Cập nhật:  GMT+7
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nDoeG6quG7osODw43DlU7hu6LDg8ONTOG7osOD4buOw5nDg0nhur7hu6LDg+G7mkLhu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jk3Dg0jhuqrDg8OgKuG6qMODcMOVTlnhu7cv4buO4bqu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rmLDjOG6qEnhuqLhu7nDqkLhu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jk3Dg0jhuqrDg8OgKuG6qMODcMOVTlnDg0jhu6DDg+G6rnnhurLhuq7EgsOD4buOw5nDg0nhur7hu6J4w4NZ4buOw53DmUjDg8ON4buS4bqow4NHQuG7osODO8SQw4PhuqvDleG7nsODcMOVTlnDgz9Cw4Phu5zDmVnDg+G7ruG7juG7huG7osODWeG7juG7ksODWVfhur7hu6LDg8OgKuG6qMODcMOVTll4w4Phu47DnSxO4buiw4PhuqvDleG7nsODw6rDleG7ouG7jnnDg8Og4bqqSMOD4buOw5nDg0nhur7hu6LDg0jhu47hu7jDgyxMw53Dg+G7mkLhu5zDg+G7ouG7jOG7jk3Dg0jhu45Mw4NHw5VM4buiw4NZ4buOw50pw4Phu45Ew5XDg1hE4buiw4Phu67hu47hu7ZIw4M/4bu2w4M7w53hu4BZw4PGoOG7juG7hMOdw4M/QsODSMOd4bui4buMw4M94bui4buMw4NI4buO4buew4NZ4buO4buSw4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg1lX4bue4bui4buMw4Phu6Ijxq9IecOD4buB4buOJuG7ouG7jMOD4buiReG7nMODWVcjxq9Iw4PDjeG6vix4w4M/xq/DlcOD4bucVMOD4buO4buQ4bui4buOw4NIQMODR+G6quG7osODw43DlU7hu6LDg1nhu45U4bui4buMw4NWw53huqjDg0hU4bui4buMw4NZxajDg1nhu6Thu6Lhu4x4w4NWw53huqjDg0jhuqpIw4PDjUPDlcOD4buaLsODWVfDneG7ouG7jMOD4buMw5Xhuqjhu6LDg1lDw5XDg8ON4buS4bqow4Phu67hu44jxajhu6Lhu4zDg1nhu47hu5DDg1hE4buiw4Phu5oj4buq4bui4buMw4PDjcOVTuG7osODSMOd4bui4buMw4M94bui4buMw4NZ4buO4buA4buueMOD4buu4buO4bu2w4NZRMOVw4Phu5rGr+G7onjDg1nhu47hu4BZw4NZ4buO4bue4bqqWcODw43DlU7hu6LDg+G7okXhu6Lhu4zDg0jhu47DlUzhu5zDg1kkw4PhurDhurQt4bq2xILhu6t4w4Phu4zDleG6qsODw43DlU7hu6LDg0jhuqjhu57Dg+G6psSCxILDg8ONw5rhu6Lhu4zDgy/Dg8agOuG7jnnDg+G6v+G6ulnDg8ag4buO4bqqSHjDg0nhu57Dg1lXQ+G7nMODR8OVTOG7osOD4bqq4buuw4M/QsODw40j4buo4bui4buMw4NJ4bq+LMODVsOd4bqqw4NIQMODxqA8w4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg8ONI+G7qkjDg1nhuqrDlcODw43hu4bDncODWSPDg+G7okvhu6LDg0jhuqpIw4Phu47DmcODSeG6vuG7osOD4buaQuG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTcOD4buu4buO4buG4buiw4Phu5rGr+G7osODWCrDg0nhu7bhu6Lhu4zDg8ONw5VO4buiw4NZJMOD4buc4bqqLMOD4bui4bukw4M/QsODSOG6qkjDg+G7ouG7jMOdLEvhu6LDg+G7msOVTsOdw4NZJcOD4bui4buOw5VL4buiw4PGoOG7juG6qkjDg+G7ruG7juG7tkjDgz/hu7bDg0jhu47hu57Dgz/DlU5Iw4NYROG7osODO8Od4buAWcODSOG7jkzDg0fDlUzhu6LDg1nhu47DnSnDg+G7jkTDlcODWEThu6J4w4NI4buOPcODxqDhu45U4bui4buMw4Phu5zhurrhu6LDg+G7nELDgz/Gr8OVw4M/w5VOSMODWCrDg0nhu7bhu6Lhu4zDg8ONw5VO4buiw4NI4bu44bqow4Phu6Lhu4xC4bui4buOw4PDjcOVTuG7osOD4buaJUh5w4PDtSTDg+G7okXhu5zDg+G6sMSCxILhurTDg8ONTOG7osOD4bui4bqoLHjDgz/Gr8OVw4Phu5zhu7ZIw4NZw5VLw53Dg0fhuqrhu6LDg8ONw5VO4buiw4PDjUzhu6LDg1nhu4Lhu6LDg0jhuqpIw4Phu47DmcODSeG6vuG7osOD4buaQuG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTcODSOG6qsODxqDhu47DncODPyVIw4PDoCrhuqjDg3DDlU5ZeMOD4buMw5VE4bucw4NZ4buOw5VPw53Dgz/DlU5Iw4NZ4buO4buAWcODWeG7juG7nuG6qlnDg8ONw5VO4buiw4Phu6JF4bui4buMeMOD4buu4buO4bu2SMODP+G7tsODSOG7oMOD4buOw5VOw53Dg1bDnUTDgz/DlU5Iw4NZReG7ouG7jMOD4buiReG7ouG7jMOD4buaJUjDg0jhu45Mw4NHw5VM4buiw4NZ4buOw50pw4Phu45Ew5XDg1hE4buiw4NI4bu44bqow4Phu5pC4bui4buMw4Phu6Lhu4zhu45NeMOD4bqjw5VO4buiw4Phu5olSMODw7LDnUThu6Lhu4zDg8O1V+G7ksODw43EkMODw43hu4bDncODWSPDg+G7ouG6vuG7ouG7jMODSOG7gOG7rsODP0LDgzvhur4sw4NJJeG7ouG7jMOD4bucxq/DlcOD4bq2w4NZV0Phu5zDg0fDlUzhu6LDg+G6quG7rsOD4bquxILEgsOD4bq9cD7Dg+G7ruG7juG7tkjDgz/hu7bDg+G7mkLhu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jk3Dg+G7sMODSOG6qkjDg8ag4buOw53Dgz8lSMODWeG7jlThu6LDg8Oq4bue4bui4buMw4NiQnjDg3LDneG6vuG7osODw6rDmUjDgz9Cw4NI4buO4buqw4NiVOG7nHjDg8ON4buGw53Dg1kjw4Phuq7Dg1kpw4PDjcOa4bui4buMw4Phu6Lhur7hu6Lhu4zDg0jhu4Dhu67Dg8ONI+G7qOG7ouG7jMODSeG6vizDg1lXw53hu6Lhu4zDg+G6quG7rsOD4bquxILDg+G6vXDDg+G7mkvhu6LDg+G6sOG6sMOD4bq9cMODw43hu4DDncOD4buiVcOVw4NZVyVIw4NZw5VM4buuw4NZJMOD4buaI8avw5XDg8ONw5VO4buiw4PhuqNU4bui4buMw4NiQsODV+G6qHjDg8ONw5rhu6Lhu4zDg1nhu47hu6jDlcOD4bui4bq+4bui4buMw4NI4buA4buuw4M/QsODxqDhu4rhu57Dg+G7nMavw5XDg+G6rsSCw4PGoOG7nMODw40j4buo4bui4buMw4NJ4bq+LMOD4buOQ8OD4bqq4buuw4PEgnjhurDDgz9Cw4PEgnjhurLDg+G6vXDDg8ONTOG7osODSOG6qkjDg8ag4buOw53Dgz8lSMODWEThu6LDgzvDneG7gFl4w4PDjeG7hsOdw4NZI8ODxqDhu4rhu57Dg8ONI+G7qOG7ouG7jMODSeG6vizDg+G6ojsjxajhu6Lhu4zDg0jhuqrhuqLDgz9Cw4Phu5rDieG7rsODw43hurpZw4NIVOG7ouG7jMODWcWow4PDjcOVTuG7osODw41M4buiw4NZ4buC4buiw4Phu47DmcOD4buMw5XhuqjDg8ON4buQ4bui4buOeMOD4buu4buO4bu2SMODP+G7tsODWEThu6LDgzvDneG7gFnDg0jhu45Mw4NHw5VM4buiw4NI4buO4buew4Phuq7hurDEgsODOyPhu7Dhu6Lhu4zDg0jhu45Mw4NHw5VM4buieMOD4bui4buOQsODWOG7gCx4w4PGoOG7juG7nsODWVcmw4Phu5pD4bui4buOw4NZ4buOw50pw4Phu45Ew5XDg1hE4buiw4NI4bu44bqow4Phu5pC4bui4buMw4Phu6Lhu4zhu45NecODw7Xhu6TDg0jhu449SMODWVVZw4M/w5VOSMODVsOdROG7osOD4buaLsODP0LDg0fhuqrhu6LDg8ONw5VO4buiw4PDjUzhu6LDg1nhu4Lhu6LDg+G7jsOZw4NJ4bq+4buiw4Phu5pC4bui4buMw4Phu6Lhu4zhu45NeMODWeG7jlThu6Lhu4zDg1bDneG6qMOD4bqww4NZ4bukw4NWw51E4buiw4Phu5ouw4M/QsODWeG7jsOdw4NZw5VN4buiw4PDjcOVTuG7osODSOG7uOG6qMODO8SQw4PhuqvDleG7nsODcMOVTlnDgz9Cw4NZ4buO4buSw4NZV+G7gOG7osODw6Aq4bqow4Nww5VOWcODWVclSMODWeG7jsOdw5lIw4NI4buOw5XDg+G7ouG7juG6quG7ouG7jsODw43DlU7hu6LDg+G6q8OV4buew4PDqsOV4bui4buOecOD4buB4buO4buow4NZ4buOJUjDg+G7jsOVTuG7osODWVVZw4NIVOG7ouG7jMODWeG6qkjDg1bDnUThu6LDg+G7mi7Dg+G7jk7Dg1nhu45V4bui4buMw4PDjSPhu6jhu6Lhu4zDg0nhur4sw4M/QsODVsOdROG7osOD4buaLsODWVVZw4M/w5VOSMODR+G6quG7osODw43DlU7hu6LDg1lXJUjDg1nDlUzhu67Dg8ONTOG7osODSOG6qkjDg+G7jsOZw4NJ4bq+4buiw4NYROG7osODO8Od4buAWcODxqDDleG7ouG7jsODSeG7nuG6qOG7ouG7jsODWUPDlcOD4buaQuG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTXjDg+G7jMOV4bqqw4NYKsODSeG7tuG7ouG7jMODw43DlU7hu6LDg+G7jsOVTuG7osODWUPDlcODSOG7juG7mMODSFDhu6LDg8OC4bq0xILDg8ONw5rhu6Lhu4zDgy/Dg8agOuG7jnjDg1nhu47hu4BZw4NZ4buO4bue4bqqWcODw43DlU7hu6LDg+G7okXhu6Lhu4zDg+G7jMOVROG7nMODSOG7juG7mMODSFDhu6LDg+G6tC3huqThu6t4w4NYROG7osOD4buaI+G7quG7ouG7jMODw43DlU7hu6LDg+G7ruG7juG7tkjDgz/hu7bDg0jhu47hu57Dgz/DlU5Iw4NYROG7osODO8Od4buAWcODSOG7jkzDg0fDlUzhu6LDg1lDw5XDg+G7mkLhu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jk3Dg8ONxJDDg1lF4bui4buMw4Phu4zhu4Dhu67Dg+G6tsOD4bua4buG4buieMODWSTDg+G6tHnEguG6tuG6sMODxqA64buOw4Mvw4NZ4buO4bqq4bui4buMw4Phu5pL4buiw4Phuq7hurTEgnnhuq7hurTDgsagOuG7jsODL8ODWeG7juG6quG7ouG7jHjDgz/Gr8OVw4Phu5w9SMOD4bua4buqw5XDg+G7ouG7jsOd4buC4buiw4NZ4buOw53Dg8ONI+G7qkjDg1lXS+G7osOD4bquxILEgsODWVfDlU7DncODw43DmuG7ouG7jMODL8ODWeG7juG6quG7ouG7jMODWSTDg0fhuqrhu6LDg8ONw5VO4buiecODw6FL4buiw4NIQ+G7ouG7jsODP8OVTkjDg+G7jMOVROG7nMODWeG7juG7gFnDg1nhu47hu57huqpZw4PDjcOVTuG7osOD4buiReG7ouG7jHjDg+G7jMOVROG7nMOD4buMw5XhuqrDg0fhuqrhu6LDg8ONw5VO4buiw4NI4buO4buew4NI4bqqSMOD4buOw5nDg0nhur7hu6J4w4M/w5VOSMODScOdLMODWcOdeMODR0Thu57Dg0kj4bus4bui4buMw4NI4bqqSMODWVdD4bucw4NHw5VM4buiw4Phuqrhu654w4Phu45Ow4NZ4buOVeG7ouG7jMODw40j4buo4bui4buMw4NJ4bq+LMODw43EkMODw40j4buqSMODWeG7jiVIw4Phu47DlU7hu6LDg1nhu44j4buo4bui4buMw4M7w50sS+G7osOD4bui4buO4buow4NI4bugw4PGoMOV4bui4buOw4Phu67hu47DlMODWeG6qsOVw4PDjeG7hsOdw4NZI8ODWVfhu7DDg+G7mkPDlcODWSTDg1nDlU3hu6LDg0fhuqrhu6LDg8ONw5VO4buiw4M/QsODWcOVTFnDg8agw5VO4bucw4NZJMOD4buMw5VE4bucw4NZ4buO4buAWcODWeG7juG7nuG6qlnDg8ONw5VO4buiw4Phu6JF4bui4buMecODw7Xhu47hu4Asw4PDjSPhu6pIw4Phu5rhu6rDlcODw5RI4buOw4NZJMOD4buOI8av4bui4buMw4Phu5zhu7DDg1gqw4NJ4bu24bui4buMw4PDjcOVTuG7osODWVfhu57hu6Lhu4zDg1hE4buiw4M7w53hu4BZw4N4w4Phu6Lhu47DlU3DncOD4buOw5nDg0nhur7hu6LDg1lDw5XDg+G7mkLhu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jk3Dg0jhuqrDg8OgKuG6qMODcMOVTlnDg8ONxJDDg+G7nEPhu6Lhu47Dg0lD4buiw4PDjeG7hsOdw4NZI8OD4bui4buOQsODOyPhu7Dhu6Lhu4zDg1hE4buiw4M7w53hu4BZw4NI4buOTMODR8OVTOG7osODWeG7jsOdKcOD4buORMOVw4NYROG7osOD4buOw5VO4buiw4PDjUPDlXbDg2LDmcOD4bqo4bui4buOw4Phu4Hhu4zDnSzDk+G7osOD4bqhw50sw4PDqsOVTsOdw4N4w4Phu7DDg3LDneG6vuG7osOD4buB4buMUUh4w4M7xJDDg+G6q8OV4buew4Nww5VOWcODw43EkMODO+G6vizDg0kl4bui4buMw4Phu5zDmVnDg8ag4buO4buew4Phu5pD4bui4buOw4Phuq7hurLEguG7nOG6sHjDgz/Gr8OVw4NJw53hu6Lhu4zDg+G7miPhu6rhu6Lhu4zDg+G6tuG6tMODWeG7gOG7osODSOG6qnjDg+G7nCVIw4NZI8Wow5V3w4Phu47DmcOD4bqo4bui4buOw4PDtVfhu4bhu6LDg+G7geG7jMOdLEvhu6LDg8Oh4buyWcODeMOD4buww4Nyw53hur7hu6LDg+G7geG7jFFIw4N4w4M7xJDDg+G6q8OV4buew4Nww5VOWcODO+G6vizDg0kl4bui4buMw4Phu45Ow4NZ4buOVeG7ouG7jMOD4bui4buOQsODOyPhu7Dhu6Lhu4zDg0jhu45Mw4NHw5VM4buiw4Phu47hu4Dhu654w4NY4buALMODSOG6qsODSeG7tOG7ouG7jMODw43DlU7hu6LDgz/Gr8OVw4NIVOG7ouG7jMODWMOd4buAWcOD4bqyxILDg1nhu4Dhu6LDg0jhuqrDgy/Dg+G7ouG7jEIsd8OD4buOw5nDg+G6qOG7ouG7jsODYsOaw4NwReG7osODw7Xhu45F4bui4buMeMOD4buww4PGoOG7jsOdw4Phu67hu45Vw4PhurB4w4NZ4buO4buSw4NZV+G7gOG7osODw6Aq4bqow4Nww5VOWcODw43hu4bDncODWSPDg+G7msOJ4buuw4PDjeG6ulnDg+G7nMavw5XDg+G7nMOZWcODSULhu6LDg1jhu4Asw4M/xq/DlcODWEThu6LDg+G7miPhu6rhu6Lhu4zDg0jhu45Mw4NHw5VM4buiw4PDgsODWeG7gOG7osODSOG6qi/Dg+G7ouG7jEIsecOD4bqjT8OD4buu4buO4bu2SMODP+G7tsODSOG7juG7nsODP8OVTkjDg+G7nOG7sMODV8OZ4bui4buMw4NWw50sw4Phu5xUw4NYROG7osODO8Od4buAWcODSOG7uOG6qMOD4buaQuG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTcODw6Aq4bqow4Nww5VOWXjDg+G6o8OVTuG7osOD4buaJUjDg8Oyw51E4bui4buMw4PDtVfhu5LDg1hKw4NZw5VM4buuw4NZ4bu2SMODw43hu4bDncODWSPDg+G7ouG6vuG7ouG7jMODSOG7gOG7rsODScOd4bui4buMw4Phu5oj4buq4bui4buMw4PhurDDg1lXQ+G7nMODR8OVTOG7osOD4bqq4buuw4Nyw53hur7hu6LDg8Oqw5lIw4M/QsODw6Dhu47hu6rDg2JU4bucw4NZJMOD4bqwxILEgsOD4bq9cD7Dg+G7mkvhu6LDg+G6ssSCxILDg+G6vXA+eMODw43hu4bDncODWSPDg8ag4buK4buew4NZ4buOS+G7nMOD4bqu4bq0w4PGoOG7nMODw40j4buo4bui4buMw4NJ4bq+LMOD4buOQ8ODWeG7jkx4w4PDjUThu5zDg0dE4buew4NIw53hu6Lhu4zDgz3hu6Lhu4zDg8ON4bu4w4Phu6Lhu4zDncOa4buiw4PDjcOVTuG7osOD4buu4buO4bu2SMODP+G7tsODWEThu6LDgzvDneG7gFnDg0jhu47hu57Dg0jhuqpIw4Phu47DmcODSeG6vuG7osOD4buaQuG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTcODw6Aq4bqow4Nww5VOWXnDg8O1JMOD4bucVMOD4buO4buQ4bui4buOw4NH4bqq4buiw4PDjcOVTuG7osODWVclSMODWcOVTOG7rsODw41M4buiw4Phu47DmcODSeG6vuG7osOD4buaQuG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTcODSOG6qsODw6Aq4bqow4Nww5VOWXjDg1bDnUThu6LDg+G7mi7Dg1lVWcODSMWow4NY4buww4Phu45Dw4NZ4buG4bui4buMw4Phu6Lhu4xC4bui4buOw4PDjcOVTuG7onjDg+G7jMOVROG7nMODWeG7juG7gFnDg1nhu47hu57huqpZw4PDjcOVTuG7osOD4buiReG7ouG7jHjDg1nhu47hu6jDlcOD4buMw5Xhuqjhu6LDg1nGr8OVw4PhuqPDlU7hu6LDg+G7miVIw4PDssOdROG7ouG7jMODw7VX4buSw4NZw5VM4buuw4NZ4bu2SMOD4bui4buO4bq+4buiw4NXw5nhu6Lhu4zDg1nhu44lSMOD4buOw5VO4buiw4Phu5xUw4Phu47hu5Dhu6Lhu47Dg+G7okIsw4NZQ8OVw4Phuq7EgsOD4buaQuG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTcODWUPDlcODSOG6qkjDg+G7jsOdLE7hu6LDg2JEw5XDg8OqReG7ouG7jHjDg8O1V8OVTsOdw4PDs+G7juG7nuG7ouG7jHjDg+G6q8OV4buew4PDqsOV4bui4buOeMODw7Xhu47hu5LDgzvEkMODw7LDnUThu6Lhu4zDg8O1V+G7knnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7lwU8ODw7XDlUzhu6LDg+G7geG6qOG7nOG7ty/hu67hu7k=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tân Phú thoát nghèo nhờ nuôi thỏ

Tân Phú thoát nghèo nhờ nuôi thỏ
2009-04-11 10:01:36

Những năm trước, trên vùng đất gò đồi toàn núi đá vôi thuộc thôn Tân Phú, xã Cam Thành (huyện Cam Lộ) người dân không có nghề gì khác ngoài việc chẻ đá thuê kiếm sống. Những...

Hơn 860 tỷ đồng cho vay được hỗ trợ lãi suất

Hơn 860 tỷ đồng cho vay được hỗ trợ lãi suất
2009-04-09 17:27:27

(QT) - Sau 2 tháng triển khai Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tích cực giải ngân nguồn vốn đáp ứng kịp...

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa
2009-04-09 17:25:12

(QT) - Hướng tới kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 6/5 (1951 - 2009), sáng 8/4/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương đã...

Hướng làm giàu của nông dân Gio Hòa

Hướng làm giàu của nông dân Gio Hòa
2009-04-09 16:16:25

Từ mô hình thí điểm trồng tre lấy măng để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đến nay người dân xã Gio Hoà, Gio Linh đã bước đầu gặt hái những thành công. Những kết quả ban...

Học nghề để truyền nghề

Học nghề để truyền nghề
2009-04-09 11:08:25

Câu chuyện về người đan chổi nghèo Võ Văn Thân ở xóm Bàu, thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long (Triệu Phong) tự nguyện tìm tòi học nghề làm chổi để truyền lại cho bà con trong thôn...

Làm giàu trên đồng đất quê nhà

Làm giàu trên đồng đất quê nhà
2009-04-09 10:59:26

Về thôn Tây (xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh), chúng tôi được nghe nhiều bà con lối xóm hết lời khen ngợi vợ chồng anh Trần Mai Tuấn biết làm kinh tế giỏi. Sinh ra trong một gia...

Phê duyệt dự án do nước ngoài viện trợ

Phê duyệt dự án do nước ngoài viện trợ
2009-04-08 15:43:01

(DĐDN) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc UBND tỉnh Quảng Trị tiếp nhận Chương trình "Phát triển vùng Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị" do tổ chức World Vision International (WVI)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết