Cập nhật:  GMT+7
w73Dk+G6osOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6rDssOSVuG7lEjDgeG7szjhuqzGoMOAT8OS4bqk4buaw4Dhu5bhuqY/w4Dhu4LhuqQ/w4A54bqixILhuqAow4Dhu4TDk+G7msOAw7Lhu6xXxqBPw4BW4bq64buWw4A44bqq4buaw4BWU8agw4Bhw5LDgFbhu4zhu4TDk8OAJeG6rMOAYeG6pMagw5PDgFbDk0TGoE/DgG5X4bqqxqBPw4DDsuG7rMOVw70vw5PhuqLhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6rhuq1I4bqkRsOB4buzeG7DsnnDgC3DgOG6rVHhu5bDgMag4bqkP8OAw4PDgy/Dgi/Dg+G6oOG6ouG6ouG7r8OAVuG6qMOSw4BGw5LDgFbhu4zhu4TDk8OAw7PhurrGoMOA4buC4bqkP8OAw7LhuqzDgDnDmcag4buvw4DDk1c/S8agw4Dhuq3hu7bhu6TGoE/DgOG6reG7nOG6pOG7r8OA4bq9w5PhuqzDgOG7luG6pj/DgCjhuq7huqLDgFbDk1dU4buEw4BuV+G6usagw4Dhu4TDk+G7ssagT8OAbcOT4buixqBPw4Dhu5jDk1HGoE/DgC3DgMOpw5NRxqBPw4Dhu7BX4bq6xqDhu6/DgDhUw4BuV1Lhu4TDgOG7qsOT4buixqBPw4BHQsOAVsOSxKjGoMOAw5PhuqzGoMOTw4Dhu4LhuqzGoMOAT8OS4bqk4buaw4DDk8OSS8agw4Al4bq+VsOA4buEw5PDksSoxqDDgFbhu6zhuqTGoMOTw4Dhu5ThuqzDgOG7hMOTw5LEqOG7hMOA4buW4bqmP8OA4buC4bqkP8OAOeG6osSC4bqgKMOA4buEw5Phu5rDgMOy4busV8agT8OAVuG6uuG7lsOAOOG6quG7msOAVlPGoMOAYcOSw4BW4buM4buEw5PDgCXhuqzDgGHhuqTGoMOTw4BWw5NExqBPw4BuV+G6qsagT8OAw7Lhu6zDlXbDgDnDk8OSxKjhu4TDgOG7luG6pj/DgOG7guG6pD/DgDnhuqLEguG6oCjDgOG7hOG7nMOA4buuUsOAw5PDkktXw4DhurDEgsODw4Dhu5ThuqzDgOG7lOG7muG6qMOSw4Dhu5bhuqY/w4Dhu4LhuqQ/w4Al4bq+xqDDgFbhuqrDksOAw5PhuqjGoE/DgMagRcagT8OARuG7msOA4buwV+G6usagw4BHVMOSw4Dhuq3hu5rhuqTDgMOpO8OA4buuPcOARsOdxqBPw4BW4bus4buaxqBPw4Dhu4TDk8OSxKjGoMOAVuG7rOG6pMagw5PDgCbhurrhu5bDgOG7lOG7tsWo4buEw4Dhu6PDkktWw4Dhur3huqThu5Z2w4DDsuG7rOG7msagT8OA4buEw5PDksSoxqDDgFbhu6zhuqTGoMOTw4Dhu6PDkktWw4Dhur3huqThu5bhu6/DgOG7luG6pj/DgOG7guG6pD/DgDnhuqLEguG6oCjDgEdCw4BWQMagT8OAJeG6vsagw4Dhu4TDk1c/TMagw4Dhu4Thuqbhu4TDgOG7lOG7muG6qMOSw4Al4bu0w4Dhu5jDk+G7jOG7r8OA4buYw5Phu4zDgFbhuqzDksOA4buEw5PDksSoxqDDgFbhu6zhuqTGoMOTw4DGoMOT4bu2w4AmSMOAVkPGoE/hu6/DgOG7hOG6puG7hMOA4buU4bua4bqow5LDgEfhuqjGoMOA4buqw5Phuqbhu5rDgOG7hOG7qMOA4buU4bukxqDDgCXhuqzDgOG7hOG6qsOAJeG6vsagw4Dhu4TDk1c/TMagw4Dhu4LDksagw5PDgOG7lOG7jMagw5PDgEfEqMagw4Dhu67hurrGoMOA4buC4bqkP8OAw7LhuqzDgDnDmcagw4Dhu6rDk8Od4buEw4Alw53DgOG7hFdU4buEw4Dhu4TDk8OSxKjGoMOAVuG7rOG6pMagw5PDgCbhurrhu5bDgOG7lOG7tsWo4buEdsO9VuG6pOG7guG7lEjDgOG7rlY/4buUSOG7pcOB4buW4bqk4busT8OSxqDhu7HDg+G7qibDgOG6pFdW4buaw4Hhu7PDvVbhu6zhu7PDvVZG4buzw73DkuG7lk/DgOG7ruG7rOG7hOG7pcOBLy/hu4R24buC4bqk4bua4buwV+G6pMagT1bhu6zDknYlxqAvRkjhu67hu5hW4bua4buqL8agSCrhu64v4bqi4bqixILhurQv4bqu4bq0RuG6rsODw4PhurDhurDDg+G6slbhuq7hurLEguG6suG6suG7lOG6onbhu5Lhu6pPw4HDgC/hu7PDvS9WRuG7s8O9L1bhu6zhu7PDvVbhu6zhu7PDvVZG4buzw73hu6rhu7PhurvhuqY/w4Dhu4LhuqQ/w4A54bqixILhuqAow4BH4bu2xajhu4TDgOG7guG6rMagw4BPw5LhuqThu5rhu6/DgFbhu6zhu7bGoE/DgOG7guG6rD/DgFbhuqjDksOAYcOSw4BW4buM4buEw5PDgMOz4bq6xqDDgOG7guG6pD/DgMOy4bqsw4A5w5nGoHbDvS/hu6rhu7PDvS9WRuG7s8O9L1bhu6zhu7PDvS9W4bqk4buC4buUSOG7s8Oz4bqkV8OA4buEw5PDksSoxqDDgFbhu6zhuqTGoMOT4buvw4Dhu5Thu5rhuqjDksOA4buW4bqmP8OA4buC4bqkP8OAKOG6osSC4bqgKMOAR+G7tsWo4buEw4Dhur3Dk+G6rMOA4buW4bqmP8OAKOG6ruG6ouG7r8OAVsOTV1Thu4TDgG5X4bq6xqDDgOG7hMOT4buyxqBPw4Btw5Phu6LGoE/DgOG7mMOTUcagTy3DgMOpw5NRxqBPw4Dhu7BX4bq6xqDDgOG7guG6quG7msOA4buwV+G6qsagw4Al4bqsw4BWw5LEqMagw4DDk+G6rMagw5PDgOG7guG6rMagw4BPw5LhuqThu5rhu6/DgFbhu6zhu7bGoE/DgOG7guG6rD/DgFbhuqjDksOA4buWVFbDgOG7rlLDgOG7hOG7uMOAR8OSTOG7lsOA4buU4bqsw4BGw5LDgFbhu4zhu4TDk8OA4buUw5Xhu4TDk8OA4buuPcOAVuG7rOG7msagT8OA4buEw5PDksSoxqDDgFbhu6zhuqTGoMOT4buvw4BW4bus4buaxqBPw4BH4bucw4Dhu4Thu5zDgEbDksOAVuG7jOG7hMOTw4DDs+G6usagw4Dhu4LhuqQ/w4DDsuG6rMOAOcOZxqDhu6/DgG5X4bqqxqBPw4DDsuG7rMOVdsOAOcOTw5LEqOG7hMOA4buW4bqmP8OA4buC4bqkP8OAOeG6osSC4bqgKOG7r8OA4buuUsOAw5PDkktXw4DhurDEgsODw4Dhu67hu4rDgEfhu7bFqOG7hMOAR0VWw4BW4bqow5LDgMOz4bq6xqDDgOG7guG6pD/DgMOy4bqsw4A5w5nGoOG7r8OA4buqw5PDneG7hMOAJcOdw4Alw5JL4buEw4BW4bus4bu2xqBPw4Dhu4Lhuqw/w4DDk8OSS8agw4Al4bq+VsOA4buEw5PDksSoxqDDgFbhu6zhuqTGoMOTw4Al4bukw5LDgEZXw4Dhu5jDk+G6puG7hMOTw4Dhu7BXUuG7hMOAVsSow4Al4bqsw4BW4bus4buaxqBPw4DGoOG7tuG7pOG7hOG7r8OAT8OSWOG7qsOAw5Phu57DgMOTw5JMV8OAw5PDmcagw4AlSsOA4buEV1Thu4TDgOG7hMOTw5LEqMagw4BW4bus4bqkxqDDk8OAJuG6uuG7lsOA4buU4bu2xajhu4TDgOG7o8OSS1bDgOG6veG6pOG7lsOA4buE4buy4bqkw4BHxKjDgOG7sFdS4buEw4Dhursh4buvw4BHU8agT8OAVsOT4bumw5LDgOG7hOG7nMOAOsOAxqBPw5Phu5DhuqTDgE/DkuG6puG7msOARsOd4buEw4BWw5PEqMOAw5NLw4BW4busw4zDgCVKw4BW4busVz9KxqDDgFbDk1LGoE/DgEfhurxXw4BW4bus4bqkxqDDk8OA4buC4bq8VsOA4buYw5NX4bq8VsOA4buE4buy4bqkw4Dhu4Thuqbhu4TDgFbDk8Sow4DDk0vDgOG7hMOT4bqkw4DhuqTGoMOTw4BW4bus4buaxqBPw4Dhu4Thuqbhu4TDgOG7hFdU4buEw4Dhu4TDk8OSxKjGoMOAVuG7rOG6pMagw5PDgCVLw4Dhu7BXUuG7hHbDgMOyw5LGoOG7r8OA4bqqxqDDk+G7scOA4bq54bqvw4Dhurvhuqnhur3huq3DvS/hu6rhu7M=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội thi tuyên truyền kiến thức phòng ngừa thiên tai

Hội thi tuyên truyền kiến thức phòng ngừa thiên tai
2011-09-22 03:14:56

(QT) - Từ ngày 19- 21/9/2011, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị phối hợp với một số trường tiểu học trên địa bàn huyện Hướng Hóa tổ chức hội thi “Tuyên truyền kiến thức phòng ngừa...

Bàn giao nhà đồng đội

Bàn giao nhà đồng đội
2011-09-21 08:13:22

(QT) - Ngày 15/9/2011, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị cùng chính quyền địa phương đã khánh thành đưa vào sử dụng nhà đồng đội cho quân nhân Nguyễn Văn Sương, hiện đang trú tại khu...

Hàng nghìn con cá bị chết trên sông Vĩnh Định

Hàng nghìn con cá bị chết trên sông Vĩnh Định
2011-09-20 23:42:51

(QT) - Ngày 20/9/2011, ông Hồ Duy Thanh, Chủ tịch xã Hải Quế, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết: Từ ngày 17-20/9/2011, trên sông Vĩnh Định, đoạn qua 3 xã Hải Quế, Hải Vĩnh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết