Cập nhật:  GMT+7
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmeG7mTnhu4XDoT7hu7bhurXhurHhu6rhu4JoPeG6tTnhu6pH4buF4bqj4buq4bqxYeG7tsOh4buqZ+G7hcSp4bq54bq1OeG7quG6s+G7uOG7jeG7qjltw6FR4buq4buFaWfhu6pnw6E04bq14buqZ2zhu6pbxJHhurU54buqxanGsOG6ssOaL2Hhu6zDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHQV3hu7Z94buow5lG4bu44bq1OeG7quG6teG7tuG7jeG7quG7rFcv4bus4buuUeG7quG6tDks4bq14buqYUDhurU54buq4bq0YuG6tTnhu6rhurU5YcOhNeG7h+G7qm9A4buq4buGYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buq4bq1YuG6tTnhu6pnYWLhurXhu6rFqWHDoeG7quG6tWHhu7jhurVh4buqZ8Oj4bq1YeG7quG7gmg94bq1OeG7qkfhu4XhuqPhu6pU4buZOeG7hcOhPuG7tuG6teG6seG7quG7gmg94bq1OeG7qkfhu4XhuqNV4buqZ2Xhu6p7YWp74buq4bqxYeG7tsOh4buqZ+G7hcSp4bq54bq1OVHhu6pbxKnhu7bhu6pvQMOi4buqYcOiI2fhu6pbxJHhurU54buq4bqz4bu44buN4buqOW3DoVHhu6rhu4VpZ+G7qmfDoTThurXhu6pnbOG7qlvEkeG6tTnhu6rhu5loZ8OiPuG7tuG6teG6seG7qlTFqcaw4bqyVeG7qmcjw6Hhu6pnYUDhurVh4buq4buHYWPhu6rhu6li4bq1OeG7qkFAUsOaL+G7h8OZw5pn4bu2PuG6t13hu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6jhurPhu7bhu4U5w6HhurXhu6Dhu67hu4fDsuG7quG7tmhnw6Lhu6jDmcOaZ+G7hcOZw5pnfcOZw5rDoeG6sznhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve1I+4bu2w6Lhu4No4bu24bq1OWfhu4XDoVJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7ruG7rFjhu7AvV+G7sn3hu67hu6zhu6xYw53hu6zhu7Jn4busWVZWV8Od4bq34busUuG6r+G7hznhu6jhu6ovw5nDmi9nfcOZw5ovZ+G7hcOZw5pn4buFw5nDmmd9w5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4buZOeG7hcOhPuG7tuG6teG6seG7quG7gmg94bq1OeG7qkfhu4XhuqPhu6rhurFh4bu2w6Hhu6pn4buFxKnhurnhurU5UeG7qlvEqeG7tuG7qm9Aw6Lhu6phw6IjZ+G7qlvEkeG6tTnhu6rhurPhu7jhu43hu6o5bcOhUeG7quG7hWln4buqZ8OhNOG6teG7qmds4buqW8SR4bq1OeG7qsWpxrDhurLhu6ot4buq4bub4bq1YeG7oOG7quG6slLhu6nDmi/hu4fDmcOaL2d9w5nDmi9n4buFw5nDmi9n4bu2PuG6t13DmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nFqcaw4bqy4buq4bq3QOG7qn3huqfhurU54buq4bqz4bu44buN4buq4buZR+G6suG7qmHDoTXhurXhu6pbI8Oh4buqPih74buq4bq1YS5n4buqe+G7i+G7tuG7quG7mTnhu4XDoT7hu7bhurXhurHhu6rhurXhuqXDoeG7quG7hcOhMuG6tTnhu6pvQOG7qmE14buqZ2Fj4bq1OeG7quG6tDks4bq14buqYUDhurU54buqT8OhNWfhu6rhurThu7bhurPhu6rhurXhuqXDoeG7qnthaOG6tTlS4buqT8OhNXvhu6pbxKnhu7bhu6rhurPhu7jhu43hu6o5bcOh4buqZ8OhNOG6teG7qmds4buqW8SR4bq1OeG7qsWpxrDhurLhu6pvQMOi4buqZm3hu6p9w6zhurU54buq4bq1YSbhurPhu6pb4bq54bq14buqOcOhPeG6teG7qmHhuqXhu7bhu6p74bu4e+G7qmdh4buL4buqZ8Ose+G7qjnDoeG7tsOi4buqfeG6o3thUeG7qjnDoT3hurPhu6p74bu4e+G7qmdh4bu2w6Lhu6pn4bu4e+G7qmdh4buL4buqe2LhurU5UeG7quG6sWFi4bq1OeG7qj7huqPhu6o5w6HhurvDoeG7qmEj4bq14buqPuG6v8Oh4buq4bqxYWLhurU54buqOcOh4bu24bq14buqb0Dhu6pnYeG6vcOh4buqOcOh4bu24bq1UeG7qmdhaCjhurXhu6pnw6E14bq14buqe2HDouG7quG6sWHhu7h7YeG7qmFA4bq1OVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lGw6Lhu6pv4bq7w6Hhu6rhurPhu7jhu43hu6rhu5lH4bqy4buqZ2Fi4bq1OeG7qmdhxKnhur3hurU5UeG7qsWpxrDhurLhu6o5w6Fp4buH4buq4bqxYeG7uHth4buqYUDhurU54buqe+G6peG7qmdhNuG7qmdhbHvhu6phw6E14bq14buqOSHhurXhu6rhurVhxKnhu6pnw6JA4bq14buqPsSR4buqe+G7uHvhu6o5w6Hhu7bDouG7qn3huqN7YeG7qm/hurvDoeG7quG6tTks4bq14buqYUDhurU54buqZ2Fi4bq1OeG7quG7g2jhu7bhu6phNeG7qmdhY+G6tTnhu6pnbOG7qlvEkeG6tTnhu6rhurNA4buq4bqxYWLhurU54buqeyHhurXhu6pbM+G6teG7qmZs4buqYcOp4buqZ+G7hcOq4buqe+G7i+G7tuG7qjnDoeG7tsOi4buqfeG6o3th4buqb8OhMuG6tVHhu6o5w6Fp4buH4buq4bqxYeG7uHth4buqYUDhurU54buqZ8OhM2fhu6rhurHDoTXhurPhu6pnY8Oh4buqW+G7tuG7qmdh4bq9w6Hhu6o5w6Hhu7bhurXhu6pvQOG7qnth4buL4buqW8SR4bq1OeG7qmfhu4XDouG6tTnhu6p74bu4e+G7qjnDoeG7tsOi4buqfeG6o3thUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG6suG7uOG7jeG7qsWpxrDhurLhu6o5w6Fp4buH4buq4bqxYeG7uHth4buqYUDhurU54buqe+G6peG7qmdhNuG7quG6s+G6v+G7qmdAw6Hhu6rhurFhw6I94bq14buqZ8OhNOG6teG7qjltw6Hhu6pn4buFbHvhu6pnaOG7jTPhurXhu6pv4bq7w6Hhu6rhurHDteG7qmEj4bq14buqOW3DoeG7qmfDoTThurXhu6pvQOG7quG7h2HEqeG6ueG6tTnhu6pnYWp74buqOcOh4bu24buqYSPhurXhu6rhurfDoeG6tWHhu6phw6IjZ1Lhu6pHYWLhurU54buq4buDaOG7tuG7qsWpxrDhurJR4buq4bqxYeG7uHth4buqYUDhurU54buqe+G6peG7qmdhNuG7qjnDoeG7tsOi4buqfeG6o3th4buqe2Fo4buNNuG6teG7quG6sWHDoj3hurXhu6rhurfDoeG6tWHhu6phw6IjZ+G7qmfhu4XDouG6tTnhu6phNeG7qmdhY+G6tTnhu6rhu5k54buFw6E+4bu24bq14bqx4buqb0Dhu6pWWeG7quG6tTks4bq14buqYUDhurU54buq4bqxYeG7uHvhu6rhurVh4bu2aFHhu6rhurE24buqez3hu6rhurU5QOG7jeG7quG6tTlhw6Phu6pvQOG7quG6tTlA4buN4buq4bq3N1Hhu6pnM2dSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bqy4bu44buN4buqxanGsOG6suG7qnthLuG7h+G7quG6tWEo4bq14buqe+G7uHvhu6rhurfDoiPDoeG7quG6szXhurVh4buqOcOh4bu44buqOW3DoeG7qmfDoTThurXhu6pna+G7qljhu7BS4buw4buw4buw4buqWzPhurXhu6pY4buw4buwUuG7sOG7sOG7sOG7qltk4bq1OVDhu6phI+G6teG7quG6s2p74buqOW3DoeG7qmfDoTThurXhu6pnY8Oh4buqW+G7tuG7quG7ruG7sOG7sOG7qmfhur0v4bq3IeG6teG7qlRnxKnhurnhurU54buqW8Sp4bq54bq1OeG7quG6s2p74buq4bq1YcOhNGjhu6rhurVhLmfhu6rhurdA4buq4bus4buw4buw4buqZ+G7hcOhNWjhu6pbZOG6tTkv4bq3IeG6tVVR4buqZ2PDoeG7qmdhw6E2aOG7quG7rOG7qmfhur0v4bq3IeG6teG7qlRnxKnhurnhurU54buqW8Sp4bq54bq1OeG7quG6s2p74buqw6Bn4buq4bq1YS5n4buq4bq3QOG7qljhu7BS4buw4buw4buw4buqW2ThurU5L+G6tyHhurVV4buqb0Dhu6rhurFhYuG6tTnhu6o5w6HhurvDoeG7qmEj4bq14buqZmPhu6rhurch4bq14buqOcOh4bu2w6Lhu6p94bqje2Hhu6pn4buFw6LhurU54buq4bq1OUDhu41SUlLhu6pP4bq7w6Hhu6rhurPhu7jhu43hu6rFqcaw4bqyUeG7quG6sWHhu7h7YeG7qmFA4bq1OeG7qnvhuqXhu6pnYTbhu6pmbeG7qn3DrOG6tTnhu6pbxKnDqnvhu6phIWjhu6phM2fhu6p74bu4e+G7qn3huqN7YeG7qm/DrOG7qmdh4bu24bq1YeG7qmfDouG7uOG6tVHhu6rhurVhxKnhu6Dhu6rFqWFo4buNNuG6teG7qmfDoTThurVR4buqZ2Hhu7bhurVh4buqZ8Oi4bu44bq14buqYeG6peG7tuG7qlvhurnhurVR4buqZuG7tsOi4buq4bqxMuG7qn3EqeG7quG6tcOq4buqZ2Ew4buqZ8Og4bq14buqfcOs4bq1OVHhu6pbJeG6tTnhu6rhurHhu4/hu6pG4bqyRuG7qj7hu7bhurXhurHDoeG6tTnigKbDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lBw6E14bq14buq4bq14bu24buNUeG7quG7mTnhu4XDoT7hu7bhurXhurHhu6rhu4JoPeG6tTnhu6pH4buF4bqj4buqe+G6peG7qlfhu6zhu6rhurPhu7jhu43hu6rhu5lH4bqy4buqVGfhu4XDouG6tTnhu6pb4bql4buqe+G6peG7quG7rOG7qsWpxrDhurJV4buqb0Dhu6rhu6xY4buw4buq4bqz4bu44buN4buq4buGw4JG4buq4buHYcOse+G7qm/DrOG7quG7rOG7slZS4buw4buw4buw4buq4bqxYeG7uHth4buqYUDhurU54buqZm3hu6p9w6zhurU54buqZ2Ew4buq4buZOeG7hcOhPuG7tuG6teG6sVHhu6rhurdA4bqz4buqfeG6o3th4buqb8Os4buqe2HDoeG7qmfhu4U94buq4bq3xKnhurnhurU54buqe2HDouG7quG7suG7suG7sOG7qlvhurnhurXhu6pv4bqjUuG7qkdh4bq9w6Hhu6o5w6Hhu7bhurXhu6pn4bq7w6FR4buq4buZOeG7hcOhPuG7tuG6teG6seG7quG7gmg94bq1OeG7qkfhu4XhuqPhu6pnw6Ez4buH4buqZ8Ose+G7qlshaOG7qmfEqeG7quG6tyrhu4fhu6pbP2fhu6rFqcaw4bqy4buqZ2Hhu7bhu43hu6pnYTPhu6p9IeG6teG7qnvhu7h74buqfeG6p+G6tTnhu6rhurPhu7jhu43hu6rhu5lH4bqy4buqe+G7iVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhurLDoeG6tWHhu6rhu6lqe8OaL+G7h8OZ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-18 10:58:00

QTO - Sáng nay 18/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác báo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết