxKnhuqnhuqNXaeG7ieG7k1cx4bq34bqpw6PDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6qMOj4buDV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqXDoyTEg1cgJSBX4bqjxIM/xINXaMOjJWhXMeG6u+G6qeG6o1ci4bq9w5pXMTjhuqlX4bqpJOG7k1fhu4vhurHhuqnDo1fDo+G6seG6qcOjV+G7iyTEg1fhuqkm4bqpw5pX4buLw6Nu4buB4bqp4bqjV+G7i+G6ryDDo1fhu4vDrTVXMuG6rVfhu4vDrTfhuqlXMeG6tyRXIirhuqlXw6Phu4nhu5Nh4bqpV8ODP8SDV+G6pjvhuqnhuqNXMTpX4bqjxIM/4bqtVzEl4bqp4bqjV+G6pcOhw5pXMSEgVyLEg2Hhu4tX4bqnKlfhu4vhurHhuqnDo1fhu4vDrSbhuqnhuqNX4buL4buNV8O14bqr4bqp4bqjVzDhuqtX4buLJMSDV+G6qSbhuqlXMeG7ieG6ucSDV+G6qW7hu4cgw5lXw4N74buJV8OjOOG7i1cgJSBXw6Phur1X4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo8OaV+G6qcOjKlfhu4vDrW7hu4PhuqnhuqPDmlcg4bq94bqp4bqjVzHhurvhuqnhuqNXw7UqV+G7i8OtNVcy4bqtV2ZX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXw7Vq4bqp4bqjVyBiV+G6qeG6o+G7ieG7k1cg4buBVyAk4bqrV8O1OVfhu4skxINX4bqpJuG6qVfhu4vDo27hu4HhuqnhuqNX4buL4bqvIMOjVzFu4buFIFdow6PDqlcixIM44bqpw5pX4buL4buJ4buTN+G6qVfhu4vDreG7ieG7kznhuqlXw7U5VyDDo+G6r+G6qcOjV8OsJSDDo8OaV2jDoyVoV+G6p+G7iX3hu4vDmlfhuqXEgzjhuqlX4buLw6NvIFfDtSpX4bql4bubV+G6qTvhuqnhuqNXIOG7gVciP+G6qVfDtTlXaMOjY+G6qeG6o8OaVyDDo+G6ueG6qeG6o1fhu4skxINX4bqpJuG6qVfhu4vDo27hu4HhuqnhuqNX4buL4bqvIMOjVyDDo+G6q1fhu4vDrTVXMuG6rcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoWVhYUFfhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNXw6NkIFcgYlcw4bq3IMOjV8O1a1fDo+G6v1fhu4vDreG7hVfhu4s84bqtV+G6p+G7mVfhu4vDrTVXMuG6rVVX4buL4bqzV+G6p2FX4buLw601VzLhuq1XMG7hu4fEg1fhu7ZX4buL4buJw6rEg1cxbuG7hSBXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlXaMOjalfDo+G7hWhXw7U5V8OsbyBX4bqlw6PEkTLDmlfDo2QgV+G7i31oV8O1Klfhu4s84bqtV+G6p+G7mVfhu5E6V8Oj4bq9xINXMSbhu4tXWVhYUFVXWVhYUFcx4bq9xINX4bqp4bqjbVcgJeG6qVci4bq9VyA+aFfDo+G7ieG7k2HhuqnDmlfhu5E6V8O1Klcg4bq94bqp4bqjV+G7iyUgV8O1xIM34bqpV+G6pyrhuq1XIMOp4bqp4bqjV+G7iyUgVyI/4bqrV8O1YcOaVyDDozvhuq1Xw6xiIFfhu4vDrTVXMuG6rVfhu4vDo8Op4bqpw5pX4bqlw6Ni4bqtVzE54buJVzFu4buFIFfhu4t9aFfDo+G7iT7huqlXw7U5V+G6peG7m1fhuqk74bqp4bqjV2jDo2PhuqnhuqPDmlcgw6PhurnhuqnhuqNX4buLJMSDV+G6qSbhuqlX4buLw6Nu4buB4bqp4bqjV+G7i+G6ryDDo1fhu4vDrTVXMuG6rVVXWVhYUFcgJeG6qVci4bq9V+G7k1fhu4s4V+G7i8Ojw6nhuqnDmlfhuqnDozzhuqlXw7XEgzfhuqlX4buTV+G7izhXw6NkIFcxbuG7g+G6qeG6o1cixIM44buLVyAlIFfhuqXhu5tX4buLw6Phu4l94buLV8Os4buBVyBv4buJw5pXID5oVyBv4buJVyIk4bqpVzF74buJV+G6pcOjxINX4buLw601VzLhuq1XIuG6t1fhu4skxINX4bqpJuG6qcOaV+G7i8OjbuG7geG6qeG6o1fhu4vhuq8gw6PDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6pDjhu4tXaeG7iT9XMSbhu4tXMW7hu4UgV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFciP+G6q1fDtWHDmlcgw6M74bqtV8OsYiBXw7UqV+G6o8SDJeG6q1cwayBX4buLw601VzLhuq1X4buLw6Phu4PEg1fhuqPEgyThuqlXaeG7iSRX4buLw6034bqpVzHhurckVyIq4bqpV8Oj4buJ4buTYeG6qVfDgz/Eg1fhuqY74bqp4bqjVzE6V+G7iybhuqtXMcSDOeG7iVfhuqXEg2HhuqlX4buLw6Phu4l94bqpV+G6p+G7hcSDVzHDoVfhu4vDrTVXMuG6rVcxbuG7hSBXIMOjO+G6rVfDrGIgw5pXw6NkIFfhu4t9aMOaVzFu4buFIFciP+G6q1cxP+G6rVcgJSBXaeG7ieG7kznhuqlXIOG7gVciP+G6qcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw6Phu4PEg1fhuqPEgyThuqlX4buL4buHxIPDmlfhu4jhu7Hhuqjhu69Xw6Phu4nhu5Nh4bqpV+G7izvhuqnhuqNXIG7hu4PhuqnhuqNX4bqlxIPDoeG6rVfhu4vDrSTDmlfhuqPEgyXhuq1Xw6wl4buLVzEl4bqpw6NX4bqjxIMlV+G7i+G6seG6qcOjV8Oj4bqx4bqpw6NX4buLw6PDsiBXw6PEg2HhuqlXIMOj4bqv4bqpw6NXw6wlIMOjw5pXaMOjJWhX4bqn4buJfeG7i1fDtTlXIj/huqtXw7Vhw5pXIMOjO+G6rVfDrGIgV8O1KlfhuqPEgyXhuqtXMGsgV+G7i8OtNVcy4bqtw5lXdlvhu5NX4bqtJuG6qcOjV8Oj4buB4bqpV+G6qeG7jyRXIMOp4bqp4bqjV+G7iyUgV+G7i+G7ieG7kzfhuqlX4buLw63hu4nhu5M54bqpw5pX4bqjxIMl4bqrVzBrIFfhuqnDoy7huq1X4buLJuG6q1fDrMOyVyDDo+G7ieG7k8Oh4bqpVyLEgzjhuqlX4bqtJuG6qcOjV+G6rTZXw7U5V+G6qcOjfeG6qVfhu4vDo28gV8O1Klfhu4vDrSUgw6NX4bqpw6PEg2Hhuq1XIGwkVyAlIFfhu4vDqlcgw6NvIFcxP+G6qeG6o8OaVyDDo+G6r+G6qcOjV2nhu4nhu5M54bqpw5pX4bqtIeG7i1fhu4vDrX3huqlXw7UqVyAlIFcx4bqrKuG6qVfhu4vDo8Ohw5pX4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo8OaVyI/4bqpV+G7i8OjPOG6qVfhu4vDrTVXMuG6rVfDtSpX4buL4bqrKuG6qVfhu5E6V8Oj4bq9xINXw7U5VyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFciP+G6q1fDtWFXw7UqVyDDozvhuq1Xw6xiIFfhu4vDrTVXMuG6rcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoduG6u+G6qeG6o1fhu4vDo+G7g8SDw5pXw6Phu4nhu5NXMeG6veG6qeG6o1fDtSpXw6zhu41XMGvhuqnhuqNXIGJXw6PEg2Hhu4lXaeG7iT9X4bqp4bqj4buJ4bq74bqpV+G6p8OyIFfhu4sqxINXIMOj4bqv4bqpw6PDmlfhu4vDreG6q+G6qeG6o1cxYldu4buJV+G7i8SDN+G6qVfhuqnhuqPhu4nhurvhuqlX4bqnw7IgVyDDo+G6q1cx4bq3JFdow6Nu4buB4bqp4bqjVyBiV+G6qcOjxIM54buJV+G7i8OtNVcy4bqtVyBiV8Oj4bqrKuG6qVcgP+G6qcOjVzEhIFcixINh4buLw5pX4buLw601VzLhuq1XIGJX4bqp4bqj4buJ4buTVyDhu4FXICThuqtXw63hu4HEg1fDtSrhuqtXw6Phuqsq4bqpVyA/4bqpw6NXMSEgVyLEg2Hhu4tXw7UqV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVzHhu4HhuqlXw7XhurdXIGJXMcSDOeG7iVfhuqXEg2HhuqlX4bqlxIPhuqnDo1fhu4s4Vy1X4buROlfDo+G6vcSDV+G6pcOjYlfhuqXDozvhuqnDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isOtNVcy4bqtV+G6pypX4buLbuG7geG6qeG6o1fhuqckxINXIGwkVzE+4buLV+G6qW7hu4cgw5pX4bqnKlfhuqnEgznhuq1Xw6Mm4bqpw6NXaMOjxKkgVyBsJFfhuq3hur/Eg1fhuqPEgyRXMeG6seG6qcOjw5lXSeG7iSThuqlX4buLPOG6rcOaVyDDozvhuq1Xw6xiIMOaVyI/4bqrV8O1YVfhu4vDrTVXMuG6rVfDtSpX4buLJuG6q1fhuq3DqcSDV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fDrOG6ueG6qeG6o1fhu4vhurnhu4vDmlck4bqpV+G7i+G6qyrhuqnDmlfhuqcq4bqpw6NX4bqtJuG6qcOjVyDDo+G6q1fhu4vDrTVX4bqnKlfhu4vDrSUgw6NX4bqpw6PEg2Hhuq1XIGwkVyA/V8OjYVfhu4vDo+G6ueG6qeG6o1cgw6Phuq/huqnDo1fhu4vDreG6t1fDtSpX4buL4bqrKuG6qVfhu5E6V8Oj4bq9xIPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isSD4bqpV+G7i25m4bqp4bqjV8OtLuG6qeG6o8OaV8O1xINhIFcxe+G7iVfhu4tuw5pXMcOqxINX4bqt4buHxIPDmlfDrCXhuqnhuqNX4buLJuG6q1cgJSBX4bqtw6lXw6PhurHhuqnDo8OaV8OsPOG6qVcgw6Phu4HEg1fhuqcq4bqpw6NX4bqtJuG6qcOjw5pXw6wl4buLV+G7i8Ojw7IgV8O1Kldow6NqV8Oj4buFaFfDteG7h8SDVzEhIFcxxIPDoeG6rcOaV+G7i+G6seG6qcOjV8Oj4bqx4bqpw6NXIGwkVzHhurckV2jDo27hu4HhuqnhuqNX4bqpw6Mu4bqtVyI/4bqrV8O1YcOaVyDDozvhuq1Xw6xiIFfDtSpX4bqjxIMl4bqrVzBrIFfhu4vDrTVXMuG6rVfhu4smxINXw6Phu4nhu5Nh4bqpV8ODP8SDV+G6pjvhuqnhuqNXw6w2V+G6o2JoV2jDo3vhuqlXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqp4bqj4buJ4bq74bqpV+G6qcOjPOG6qVfhuqfDsiBX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buLbuG7geG6qeG6o1fhuqckxIPDmlfhu4vDs1cxYlfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1dp4buJN1fDo27hu4HhuqnhuqNX4bqp4bqjKuG7k1cgKuG6qeG6o1cxw6rEg1fhuq3hu4fEg8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7neG7ieG7i8Oj4bqrw61W4buo4buKw6Phu4lXw4Mmxq8vaOG7qA==

Thu Hạ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ước mơ của người mẹ khuyết tật

Ước mơ của người mẹ khuyết tật
2023-03-11 04:57:00

QTO - Mong muốn có được công việc ổn định để nuôi con, điều tưởng chừng giản đơn với nhiều người nhưng lại là khát khao của chị Hoàng Thị Tâm (sinh năm...

Quyết liệt ngăn chặn “ma men” lái xe

Quyết liệt ngăn chặn “ma men” lái xe
2023-03-09 14:45:00

QTO - Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị hiện đang quyết liệt triển khai ngăn chặn...

“Điểm tựa” của trẻ mồ côi

“Điểm tựa” của trẻ mồ côi
2023-03-09 05:49:00

QTO - Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, Hội LHPN Phường 3, thị xã Quảng Trị đã vận động cán...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết