Cập nhật:  GMT+7
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6veKAmOG7oOG7uW7EkOG7heG7q+G6ruG7t+KAmeG7heG7oW7EkOG7hWdo4buFxJB34buF4buh4bqu4bu34bup4buFRGtF4buFw63hu4Xhu7fhu6ltw43hu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7scO6ReG6uy/hu6tn4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6pwa+G7n+G7g+G6vcOpIuG7tuG7uOG6ueG7hS3hu4Xhu6Lhu6t34buFRGtF4buFw63hu4Xhu7fhu6ltw43hu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7scO6ReG7hcOpxJDhu4bhu4VnxKnhu4Ut4buFaGfEkeG7ieG6uWThu4Xhu53hurDhu4Xhuqrhu6vhu7Hhu7Xhu4XDveG7seG7t+G7q+G7heG7n3bhu4Xhu7XDguG7seG7heG7t+G7q+G7mcSQ4buF4buj4bq8a+G7heG7oeG7seG7peG7t+G7hW/hu7fhu6vhu4XDoeG7seG7pcSQ4buF4bug4bu5bsSQ4buF4bur4bqu4bu34buF4buhw7Phu4Xhu6FuxJDhu4Xhu5/hu7lr4bu34bur4buFxJDhu6tF4buF4buzdeG7t+G7heG7ocO64bu34buF4bur4bq04bu34buFZ2jhu4XEkHfhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6lk4buFxJDhu6tw4bu54buF4bujw4Phu7fhu6nhu4Xhu53EguG7heG7o+G6vGvhu4Xhu6HhurThu7fhu4VHduG7heG6quG7q2zEkOG7heG7q23hu7fhu6vEkeG6uy/huqrhur3hurvEkGvhu53hu7Nw4buFRMSQw43hu7Nww6Lhu4Phu7VrQ+G7qeG7seG7t2Jo4bqqSeG7hWtFxJDhu7nhu4Phur3hurvEkEPhur3hurvEkOG7n+G6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hurvhu7Hhu7Xhu6nhu4Vr4buzxJDDouG7g+G7g+G7hURD4bujw6Lhu4Phu6vEkMSQ4bqqYi8vSEhIxJHEkOG7q2vhu7fhu6vhu7fhu7Fw4bu3xJHhu6Phu7nhu7XEkUfhu7cve+G7seG7o8SQRUNwRGhmZ8OtZuG7iS/hu6rhu7Fw4bu3X+G7tuG7q+G7sS/hu57hu7lrxJDhu6rhu7nhu7ct4bue4bu5a+G7t+G7qyLhu6tFZ8SReeG6quG7qWPhuqpHZ2rEqWpncGnGsMOtxrBrw63hu6PGsMSpaeG7gy/hur3hu6Dhu7luxJDhu4Xhu6vhuq7hu7fhu4XEkOG7q23hu7fhu6vhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hUfDueG7heG7tcO1xJDhu4Xhu5/hu7lr4bu34bur4buFxJDhu6tF4buFxJBD4bu54bu34bup4buF4bu34burRuG7t+G7qeG7heG7t+G7qW3DjeG7heG7oeG7lUXhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7scO6ReG7hS3hu4VP4bu34burYuG7heG7nOG7quG7nuG6uy/huqrhur3hursvxJDhu5/hur3hursvxJBD4bq94bq7L8SQa+G7neG7s3Dhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94buy4buCa+G7heG7o+G7q8OA4bu34buFxJDhu6vhuqThu7Hhu4Xhu6Hhu7Hhu6fhu7Xhu4VDa+G7hUNu4bqq4buFR23hu7nhu4Xhu6nhu7FGa+G7heG7teG6uGvhu4Xhuqrhu6vhu7Hhu7Xhu4Xhu6vDqGThu4Xhu6Dhu7luxJDhu4Xhu6vhuq7hu7fhu4Xhu6Hhu4Dhu7fhu6nhu4XEkEPhur7DguG7o+G7heG7t+G7qUXDjeG7heG7o+G6tOG7heG7nXbhu4XigJzhu6HDqOG7heG7nXLhuqrigJ3hu4Xhu53huqzhu7Hhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4Xhu53hurDhu4Xhuqrhu6vhu7Hhu7Xhu4Xhu53hu7nhu7Xhu4XEkOG7meG7t+G7heG7quG7ueG7s+G7s8ONSOG7ueG7ueG7n+G7heG7t+G7q+G6vuG7hSJDa+G7t0TGsOG7uUPhu7VwQ0Ri4buFw53EqOG7heG7t+G7qUXDjXXhu7fhu4Xhu6vhurzDjeG7heG7n+G7seG7pcSQZOG7hV3hu4Lhu4XDveG7q+G6rOG7seG7heG7oeG7lUXhu4Xhu6Phurxr4buF4burbeG7t+G7q+G7hcSQ4bux4bu34bur4buFw73hu6t3ZOG7hSLhu6vDuuG7heG7qeG7scOC4bux4buF4bu1bMON4buF4buda8ON4buFaGThu4UiQ+G7seG7pUXhu4Xhu6Ns4buj4bur4buF4buj4burw7rEkOG7heG6rOG7heG7teG7scO54bu34buFR+G7scWp4bu34buFIuG7k8ON4buF4oCm4buFR23hu4Xhu6HDteG7o+G7heG7neG7seG7pcSQ4buF4buzbeG7heG7neG6sOG7heG6quG7q+G7seG7teG7hcO94bux4bu34bur4buF4bufduG7hSLhu6ts4bux4buF4buya+G7t+G7heG7oeG7r+G7t+G7q+G7heG7oWzhu7Xhu4Xhu5xu4bu34buFxJBDa+G7seG7heG7tcOC4bux4buF4buj4bq8a+G7hXDhu7Xhu4Xhu7Nt4buF4bu1a+G7hcSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur0iRcON4buF4bu34bur4buxdeG7t2Thu4Xhu7XDteG7o+G7heG7n+G6uOG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7hcSQ4bur4bun4buF4bur4bux4bul4bu34buFxJDhu6tw4bu54buFxJDhu6vhu6fhu4Xhu7Phu7lu4bux4buFw73hu7Hhu7fhu6vhu4Xhu5924buFLeG7hcSQ4buT4bu14buF4buzw4zhu4XDveG7q2zhu4XDvXHhu7fhu4Xhu6Phu6vDgOG7t+G7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7hUlw4bu1ZOG7heG7t+G7q+G6vuG7t+G7qeG7heG7oOG7uW7EkOG7heG7q+G6ruG7t+G7heG7t+G7qWvDjeG7heG7s+G7l+G6quG7hcSQ4buA4buj4buFxJDhu6tF4buF4burw4nEkOG7hUTEguG7heG7s+G6vuG6puG7t+G7qeG7heG7s8OC4bu34buFw73hu6ts4bu34buF4bup4buxb+G7heG7ocO64bu34buFQ27huqpk4buFR+G6vuG6psSQ4buFw73hu4rhu4VHw4Dhu7fhu6nhu4Xhu6Phurxr4buF4bu34burbeG7hURv4bu34buFSUXhu5nEkMSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur0i4burcOG7ueG7hcSQ4burxILhu7fhu6nhu4XDvXXhu4Xhu7XDguG7seG7heG7t+G7q+G7mcSQ4buF4buj4bq8a+G7heG7q8Oz4bu34bup4buF4bqq4burbMSQ4buF4burbeG7t+G7q2Thu4Xhu6Phu6t34buFxJBD4bu54bu34bup4buFw63hu4Xhu7fhu6ltw43hu4Xhu6Hhu5VF4buFxJDhu7F14bu34buF4bujw4Phu7fhu6nhu4Xhu6Phu6vhu7HDukVk4buFxJBs4buj4buF4bqq4burxqHhu7Xhu4Xhu6Hhu7Hhu6Xhu7fhu4Vv4bu34bur4buF4bu1w4Lhu7Hhu4Xhu7fhu6vhu5nEkOG7heG7o+G6vGvhu4Xhu6Fu4bu54buF4buf4buxxanhu7fhu4Xhu6pt4bu14buFIkPhu5Xhu7fhu4Xhu6HDs+G7heG7t+G7q+G7l+G7t+G7heG7oeG6vuG6puG7o+G7hWfhu4tmxJFmZmbhu4Xhu7Phur7huqbEkOG7hcO94burbOG7t+G7heG7qeG7sW/hu4XEkMOC4bux4buFQ27huqrhu4VJcOG7teG7heG6quG7q+G7seG7tWThu4VHw4Lhu7Hhu4VnxJFnw61m4buFREXhu5nEkOG7heG7o+G7q+G7scO6ReG7heG7teG6suG7seG7heG7t+G7qW3DjeG7hcSQQ3Xhu7fhu4XEkOG7uW3hu7fhu4VCRcSC4bujxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7ouG7ueG7t+G7hUTEguG7heG7t23DjeG7heG7qeG7k8ON4buF4bud4buZxJDhu4Xhu7fhu6nhuqThu4Xhu6Phu6vhu7nhu4V1LcO94but4bqq4buF4buzbeG7teG7heG6quG7q+G7seG7teG7heG7t0Hhu7Hhu4VD4buxdeG7t+G7qeG7hUdt4buF4bup4buxw4Lhu7Hhu4VEb+G7t+G7hUlF4buZxJDhu4Ut4buFw73hu7Hhu7fhu6vhu4Xhu5/hu7lr4bu34bur4buF4buh4bux4bul4bu34buFb+G7t+G7q+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7t+G6vsOC4buj4buF4bu3QeG7seG7heG7o+G7q0Xhu7fhu6lk4buFw73hu6vhu7Hhu4Xhu7Vt4buF4bug4bu5bsSQ4buF4bur4bqu4bu34buFQ+G6tOG7seG7hUdt4bu54buF4bu34bur4buxw7lF4buFxJDhu6/hu7fhu6vhu4XEkOG7q8O64buF4bud4buZxJDhu4Xhu7Phuqbhu7Hhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4VH4bux4bul4buj4buF4bqq4burbMSQ4buF4burbeG7t+G7q+G7heG7t+G7q+G6vmLhu4XEkOG7q+G7p+G7heG7s+G7uW7hu7Hhu4Xhuqrhu6vhu7Hhu7Vk4buFxJDhu6vhuqThu7Hhu4Xhu6Hhu7Hhu6fhu7Xhu4VDa+G7hUNu4bqq4buFw6nDveG7q8OD4bu34bup4buF4bqq4burb+G7seG7heG7t+G7q0bhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6ltw43hu4Xhu7fhu6nhu6t3ZOG7heG7s8Wp4buF4buzw4Lhu7fhurlk4buFR23hu4Xhu6nhu7HDguG7seG7heG7q27hu7fhu4Xhu6HEguG7seG7hcSQ4bq+4bqm4bu34bup4buFw73hu6ts4bu34buF4bup4buxb+G7hcOp4bud4bqw4buF4bqq4bur4bux4bu14buF4bup4buN4bu34buF4bu1bOG7o+G7heG7tuG7ouG7hWfhu4vhu4Ut4buFw73hu6vDg+G7t+G7qeG7heG7n23hu7fhu6vhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4XDveG7q2zhu7fhu4Xhu6nhu7Fv4buF4buf4bq+w4Lhu7Hhu4Vn4buL4buFxJBF4bq24bux4bq5xJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7tMO14buj4buF4buf4bq44buFw73hu6vDg+G7t+G7qeG7hUJFbOG7heG7oeG7r+G7t+G7q+G7heG7oWzhu7Vk4buF4bu34bur4bq+4bu34bup4buF4bug4bu5bsSQ4buF4bur4bqu4bu34buF4buzbuG7seG7heG7n8Wp4buF4bufbeG7t+G7qeG7hUfhur7huqbEkOG7heG7tcO1xJDhu4VHw7nhu4Xhu5/hu7lr4bu34bur4buFxJDhu6tF4buFROG7ueG7hUfDguG7seG7heG7t+G7q0bhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Vr4bu34bur4buFcOG7teG7heG7t+G6tuG7seG7hcSQ4buxw7rhu7fhu6nhu4Xhu6Phurjhu7fhu6nhu4Xhu7XhurDEkOG7heKAnOG7t+G7q23igJ3hu4Xhu7Nt4buF4buiw4Phu4Xhu5/hu5NF4buF4buhbuG7seG7heG7o+G7q+G7scO64bu34buFw6nhu6vhurThu7fhu4VpZ+G6p+G6ueG7hUdt4buF4buy4bu54bu34bup4buFW0Xhuq7hu7Hhu4XDqWdq4bqn4bq5xJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7oOG7k8ON4buF4bujw4rhu7fhu6nhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4VJcOG7teG7heG7s23hu4XEkOG7q+G7jeG7t+G7qeG7heG7s+G6puG7seG7hUdz4buFR2vhu7fhu6nhu4Xhu6Phurxr4buF4buhbuG7ueG7heG7n+G7scWp4bu34buF4buqbeG7teG7hSJD4buV4bu34buFRGtF4buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4Xhu6PDiuG7t+G7qeG7heG7qeG7k8ON4buFw73hu6vDg+G7t+G7qeG7heG7rcSQ4buF4bud4buZxJDhu4Xhu7fhu6nhuqThu4XEkOG7huG7heG7kuG7teG7heG7teG6vkXhu4Xhu6nhu7Ftw43hu4Xhu6lBxJDhu4Xhu7fhu6vDgOG7t+G7hcOpxJDhu6tF4buF4buJZMOs4buFxJB34buF4buh4bqu4bu34bup4buFRGtF4buFw63hu4Xhu7fhu6ltw43hu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7scO6ReG7heG7oeG7lUXhu4XEkOG7sXXhu7fhurnhu4Xhu6vhuq7hu7Hhu4XEkOG7q2zhu7fhu6nhu4VnZsSRaGZnacSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hu6pt4bu34bur4buFxJBD4buv4bu34bur4buF4buj4bur4bux4bu34bur4buF4bqq4bur4bq64buj4buF4bu34burRuG7t+G7qeG7heKAnOG7oXfhu7fhu6vhu4Xhu6Nr4bu54oCd4buFR8O54buF4buf4bu5a+G7t+G7q+G7hcSQ4burReG7heG7o+G6vGvhu4Xhu6Dhu7luxJDhu4Xhu6vhuq7hu7fhu4Xhu6PDgeG7t+G7hcO94burbOG7heG7n23hu7Fk4buF4bu34bur4bq+4bu34bup4buFR8OC4bux4buF4bu34burRuG7t+G7qeG7heG7o+G7ueG7t+G7hUTEguG7heG7meG7t+G7hcSQ4bq+4bqm4bu34bup4buFxJBDdeG7t2Thu4Xhu6NB4buFxJDhu6vhu6fhu4Xhu7dB4bux4buF4bud4bqw4buF4bqq4bur4bux4bu14buF4buhw7Phu4Xhu7Vr4bu34bup4buF4buzbuG7seG7heG7s23hu7fhu4Xhu6nhu7FB4buF4bu1w4Lhu7Fk4buF4buh4bqw4bu34bup4buF4buz4buC4buj4buF4bu1w4Lhu7Hhu4Xhu6HEguG7seG7hUfDguG7seG7heG7t+G7q0bhu7fhu6nhu4XEkGzhu6Phu4Xhuqrhu6vGoeG7teG7heG7oeG7seG7peG7t+G7hW/hu7fhu6vhu4XDoeG7seG7pcSQ4buF4buj4bur4buZxJDhu4Xhu7Phur7huqbhu7fhu6nhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4XEkOG7q3bhu4XEkEPhur7huqThu7fhu6nhu4Xhuqrhu6tsxJDhu4Xhu6tt4bu34bur4buFxJBD4bu54bu34bup4buF4bu34bq+w4Lhu6PEkeG7heG7quG7scO54bu34buF4bu24bur4bux4bq7L+G6quG6vQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Xavi chính thức ở lại Barcelona

Xavi chính thức ở lại Barcelona
2014-07-23 03:41:11

TTO - Tối 22-7, CLB Barcelona cho biết tiền vệ Xavi vẫn tiếp tục ở lại đội bóng dù trước đó đã có tin gần như chắc chắn anh sẽ chuyển sang thi đấu cho CLB Al Arabi tại...

Hòa nhạc truyền cảm hứng yêu nước

Hòa nhạc truyền cảm hứng yêu nước
2014-07-22 06:11:26

(TNO) - Những bài hát ngợi ca tình yêu quê hương đất nước do các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác sẽ được giới thiệu cùng với các tác phẩm kinh điển của thế giới trong chương trình...

14 tỉ đồng cho bộ tranh của cậu bé 11 tuổi

14 tỉ đồng cho bộ tranh của cậu bé 11 tuổi
2014-07-22 06:11:10

(TNO) - Bộ tranh gồm 40 bức của cậu bé Kieron Williamson đã được gallery Picturecaft tại Norfolk, Anh - nơi cậu bé sống - định giá 400.000 bảng (khoảng 14,5 tỉ đồng).

Backstreet Boys hủy lưu diễn ở Israel

Backstreet Boys hủy lưu diễn ở Israel
2014-07-22 06:10:55

(TNO) - MTV ngày 21.7 đưa tin nhóm nhạc lừng danh một thời Backstreet Boys phải hủy tour lưu diễn 3 ngày tại nhà hát Ra’anana Amphitheater ở Israel do lo ngại tình hình chiến...

Học sử qua sân khấu kịch

Học sử qua sân khấu kịch
2014-07-22 06:10:39

(TNO) - Ngày 15.8, Sân khấu IDECAF sẽ khai trương một loạt 5 vở kịch lịch sử dành cho thiếu nhi, diễn hằng tuần vào sáng chủ nhật tại sân khấu số 7 Trần Cao Vân, Q.1, TP.HCM.

Negredo bị gãy chân

Negredo bị gãy chân
2014-07-22 06:10:22

TTO - Hung tin đến với CLB Manchester City (Man City) khi tiền đạo Alvaro Negredo bị gãy chân và sẽ phải xa sân cỏ trong vài tháng. Tiền đạo người Tây Ban Nha, Alvaro Negredo...

HLV Mai Đức Chung từ chức

HLV Mai Đức Chung từ chức
2014-07-22 06:10:09

TTO - Trưa 21-7, HLV Mai Đức Chung đã bất ngờ gặp lãnh đạo CLB Thanh Hóa và nộp đơn xin rút lui khỏi cương vị HLV trưởng của đội bóng xứ Thanh. HLV Mai Đức Chung bất ngờ chia...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết