kÃõọửẦờÌÌệòHăĂỊẦwòlVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶk/ÃõlkHọửẦờÌÌệòH*wờữòlạỈỒọÃẪỡửÃọỊẲẨÃọvNỄửọẤỔọÕDẨẢọẢĂpĂọIỈỒỷỊọỊẰẨÃọỊÍỡẨẢọửợửọIỈỒọÃẪỡửÃọửÃẺẨẢọửÃxẪìọẬụỈọỊÃỈừẨọửLờọửợửọIỈỒọÃẪỡửÃọửÃỈỒỵẨọẨẢởẨÃọvqọỊẺẨọỊỡĂọỊÃỂĂọẢĂờẨọIỈờìọÕởọỊỡẪọÍờọÌÒọửÃỈỒÁẨọựĂỷẨọửrẨọựpẨọỊÍẪẨẢọỊĂỷẨọỊÍẰẨÃọHÃợỊọỊÍĂÁẨọ(ă-đ*ọửLờọvẶờọHÃNỀẨẢịk/HlkHọửẦờÌÌệòH&ẬẢõỏỏòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíọÃwĂẢÃỊiọõôộớHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõõôỏõớỊôớổõẦổ-wựẠôổựốõổựờốửồẠữớữựôịÂHẢòọờẦỊệòVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶòọÔĂữỊÃệòơớỏòọÃwĂẢÃỊệòõôộớòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíọÃwĂẢÃỊiọõớỗHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏôổồỗỊôớớốẦỏ-ẬĂẨÃữỈử-ờẨÃôịÂHẢòọờẦỊệòVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶòọÔĂữỊÃệòơớỏòọÃwĂẢÃỊệòõớỗòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòH&ẬẢõỏỏòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíọÃwĂẢÃỊiọõỏớộHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏôỗỏớỊớỗồồẦõỏ-ẬĂẨÃữỈử-ờẨÃốịÂHẢòọờẦỊệòVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶòọÔĂữỊÃệòơớỏòọÃwĂẢÃỊệòõỏớộòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlỬÃLọỊẶửÃọắỰ>ỮọỊẲẨÃọcEọcrẨọ*NẨẢọẨÃủẨọẬỡẨÃiọạỈỒọÃẪỡửÃọỊẲẨÃọạỈpẨẢọăÍẶọỊÃỂĂọẤỔọôỏôõọ-ọôỏốỏìọỊũẬọẨÃẰẨọvỷẨọẨrẬọôỏộỏọHÃJọÃỄHọÕỆĂọửÃLọỊÍNỀẨẢìọvNỂẨẢọẦẸĂìọẨẢÃẶọIỈỒỷỊọửLờọVpẨẢọÕởọ>ÃởọẨNỆửìọÕỆĂọẬKửọỊĂỵỈìọvẶẨÃọÃNỆẨẢọửÃĂỷẨọẦNỄửọHÃợỊọỊÍĂÁẨọẤĂẨÃọỊỷ-ỐqọÃẼĂọĩ(ă-đ*jọửLờọửpọẨNỆửìọỬÃĂỷẨọẦNỄửọIỈẸửọẢĂờọÕỹọỊrẨẢọỊÍNFẨẢọỐờẨÃọÕởọựỹẨọÕỎẨẢíọỊÃẸẨẢọẨÃủỊọÕỆĂọÃAọỊÃẸẨẢọIỈỒọÃẪỡửÃọIỈẸửọẢĂờìọIỈỒọÃẪỡửÃìọẤỷọÃẪỡửÃọẨẢởẨÃọIỈẸửọẢĂờìọIỈỒọÃẪỡửÃìọẤỷọÃẪỡửÃọÕJẨẢọỰsửọăÍỈẨẢọựẼọÕởọữỈỒỵẨọÃpĂọăÍỈẨẢọựẼọÕởọửợửọIỈỒọÃẪỡửÃìọẤỷọÃẪỡửÃọẦĂỵẨọIỈờẨíọựpẪọvpẬọữụẨọửÃLìọÌÒọỊỈụẨọỊÃLìọỊẮẨÃọẦĂỵẨọỊKửìọẤỷọỊÃÓờìọÊẨọvẶẨÃọÕởọHÃợỊọỊÍĂÁẨịọạỈỒọÃẪỡửÃọỊẲẨÃọạỈpẨẢọăÍẶọvNỄửọHÃỵọữỈỒAỊọửBọÕờĂọỊÍCìọỘọẨẢÃẴờọvuửọựĂAỊọIỈờẨọỊÍDẨẢọvẸĂọÕỆĂọÌÒọHÃợỊọỊÍĂÁẨọửLờọỊẲẨÃíọẬờẨẢọỊũẬọẨÃẰẨọữởĂọÃỡẨìọẬFọÍờọÃNỆẨẢọvĂọẬỆĂìọẤÃÉẨẢọẢĂờẨọHÃợỊọỊÍĂÁẨọẬỆĂíọÕỡửÃọÍờọvẶẨÃọÃNỆẨẢọửÃĂỷẨọẦNỄửọIỈờẨọỊÍDẨẢọẨÃtẬọvNờọỊẲẨÃọHÃợỊọỊÍĂÁẨọẨÃờẨÃọÕởọựỹẨọÕỎẨẢọỊÍỵẨọửỀọÌFọÃỈỒọvẼẨẢọvNỄửọửợửọẨẢỈẺẨọẦÒửọửLờọửợửọẨÃởọvũỈọỊNọỊÍẪẨẢọẨNỆửìọIỈẸửọỊỷọÕởọẤÃờĂọỊÃợửọÃĂAỈọIỈpọỊĂỹẬọẨrẨẢìọỊÃỷọẬỡẨÃọÌùẨọửBọửLờọỊẲẨÃịịịọờẬọỢọÕởọửợửọÃởẨÃọẦờẨẢọẢĂờẪọỊÃÉẨẢọỊÍẪẨẢọẤÃỈọÕÒửọỜãWỜ>ìọỊĂÁỈọÕJẨẢọÌÉẨẢọ<ỵẤÉẨẢọĩ%<ãjíọvỂĂọÌẸẨẢọ>ÃụẨọữụẨọvNỄửọửpĂọỊÃĂAẨọÕởọẨụẨẢọửờẪịịịọăũẬọẨÃẰẨọvỷẨọẨrẬọôỏộỏìọạỈpẨẢọăÍẶọỊÍFọỊÃởẨÃọỊẲẨÃọửBọẨỹẨọẤĂẨÃọỊỷọÕỎẨẢọẬỡẨÃọÕỆĂọửỀọửủỈọửÃẮẨÃọẦởọửÉẨẢọẨẢÃĂAHọ-ọữẶửÃọÕKìọẦởọẬẼỊọỊÍẪẨẢọẨÃỎẨẢọvẼẨẢọẦÒửọHÃợỊọỊÍĂÁẨọửLờọẤÃỈọÕÒửọỰsửọăÍỈẨẢọựẼọÕởọữỈỒỵẨọÃpĂọăÍỈẨẢọựẼíọạà-Ờ>ọvNỄửọựpẪọvpẬìọ>ÃụẨọữụẨọửBọửỈẼửọÌẸẨẢọÃỡẨÃọHÃĨửịk/HlkHọửẦờÌÌệòH&ẬẢõỏỏòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíọÃwĂẢÃỊiọỗồổHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏôỗồỏỊồỗổổẦơ-ẬĂẨÃữỈử-ờẨÃồịÂHẢòọờẦỊệòVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶòọÔĂữỊÃệòơớỏòọÃwĂẢÃỊệòỗồổòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlạỈỒọÃẪỡửÃọỊẲẨÃọvqọửKọỊÃÁọÃBờọIỈỒọÃẪỡửÃọỊÊẨẢọỊÃÁọIỈẸửọẢĂờìọIỈỒọÃẪỡửÃọÕJẨẢọFọửủHọỊẲẨÃọÕỹọẤÃÉẨẢọẢĂờẨọửợửọÃẪỡỊọvẼẨẢọ(ă-đ*ìọạà-Ờ>ìọÃAọỊÃẸẨẢọvÉọỊÃẶọÕởọHÃụẨọựẸọữụẨọửNọẨÉẨẢọỊÃÉẨìọẤỷỊọửủỈọÃỡọỊũẨẢìọHÃụẨọựẸọvủỊọvờĂìọÌỌọữKẨẢọỊởĂọẨẢỈỒỵẨọÕởọựpẪọÕAọẬÉĂọỊÍNỂẨẢọỊÍỵẨọửỀọÌFọẤỷỊọẨẸĂọIỈỒọÃẪỡửÃọửủHọIỈẸửọẢĂờìọIỈỒọÃẪỡửÃọÕJẨẢìọIỈỒọÃẪỡửÃọvÉọỊÃẶìọIỈỒọÃẪỡửÃọẨÉẨẢọỊÃÉẨịọVụỒọẦởọHÃNỀẨẢọHÃợHọỊĂỷHọửưẨọẬỆĂìọÕỆĂọẨÃỎẨẢọẨẼĂọữỈẨẢọÃỷỊọÌOửọIỈờẨọỊÍDẨẢìọựờẪọẢẺẬọIỈờẨọvĂÁẬìọẬKửọỊĂỵỈọỊÊẨẢọIỈợỊìọẬKửọỊĂỵỈọửÃLọỒỷỈìọvẶẨÃọÃNỆẨẢọHÃợỊọỊÍĂÁẨọửợửọẨẢởẨÃọẤĂẨÃọỊỷọIỈờẨọỊÍDẨẢìọvẶẨÃọÃNỆẨẢọHÃợỊọỊÍĂÁẨọẤÃÉẨẢọẢĂờẨọẦqẨÃọỊÃÊìọvẶẨÃọÃNỆẨẢọHÃợỊọỊÍĂÁẨọẤỷỊọửủỈọÃỡọỊũẨẢọ(ă-đ*ọvỷẨọvẶẨÃọÃNỆẨẢọÌỌọữKẨẢọvủỊìọựpẪọÕAọẬÉĂọỊÍNỂẨẢọÕởọHÃợỊọỊÍĂÁẨọựỹẨọÕỎẨẢịọạỈỒọÃẪỡửÃọỊẲẨÃọửBọÕờĂọỊÍCọẤỷỊọẨẸĂìọvẺẨẢọựẼìọỊÃẸẨẢọẨÃủỊọửợửọIỈỒọÃẪỡửÃịk/HlkHọửẦờÌÌệòH&ẬẢõỏỏòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíọÃwĂẢÃỊiọõõỗõHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏôơõõỊốôỗốẦô-ẬĂẨÃữỈử-ờẨÃộịÂHẢòọờẦỊệòVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶòọÔĂữỊÃệòơớỏòọÃwĂẢÃỊệòõõỗõòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlăÍỵẨọửỀọÌFọIỈỒọÃẪỡửÃọỊẲẨÃìọửợửọIỈỒọÃẪỡửÃọửBọỊẮẨÃọửÃủỊọửÃỈỒỵẨọẨẢởẨÃọÌỳọỊĂỷHọỊKửọvNỄửọÍởọÌẪợỊìọvĂỹỈọửÃẲẨÃọÃẪuửọẦưHọẬỆĂọvÁọựpẪọvpẬọỊẮẨÃọỊÃẸẨẢọẨÃủỊìọẤÃẪờọÃDửìọựỹẨọÕỎẨẢìọẦởẬọửrẨọửOọvÁọÃỈỒọvẼẨẢọẨẢỈẺẨọẦÒửọẨÃtẬọÃĂAẨọỊÃÒửọÃBờọửợửọẬKửọỊĂỵỈọửLờọIỈỒọÃẪỡửÃịọạỈỒọÃẪỡửÃọỊẲẨÃọvNỄửọẤỔọÕDẨẢọẢĂpĂọIỈỒỷỊọỊẰẨÃọỊÍỡẨẢọửợửọIỈỒọÃẪỡửÃọửÃẺẨẢọửÃxẪìọẬụỈọỊÃỈừẨọửLờọửợửọIỈỒọÃẪỡửÃọửÃỈỒỵẨọẨẢởẨÃọvqọỊẺẨọỊỡĂọỊÃỂĂọẢĂờẨọIỈờìọÕởọỊỡẪọÍờọÌÒọửÃỈỒÁẨọựĂỷẨọửrẨọựpẨọỊÍẪẨẢọỊĂỷẨọỊÍẰẨÃọHÃợỊọỊÍĂÁẨọ(ă-đ*ọửLờọvẶờọHÃNỀẨẢịk/HlkHọửẦờÌÌệòH&ẬẢõỏỏòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíọÃwĂẢÃỊiọớơơHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏôơốơỊỗổộõẦớ-ẬĂẨÃữỈử-ờẨÃổịÂHẢòọờẦỊệòVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶòọÔĂữỊÃệòơớỏòọÃwĂẢÃỊệòớơơòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlạỈỒọÃẪỡửÃọỊẲẨÃọvqọỐợửọvẶẨÃọửKọỊÃÁọẨÃỎẨẢọẨẢởẨÃìọẦẴẨÃọÕÒửìọvẶờọựởẨọỊưHọỊÍỈẨẢọHÃợỊọỊÍĂÁẨìọvNờọÍờọữờẨÃọẬKửọửợửọữÒọợẨọỊÍDẨẢọvĂÁẬọNỈọỊĂỵẨọỊÃỈọÃĨỊọửợửọẨẢỈẺẨọÕẸẨọỊÍẪẨẢọÕởọẨẢẪởĂọẨẢụẨọÌợửÃọửJẨẢọỊÃờẬọẢĂờọỊÃÒửọÃĂAẨịọăÍỵẨọửỀọÌFọẨÃỎẨẢọẦỄĂọỊÃỷọvờẨẢọửBọÕởọẨsẬọựsỊọỐỈọÃNỆẨẢọửÃỈỒÁẨọữẶửÃọửLờọẨỹẨọẤĂẨÃọỊỷọỊÃỷọẢĂỆĂìọỊẲẨÃọạỈpẨẢọăÍẶọvqọẨẢÃĂỵẨọửOỈọẬẼỊọửợửÃọẨẢÃĂỵẬọỊĨửìọửBọửÃĂỹỈọÌụỈọÕỹọửÃĂỷẨọẦNỄửọIỈỒọÃẪỡửÃọHÃợỊọỊÍĂÁẨọvỷẨọẨrẬọôỏốỏìọỊũẬọẨÃẰẨọvỷẨọẨrẬọôỏộỏịọăÃwẪọvBìọỐợửọvẶẨÃọÍEọửợửọẬKửọỊĂỵỈọửÃĂỷẨọẦNỄửọHÃợỊọỊÍĂÁẨọẨÃNiọẨỹẨọẤĂẨÃọỊỷọHÃợỊọỊÍĂÁẨọÃởĂọÃCờọẢĂỎờọửợửọỊÍKọửẼỊọẤĂẨÃọỊỷọ-ọỐqọÃẼĂọ-ọẬÉĂọỊÍNỂẨẢíọửỀọựpẨọÃẪởẨọỊÃởẨÃọÕĂAửọvũỈọỊNọÃAọỊÃẸẨẢọÃỡọỊũẨẢọẢĂờẪọỊÃÉẨẢọvẺẨẢọựẼìọẢẺẬọộọẦẪỡĂọÃẰẨÃọÕưẨọỊpĂọẢẺẬiọvNỂẨẢọựẼìọvNỂẨẢọÌsỊìọvNỂẨẢọỊÃLỒìọửpẨẢọựĂÁẨọÕởọÌụẨọựờỒíọỊỡẪọửÃỈỒÁẨọựĂỷẨọẬỡẨÃọẬỳọÕỹọÃỡọỊũẨẢọửÉẨẢọẨẢÃĂAHìọỊÃNỀẨẢọẬỡĂọữẶửÃọÕKìọữỈọẦẶửÃọỊỡẪọỊĂỹẨọvỹọHÃợỊọỊÍĂÁẨọvẼỊọHÃợọửÃẪọẢĂờĂọvẪỡẨọỊĂỷHọỊÃwẪịịịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỬẪÕwÍòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíọÃwĂẢÃỊiọõôổõHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏôớỏõỊỗổơôẦõ-ẬĂẨÃữỈử-ờẨÃỗịÂHẢòọờẦỊệòVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶòọÔĂữỊÃệòơớỏòọÃwĂẢÃỊệòõôổõòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlcỹọHÃNỀẨẢọợẨọỊÊọửÃOửọÃẪỡỊọvẼẨẢọ(ă-đ*ìọỐợửọvẶẨÃọÍEọửợửọỊĂÁỈọÕJẨẢọHÃợỊọỊÍĂÁẨọẨÃNiọÕJẨẢọỊÍỈẨẢọữỈọÕởọvẺẨẢọựtẨẢọửờẪíọÕJẨẢọÕwẨọựĂÁẨíọÕJẨẢọỊÍMẨẢọĩẨtẬọẢĂỎờọÕJẨẢọÕwẨọựĂÁẨọÕởọÕJẨẢọvẺẨẢọựtẨẢọửờẪjíọÕJẨẢọẨĨĂọHÃẮờọăụỒịọỬợửọÃởẨÃọẦờẨẢọẤĂẨÃọỊỷọvẼẨẢọẦÒửìọvẺẨẢọỊÃỂĂọẤỷỊọẨẸĂọửợửọỊĂÁỈọÕJẨẢọ(ă-đ*ìọựờẪọẢẺẬiọ*ởẨÃọẦờẨẢọHÃợỊọỊÍĂÁẨọỊÍỈẨẢọỊụẬọỊưHọỊÍỈẨẢọửợửọÃẪỡỊọvẼẨẢọẤĂẨÃọỊỷọửÉẨẢọẨẢÃĂAHìọữỈọẦẶửÃìọữẶửÃọÕKìọvởẪọỊỡẪịịịọÕởọvÉọỊÃẶìọẢsẨọÕỆĂọửợửọÃởẨÃọẦờẨẢọÃỡọỊũẨẢọẤỚọỊÃỈưỊọIỈẸửọẢĂờọỊÃwẪọÃNỆẨẢọỰsử->ờẬịọ*ởẨÃọẦờẨẢọHÃợỊọỊÍĂÁẨọÕwẨọựĂÁẨìọỊÍDẨẢọỊụẬọẦởọẤÃỈọửÉẨẢọẨẢÃĂAHọẤÃẮìọửÉẨẢọẨẢÃĂAHọvờọẨẢởẨÃọẤÃờĂọỊÃợửọẦỄĂọỊÃỷọửpẨẢọựĂÁẨìọữẶửÃọÕKọẦẪẢĂÌỊĂửìọvÉọỊÃẶọữỈọẦẶửÃọÌĂẨÃọỊÃợĂọựĂọÁẨọÕởọÌĂẨÃọỊÃợĂọÕJẨẢọửợỊọÕwẨọựĂÁẨọẢsẨọÕỆĂọHÃKửọÃẺĂọÃAọÌĂẨÃọỊÃợĂịọ*ởẨÃọẦờẨẢọHÃợỊọỊÍĂÁẨọVÉẨẢ-ăụỒọữDửọỊÃwẪọIỈẸửọẦẼọớíọ*ởẨÃọẦờẨẢọHÃợỊọỊÍĂÁẨọVÉẨẢ-ăụỒọữDửọỊÃwẪọIỈẸửọẦẼọõộỮíọ*ởẨÃọẦờẨẢọHÃợỊọỊÍĂÁẨọựĂỵẨọẢĂỆĂ-ÃởẨÃọẦờẨẢọHÃKọỊÍỄìọẢsẨọÕỆĂọvNỂẨẢọ*ẺọỬÃẮọ<ĂẨÃọẨÃợẨÃọăụỒìọẤỷỊọẨẸĂọÕỆĂọửợửọÃởẨÃọẦờẨẢọVÉẨẢ-ăụỒíọ*ởẨÃọẦờẨẢọHÃợỊọỊÍĂÁẨọHÃKọỊÍỄọữDửọỊÃwẪọvNỂẨẢọớỮìọẤỷỊọẨẸĂọửợửọvĂÁẬọvÉọỊÃẶọ*Ẻọđợ-ỰỷẨọạỈờẨ-*NỆẨẢọàÃJẨẢọÕỆĂọẤÃÉẨẢọẢĂờẨọÕwẨọựĂÁẨọửMẨẢọẨÃNọÕJẨẢọẨĨĂọHÃẮờọăụỒọẨÃtẬọẤÃờĂọỊÃợửọỊĂỹẬọẨrẨẢọÕởọẦỄĂọỊÃỷọửLờọÃởẨÃọẦờẨẢọIỈẸửọỊỷọVÉẨẢ-ăụỒìọẤỷỊọẨẸĂọửỌờọẤÃứỈọ)ờẪọỰpẪ-VÉẨẢọ*ở-ỬỌờọcĂAỊìọHÃợỊọỊÍĂÁẨọẦẪẢĂÌỊĂửìọỊÃNỀẨẢọẬỡĂìọữẶửÃọÕKìọữỈọẦẶửÃìọẨụẨẢọửờẪọửÃủỊọẦNỄẨẢọẬÉĂọỊÍNỂẨẢọÌẸẨẢọửLờọữụẨọửNìọÃẾọỊÍỄọHÃợỊọỊÍĂÁẨọẦụẬọẨẢÃĂAHọựỹẨọÕỎẨẢọẢsẨọÕỆĂọửẼẨẢọvẺẨẢọÕởọữỈọẦẶửÃọÌĂẨÃọỊÃợĂìọvpẬọựpẪọạà-Ờ>ịịịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíọÃwĂẢÃỊiọõỏốôHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏôớôộỊồổộồẦơ-ẬĂẨÃữỈử-ờẨÃơịÂHẢòọờẦỊệòVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶòọÔĂữỊÃệòơớỏòọÃwĂẢÃỊệòõỏốôòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòH&ẬẢõỏỏòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíọÃwĂẢÃỊiọõộơHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏôớồốỊôốôôẦơ-ẬĂẨÃữỈử-ờẨÃớịÂHẢòọờẦỊệòVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶòọÔĂữỊÃệòơớỏòọÃwĂẢÃỊệòõộơòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlăẮẨÃọvỷẨọẨờỒìọỊÍỵẨọỊẪởẨọỊẲẨÃọửBọÃỀẨọổộỏọữÒọợẨọvNỄửọửủHọHÃxHọvũỈọỊNọửCẨọÃĂAỈọẦÒửọÃẪỡỊọvẼẨẢọÕỆĂọỊÊẨẢọÕẸẨọvũỈọỊNọẢũẨọôốỗịỏỏỏọỊẲọvẺẨẢìọỊÍẪẨẢọvBọửBọôõọữÒọợẨọvũỈọỊNọỊÍÒửọỊĂỷHọẨNỆửọẨẢẪởĂọÕỆĂọỊÊẨẢọÕẸẨọvrẨẢọẤỘọẦởọôịộốổọỊÍĂAỈọắãỮịọảĂỵẨẢọỊÍẪẨẢọẨrẬọôỏôốìọỊẪởẨọỊẲẨÃọỊÃỈọÃĨỊọvNỄửọộỏọữÒọợẨọvũỈọỊNọẬỆĂọÕỆĂọÌẸọÕẸẨọốịồỗồọỊẲọvẺẨẢọĩỊrẨẢọõổỗễọÌẪọÕỆĂọẨrẬọôỏôôjịọỬẪẨọÌẸọỊÍỵẨọvNỄửọữÒọựợẪọÌỳọỊĂỷHọỊKửọỊrẨẢọửờẪọỊÍẪẨẢọửợửọẨrẬọỊỆĂọvụỒìọẤÃĂọẬởọẨÃĂỹỈọữÒọợẨọửỀọÌFọÃỡọỊũẨẢọửLờọỊẲẨÃọvờẨẢọvNỄửọỊưHọỊÍỈẨẢọỊÍĂÁẨọẤÃờĂọỊÃÒửọÃĂAẨọÕởọvờẨẢọữũẨọÃẪởẨọỊÃĂAẨọẨÃNiọ(ÃỈọỬÉẨẢọẨẢÃĂAHọạỈpẨẢọăÍẶìọ(ÃỈọỬÉẨẢọẨẢÃĂAHọăụỒọỰsửọ*ẺọđợìọỬpẨẢọÃởẨẢọẤÃÉẨẢọạỈpẨẢọăÍẶìọỬpẨẢọựĂÁẨọ<ỚọăÃLỒìọửờẪọỊẸửọỬờẬọ)Ẽ-)ờọãỀẨịịịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòẬửw-ẪựÂwửỊọữẢẬwữĂờọÕĂữwẪọẬHồọĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọõỏỏễíọÃwĂẢÃỊiọốôỏHỐíòọÌÍửệò/ờHHÌ/ẪHwẨ/ẬwữĂờ/ỊÃỈẬựhHệẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏốộốớỊộớớõẦố-ơỏờờõờộốớớửỏốổớwổẠữõịÂHẢòọữờỊờ-ỊỒHwệòÕĂữwẪ/ẬHồòọữờỊờ-wẨửẪữwệòỈẤẦốI&ửÃ<(Ẫ(ắđỗẬỬảửIcớỐ))ộãẬÂờớẤổảữỒỰõÕ<õạ((ôÂ(ơ!àổớWcỜÂwắỐơ/ựẪ)ôơW*Ôw%ắ>ạỰẨỰ)W/Wồơ(ÂÔỈỈZĂcỒỏôỏảỗỏIõ!Ỉ>>*ddZữ$Hựỗ{<ẪÂẤễôỰZử/Ử*ỜộÍÃớÌơ*ờdÂÍựảổốõe*ễôỰỗõễôỰđZ)Ẩ<ắẤỊÌạỮẤzỏcổỗỰÍẦ<ÍảẢễốỮòọữờỊờ-ỊĂỊẦwệòòọữờỊờ-ờÍẢÌệòổỏiỏiõổớiỏiõiõiõỏỏễiỏiốôỏiốôỏòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlcĂÀẨọửpẨÃọÌÉĂọvẼẨẢọvBọvẺẨẢọỊÃỂĂọvuỊọÍờọẬẼỊọỒỵỈọửũỈọỊủỊọỒỷỈọửÃẪọÃAọỊÃẸẨẢọÃởẨÃọửÃẮẨÃọvẶờọHÃNỀẨẢọựỈẼửọHÃpĂọÃĂAẨọvỡĂọÃBờọvÁọỊÃẮửÃọOẨẢọÕởọẨụẨẢọửờẪọửÃủỊọẦNỄẨẢọIỈpẨọẦỘịọ>sẬọựsỊọvNỄửọỒỵỈọửũỈọvBìọỊẲẨÃọạỈpẨẢọăÍẶọvqọỊÍĂÁẨọẤÃờĂọẬÉọÃẰẨÃọ<ẼỊọửỌờọvĂAẨọỊỌ-ăĂỷHọẨÃưẨọÕởọỊÍpọẤỷỊọIỈpọỊưHọỊÍỈẨẢọỊÃÉẨẢọIỈờọăÍỈẨẢọỊụẬọàÃKửọÕKọÃởẨÃọửÃẮẨÃọửÉẨẢọỊẲẨÃịọăÓọẨrẬọôỏõơọvỷẨọẨờỒìọvqọửBọẤÃẪpẨẢọõìộọỊÍĂAỈọÃẺọÌỀọăă*ỬọvNỄửọỊĂỷHọẨÃưẨọÕởọẢĂpĂọIỈỒỷỊọẦĂỵẨọỊÃÉẨẢọIỈờọÃAọỊÃẸẨẢịọ<ÉọÃẰẨÃọvqọẨÃưẨọvNỄửọẨÃĂỹỈọHÃpẨọÃẺĂọỊẮửÃọửÒửọÕởọHÃpẨọợẨÃìọvỹọỐỈủỊọvÁọẨụẨẢọửủHìọÃẪởẨọỊÃĂAẨọÃAọỊÃẸẨẢọỊÓọẨẢNỂĂọữụẨọÕởọữẪờẨÃọẨẢÃĂAHịọàÃBọ%ĂợẬọvẸửọãFọ(ỷọÃẪỡửÃọÕởọVũỈọỊNọĩ(*gVăjọ)ỵọăÃẶọăÃNỀẨẢọửÃẪọựĂỷỊìọãFọ(*gVăọẤẶHọỊÃỂĂọẨẢÃĂỵẨọửOỈìọvNờọÕởẪọợHọữKẨẢọẨÃĂỹỈọÌợẨẢọẤĂỷẨìọẬÉọÃẰẨÃọửÉẨẢọẨẢÃAọỊÃÉẨẢọẨÃtẬọÃẾọỊÍỄọẨÃởọvũỈọỊNọÕởọIỈpẨọẦỘọÃĂAỈọIỈpìọẤÃẪờọÃDửọửợửọữỎọẦĂAỈọÕỹọvũỈọỊNìọẤĂẨÃọữẪờẨÃọỊÍỵẨọỊẪởẨọỊẲẨÃịọăÍẪẨẢọẨrẬọôỏôốìọãFọ(*gVăọỊÃờẬọẬNỈọắỰ>ỮọỊẲẨÃọỐụỒọữÒẨẢọ*AọỊÃẸẨẢọửỀọÌFọữỎọẦĂAỈọIỈpẨọẦỘọữÒọợẨọvũỈọỊNọỊÍỵẨọvẶờọựởẨọỊẲẨÃịọ*AọỊÃẸẨẢọựờẪọẢẺẬọẨÃĂỹỈọỊẮẨÃọẨrẨẢọNỈọÕĂAỊọÕỹọIỈpẨọẦỘọữỎọẦĂAỈọữÒọợẨọvNỄửọửủHọHÃxHìọửưHọẨÃưỊọỊẰẨÃọÃẰẨÃọỊÃÒửọÃĂAẨọửợửọỊÃLọỊKửọÃởẨÃọửÃẮẨÃọÌờỈọửÃLọỊÍNỀẨẢọvũỈọỊNọÕởọỊĂỷẨọvẼọỊÍĂÁẨọẤÃờĂọữÒọợẨíọỊÃwẪọữEĂọÕĂAửọẤỘọIỈỚọựpẪọvpẬọỊÃÒửọÃĂAẨọữÒọợẨọửMẨẢọẨÃNọIỈợọỊÍẰẨÃọẤĂÁẬọỊÍờìọẢĂợẬọÌợỊọvũỈọỊNíọẨÃởọvũỈọỊNọvNỄửọửỈẨẢọửủHọỊởĂọẤÃẪpẨọvÁọỊÃÒửọÃĂAẨọựợẪọửợẪọỊÍÒửọỊỈỒỷẨọẤỷỊọIỈpọỊÍĂÁẨọẤÃờĂọữÒọợẨọvẶẨÃọẤỔọỊÃwẪọIỈỒọvẶẨÃìọẢĂĨHọÍĨỊọẨẢsẨọỊÃỂĂọẢĂờẨọửưHọẨÃưỊọửLờọửỀọIỈờẨọvrẨẢọẤỘọvũỈọỊNọửMẨẢọẨÃNọỊrẨẢọửNỂẨẢọÕờĂọỊÍCìọỊÍợửÃọẨÃĂAẬọửLờọửợửọẨÃởọvũỈọỊNịịịọVỷẨọẨờỒìọÃAọỊÃẸẨẢọvqọỊẮửÃọÃỄHọỊÃÉẨẢọỊĂẨọửLờọÃỀẨọộỏỏọữÒọợẨọvũỈọỊNọÕởọvờẨẢọỊĂỷHọỊKửọvNỄửọửưHọẨÃưỊọvũỒọvLịọãFọ(*gVăọvờẨẢọHÃẸĂọÃỄHọÕỆĂọỰờẨọạỈpẨọẦỘọ(ÃỈọẤĂẨÃọỊỷọỊẲẨÃọÕởọửợửọửỀọIỈờẨọẦĂỵẨọIỈờẨọvÁọÃẪởẨọỊÃĂAẨọạỈỒọửÃỷọIỈpẨọẦỘìọÕưẨọÃởẨÃọÃAọỊÃẸẨẢíọữÒọẤĂỷẨọÌỳọỊÍẰẨÃọắỰ>ỮọỊẲẨÃọựờẨọÃởẨÃọÕởọvNờọÃAọỊÃẸẨẢọửÃẮẨÃọỊÃOửọÕưẨọÃởẨÃọỊÍẪẨẢọỊÃợẨẢọồ/ôỏôồịk/HlkHọửẦờÌÌệòH&ẬẢõỏỏòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíọÃwĂẢÃỊiọơơồHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏốổôộỊộốộồẦơ-ẬĂẨÃữỈử-ờẨÃõỏịÂHẢòọờẦỊệòVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶòọÔĂữỊÃệòơớỏòọÃwĂẢÃỊệòơơồòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlỰỵẨọửỡẨÃọvBìọỊẲẨÃọạỈpẨẢọăÍẶọửMẨẢọvqọÕởọvờẨẢọỐụỒọữÒẨẢọẬẼỊọÌẸọẬÉọÃẰẨÃọẤÃợửọẢĂĨHọvỀẨọẢĂpẨọÃBờọửợửọỊÃLọỊKửọÃởẨÃọửÃẮẨÃọÕởọỊẸĂọNỈọÃBờọửÉẨẢọỊợửọIỈpẨọẦỘọẨÃởọẨNỆửọẨÃNiọàÃũẨọẬỹẬọvrẨẢọẤỘọIỈpẨọẦỘọÃỄHọỊợửọỐqìọÃẼọẤĂẨÃọữẪờẨÃọÕởọữẪờẨÃọẨẢÃĂAHọỊÍỵẨọvẶờọựởẨọỊẲẨÃọĩvqọÕưẨọÃởẨÃjíọàÃũẨọẬỹẬọIỈpẨọẦỘọẨÃởọẨNỆửọỊÍẪẨẢọẦẴẨÃọÕÒửọỊÃờẨÃọỊÍờìọẤĂÁẬọỊÍờọỊÍỵẨọvẶờọựởẨọỊẲẨÃọĩvờẨẢọỐụỒọữÒẨẢjịọãFọ(*gVăọvqọửÃLọvẼẨẢọỊÍĂÁẨọẤÃờĂọẢĂpĂọHÃợHọỊĂỷHọửưẨọỊÓọvũỈìọÃẾọỊÍỄọỐỈỒỵẨọÌỈẸỊọÕởọvẺẨẢọÃởẨÃọỊẸĂọvờọửJẨẢọữẪờẨÃọẨẢÃĂAHọẨÃtẬọẤẶHọỊÃỂĂọỊÃợẪọẢGọẤÃBọẤÃrẨọửÃẪọữẪờẨÃọẨẢÃĂAHọÕởọẢĂĨHọẢĂờọỊrẨẢọÃĂAỈọIỈpọỐỌọẦỘọửợửọăă*ỬọÕỹọvũỈọỊNíọữỈỒọỊÍẰọẬÉọÃẰẨÃọvNỂẨẢọữụỒọẨBẨẢọÕởọẨÃBẬọZờẦẪọửợửọẨÃởọvũỈọỊNọỊÃwẪọvẶờọựởẨọIỈpẨọẦỘọvÁọẤẶHọỊÃỂĂọửÃĂờọÌýọửợửọIỈỒọvẶẨÃọHÃợHọẦỈưỊọẬỆĂìọửợửọỊÃÉẨẢọựợẪìọửÃẮẨÃọÌợửÃọẬỆĂọựờẨọÃởẨÃọửLờọửÃẮẨÃọIỈỒỹẨọửợửọửủHọÕởọẢĂpĂọvợHìọÃNỆẨẢọữừẨọHÃợHọẦỈưỊọửÃẪọẨÃởọvũỈọỊNọửpọỊÍẪẨẢọÕởọẨẢẪởĂọẢĂỂọÃởẨÃọửÃẮẨÃịk/HlkHọửẦờÌÌệòH&ẬẢõỏỏòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíọÃwĂẢÃỊiọõôổỏHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏốỗộộỊớớớõẦỗ-ẬĂẨÃữỈử-ờẨÃõõịÂHẢòọờẦỊệòVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶòọÔĂữỊÃệòơớỏòọÃwĂẢÃỊệòõôổỏòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlỬợửọẢĂpĂọHÃợHọỊÍỵẨọvqọẬờẨẢọẦỡĂọÃĂAỈọIỈpọửÃỈỒÁẨọựĂỷẨọÍEọÍAỊọỊÍẪẨẢọIỈợọỊÍẰẨÃọẦưHọÃẺọÌỀọÕởọẢĂpĂọIỈỒỷỊọửợửọỊÃLọỊKửọÃởẨÃọửÃẮẨÃọỊÍỵẨọvẶờọựởẨọỊẲẨÃịọỬợửọẨÃởọvũỈọỊNọữũẨọẨsẬọựsỊìọÃĂÁỈọÍEọÃỀẨọửợửọIỈỒọvẶẨÃọHÃợHọẦỈưỊọửũẨọHÃpĂọửÃủHọÃởẨÃọỊÍẪẨẢọÃẪỡỊọvẼẨẢọvũỈọỊNìọẤĂẨÃọữẪờẨÃịọ>ÃĂỹỈọẨÃởọvũỈọỊNọửBọHÃpẨọÃẺĂọỊẮửÃọửÒửìọÃởĂọẦCẨẢọÕỹọửÉẨẢọỊợửọÃẾọỊÍỄọvũỈọỊNọửLờọỊẲẨÃọÕởọẬẪẨẢọẬỈẸẨọỊĂỷHọỊKửọvNỄửọẨÃĂỹỈọửủHìọẨẢởẨÃọÃẾọỊÍỄìọvẺẨẢọÃởẨÃọỊÍẪẨẢọIỈợọỊÍẰẨÃọÃẪỡỊọvẼẨẢọỊỡĂọạỈpẨẢọăÍẶịọVụỒọẦởọỊẮẨọÃĂAỈọvợẨẢọẬÓẨẢọÕỹọẬẼỊọẬÉĂọỊÍNỂẨẢọvũỈọỊNọẤĂẨÃọữẪờẨÃọỊÃụẨọỊÃĂAẨìọỊÃÉẨẢọỊÃẪợẨẢọÕởọửÃụẨọỊÃởẨÃọữởẨÃọửÃẪọửợửọẨÃởọvũỈọỊNọvỷẨọÕỆĂọạỈpẨẢọăÍẶịk/HlkHọửẦờÌÌệòH&ẬẢõỏỏòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíọÃwĂẢÃỊiọơơơHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏốơõổỊơổôỗẦổ-ẬĂẨÃữỈử-ờẨÃõôịÂHẢòọờẦỊệòVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶòọÔĂữỊÃệòơớỏòọÃwĂẢÃỊệòơơơòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíọÃwĂẢÃỊiọốôớHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏốơốơỊõổộồẦồ-ẬĂẨÃữỈử-ờẨÃõốịÂHẢòọờẦỊệòVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶòọÔĂữỊÃệòơớỏòọÃwĂẢÃỊệòốôớòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlạỈỒọÃẪỡửÃọỊẲẨÃọẨÃưẨọvNỄửọÍủỊọẨÃĂỹỈọÌÒọIỈờẨọỊụẬọửLờọửợửọửủHìọẨẢởẨÃìọvỀẨọÕẶìọvẶờọHÃNỀẨẢọÕởọửợửọỊũẨẢọẦỆHọẨÃụẨọữụẨìọữẪờẨÃọẨẢÃĂAHọỊÍẪẨẢìọẨẢẪởĂọỊẲẨÃọÕỹọẨÃỎẨẢọẨẼĂọữỈẨẢọửỀọựpẨìọửẸỊọẦEĂọửLờọIỈỒọÃẪỡửÃọÕởọỊĂẨÃọỊÃũẨìọẤÃợỊọÕDẨẢọvNờọạỈpẨẢọăÍẶọHÃợỊọỊÍĂÁẨọẨÃờẨÃìọỊẪởẨọữĂAẨọÕởọựỹẨọÕỎẨẢịk/HlkHọửẦờÌÌệòH&ẬẢõỏỏòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíọÃwĂẢÃỊiọớõồHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏốớỏớỊốỗỏỗẦỗ-ẬĂẨÃữỈử-ờẨÃõồịÂHẢòọờẦỊệòVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶòọÔĂữỊÃệòơớỏòọÃwĂẢÃỊệòớõồòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòl>ẢỈỒỵẨọỰẮọỊÃNọăẲẨÃọLỒọ>ẢỈỒÀẨọcĂỷỊọ>ỵẨọửÃẪọựĂỷỊiọ“ăÉĂọvợẨÃọẢĂợọÍủỊọửờẪọỊĂẨÃọỊÃũẨọỊÍợửÃọẨÃĂAẬìọIỈỒỷỊọỊụẬọửờẪọửLờọẦqẨÃọvỡẪọỊẲẨÃọÕởọửợửọẨẢởẨÃìọvỀẨọÕẶọẦĂỵẨọIỈờẨọỊÍẪẨẢọỊÃÒửọÃĂAẨọửÉẨẢọỊợửọIỈỒọÃẪỡửÃọỊẲẨÃịọVÁọÃĂAẨọỊÃÒửọÃBờọỊÃởẨÃọửÉẨẢọẨÃỎẨẢọẬKửọỊĂỵỈọÕởọẤÃợỊọÕDẨẢọvỹọÍờìọửũẨọẨỵỈọửờẪọỊĂẨÃọỊÃũẨọvẪởẨọẤỷỊìọẨrẨẢọvẼẨẢìọÌợẨẢọỊỡẪọÕởọIỈỒỷỊọỊụẬọửờẪọvÁọHÃợỊọÃỈỒọÕởọẤÃờĂọỊÃợửọửợửọẦỄĂọỊÃỷọÌùẨọửBọÕỹọÕẶọỊÍẮọvẶờọẤĂẨÃọỊỷìọỊởĂọẨẢỈỒỵẨọỊÃĂỵẨọẨÃĂỵẨìọẤÃẪợẨẢọÌpẨìọỊÃỈƠọÌpẨọHÃẪẨẢọHÃĨọÕởọvờọữỡẨẢíọửợửọữĂọỊẮửÃọẦẶửÃọÌỌìọÕrẨọÃẪợọẨÊĂọỊĂỷẨẢọvẺẨẢọỊÃỂĂìọẤỷỊọÃỄHọÕỆĂọửợửọỊÃỷọẬỡẨÃọẬỆĂọvờẨẢọvNỄửọvũỈọỊNìọÃẰẨÃọỊÃởẨÃọÕỹọửỀọÌFọÃỡọỊũẨẢìọẢĂờẪọỊÃÉẨẢìọẨrẨẢọẦNỄẨẢọÌỡửÃịịịọvờẨẢọỊỡẪọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶọẨÃỎẨẢọẦỄĂọỊÃỷọửỡẨÃọỊÍờẨÃọÍEọẨxỊìọẨÊĂọựưỊọvÁọỊÃỈọÃĨỊọửợửọẨÃởọvũỈọỊNọỊÍẪẨẢọÕJẨẢọỰsửọăÍỈẨẢọựẼọÕởọữỈỒỵẨọÃpĂọẬĂỹẨọăÍỈẨẢọÕởọIỈẸửọỊỷịọỰỵẨọửỡẨÃọvBìọửÃĨẨẢọỊờọửũẨọỊẰẬọửợửÃọẤÃsửọHÃKửọẨÃỎẨẢọẤÃBọẤÃrẨìọÃỡẨọửÃỷìọỊẺẨọỊỡĂọvÁọỊỡẪọÍờọẬÉĂọỊÍNỂẨẢọÃủHọữừẨọvẸĂọÕỆĂọửợửọẨÃởọvũỈọỊNọvỷẨọạỈpẨẢọăÍẶọẨẢÃĂỵẨọửOỈọÕởọvũỈọỊNọữÒọợẨọÃĂAỈọIỈpíọửũẨọửBọÌÒọỊẮẨÃọỊẪợẨọẤỚọẦNGẨẢọÕỹọỊÃOọỊÒọNỈọỊĂỵẨọửợửọửÉẨẢọỊÍẰẨÃìọữÒọợẨọỊÍDẨẢọỊụẬìọỊÍDẨẢọvĂÁẬọửBọỊẮẨÃọửÃĂỷẨọẦNỄửìọẬờẨẢọỊẮẨÃọvẼỊọHÃợìọvuửọựĂAỊọẦởọ(ÃỈọỬÉẨẢọẨẢÃĂAHọạỈpẨẢọăÍẶìọỬpẨẢọÃởẨẢọẤÃÉẨẢọạỈpẨẢọăÍẶìọỬpẨẢọựĂÁẨọ<ỚọăÃLỒịịịọỊÓọvBìọỊỡẪọÍờọẨÃỎẨẢọửĨọÃẮửÃọẬỡẨÃọẬỳọvÁọHÃợỊọỊÍĂÁẨọẤĂẨÃọỊỷìọỊÃỈọÃĨỊọvũỈọỊNọửBọÃĂAỈọIỈpọÃỀẨọẨỎờịọạỈpẨẢọăÍẶọÃÉẬọẨờỒọvqọửBọẨÃĂỹỈọựNỆửọHÃợỊọỊÍĂÁẨọẬỡẨÃọẨÃNẨẢọẨẼĂọẦÒửọÕừẨọửCẨọẢuHọẨÃĂỹỈọẤÃBọẤÃrẨìọẨỵẨọÍủỊọửũẨọăÍỈẨẢọNỀẨẢọỊĂỷHọỊKửọửBọẨÃĂỹỈọÌÒọIỈờẨọỊụẬọvuửọựĂAỊọvÁọÃĂAẨọỊÃÒửọÃBờọẨÃỎẨẢọẢĂủửọẬỀịọỰpẨọỊÃụẨọỊÉĂọẦỈÉẨọỊĂẨọỊNFẨẢọạỈpẨẢọăÍẶọÌỳọÕNỀẨọỊỆĂọẨÃỎẨẢọỊũẬọửờẪọẬỆĂọỊÍẪẨẢọỊNỀẨẢọẦờĂìọữừỈọửÃuẨẢọvNỂẨẢọvBọÌỳọẢuHọẨÃĂỹỈọẤÃBọẤÃrẨìọỊÃợửÃọỊÃOử”ịk/HlkHọửẦờÌÌệòH&ẬẢõỏỏòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíọÃwĂẢÃỊiọỗồồHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏốớốồỊôộơồẦô-ẬĂẨÃữỈử-ờẨÃõộịÂHẢòọờẦỊệòVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶòọÔĂữỊÃệòơớỏòọÃwĂẢÃỊệòỗồồòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlàÃBọỰẮọỊÃNọỬÃĂọvẪởẨọãFọ(*gVăọ*ẪởẨẢọăÃẶọ)Aọ*tẨẢọửÃẪọÃờỒiọ“ăÓọẨÃỎẨẢọẬKửọỊĂỵỈọÕởọvẶẨÃọÃNỆẨẢọẬởọIỈỒọÃẪỡửÃọỊẲẨÃọvqọvỹọÍờìọửJẨẢọẨÃỎẨẢọẨẾọẦÒửọẬởọửÃẮẨÃọIỈỒỹẨọửợửọửủHìọửợửọữẪờẨÃọẨẢÃĂAHọÕởọ>ÃụẨọữụẨọvờẨẢọửẸọẢsẨẢọỊÃÒửọÃĂAẨìọỊÉĂọÃẪởẨọỊẪởẨọửBọẨĂỹẬọỊĂẨọÕởọÃỒọÕDẨẢọÕỹọẬẼỊọỊNỀẨẢọẦờĂọHÃợỊọỊÍĂÁẨọvẺẨẢọựẼìọÃĂAẨọvỡĂọÕởọÌÉĂọvẼẨẢọửLờọỊẲẨÃọạỈpẨẢọăÍẶịọăÍẪẨẢọÕĂÀẨọửpẨÃọvBìọỊẲẨÃọạỈpẨẢọăÍẶọửBọẨỹẨọÃỡọỊũẨẢọửỀọÌFọÕỎẨẢọửÃsửìọvẺẨẢọựẼíọẨỹẨọỊpẨẢọHÃợHọửÃỷọựờẪọIỈợỊìọÃĂAỈọẦÒửìọÃĂAỈọIỈpíọỐụỒọữÒẨẢọvNỄửọẬÉĂọỊÍNỂẨẢọvũỈọỊNọẤĂẨÃọữẪờẨÃọỊÃụẨọỊÃĂAẨìọÃĂAẨọvỡĂọÕởọvũỒọÌOửọÃĨỊíọửợửọvĂÁẬọẨẢÃỳẨìọẨĨỊọỊÃsỊọÕỹọửỀọửÃỷìọÃỡọỊũẨẢọÕởọửẪẨọẨẢNỂĂọữũẨọvNỄửọHÃợọựĐịọVBọẦởọẨÃỎẨẢọvẼẨẢọẦÒửọvÁọỊÃỈọÃĨỊọỊÃởẨÃọửÉẨẢọửợửọẨÃởọvũỈọỊNọvỷẨọÕỆĂọạỈpẨẢọăÍẶìọÃĂAẨọỊÃÒửọÃBờọẨÃỎẨẢọữÒọợẨọvqọvỹọÍờìọÕởọvNờọạỈpẨẢọăÍẶọựOỊọHÃợìọỊÍFọỊÃởẨÃọỊÍỈẨẢọỊụẬọẤĂẨÃọỊỷọẬỆĂ”ịk/HlkHọửẦờÌÌệòH&ẬẢõỏỏòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíọÃwĂẢÃỊiọõỏỗớHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏốớộộỊổồộốẦõ-ẬĂẨÃữỈử-ờẨÃõổịÂHẢòọờẦỊệòVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶòọÔĂữỊÃệòơớỏòọÃwĂẢÃỊệòõỏỗớòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòl)Aọ*tẨẢọửÃẪọÍtẨẢọựpẨọỊÃụẨọẬẰẨÃọÕởọẨÃỎẨẢọựỡẨọỊÍýọHÃpĂọửBọỊÍợửÃọẨÃĂAẬọẨẾọẦÒửìọửẸọẢsẨẢọvBẨẢọẢBHọÌOửọẦÒửọvÁọửJẨẢọÃĂAẨọỊÃÒửọÃBờọửợửọẬKửọỊĂỵỈọvqọvỹọÍờọửLờọIỈỒọÃẪỡửÃịọăÃwẪọvBìọẨẢẪởĂọÕĂAửọÃẪởẨọỊÃởẨÃọỊẸỊọửÃOửọỊÍợửÃìọẨÃĂAẬọÕKọvNỄửọẢĂờẪìọẬẾĂọẨẢNỂĂọửũẨọHÃpĂọẤÃÉẨẢọẨẢÓẨẢọÃDửọỊưHìọẨẢÃĂỵẨọửOỈọvÁọỊÃờẬọẬNỈọẨÃỎẨẢọẢĂpĂọHÃợHọẬỆĂọẬýìọÌợẨẢọỊỡẪọÕởọỊĂỷẨọựẼọvÁọÃĂAẨọvỡĂọÃBờọÃởẨÃọửÃẮẨÃọẨÃởọẨNỆửìọỊỡẪọẦưHọẬÉĂọỊÍNỂẨẢọvũỈọỊNọÃờẨÃọỊÃÉẨẢìọỊÃỈưẨọẦỄĂọÕởọỊÃỈọÃĨỊọÃĂAỈọIỈpọửợửọẨẢỈẺẨọÕẸẨọvũỈọỊNọỊNọẨÃụẨíọvứỒọẬỡẨÃọOẨẢọữKẨẢọẬỡẨÃọẬỳọửÉẨẢọẨẢÃAọỊÃÉẨẢọỊĂẨọỊÍẪẨẢọẢĂpĂọIỈỒỷỊọỊÃLọỊKửọÃởẨÃọửÃẮẨÃọÕởọIỈpẨọẦỘọửợửọữÒọợẨọvũỈọỊNíọỊẮửÃọửÒửọIỈpẨẢọựợọỊĂỹẬọẨrẨẢìọỊÃỷọẬỡẨÃọửLờọvẶờọHÃNỀẨẢọựtẨẢọửÉẨẢọẨẢÃAọÌẸịịịọạỈờọvBìọẢBHọÌOửọÕởẪọỐụỒọữÒẨẢọỊẲẨÃọạỈpẨẢọăÍẶọỊÍFọỊÃởẨÃọvĂÁẬọvỷẨọÃủHọữừẨìọvợẨẢọỊĂẨọửưỒọửLờọửợửọẨÃởọvũỈọỊNọỊÍẪẨẢìọẨẢẪởĂọẨNỆửịk/HlkHọửẦờÌÌệòH&ẬẢõỏỏòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọơớỏHỐíòọÌÍửệò//ửịựờẪIỈờẨẢỊÍĂịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏồỏôõỊôõơõẦõỏ-ẬĂẨÃữỈử-ờẨÃõỗịÂHẢòọờẦỊệòVẼẨẢọẦÒửọẬỆĂìọửỀọÃẼĂọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶòọÔĂữỊÃệòơớỏòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlạỈỒọÃẪỡửÃọỊẲẨÃọvNỄửọHÃỵọữỈỒAỊọvqọỊỡẪọỊÃỵẬọvẼẨẢọẦÒửọẬỆĂọửÃẪọạỈpẨẢọăÍẶọÕỎẨẢọỊĂẨọựNỆửọÕởẪọẢĂờĂọvẪỡẨọẬỆĂịọăĂẨọỊNFẨẢọÍtẨẢìọÕỆĂọÕĂAửọHÃợỊọÃỈỒọÌOửọẬỡẨÃọỊÊẨẢọÃỄHọỊÍẪẨẢọÃAọỊÃẸẨẢọửÃẮẨÃọỊÍẶìọửJẨẢọÌÒọvẪởẨọẤỷỊìọẨÃủỊọỊÍẮọửờẪọửLờọửợẨọựẼìọvpẨẢọÕĂỵẨọÕởọ>ÃụẨọữụẨọửJẨẢọvẺẨẢọẦCẨẢìọvẺẨẢọÌOửọÃĂAẨọỊÃÒửọÃBờọẬKửọỊĂỵỈọÕởọẤÃợỊọÕDẨẢọÕNỀẨọẦỵẨìọạỈpẨẢọăÍẶọÌỳọẢuỊọÃợĂọẨÃỎẨẢọỊÃởẨÃọửÉẨẢọÍÒửọÍGọÕởọủẨọỊNỄẨẢọvĨẨẢọẨÃNọẨĂỹẬọỊĂẨọÕởọẤỔọÕDẨẢịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlkĂẬẢọửẦờÌÌệòẬửw-ẪựÂwửỊọữẢẬwữĂờọÕĂữwẪọẬHồọĂỬwẨỊwÍòọÌỊỒẦwệòÔĂữỊÃiọõỏỏễíọÃwĂẢÃỊiọốôỏHỐíòọÌÍửệò/ờHHÌ/ẪHwẨ/ẬwữĂờ/ỊÃỈẬựhHệẨwÔÌ/ôồõộ/õỏỗữôõỏồõộổỊốồôổẦõ-ỗờộỗửữộơồửửựwốớộựờữờịÂHẢòọữờỊờ-ỊỒHwệòÕĂữwẪ/ẬHồòọữờỊờ-wẨửẪữwệòỈẤẦốI&ửÃ<(Ẫ(ắđỗẬỬảửIc/ôÔỰẤẦạữảỰw%ốỈeĂễôỰỊôỐắắổÕồỐÕổẨớẨ<&ốớdăĂ<Ấắ&/zwỈe%dỮỊãớễôỰỐỒẨ/ơẢễốỮòọữờỊờ-ỊĂỊẦwệòòọữờỊờ-ờÍẢÌệòổỏiỏiõổớiỏiõiõiõỏỏễiỏiốôỏiốôỏòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỜỈỊÃẪÍòl>3&ọỮắ>%ìọ*:>*ọP>*ọcỞọăả:>*ọỰỞeiọ<&>*ọVầỬk/Hl

2:09:04:2024:10:48 GMT+7

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM