Cập nhật:  GMT+7
U9ỰỨ>ằỴễễỔƯềFafằ[ƯÚụ#ẵỨfcẳỨặ[ẳỨằỶU/9ỰÚUềỨ>ằỴễễỔƯềỹ[Ỵ{ƯÚNẹaỨặẵẳ8ỨặgbẳỨ8amỨ8àẳỨẳ893ỨằỸặỨặ[ẳỨằỶỨfểgò3ẳỨf9bẳ8Ứ>ìỴỨ}cẳ8Ứ<ỸẵỨN;ẳỨẮa3gPỨ}cẳ8Ứf9ẻaỨó;òỨ{kẳ8Ứf9ỉéẳ8Ứ9a4gỨnỸỨệg#ẳ8Ứ<ỶỨễ#ẳỨề9(ặỨặ[ẳỨằỶPỨỬỨ[ặỨ9ầ>Ứễaẳ9ỞỨỹcỨF9ạỨủỉẻẳ8PỨỀ9@ặỨẰỉgỨÒ2ẳỨNòỨnỸỨ>ẫỨ8aỶẵỨ9ỉẹẳ8Ứ{)ẳỨFể.ẳỨF9ạỨỹ#aPỨFểỉẻẳ8ỨFỹỨỜỨFỹủỄỨồỨũéaPỨó=ỨồỨũéaPỨ9gò4ẳỨỹỉẹẳ8ỨỹâỴỨ}=Ứẳ89a1ẳỨ>ĩgỨ}3ỨfỸaỨ“ỷamỨ8àẳỨnỸỨề9ỶfỨfểa5ẳỨễ#ẳỨề9(ặỨặ[ẳỨằỶỨ>ìỴỨẳ8ỉẻaỨ}cẳ8Ứ<ỸẵỨf9a5gỨễbỨêỨồỨũéa”QỨư3ỨfỸaỨnjỴỨ}ẵ@fỨ8a#aỨẲ9,fỨủgd>Ứf9aỨẮ9ẵỴỨ9ầ>ỨắốỨf9g!fỨ9ầ>Ứễaẳ9Ứfểgẳ8Ứ9ầ>Ứ>,ềỨfảẳ9Ứẳ$ặỨ9ầ>ỨỬỪỬỰỨ-ỨỬỪỬỬỨ{ẵỨỄêỨỷaỶẵỨ{í>ỨỜỨưỸẵỨf@ẵỨfđỨ>9ĩ>QU/ềÚUfỴ<ằ[Ứễfòằ[ỔƯặỴể8aẳỞỬềóỨỴgfẵƯÚUfểÚUf{ÚUaặ8Ứễể>ỔƯ//>Q<ỴẵệgỴẳ8fểaQnẳ/{[ễắfẵề/ẳ[oễ/ỬỬỪV/VÝ{ỪỪWỪỪỰWfỰXVXỮWằỰQăề8ƯỨ/ÚU/f{ÚU/fểÚUfểÚUf{ÚUềỨ>ằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚư3ỨfỸaỨẳ89a1ẳỨ>ĩgỨ>ìỴỨ>ẫỨ8aỶẵỨFể.ẳỨF9ạỨỹ#aỨ>iẳ8ỨỬỨ9ầ>Ứễaẳ9ỨỹcỨF9ạỨủỉẻẳ8PỨỀ9@ặỨẰỉgỨÒ2ẳỨNòỨnjỴỨ}@fỨ8a#aỨ>ỴẵỨf@aỨ>gd>Ứf9aỨắ9ẵỴỨ9ầ>ỨắốỨf9g!fỨ{Ỹẳ9Ứ>9ẵỨ9ầ>Ứễaẳ9Ứ{ẵỨ9gò4ẳỨỹỉẹẳ8ỨỹâỴỨfđỨ>9ĩ>Ứ-Ứơẳ9ỞỨFQFU/ềÚU/f{ÚU/fểÚU/fỴ<ằ[ÚUềỨ>ằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚủ#aỨfa2ẳỨẳ893ỨằỸặỨặ[ẳỨằỶỨfểgò3ẳỨf9bẳ8U/ềÚUềỨ>ằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚồỨũéaỨẳ9mẳ8Ứẳ8ỸòỨ>gbaỨf9Ỷẳ8ỨỰỬỨ{ỉéẳ8Ứằạ>9ỨfểẻaỨặỉỴỨể#Ứểá>9PỨễ[Ứằ@ẳ9Ứẳ9ỉẳ8Ứ<1ẳỨfểẵẳ8Ứ>$ẳỨề9ấẳ8Ứẳ9ậPỨ>ẫỨ8aỶẵỨFể.ẳỨF9ạỨỹ#aPỨ>9ìỨẳ9a4ặỨằẹềỨỲồỨnỸỨỬỨ[ặỨ9ầ>Ứễaẳ9ỨỹcỨF9ạỨủỉẻẳ8ỨSằẹềỨỲụTPỨỀ9@ặỨẰỉgỨÒ2ẳỨNòỨSằẹềỨỲồTỨ}Ỵẳ8ỨểẫặỨể#Ứf9#ẵỨằg!ẳPỨfểỴẵỨ}đaỨn3Ứ}3ỨfỸaỨằỸặỨặ[ẳỨằỶQỨư3ỨfỸaỨ“ỷamỨ8àẳỨnỸỨề9ỶfỨfểa5ẳỨễ#ẳỨề9(ặỨặ[ẳỨằỶỨ>ìỴỨẳ8ỉẻaỨ}cẳ8Ứ<ỸẵỨf9a5gỨễbỨêỨồỨũéa”Ứ>ìỴỨỮỨ>ẫỨfểấỨnjỴỨ}@fỨ8a#aỨ>ỴẵỨf@aỨ>gd>Ứf9aỨắ9ẵỴỨ9ầ>ỨắốỨf9g!fỨ{Ỹẳ9Ứ>9ẵỨ9ầ>Ứễaẳ9Ứ9gò4ẳỨỹỉẹẳ8ỨỹâỴQU/ềÚUềỨ>ằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚỷaẹaỨf9a4gỨnẹaỨ>9hẳ8ỨfẫaỨn3Ứễ#ẳỨề9(ặỨặ[ẳỨằỶỨ{ẵỨẳ9âặỨfkỨễ#ẳỨóg,fPỨ[ặỨỹcỨF9ạỨủỉẻẳ8ỨặêỨ}.gỨ>;gỨ>9gò4ẳỞỨ“ứặỨễaẳ9ỨểỴỨnỸỨằẹẳỨằ1ẳỨf@aỨf9ẫẳỨồỨũéaỨưẹỨó=ỨồỨũéaQỨủịẳ8Ứẳ9ỉỨẳ9a3gỨ8aỴỨ}àẳ9Ứắ9Ỷ>Ứfểẵẳ8Ứf9ẫẳPỨ8aỴỨ}àẳ9Ứ[ặỨfjỨóỉỴỨ}=Ứ;òỨ}5ỨằỸặỨặ[ẳỨằỶQỨư;òỨằỸỨễ#ẳỨn!fPỨ}cẳ8Ứf9ẻaỨằỸỨ<áỨệgò2fỨằ;gỨ}ẻaỨ>ìỴỨẳ8ỉẻaỨ}cẳ8Ứ<ỸẵỨN;ẳỨẮa3gỨf@aỨó=ỨồỨũéaQỨFgòỨẳ9a1ẳPỨẳ9mẳ8Ứẳ$ặỨ8.ẳỨ};òPỨễbỨẳ8ỉẻaỨằỸặỨặ[ẳỨằỶỨắ9ẫẳ8Ứ>ấẳỨẳ9a3gỨẳ9ỉỨfểỉẹ>ỨẳmỴQỨẲ893ỨằỸặỨặ[ẳỨằỶỨ}Ỵẳ8Ứ{.ẳỨặỴaỨặdfỨnàỨẳ8ỉẻaỨfể Ứắ9ẫẳ8Ứ>âỨỴaỨỸẳ8ỨáfỨ{.ẳỨ}aQỨNàỨn!òPỨ[ặỨặẵẳ8ỨặgbẳỨằỸặỨ}a3gỨ8àỨ}âỨ}5Ứ8amỨ8àẳỨnỸỨề9ỶfỨfểa5ẳỨẳ893ỨằỸặỨặ[ẳỨằỶỨfểgò3ẳỨf9bẳ8Ứ>ìỴỨ}ạỴỨề9ỉéẳ8”QU/ềÚUềỨ>ằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚủỉẻẳ8Ứ}[ặỨễgòỨẳ89ãỨ>ìỴỨặàẳ9Ứ>9aỴỨễ ỨnẹaỨ<@ẳỨ9ầ>ỨÒ2ẳỨNòỨnỸỨ>ẫỨ8aỶẵỨFể.ẳỨF9ạỨỹ#aQỨỂcaỨắ9aỨẳ8Ỹẳ9Ứ8aỶẵỨ{í>Ứề9ỶfỨ}dẳ8Ứ>gd>Ứf9aỨắ9ẵỴỨ9ầ>ỨắốỨf9g!fỨ{Ỹẳ9Ứ>9ẵỨ9ầ>Ứễaẳ9PỨỮỨ>ẫỨfểấỨệgò2fỨ}ạẳ9Ứ>9ầẳỨ}3ỨfỸaỨ“ỷamỨ8àẳỨnỸỨề9ỶfỨfểa5ẳỨễ#ẳỨề9(ặỨặ[ẳỨằỶỨ>ìỴỨẳ8ỉẻaỨ}cẳ8Ứ<ỸẵỨf9a5gỨễbỨêỨồỨũéa”Ứ}5Ứẳ89a1ẳỨ>ĩgQỨFểỉẹ>Ứfa1ẳPỨẳ9âặỨfa2ẳỨ9Ỹẳ9ỨfàặỨ9a5gPỨắ9#ẵỨễỶfỨfjỨ>Ỷ>Ứ9dỨ8aỴỨ}àẳ9Ứ9Ỹẳ9Ứẳ893Ứẳ,gỨểỉẽgỨ<*ẳ8Ứặ[ẳỨằỶQỨẲ9âặỨểhfỨểỴỨ}ỉẽ>Ứẳ8gò1ẳỨẳ9;ẳỨắ9a2ẳỨẳ893ỨằỸặỨặ[ẳỨằỶỨẳ8ỸòỨ>Ỹẳ8Ứ8a#ặỨễhfỨằỸỨ<êaỨễbỨằỉẽẳ8Ứ>;òỨểjẳ8Ứ{iẳ8ỨằỸặỨặ[ẳỨằỶỨẳ8ỸòỨ>Ỹẳ8Ứắ9ỴẳỨ9a2ặỠỨệgỶỨfểàẳ9Ứ9ẵẳ8Ứắ9ẫỨfkỨẳ9a1ẳỨề9íỨf9gd>ỨnỸẵỨf9ẻaỨfa2fPỨfểẵẳ8Ứắ9aỨó=ỨồỨũéaỨằỸỨniẳ8Ứ>âỨắ9áỨ9!gỨ(ặPỨặỉỴỨẳ9a3gỠỨ8aẹaỨfể Ứắ9ẫẳ8ỨệgỴẳỨf;ặỨ}2ẳỨna4>Ứ8amỨ8àẳỨẳ893Ứfểgò3ẳỨf9bẳ8Ứ>ìỴỨ}ạỴỨề9ỉéẳ8ỠỨf9ẻaỨ8aỴẳỨnỸỨ9a4gỨễg,fỨằ1ẳỨặ[ẳỨểỉẽgỨ>ìỴỨặdfỨễbỨằẵ@aỨặ[ẳỨfể1ẳỨf9ạỨfểỉẻẳ8Ứ9a4ẳỨẳỴòỨ>ỴẵỨ9éẳỨễẵỨnẹaỨặ[ẳỨằỶỨfểgò3ẳỨf9bẳ8ỠỨ}ạỴỨ<ỸẳỨf9gd>Ứniẳ8Ứễ;gPỨniẳ8ỨóỴỨẳ1ẳỨẳ8ỉẻaỨ{;ẳỨ>9ỉỴỨ>âỨề9ỉéẳ8Ứfa4ẳPỨ}a3gỨắa4ẳỨ}5Ứệg#ẳ8Ứ<ỶỨễ#ẳỨề9(ặỨểỴỨf9ạỨfểỉẻẳ8QQQỨFjỨf9k>Ứf2Ứ}âPỨẳ9âặỨ}3ỨểỴỨặí>Ứfa1gỨẳ89a1ẳỨ>ĩgỨẳ9*ặỨ>#aỨfa2ẳỨệgòỨfểàẳ9Ứễ#ẳỨóg,fỨặ[ẳỨằỶPỨ}3Ứóg,fỨặdfỨễbỨ8a#aỨề9ỶềỨ}5Ứ<#ẵỨfcẳỨnỸỨề9ỶfỨfểa5ẳỨễ#ẳỨề9(ặỨặ[ẳỨằỶỨfểgò3ẳỨf9bẳ8QU/ềÚUềỨ>ằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚFẵỸẳỨó=ỨồỨũéaỨ9a4ẳỨ>âỨYÝỪỨ9dỨẳ9ỉẳ8Ứ>9ảỨ>ấẳỨWỨ8aỴỨ}àẳ9Ứ8amỨẳ893ỨằỸặỨặ[ẳỨằỶQỨFểẵẳ8Ứẳ9mẳ8Ứ9dỨẳỸòPỨẳ8ỉẻaỨẳ%ặỨ<áỨệgò2fỨằỸặỨặ[ẳỨằỶỨằỸỨ>Ỷ>Ứ<ỸPỨ>Ỷ>Ứặ"Ứ}3gỨ}=ỨằẹẳỨfgđaỨSẳ8ỉẻaỨfể Ứẳ9,fỨWWỨfgđaPỨằẹẳỨẳ9,fỨfể1ẳỨÝỪỨfgđaTQỨ“FjỨf9Ỷẳ8ỨV/ỬỪỬỰPỨẳ9âặỨ<%fỨ}.gỨfàặỨ9a5gPỨf9gỨf9!ềỨf9ẫẳ8ỨfaẳỨ}5Ứf9k>Ứ9a4ẳỨ}3ỨfỸaQỨẲ8gò1ẳỨằa4gỨằỶPỨể6Ứ>;òỨểjẳ8ỨằỸỨ<áỨệgò2fỨfểẵẳ8Ứặ[ẳỨằỶỨồỨũéaQỨNàỨn!òPỨẳ9âặỨ[ặỨf9[ẵỨ>9;ẳỨ>Ỷ>Ứ<ỸPỨ>Ỷ>Ứặ"Ứ}aỨfàặỨắa2ặỨằỶỨ>;òỨểjẳ8Ứẳ9*ặỨẳ9!ẳỨ{a4ẳỨ}&>Ứ}a5ặỨ>ìỴỨfjẳ8Ứằẵ@aỨ>;òQỨỆgỴỨfàặỨ9a5gỨẳ9âặỨ}ỉẽ>ỨâỨ9éẳỨỰỬỨằẵ@aỨằỶPỨể6Ứ>;òỨ}ỉẽ>ỨễlỨ{íẳ8ỨằỸặỨặ[ẳỨằỶQỨFểẵẳ8Ứ}âPỨ>âỨỰỪỨằẵ@aỨằỶPỨể6Ứ>;òỨ<%fỨỨề9#aỨ>âPỨ8cặỞỨ>;òỨắgểỉẳ8ỨSểa3ẳ8TPỨf$ẳ-fa1gPỨắgểỴaPỨểỴẳ8aằỨSfg2Ứểjẳ8TPỨằỴỨ<ỴệỨSfể.gỨắ9ẫẳ8TPỨềằa1ặỨề$ể{Ỵẳ8PỨfa1gỨSẹfTPỨắỴỨfỴẵỨSặáỴTPỨ<ỶắỨẳẵaỨS>;òỨễỉéẳ8Ứễ;ặỨằẫẳ8TPỨỴ-ềaẳỨS>;òỨẳh>Ứẳ%>TPỨễaỨể;ặỨS9ỸỨf9ìỨẫỨfể%ẳ8T…”PỨ[ặỨỀ9@ặỨẰỉgỨÒ2ẳỨNòỨắ5QU/ềÚUfỴ<ằ[Ứễfòằ[ỔƯặỴể8aẳỞỬềóỨỴgfẵƯÚUfểÚUf{ÚUaặ8Ứễể>ỔƯ//>Q<ỴẵệgỴẳ8fểaQnẳ/{[ễắfẵề/ẳ[oễ/ỬỬỪV/VÝ{ỪỪWỪỪỰWfỰXVXỮWằỬQăề8ƯỨ/ÚU/f{ÚU/fểÚUfểÚUf{ÚUềỨ>ằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚư5Ứf9k>Ứ9a4ẳỨ}3ỨfỸaPỨ>ẫỨnỸỨfểấỨề9#aỨf9[ẵỨ>9;ẳỨ>Ỷ>Ứ<ỸPỨ>Ỷ>Ứặ"Ứ}aỨfàặỨ9ỶaỨằỶỨ>;òỨểjẳ8Ứ-Ứơẳ9ỞỨFQFU/ềÚU/f{ÚU/fểÚU/fỴ<ằ[ÚUềỨ>ằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚẮ9aỨ}=ỨfàặỨ}ỉẽ>Ứẳ8gò1ẳỨằa4gPỨẳ9âặỨ<%fỨfỴòỨnỸẵỨ>ẫẳ8Ứ}ẵ@ẳỨễéỨ>92QỨFểỉẹ>Ứfa1ẳPỨẳ8;ặỨ8@ẵỨẳ2ềỨfểẵẳ8Ứẳỉẹ>ỨVỨfa2ẳ8ỨểcaỨ8a=Ứf9Ỹẳ9ỨìỨ>ìỴỨ>Ỷ>Ứằẵ@aỨ>;òỨ}ỉẽ>ỨểlỴỨễ@>9PỨf9ỶaỨẳ9ậPỨ8a=ỨệgỴỨễỴgỨ}âỨfểdẳỨ}3gPỨề9éaỨắ9ẫQỨẰỶỨnỸỨể6Ứ>;òỨễỴgỨắ9aỨề9éaỨắ9ẫỨễ0Ứ}ỉẽ>Ứ>9aỴỨằỸặỨỬỨề9.ẳQỨFểẵẳ8Ứ}âPỨỰỨề9.ẳỨfểdẳỨ}3gỨnẹaỨấẳỨằ@aỨ}ỉẽ>Ứẳ8;ặỨfểẵẳ8Ứẳỉẹ>ỨVỨfa2ẳ8Ứ}cẳ8Ứ9cỨSẳỉẹ>ỨằỸặỨặ[ẳỨằỶTQỨụỉẹ>Ứf9ĩỨỬỨằỸỨf@ẵỨ9eẳỨ9ẽềỨằỸặỨặ[ẳQỨẲ9mẳ8Ứ<ỸẳỨfỴòỨắ9]ẵỨằ]ẵỨfểdẳỨ}3gỨ;òỨắ9ẫPỨặ[ẳỨ8abẳ8ỨnẹaỨẳỉẹ>ỨằỸặỨặ[ẳPỨẳ9ỸẵỨfểdẳỨ9eẳỨ9ẽềỨ}2ẳỨắ9aỨ}dỨ(ặỨ}@fỨắ9ẵ#ẳ8ỨÝỪƠQỨFa2ềỨ}2ẳPỨfể#aỨfể,gỨễ@>9Ứằ1ẳỨặ&fỨẳaỴỨnẹaỨ}dỨ{ỸòỨắ9ẵ#ẳ8ỨỮỨ-ỨWỨ>ặQỨFể,gỨ>âỨfỶ>Ứ{íẳ8Ứ8amỨ(ặỨ>9ẵỨặ[ẳỨnỸỨằỸặỨ>9ẵỨặ[ẳỨểỶẵỨẳỉẹ>QỨỹeẳỨ9ẽềỨfể1ẳỨễỴgỨắ9aỨfểdẳỨễ0Ứ}ỉẽ>Ứẳ&ẳỨf9Ỹẳ9Ứẳ9mẳ8Ứ<Ỷẳ9Ứặ[ẳỨnẹaỨ}ỉẻẳ8Ứắáẳ9ỨfjỨỮ-VỨ>ặPỨểcaỨ}&fỨẳ9"Ứẳ9Ỹẳ8ỨẳaỴỨfể,gQỨủẫẳ8Ứ}ẵ@ẳỨfa2ềỨf9[ẵỨằỸỨìỨặ[ẳỨ{ỉẹaỨằẹềỨểéặỨặậẳ8PỨễỴgỨ}âỨề9ìỨằẹềỨ<@fỨằ1ẳỨfể1ẳỨ8ahềỨ8amỨ,ặỨặ[ẳỨfểẵẳ8ỨVÝỨfa2ẳ8QỨẮ9aỨfể1ẳỨ<3Ứặ&fỨ>ìỨặ[ẳỨ>âỨ9a4ẳỨfỉẽẳ8Ứề9cẳ8ỨểỴỨnỸỨ>âỨặỸgỨfể%ẳ8ỨóbềỨ<ỴẵỨề9ìỨfể1ẳỨ<3Ứặ&fỨf9àỨ8@fỨ<ậỨ<ẹfỨfể,gỨề9áỴỨ{ỉẹaỨểcaỨó;gỨf9Ỹẳ9Ứfjẳ8Ứó;gỨẳ9ậỨSắ9ẵ#ẳ8ỨỰỪỨ<Ỷẳ9Ứặ[ẳỨỰỨó;gTQỨủẫẳ8Ứ}ẵ@ẳỨ>gbaỨ>iẳ8ỨằỸỨfể[ẵỨ>Ỷ>Ứó;gỨặ[ẳỨẳéaỨ>âỨẳ%ẳ8Ứ}5Ứ<Ỷẳ9Ứặ[ẳỨểỴỨặ[ẳỨằ.ẳỨ9ỴaQỨỄỴgỨắ9ẵ#ẳ8ỨÝỨ8aẻPỨ}[ặỨ>Ỷ>Ứó;gỨặ[ẳỨ<#ẵỨệg#ẳỨfể1ẳỨ8Ỷ>Ứ<2ềỨắ9ẵ#ẳ8ỨÝỨ-ỨỰỪỨẳ8ỸòỨằỸỨ>âỨf95ỨễlỨ{íẳ8QỨư;òỨằỸỨệgỶỨfểàẳ9Ứ9ẵẳ8Ứắ9ẫỨfkỨẳ9a1ẳỨ>9ẵỨ}2ẳỨắ9aỨ<Ỷẳ9Ứặ[ẳỨắ9ẫỨắa4fQỨF92ỨặẹaỨf9,òPỨẳ893ỨằỸặỨặ[ẳỨằỶỨ>ịẳ8Ứằ%ặỨ>ẫẳ8Ứề9gQU/ềÚUềỨ>ằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚỆgỴỨ>Ỷ>9ỨằỸặỨfểgò3ẳỨf9bẳ8PỨẳ9âặỨẳ9!ẳỨf9,òỨẳ9mẳ8Ứẳ9ỉẽ>Ứ}a5ặQỨưâỨằỸỨ>ẫẳ8Ứ}ẵ@ẳỨ9ẵẳ8Ứắ9ẫỨfkỨẳ9a1ẳỨ{)ẳỨ}2ẳỨ>9,fỨằỉẽẳ8Ứặ[ẳỨắ9ẫẳ8Ứ>ỴẵỨ<êaỨ>âỨf95ỨằỸặỨặ[ẳỨ<ạỨẳ9a6ặỨnaỨễaẳ9Ứn!fỨf@ềỨ>9,fỨắ9ẫẳ8Ứặẵẳ8ỨặgbẳPỨ}cẳ8Ứf9ẻaỨắ9ẫẳ8Ứắ9bẳ8Ứ>92Ứ}ỉẽ>Ứẳ9a4fỨ}dỨ{)ẳỨ}2ẳỨặdfỨễbỨ>9ìẳ8ỨnaỨễaẳ9Ứn!fỨf@ềỨẳ9a6ặỨf$ẳ8QỨỆgỶỨfểàẳ9Ứ<#ẵỨệg#ẳỨfể1ẳỨ8Ỷ>Ứ<2ềỨắ9a2ẳỨ>9,fỨằỉẽẳ8Ứặ[ẳỨắ9ẫẳ8ỨđẳỨ}ạẳ9Ứ{ẵỨfỶ>Ứ}dẳ8Ứ>ìỴỨẳ9a4fỨ}dỨfểẵẳ8ỨệgỶỨfểàẳ9Ứ}gẳPỨắ9âaỨ<2ềỨ>âỨf95ỨằỸặỨ8a#ặỨễhfỨễbỨằỉẽẳ8ỨặdfỨễbỨnaỨễaẳ9Ứn!fỨfểẵẳ8Ứ<Ỷẳ9Ứặ[ẳQQQỨFjỨ}âPỨẳ9âặỨfàặỨ8a#aỨề9ỶềỨ}5Ứắ9%>Ứề9í>PỨ>#aỨfa2ẳỨệgòỨfểàẳ9ỨằỸặỨặ[ẳỨằỶQỨF9ĩỨẳ9,fPỨf9ỴòỨf92Ứề9ỉéẳ8Ứf9ĩ>Ứ9ẵẳ8Ứắ9ẫỨfkỨẳ9a1ẳỨ<*ẳ8Ứễ,òỨfểẵẳ8ỨằấỨễ,òQỨFểẵẳ8ỨệgỶỨfểàẳ9Ứễ,òPỨẳ9a4fỨ}dỨ}ỉẽ>Ứ{gòỨfểàỨđẳỨ}ạẳ9Ứẳ1ẳỨf@ẵỨắ9ẫẳ8Ứ8aỴẳỨỴẳỨfẵỸẳỨ>9ẵỨ>Ỷ>Ứ>9ìẳ8ỨnaỨễaẳ9Ứn!fỨ>âỨằẽaQỨưcẳ8Ứf9ẻaPỨắ9%>Ứề9í>ỨễkỨề9íỨf9gd>ỨnỸẵỨf9ẻaỨfa2fQỨủ#aỨfa2ẳỨf9ĩỨỬỨằỸỨẳ9âặỨfa2ẳỨ9Ỹẳ9Ứ}âẳ8Ứ8âaỨặ[ẳỨằỶỨ<*ẳ8ỨfhaỨẳaằẵẳỨnỸỨ9hfỨ>9;ẳỨắ9ẫẳ8Ứ}5Ứfa4ẳỨ>9ẵỨna4>Ứ<#ẵỨệg#ẳPỨn!ẳỨ>9gò5ẳỨễ#ẳỨề9(ặQU/ềÚUềỨ>ằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚư5Ứ>âỨắ2fỨệg#Ứ}Ỷẳ9Ứ8aỶỨ>9,fỨằỉẽẳ8Ứặ[ẳỨằỶỨễỴgỨắ9aỨ>#aỨfa2ẳPỨẳ9âặỨ8laỨặ)gỨ<Ỷẳ9Ứặ[ẳỨ}2ẳỨ>éỨệgỴẳỨf9(ặỨ}ạẳ9Ứ>9,fỨằỉẽẳ8QỨư;òỨ>ịẳ8ỨằỸỨặdfỨ}a5ặỨặẹaỨ}5Ứắ9?ẳ8Ứ}ạẳ9Ứ}ỉẽ>Ứ>9,fỨằỉẽẳ8Ứặ[ẳỨằỶỨồỨũéaPỨnàỨfjỨfểỉẹ>ỨfẹaỨ8aẻỨ>ịẳ8Ứ>9ỉỴỨ>âỨễkỨắa5ặỨ}ạẳ9Ứ>9,fỨằỉẽẳ8Ứ>9ìẳ8Ứẳ,ặỨfểẵẳ8Ứ<Ỷẳ9Ứặ[ẳQỨẮ2fỨệg#Ứẳ89a1ẳỨ>ĩgPỨn3Ứ>#ặỨệgỴẳỨ<Ỷẳ9Ứặ[ẳỨ}ỉẽ>Ứễ#ẳỨóg,fỨf9[ẵỨệgòỨfểàẳ9ỨễlỨ{íẳ8ỨằấỨễ,òỨ>âỨặỸgỨfể%ẳ8ỨễỶẳ8Ứ9éẳPỨóbềPỨ>âỨặiaỨf9éặỨ9éẳQỨẲ9âặỨnaỨễaẳ9Ứn!fỨ>9gò5ẳỨ9âỴỨ}ỉẻẳ8Ứf9Ỹẳ9ỨểỉẽgỨằỸỨẳ,ặỨặ[ẳỠỨẳ9âặỨnaỨễaẳ9Ứn!fỨ>9gò5ẳỨ9âỴỨfaẳ9ỨỨníỨ>9ẵỨằ1ẳỨặ[ẳỨểỉẽgỠỨẳ9âặỨnaỨễaẳ9Ứf9ỴặỨ8aỴỨnỸẵỨệgỶỨfểàẳ9Ứễaẳ9ỨỴóafỨf@ẵỨ9ỉéẳ8ỨằỴ>fẵ<Ỵ>aằằgễỨ}3gỨf$ẳ8QU/ềÚUềỨ>ằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚỹỉẹẳ8Ứ}2ẳỨ<#ẵỨfcẳPỨệg#ẳ8Ứ<ỶỨễ#ẳỨề9(ặỨặ[ẳỨằỶU/ềÚUềỨ>ằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚư5Ứf9k>Ứ9a4ẳỨf9Ỹẳ9Ứ>ẫẳ8Ứ}3ỨfỸaỨ“ỷamỨ8àẳỨnỸỨề9ỶfỨfểa5ẳỨễ#ẳỨề9(ặỨặ[ẳỨằỶỨ>ìỴỨẳ8ỉẻaỨ}cẳ8Ứ<ỸẵỨf9a5gỨễbỨêỨồỨũéa”PỨỬỨ[ặỨủỉẻẳ8ỨnỸỨNòỨề9#aỨẳ9ẻỨ}2ẳỨễkỨ9ỉẹẳ8Ứ{)ẳPỨ9eỨfểẽỨể,fỨẳ9a3gỨfjỨ>ẫỨ8aỶẵỨFể.ẳỨF9ạỨỹ#aQỨủẫỨỹ#aỨnjỴỨằỸặỨ>9ìỨẳ9a4ặỨằẹềỨỲồỨnjỴỨ{@òỨỨẳ1ẳỨ>âỨẳa3ặỨ}ỴặỨặ1ỨfàặỨfấaPỨẳ89a1ẳỨ>ĩgỨn3Ứf9k>Ứn!fQỨỹẫặỨ8&ềỨ>9hẳ8ỨfẫaPỨ>ẫỨỹ#aỨn)ẳỨặa4fỨặỸaỨẳ89a1ẳỨ>ĩgỨ}5ỨfàặỨ}hẳ8Ứf1ẳỨắ9ẵỴỨ9ầ>Ứ>ìỴỨẳ9mẳ8Ứằẵ@aỨ>;òỨẳ8gò1ẳỨằa4gỨằỸặỨặ[ẳỨằỶQỨ“ỆgỴỨắ9#ẵỨễỶfPỨẳ9âặỨể,fỨngaỨnàỨ}3ỨfỸaỨẳ89a1ẳỨ>ĩgỨẳỸòỨ}=Ứ8ahềỨẳ8ỉẻaỨ{;ẳỨ>âỨ>Ỷ>9Ứẳ9àẳỨfá>9Ứ>k>Ứ9éẳỨn3Ứẳ893Ứfểgò3ẳỨf9bẳ8Ứfểẵẳ8ỨễkỨề9ỶfỨfểa5ẳỨắaẳ9Ứf2PỨóâỴỨ}âaỨ8a#ặỨẳ89èẵQỨF9,òỨ}ỉẽ>ỨễkỨ>.ẳỨf9a2fỨề9#aỨ8amỨ8àẳỨnỸỨề9ỶfỨfểa5ẳỨễ#ẳỨề9(ặỨặ[ẳỨằỶỨf@aỨ}ạỴỨề9ỉéẳ8”PỨ>ẫỨỹ#aỨề9,ẳỨắ9êaỨẳâaQU/ềÚUfỴ<ằ[Ứễfòằ[ỔƯặỴể8aẳỞỬềóỨỴgfẵƯÚUfểÚUf{ÚUaặ8Ứễể>ỔƯ//>Q<ỴẵệgỴẳ8fểaQnẳ/{[ễắfẵề/ẳ[oễ/ỬỬỪV/VÝ{ỪỪWỪỪỰWfỰXVXỮWằỮQăề8ƯỨ/ÚU/f{ÚU/fểÚUfểÚUf{ÚUềỨ>ằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚẲ9âặỨ}=Ứẳ89a1ẳỨ>ĩgỨ>#aỨfa2ẳỨệgòỨfểàẳ9ỨằỸặỨặ[ẳỨằỶỨ-Ứơẳ9ỞỨFQFU/ềÚU/f{ÚU/fểÚU/fỴ<ằ[ÚUềỨ>ằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚF9[ẵỨ>ẫỨỹ#aPỨ9ỉẹẳ8Ứề9ỶfỨfểa5ẳỨ>ìỴỨ}3ỨfỸaỨằỸỨó;òỨ{kẳ8Ứ>Ỷ>ỨfđPỨẳ9âặỨễ#ẳỨóg,fỨ}5Ứfa2ẳỨfẹaỨó;òỨ{kẳ8ỨằỸẳ8Ứẳ893Ứfểgò3ẳỨf9bẳ8ỨằỸặỨặ[ẳỨằỶPỨ8%ẳỨắ2fỨnẹaỨề9ỶfỨfểa5ẳỨ{gỨằạ>9Ứ>dẳ8Ứ}cẳ8Ứfể1ẳỨ}ạỴỨ<ỸẳỨ9gò4ẳỨỹỉẹẳ8ỨỹâỴQỨủâỨf95Ứf!ẳỨ{íẳ8Ứ>Ỷ>Ứẳ8gcẳỨẳẫẳ8Ứễ#ẳỨ}&>Ứfểỉẳ8Ứ>ìỴỨ}ạỴỨề9ỉéẳ8Ứẳ9ỉỞỨẳ2ềỨ>(ặPỨẳ2ềỨfể%ẳ8PỨẳ8ẫPỨẳ9ẵỨằ1ẳỨặ[ẳỨểỉẽgỨf@ẵỨặiaỨểỉẽgỨ}&>Ứfểỉẳ8QỨỹa4ẳỨẳỴòPỨẳ9âặỨ}=Ứ}$ẳ8Ứf#aỨễ#ẳỨề9(ặỨặ[ẳỨằỶỨfểgò3ẳỨf9bẳ8Ứằ1ẳỨặ@ẳ8Ứó=Ứ9daỨ7Ỵ>[<ẵẵắỨ}5Ứệg#ẳ8Ứ<ỶỨnỸỨ8aẹaỨf9a4gỨ}2ẳỨnẹaỨểdẳ8Ứể=aỨẳ8ỉẻaỨfa1gỨ{iẳ8Ứfểẵẳ8ỨnỸỨẳ8ẵỸaỨfảẳ9QỨẲ8ẵỸaỨểỴỨẳ9âặỨ>ịẳ8Ứfa2ẳỨ9Ỹẳ9Ứ}ỴỨ{@ẳ8Ứ9âỴỨ>Ỷ>Ứ9àẳ9Ứf9ĩ>Ứfgò1ẳỨfểgò3ẳỨẳ9ỉỨằỸặỨ>Ỷ>Ứẳ9=ẳỨặỶ>ỨêỨặâ>Ứắ9âỴỠỨfểỉẳ8Ứ<ỸòPỨ8aẹaỨf9a4gỨễ#ẳỨề9(ặỨf@aỨ>Ỷ>Ứ9daỨ>9ẽỨ{ẵỨ9gò4ẳỨfđỨ>9ĩ>ỠỨ8aẹaỨf9a4gỨễ#ẳỨề9(ặỨặ[ẳỨằỶỨ}2ẳỨ>Ỷ>Ứ8aỴỨ}àẳ9PỨ>éỨễêỨẳ,gỨểỉẽgỨằ;gỨẳ$ặỨfểẵẳ8Ứ9gò4ẳQQQỨư;òỨằỸỨ>éỨ9daỨ}5Ứễ#ẳỨề9(ặỨặ[ẳỨằỶỨnỸỨểỉẽgỨfjỨặ[ẳỨằỶỨ}ỉẽ>Ứệg#ẳ8Ứ<ỶỨ}5ỨặầaỨẳ8ỉẻaỨằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚF9.òỨ8aỶẵỨỹcỨỄốỨủ9(ặPỨỹa4gỨfểỉêẳ8ỨFểỉẻẳ8ỨFỹỨỜỨFỹủỄỨồỨũéaỨ>9ẵỨ9ảỨ{iẳ8Ứ}5Ứẳ,gỨểỉẽgỨặỸỨ>ấẳỨề9í>ỨníỨệgỶỨfểàẳ9Ứằ1ẳỨặ[ẳỨf9k>Ứề9(ặPỨề9í>ỨníỨ>9$ẳỨẳgẫaQQQỨỆgỴỨệgỶỨfểàẳ9Ứf9k>Ứ9a4ẳỨ}3ỨfỸaPỨẳ9âặỨ}=Ứfá>9Ứ>k>Ứẳ89a1ẳỨ>ĩgPỨfgò1ẳỨfểgò3ẳPỨn!ẳỨ}dẳ8Ứẳ1ẳỨẳ8ỉẻaỨ{;ẳỨ}ạỴỨề9ỉéẳ8ỨfaẳỨfỉêẳ8ỨnỸẵỨễ#ẳỨề9(ặỨfểgò3ẳỨf9bẳ8Ứ>ìỴỨ}cẳ8Ứ<ỸẵỨặàẳ9ỠỨ>9áẳ9Ứệgò3ẳỨ>Ỷ>Ứ>,ềỨ>ịẳ8Ứ}=ỨfđỨ>9ĩ>Ứệg#ẳ8Ứ<ỶỨễ#ẳỨề9(ặPỨề9đỨỶ>ỨỨ}ỉẽ>ỨnỴaỨfểấPỨnạỨfểáỨ>ìỴỨẳ893ỨằỸặỨặ[ẳỨằỶỨfểgò3ẳỨf9bẳ8PỨể*ẳ8Ứ};òỨằỸỨẳ893Ứ>âỨf95Ứf@ẵỨểỴỨ>ẫẳ8Ứ$ẳỨna4>ỨằỸặỨặỸỨắ9ẫẳ8Ứ>.ẳỨề9#aỨ}aỨóỴỨệg1Ứ9ỉéẳ8QU/ềÚUềỨ>ằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚ“Ẳ9ỸỨfểỉẻẳ8Ứ}=Ứề9baỨ9ẽềỨnẹaỨ>9áẳ9Ứệgò3ẳỨ9ỉẹẳ8Ứ{)ẳỨẳ8ỉẻaỨ{;ẳỨ>Ỷ>9Ứfểcẳ8PỨ>9$ặỨễâ>Ứ>Ỷ>Ứ8abẳ8Ứ>;òỨệgọỨ9a2ặỨ}5Ứ{gòỨfểàỨẳ8gcẳỨẳ8gò1ẳỨằa4gỨằỸặỨặ[ẳỨằỶQỨủ9áẳ9Ứệgò3ẳỨ}ạỴỨề9ỉéẳ8Ứ<ỉẹ>Ứ}.gỨ>âỨễkỨề9baỨ9ẽềỨnẹaỨ}éẳỨnạỨằa1ẳỨệgỴẳỨ}ỉỴỨẳ893ỨằỸặỨặ[ẳỨằỶỨnỸẵỨ9ỉẹẳ8Ứẳ89a4ềỨẳ893Ứ>9ẵỨ9ầ>Ứễaẳ9QỨẲ9ẻỨn!òPỨễkỨ9a5gỨỴẵỨfểẵẳ8Ứ>dẳ8Ứ}cẳ8PỨ8âềỨề9.ẳỨ9àẳ9Ứf9Ỹẳ9ỨọỨf9ĩ>Ứ8amỨ8àẳỨnỸỨề9ỶfỨfểa5ẳỨẳ893Ứfểgò3ẳỨf9bẳ8ỨêỨ}ạỴỨề9ỉéẳ8QỨẶẵẳ8Ứể*ẳ8PỨnẹaỨẳ9mẳ8ỨẳeỨằk>Ứ,òPỨẳ893Ứfểgò3ẳỨf9bẳ8ỨằỸặỨặ[ẳỨằỶỨễ0Ứ}ỉẽ>Ứ<#ẵỨfcẳỨnỸỨẳ8ỸòỨ>Ỹẳ8Ứề9ỶfỨ9gò”PỨf9.òỨủ9(ặỨẳâaQU/ềÚUềỨ>ằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚFể.ẳỨFgò3ẳU/ềÚ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hái lá chuối, lá dong rừng đổi quà tết

Hái lá chuối, lá dong rừng đổi quà tết
2022-01-28 05:53:55

QTO - Những ngày này, ở huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa, nhiều hộ gia đình người đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô lại tất bật, hối hả vào rừng hái lá...

Mưu sinh ở chợ hoa tết

Mưu sinh ở chợ hoa tết
2022-01-27 06:17:30

QTO - Những ngày cận kề tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, ở khắp các chợ hoa tết trên địa bàn tỉnh càng trở nên nhộn nhịp, hối hả, tấp nập người bán, người...

“Thổi hồn” cho trái cây tết

“Thổi hồn” cho trái cây tết
2022-01-27 06:09:19

QTO - Dù giá thành đắt hơn so với trái cây thông thường nhưng trái cây thư pháp vẫn thu hút đông đảo khách hàng trong dịp tết Nguyên đán. Nắm bắt xu hướng...

Xứ Cùa, vùng quê khởi sắc

Xứ Cùa, vùng quê khởi sắc
2022-01-26 06:15:52

QTO - Xứ Cùa là tên gọi chung của vùng đất gồm 2 xã Cam Chính và Cam Nghĩa, thuộc huyện Cam Lộ. Vùng đất ba dan màu mỡ này là xứ sở của những rừng cao su...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết