Cập nhật:  GMT+7
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p33Dg0/hu61T4buQ4but4bu54butU+G6vOG7rUfDglnhu61Nxq9B4butVsOA4butR0nDk+G7rU3huqBOSOG7rU5I4bqkVOG7rUNIT+G7rUtIVeG7rVbhu7BD4butxJDhuqRU4butTEnhu4BO4butTsav4buaQ+G7rVRB4bulL0h24bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUMOgRUFE4bux4bunw7LhuqfDsnTDsuG6peG7rS3hu61pSEVP4butQ0hVWcOKTuG7rUdJQeG7rUtIw43hu61Uxq/hu6JOR3Phu61UUk9OR+G7rcSQw4pN4butduG7t+G7rVbDgOG7rU5Hw4BZ4butduG7uS92d+G7rVPhurzhu61Mw4Dhu61USOG7nEnhu63EkEnhu4JN4butQsODT+G7rVPhu5Dhu63hu7nhu61Hw4JZ4butUkHhu61Nxq9B4butTOG7mk7hu61Ww4Dhu61HScOT4butTeG6oE5I4butTkjhuqRU4butQ0hP4butS0hV4butVuG7sEPhu63EkOG6pFThu61MSeG7gE7hu61Oxq/hu5pD4butVEF04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p2ROR+G7rWlS4bqmTuG7rWZVQU5H4but4bqlxIJOR+G7rS3hu61pUsav4bueTkfhu61QSMOSTkfhu61d4buw4butQsOBT+G7rWlI4bucSeG7rVRJ4bq+VHPhu61pUlVOR+G7rVTDgk3hu61d4buw4butQsOBT+G7reG6s2lpw7Lhu61RVeG7kEPhu61HSUHhu61DSE/hu61CSeG6vlRz4butQsODT+G7rVPhu5Dhu63hu7nhu61Dw5Phu61Dxq/hu5xOR+G7rcSQ4buY4butUuG6pFThu61N4bqgTkjhu61Ww4Dhu61T4bq84butRFVZ4butVFLDjOG7rUPGr+G7nE5H4butxJDhu5jhu61D4bqkUOG7rXZ54butR0nhuqxU4butQ+G6pFDhu6124bu14butVFJPTkfhu613eUjhu61U4buaSeG7rVbDgOG7rUjGr+G7mk5H4butREnhu61DSFVZ4buCTuG7rUNI4bum4butxJDhuqBP4butVEhFT+G7rUjGr+G7mk5H4butacOCWeG7rWnDglnhu6194bquQ3Thu6UvUOG7p+G7pVRBQkxF4butU1RZTEXhu5vhu7FNQVJHSU5xd1BY4butQVVUT+G7seG7p+G7pVRS4bun4bulVEThu6fhu6VJTUfhu61TUkPhu5vhu7EvL0N0QkFPUVVBTkdUUkl0Vk4vREVTS1RPUC9ORVdTL3d2w73hu68veeG7t0Thu7N24bu3eXnhu6/hu7lUduG7s3h54bu1eEx2dEpQR+G7seG7rS/hu6fhu6UvVEThu6fhu6UvVFLhu6fhu6VUUuG7p+G7pVRE4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dkTkfhu61pUuG6pk7hu61mVUFOR+G7reG6pcSCTkfhu60t4butaVLGr+G7nk5H4butUEjDkk5H4butXeG7sOG7rULDgU/hu61pSOG7nEnhu61USeG6vlRz4butaVJVTkfhu61Uw4JN4butXeG7sOG7rULDgU/hu63hurNpacOy4butUVXhu5BD4butR0lB4bulL1Dhu6fhu6UvVEThu6fhu6UvVFLhu6fhu6UvVEFCTEXhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+KAnOG6s0hJ4butREnhu61DSFVZ4buCTuG7rcSQ4bq+TuG7rUtIT+G6ok5H4butS0lOSOG7rVRVWeG6vk7hu612duG7r+G7rcSQ4buY4butS0lOSOG7rSLDlE5Hc+G7rULDg0/hu61T4bq84butw4FQ4butU8OBVOG7rVbDmU5H4butQknhu4JO4butQ+G7pkHhu61Dw4FD4butVOG7iE5I4butaVJVTkfhu61Ww4Dhu63huqVBTeG7rWlSVU5H4butfeG7mOG7rVbDgOG7rVNBVeG7rcSQw5Phu61Dw5Phu61YVeG7rUjGr+G7mk5H4butxJBJ4butTMOKTuG7rVBIw41B4butfeG6rkN04but4bqzSEnhu63EkEnhu61Mw4pO4butUEjDjUHhu6194bquQ+G7rVRIw4zhu61Dxq/hu5xOR+G7rcSQ4buY4butU1VZ4butWeG6vlXhu61E4bqmTnPhu61UVVnhu61OSEnDik7hu61U4bqgSeG7rVRI4bucSeG7rcSQSeG7gk3hu61Cw4NP4butw4FQ4butU8OBVOG7rVbDgE/hu61H4bqmTuG7rcSQ4bqkVOG7rUxJ4buATuG7rU7Gr+G7mkPhu61UQeG7rVPhurzhu61Hw4JZ4butUkHhu61HScOT4butTeG6oE5I4butVFLDik7hu61Ww5lOR+G7rUJJ4buCTuG7rU5HT8OASeG7rUtIxqBJ4butQ8OBQ+G7rVThu4hOSOG7rVThu6rhu61pSOG7qkHhu61pSEnDik7hu63DoFXhur7hu61DSE/hu63EkOG6vk7hu63hurNIw4FOSOG7rcOgw5JB4oCdc+G7rcOUTkfhu63huqXEgk5H4butQ0hP4butSEFZdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dpSEVP4butw5ROR+G7reG6pcSCTkdz4butROG7sOG7rULDgU/hu61UUk9OR+G7rcSQw4pN4butduG7ty92d+G7rUdJw5Phu61C4bquVOG7rcSQ4bqmVeG7rU3huqBOSOG7rUThuqZO4butTMOKTuG7rVbDgOG7rVRST05H4butTkfDgFnhu6124bu5L3Z34butU+G6vOG7rUzDgOG7rUNBT+G7rcSQSeG7gk3hu61D4bumQeG7rUdJw5Phu61N4bqgTkjhu61W4buaSeG7rVPhu6hD4butR0nDk+G7reG7nuG7rVbDmU5H4butQknhu4JO4butTsOAWeG7rUzDik7hu61U4buaSeG7rUPhuqRQ4butdnZz4butQ+G6pFDhu612d+G7rUdJ4bqsVOG7rUPhuqRQ4butdsO9dOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6figJxo4buoQ+G7rUdJw5Phu61S4bqkVOG7rU3huqBOSOG7reG6ok5I4butSMav4bueTkfhu61OR0hJw4pN4butVFLhu4xOR+G7rcSQ4bq+TuG7rVThuqRU4butQ+G6ouG7rUPDgUPhu61IT+G6oFThu63EkOG7mE5H4butQ+G7pkHhu61Uw4BV4butVEhVWeG7gE7hu61DxahOR+G7rU5Ixq/hu61IT+G6oFThu63EkOG7mE5H4butVFLDgU5I4butVFLDmuG7reG7nuG7rUtIVeG7rVbhu7BD4butTsOAWXThu61pUk9OR+G7rVbDmU5H4butVkVO4butQuG7nHPhu61N4bq2Q+G7rUTDmeG7rUPDk+G7rVRI4buC4butQ8OT4butQ+G6pFDhu61HScOT4butWeG6vlXhu61IxqBO4butTeG7mFThu61DSMOaVOG7rU5Ixq9OR+G7rUNIw5pOR+G7rVTDlEnhu61DxahOR+G7rUThu7Dhu61Cw4FP4butS0jhuqLhu61OxIJOR+G7rVbDmU5H4butQknhu4JO4butU8OBVOG7rULhu5zhu61Dw5Phu61HScOT4butTeG6oE5I4butQ+G6pFDhu6124buvc+G7rUPhuqRQ4butdnbhu61HSeG6rFThu61UUsOKTuG7rUPhuqRQ4butdnjhu63hu57hu61LSFXhu61W4buwQ+G7rVThu6rhu61pSOG7qkHhu61pSEnDik7hu63DoFXhur7hu61DSE/hu63EkOG6vk7hu61Dw4FD4but4bqzSMOBTkjhu63DoMOSQXThu61pUk9OR+G7rcSQ4bqkVOG7rUxJ4buATuG7rUdJw5Phu61N4bqgTkjhu61OSOG6pFThu63EkOG6oFThu61D4bqkUOG7reG7teG7rcSQ4bq+TuG7rUPhuqRQ4butduG7r+KAnXPhu63DlE5H4but4bqlxIJOR+G7rUNIT+G7rUJJ4bq+VHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bqlR0/DgEnhu61SQeG7rULDg0/hu61Hw4JZ4butUkHhu63EkOG7olThu61Nxq9B4butTOG7mk7hu61DSE/hu61LSFXhu61W4buwQ+G7rWlSVU5H4butVsOA4but4bqlQU3hu61pUlVOR+G7rX3hu5jhu63DumlI4buqQeG7rWlIScOKTuG7rcOgVeG6vi3hurNIw4FOSOG7rcOgw5JBw7lz4butVFLhu4xOR+G7rVTDgk3hu61Nxq9B4butTOG7mk7hu61OSOG6pFThu61Mw4Dhu61U4buq4but4buFSMOa4butw7XDik5z4butfcOMTkjhu60i4buKTkhz4butZlXhuqJOR+G7reG6pUFNc+G7rWZV4bqiTkfhu63huqVHw4NJ4butVuG7mknhu61Mxq/hu6JOR+G7rU3Gr0Hhu61U4buq4butdsO94buvLXfDveG7r01N4butQ8OT4butTsagSeG7rVRSw4pO4buteOG7r+G7r01N4butVFJPTkfhu61Ww5JOR+G7rUjGoE7hu6124butTkfDgFl04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+KAnMOixq9B4butTOG7mk7hu61C4bquVOG7rcSQ4bqmVeG7rVThu6rhu63EkMOKTeG7rU5BWeG7rcSQ4bq+TuG7rUjhur5U4butTkfDgFnhu61NQUnhu61Ww4Dhu61TQVXhu63EkMOT4butR0nhuqJN4butROG6pk5z4butTcavQeG7rVRST05H4butVEjhu5xJ4butR0lBTuG7rU5H4bquTuG7rVbhu5pJ4butTMav4buiTkfhu61Nxq9B4butTOG7mk7hu61T4bq84butR8OCWeG7rVJB4butTkhJ4buAVeG7rU5HVVnhu61DxqDhu61W4buA4butU+G6oFThu61M4bue4butxJDhuqRU4but4bue4butQ8OBQ+G7rUtIVeG7rVbhu7BD4butTsOAWeKAnXPhu63DlE5H4but4bqlxIJOR+G7rU5I4bqsTuG7rcSQ4buKTkh04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p33Dg0/hu61T4buQ4but4bu54butQ8OT4butR0nDk+G7rU3huqBOSOG7rUPhuqRQ4butdnlz4butR0nhuqxU4butQ+G6pFDhu6124bu14butVFLDik7hu63EkOG6ok/hu61oT05H4butaeG7rOG7rWnDglnhu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunaUhFT+G7rWlSVU5H4butVMOCTeG7rV3hu7Dhu61Cw4FP4but4bqzaWnDsuG7rWZV4buQQ+G7rUdJQXPhu61ET+G7reG6ok5I4butSMav4bueTkfhu61D4bumQeG7rULDg0/hu61T4buQ4but4bu5c+G7rVRS4bqgTeG7rUtIw43hu61Uxq/hu6JOR+G7rVThuqBJ4butxJDhuqJP4butaE9OR+G7rWnhu6zhu61pw4JZ4butxJDDg+G7rVFVQU7hu61UUuG6rkPhu63EkMav4buiQ+G7rUdJw5Phu61Cw4NP4butTeG6oE5I4butQ+G6pFDhu612eXPhu61HSeG6rFThu61D4bqkUOG7rXbhu7V04bulL1Dhu6fhu6VUQUJMReG7rVNUWUxF4bub4buxTUFSR0lOcXdQWOG7rUFVVE/hu7Hhu6fhu6VUUuG7p+G7pVRE4bun4bulSU1H4butU1JD4bub4buxLy9DdEJBT1FVQU5HVFJJdFZOL0RFU0tUT1AvTkVXUy93dsO94buvL3nhu7dE4buzduG7t3l54buv4bu5VHbhu7N4eeG7tXhMd3RKUEfhu7Hhu60v4bun4bulL1RE4bun4bulL1RS4bun4bulVFLhu6fhu6VUROG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunw6DGr+G7mk5H4butxJBJ4butROG7sOG7rUtJ4bq+TuG7rUPhu6ZB4butQsODT+G7rVPhu5Dhu63hu7nhu6UvUOG7p+G7pS9UROG7p+G7pS9UUuG7p+G7pS9UQUJMReG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunw6Dhu5JJ4butduG7s0jhu61OR8OAWeG7rXbhu7cvdndz4butVuG7iuG7rVRSw43hu61Uw4JN4butQsODT+G7reG7nuG7rUtIT+G6ok5H4butdnZzw73hu63EkOG7mOG7rcOyxKjhu6194bquQ3Lhu612dnlzduG7rcSQ4buY4but4bqzSU5I4butIsOUTkdz4butTkdBWeG7rVRSw4pO4butVsOZTkfhu61CSeG7gk7hu61QSMONQeG7rX3huq5D4butUVXhuqZO4butxJDhuqJP4butaVLGr+G7nE5H4butaEFz4butQ8OBQ0jhu619w4xOSOG7rSLhu4pOSOG7rS3hu63hurNIw4FOSOG7rcOgw5JB4butS0hP4bqiTkfhu63DvcO94buvS03hu61W4buA4butUEjDjUHhu60iw5ROR+G7rSLDlE5H4but4bqlQU104butaOG7qEPhu61HScOT4butTeG6oE5I4butTkjhuqRU4butVsOZTkfhu61H4bqmTuG7rVTDgk3hu61Cw4NP4butTeG6oE5I4butQ+G6pFDhu612eeG7rcO6dsO94buvLXbhu7PDvUtNL0jDuXPhu61HSeG6rFThu61D4bqkUOG7rXbhu7V04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p13hu7Dhu61Cw4FP4butVFJPTkfhu613eUjhu61U4buaSXPhu61Cw4NP4butREnhu61DSFVZ4buCTuG7rVRIRU/hu61Ixq/hu5pOR+G7rWnDglnhu6194bquQ3Phu61N4buWSeG7rUdJ4buc4butxJBJ4butxJDGr+G7okPhu612w70td+G7r0tNdOG7rSLhur5O4butduG7s+G7rUdJ4buc4butTkfDgFnhu6124bu5L3Z3c+G7rVbhu4rhu61UUsON4butVMOCTeG7rULDg0/hu63hu57hu61LSE/huqJOR+G7rXZ4c+G7ueG7rcSQ4buY4butw7LEqOG7rX3huq5DcuG7rXZ24buvc+G7t+G7rcSQ4buY4but4bqzSU5I4butIsOUTkdz4butTkdBWeG7rVRSw4pO4butVsOZTkfhu61CSeG7gk7hu61OR0/DgEnhu61LSMagSeG7rX3DjE5I4butIuG7ik5I4butLeG7reG6s0jDgU5I4butw6DDkkF04butaOG7qEPhu61HScOT4butTeG6oE5I4butTkjhuqRU4butVsOZTkfhu61H4bqmTuG7rVTDgk3hu61Cw4NP4butTeG6oE5I4butQ+G6pFDhu612eC12eeG7rcO6dnjDvS124buzw71LTS/hu61Iw7lz4butR0nhuqxU4butQ+G6pFDhu6124buzdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fDssOZTkfhu61OR1VZ4butSEnhu4JN4butRE/hu61Cw4NP4butVFLDik7hu619SeG7gk7hu60iw5ROR+G7rVRST05H4butd3nhu61HSeG7nOG7rVThu5pJ4butw7pHScOT4butTeG6oE5I4butVOG7quG7rUPhuqRQ4but4buz4butVFLhu57hu61Mw4pOc+G7rUdJ4bqsVOG7rVThu6rhu61D4bqkUOG7reG7t+G7rVRS4bue4butTMOKTsO5ceG7rVThu6rhu61WxKjhu61UVVnhur5O4but4bu5c+G7r+G7rcSQ4bq+TuG7rXbhu7Nzw73hu63EkOG7mOG7rcOyxKjhu6194bquQ3Lhu61QSMONQeG7rWnDglnhu61LSU5I4butVFVZ4bq+TuG7rXZ24bu1c+G7r+G7rcSQ4buY4but4bqzSU5I4butIsOUTkd04butaU/DgE7hu61C4buY4butVMOAVeG7rVRIVVnhu4BO4butSE/huqBU4butxJDhu5hOR+G7rVRST05H4butVsOZTkfhu61OR1VZ4butSEnhu4JN4butxJDhu4BV4butQ8OT4butTkdVWeG7rUPGoOG7rUNBT+G7rUNI4buKVeG7rVTDgUPhu63EkOG7mE5H4butQ+G7pkHhu61HScOT4butTeG6oE5Ic+G7rVPDk05H4butTOG7mk7hu61Ww4Dhu61M4buQQ+G7rVhPw4FZdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dpUk9OR+G7rXd54butxJDhur5O4buteeG7t0jhu61USeG6vlDhu61USEVPc+G7rULDg0/hu63EkOG7lEnhu61Ixq/hu5pOR+G7rURJ4butQ0hVWeG7gk7hu61DSOG7puG7rVnhur5V4butVEhFT+G7rUjGr+G7mk5H4butfeG6rkNz4butTeG7lknhu61HSeG7nOG7rcSQSeG7rcSQxq/hu6JD4butdsO9LXfhu69LTXThu60i4bq+TuG7rXbhu7NI4butTkfDgFnhu6134buvL3Z3c+G7rVbhu4rhu61UUsON4butVMOCTeG7rULDg0/hu63hu57hu61LSE/huqJOR+G7rXbhu7Vz4bu34butxJDhu5jhu63DssSo4butfeG6rkNy4butdnbhu69z4buz4butxJDhu5jhu63hurNJTkjhu60iw5ROR3Phu61Dw4FDSOG7rVFV4bqmTuG7rcSQ4bqiT+G7rcOgT8OATkfhu61oQeG7rUtIT+G6ok5H4butduG7s+G7r0tN4butVuG7gOG7rVBIw41B4butfeG6rkPhu61pw4JZ4butfeG6rkN04butaOG7qEPhu61HScOT4butTeG6oE5I4butTkjhuqRU4butVsOZTkfhu61H4bqmTuG7rVTDgk3hu61Cw4NP4butTeG6oE5I4butQ+G6pFDhu6124buv4butw7rhu7nhu68tduG7r+G7r0tNL0jDuXPhu61HSeG6rFThu61D4bqkUOG7rXZ3dOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fDssOZTkfhu61OR1VZ4butSEnhu4JN4butRE/hu61Cw4NP4butVFLDik7hu619SeG7gk7hu60iw5ROR+G7rVRST05H4butd3nhu63EkOG6vk7hu6154bu3SOG7rVRJ4bq+UOG7rVRIRU/hu63DukdJw5Phu61N4bqgTkjhu61U4buq4butQ+G6pFDhu63hu7Phu61UUuG7nuG7rUzDik5z4butR0nhuqxU4butVOG7quG7rUPhuqRQ4but4bu34butVFLhu57hu61Mw4pOw7lx4butVOG7quG7rVbEqOG7rVRVWeG6vk7hu612dnPhu6/hu63EkOG6vk7hu6134buvc8O94butxJDhu5jhu63DssSo4butfeG6rkNy4butUEjDjUHhu61pw4JZ4butS0lOSOG7rVRVWeG6vk7hu612dnhzw73hu63EkOG7mOG7reG6s0lOSOG7rSLDlE5HdOG7rWlPw4BO4butQuG7mOG7rVTDgFXhu61USFVZ4buATuG7rUhP4bqgVOG7rcSQ4buYTkfhu61UUk9OR+G7rVbDmU5H4butTkdVWeG7rUhJ4buCTeG7rcSQ4buAVeG7rUPDk+G7rU5HVVnhu61DxqDhu61DQU/hu61DSOG7ilXhu61Uw4FD4butxJDhu5hOR+G7rUPhu6ZB4butR0nDk+G7rU3huqBOSHPhu61Tw5NOR+G7rUzhu5pO4butVsOA4butTOG7kEPhu61YT8OBWXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunaVJPTkfhu6154bu34butxJDhur5O4but4bu1d0jhu61USeG6vlDhu61USEVPc+G7rULDg0/hu63EkOG7lEnhu61Ixq/hu5pOR+G7rURJ4butQ0hVWeG7gk7hu61USEVP4butSMav4buaTkfhu60iw5ROR+G7rX3huq5Dc+G7rU3hu5ZJ4butR0nhu5zhu63EkEnhu61LSE/huqJOR+G7rXbDvUtN4butVsOA4butU1VZ4butWeG6vlXhu61USMOATkjhu63DgVDhu61USOG6pFDhu61OSEnhu4ZU4butxJDhu5pJdOG7rSLhur5O4butduG7s0jhu61OR8OAWeG7rXd2L3Z3c+G7rVbhu4rhu61UUsON4butVMOCTeG7rcOBUOG7rVRI4bqkUOG7rU5ISeG7hlThu63EkOG7mknhu63hu57hu61LSE/huqJOR+G7rXbhu7lz4bu54butxJDhu5jhu63DssSo4butfeG6rkNy4butdnZ4c3jhu63EkOG7mOG7reG6s0lOSOG7rSLDlE5Hc+G7rUPDgUNI4butxJDhuqJP4butw6DhuqJJ4but4bqlQU3hu63DumlSVU5H4butZlXhu5BDw7nhu61LSE/huqJOR+G7rXfDveG7r0tN4butVuG7gOG7rVBIw41B4butIsOUTkd04butaOG7qEPhu61HScOT4butTeG6oE5I4butTkjhuqRU4butVsOZTkfhu61H4bqmTuG7rVTDgk3hu63DgVDhu61USOG6pFDhu61OSEnhu4ZU4butxJDhu5pJ4butTeG6oE5I4butQ+G6pFDhu63hu7Mt4bu14butw7p54buvLeG7s+G7r0tNL0jDuXPhu61HSeG6rFThu61D4bqkUOG7reG7uXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunaVJPTkfhu63hu7V34butxJDhur5O4but4bu54buzSOG7rVRJ4bq+UOG7rVRIRU9z4butw4FQ4butVEjhuqRQ4butTkhJ4buGVOG7rcSQ4buaSeG7rURJ4butQ0hVWeG7gk7hu61DSOG7puG7rVnhur5V4butVEhFT+G7rUjGr+G7mk5H4butIsOUTkdz4butTeG7lknhu61HSeG7nOG7rcSQSeG7rcSQxq/hu6JD4butduG7ry12w71LTXPhu61TVVnhu61Z4bq+VeG7rVRIw4BOSOG7rU3hu5hU4butVsOZTkfhu63DgVDhu61USOG6pFB04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p1vhuqJOSOG7rULDgU/hu61D4bqkUOG7rcSQ4buY4butUuG7pknhu61ST+G7rVRIScOKTuG7rVRBSXHhu63hu4fhu61LSFXhu61W4buwQ+G7rcOhSeG7rkHhu619SeG7gk7hu60iw5ROR+G7rcO6QkFP4butR+G7kk3hu61Ww5lOR+G7rUJJ4buCTuG7rVBIw41B4butfeG6rkPhu61RVeG6pk7hu63EkOG6ok/hu61pUsav4bucTkfhu61oQcO5ceG7rUPhuqRQ4buteXThu63hu4fhu61Ww5lOR+G7rUJJ4buCTuG7rVZFTuG7rULhu5zhu61U4buq4butaUjhu6pB4butaUhJw4pO4butw6BV4bq+4butxJDhur5O4but4bqzSMOBTkjhu63DoMOSQXHhu61D4bqkUOG7rXh04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p1vhuqJOSOG7rULDgU/hu61HScOT4butTeG6oE5I4butVsOA4butU8OTTkfhu61M4buaTuG7rVRSw4pO4butQknhu4JOceG7rV1P4but4bqiTkjhu61Ixq/hu55OR+G7rUPhu6ZB4butQsODT+G7rUvhur5U4butSOG7olDhu61W4buaSeG7rUtIw5ROR+G7rUtIw43hu61M4bqgTkhz4but4bue4butS0hV4butVuG7sEPhu6194bquQ+G7rX1J4buCTuG7rSLDlE5H4butw7pCQU/hu61H4buSTeG7rVbDmU5H4butQknhu4JO4butUVXhuqZO4butxJDhuqJP4butw6BPw4BOR+G7rWhBw7nhu61Dw5Phu61HScOT4butTeG6oE5I4butQ+G6pFDhu63hu7Ut4bu3c+G7rUdJ4bqsVOG7rUPhuqRQ4butduG7r3Lhu63hu57hu61LSFXhu61W4buwQ+G7rcOhSeG7rkHhu619SeG7gk7hu60iw5ROR+G7rcO6QkFP4butR+G7kk3hu61D4bqi4butVsOZTkfhu61CSeG7gk7hu61QSMONQeG7rX3huq5D4butUVXhuqZO4butxJDhuqJP4butaVLGr+G7nE5H4butaEHDueG7rUPDk+G7rUdJw5Phu61N4bqgTkjhu61D4bqkUOG7reG7ty12dnPhu61Ww5lOR+G7rUfhuqZO4butVMOCTeG7rULDg0/hu61N4bqgTkjhu61D4bqkUOG7rXZ3LXZ5c+G7rUdJ4bqsVOG7rUPhuqRQ4butduG7tXLhu61Tw5NOR+G7rUJJ4buCTuG7rUNBT+G7rVThu6rhu63hu7dz4buvLXbhu69z4buvTXLhu61CSeG7gk7hu63EkOG7mE5H4butROG7ruG7rUThu5hJdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dp4buq4butxJDDik3hu61OQVnhu63Dunbhu7cvdnfDuXPhu63hu57hu61Ww5lOR+G7rUJJ4buCTuG7rU5HT8OASeG7rUtIxqBJ4butaUjhu6pB4butaUhJw4pO4butw6BV4bq+4butLeG7reG6s0jDgU5I4butw6DDkkHhu63DukJBT+G7rUfhu5JN4butQ+G6ouG7rUhVWeG7hk7hu63EkOG6ok/hu63hurXDneG7rWjGoE7DueG7rUPDk+G7rUdJw5Phu61N4bqgTkjhu61E4bqmTuG7rUzDik7hu61D4bqkUOG7reG7tS3hu7dz4butVOG7quG7rU5Hw4BZ4butTUFJ4butVMSCTkfhu61Mw4pO4butQ+G6pFDhu63hu7ktduG7r3Phu61Ww5lOR+G7rUfhuqZO4butVMOCTeG7rULDg0/hu63EkEnhu61RVUHhu61D4bqkUOG7rXZ2LXZ3c+G7rUdJ4bqsVOG7rUPhuqRQ4butdnly4butU8OTTkfhu61CSeG7gk7hu61DQU/hu61U4buq4but4buzc+G7ry3hu7dz4buvTXLhu61CSeG7gk7hu63EkOG7mE5H4butROG7ruG7rUThu5hJcuG7reG7nuG7rVbDmU5H4butQknhu4JO4butVkVO4butQuG7nOG7rUPDk+G7rUdJw5Phu61N4bqgTkjhu61E4bqmTuG7rUzDik7hu61D4bqkUOG7reG7sy3hu7Vz4butVOG7quG7rU5Hw4BZ4butTUFJ4butVMSCTkfhu61Mw4pO4butQ+G6pFDhu63hu7ct4bu5c+G7rVbDmU5H4butR+G6pk7hu61Uw4JN4butQsODT+G7rcSQSeG7rVFVQeG7rUPhuqRQ4butduG7ry12dnPhu61HSeG6rFThu61D4bqkUOG7rXZ4cuG7rVPDk05H4butQknhu4JO4butQ0FP4butVOG7quG7rXlz4buvLeG7s3Phu69NcuG7rUJJ4buCTuG7rcSQ4buYTkfhu61E4buu4butROG7mEl04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p1vhuqJOSOG7rULDgU/hu61HScOT4butTeG6oE5I4butVFLDik7hu63EkOG6pFThu61MSeG7gE5x4butaeG7quG7rcSQw4pN4butTkFZ4butw7p24bu3L3Z3w7nhu63EkOG6vk7hu61OR8OAWeG7rXfhu68vdndz4butVFLDik7hu63EkOG6pFThu61MSeG7gE7hu61Dw4FD4butVOG7iE5IL1RIw4BOSOG7rVBI4buQ4butaUjhu6pB4butaUhJw4pO4butw6BV4bq+c+G7rSLDgOG7reG6peG6tE5Hc+G7rWZV4bqiTkfhu63huqVBTXPhu63hurNIw4FOSOG7rcOgw5JB4butQ8OT4butR0nDk+G7rU3huqBOSOG7rUPhuqRQ4butw70t4buzc+G7rUdJ4bqsVOG7rUPhuqRQ4but4bu1cuG7rVRSw4pO4butxJDhuqRU4butTEnhu4BO4butQ8OBQ+G7rVThu4hOSOG7rWZV4bqiTkfhu63huqVHw4NJc+G7rX3DjE5I4butIuG7ik5Ic+G7reG7hUjDmuG7rcO1w4pO4butQ8OT4butR0nDk+G7rU3huqBOSOG7rUPhuqRQ4but4buzLeG7tXPhu61Ww5lOR+G7rVZFTuG7rUJJ4buCTuG7rUPDk+G7rU7GoEnhu61D4bqkUOG7reG7t3Phu61HSeG6rFThu61D4bqkUOG7reG7uXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunW+G6ok5I4butQsOBT+G7rU3Gr0Hhu61M4buaTnHhu61p4buq4butxJDDik3hu61OQVnhu63Dunbhu7cvdnfDueG7rcSQ4bq+TuG7rUjhur5U4butTkfDgFnhu6124bu5L3Z3c+G7reG7nuG7rUtIVeG7rVbhu7BD4butVOG7quG7rWlI4buqQeG7rWlIScOKTuG7rcOgVeG6vuG7rcSQ4bq+TuG7reG6s0jDgU5I4butw6DDkkHhu61T4bq84butQ8OT4butTcavQeG7rVRP4butVuG7mknhu61U4buUTkfhu61Mxq/hu6JOR+G7rU3Gr0Hhu61QSOG7lOG7rUJJ4bq+TuG7rVThu6rhu6124buv4buvLXfDveG7r01NL8SQ4buiVHPhu61Dw5Phu61OxqBJ4butVFLDik7hu6144buv4buvTU0vxJDhu6JUdOG7rVvhuqJOSOG7rULDgU/hu61OR1VZ4butQ8ag4butQ0FP4butWOG6olnhu61SQeG7rUzFqOG7rVFVw4lUc+G7rVPhuqBU4butTOG7nuG7rcSQ4bqkVOG7rVThuqBJ4butS0hV4butVuG7sEPhu61Ww5lOR+G7rU7Dmknhu61Ww4Dhu61OR+G6rFDhu63Dmk5H4butQ+G7pEPhu61C4buY4butVOG6oEnhu61Dw4FD4butVsOZTkfhu61UUsWoTkdz4butVEjhuqRQc+G7rVZFTuG7rVPDlE5HdC904bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p8OyxIJO4but4bqlR8OCTi/DsuG6p8OydMOy4bql4bulL1Dhu6c=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Triển khai công tác ứng phó với siêu bão RAI

Triển khai công tác ứng phó với siêu bão RAI
2021-12-17 17:13:37

QTO - Chiều nay 17/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp trực tuyến triển khai công tác ứng phó với siêu bão RAI....

Cấm biển từ 19h ngày 17/12

Cấm biển từ 19h ngày 17/12
2021-12-17 12:52:43

QTO - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, để chủ động ứng phó với diễn biến siêu bão Rai,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết