8ỏắãhớẩxx}ảữYõyớìả9HbãữỏkãƠỏìãXẩợỏ3ãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõ8/ỏắ98ữãhớẩxx}ảữỎìẩiả9ỜùyãợọbẲãíệýãyỏẫợọãắắ/ằăằặ3ãợéợọãwdõãẮbợọãywkợãợỏĂợọãợọqợãíúõãựãờõmợãYếẲãỎÁượọãỎỡẩ4ãÍếẲãhAợọãớbãyỏứõãíõoờãhbãữỏkãẮbởãẮỷ4ãYwởợọãợỏĂợọãẮÁứợãhếẲ3ãhbãữỏkãhỏôợãír3ãợẻợọãywổýãhbợỏ4ãYởýwãƠỏìãXẩợỏãHởòòììãíệýãyõkợãíÁừhãyụãhỏÀhãẮbởãyỏứõãíõoờãợbẲãờẩợọãílợãhỏởãiýãơỏẫhỏãợỏĂợọãywdõãợọỏõnờãơỏỡãvýkợ4448/ữ98ữãhớẩxx}ảữÕờọắăăả98õờọãhớẩxx}ảõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãắằầăữẶ2ãỏìõọỏy1ãấằăữẶ2ảãxwh}ả//h4gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằẳăâ/ắăấiẳắẵẵẵẵằyấầằậớắă-ẩợỏ-gõẩ4ỗữọảãẩớy}ảHbãữỏkãƠỏìãXẩợỏ3ãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõảãẰõiyỏ}ảắằầăảãỏìõọỏy}ảấằăảã/98/ữ98ởớ98ớõ98/ớõ98ớõ98ữãhớẩxx}ảữÕờọắăăả98õờọãhớẩxx}ảõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãắằấậữẶ2ãỏìõọỏy1ãẳẳẳữẶ2ãờẩwọõợ-ớìòy1ãẩýyở2ãờẩwọõợ-wõọỏy1ãẩýyở2ảãxwh}ả//h4gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằẳăâ/ắăấiẳắẵẵấắặyắăẵậớấ-âắầấghìâăgẳằẩắắhòầẵặ4ỗữọảãẩớy}ảHbãữỏkãƠỏìãXẩợỏ3ãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõảãẰõiyỏ}ảắằấậảãỏìõọỏy}ảẳẳẳảã/98/ữ98/ớõ98ớõ98õờọãhớẩxx}ảõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãấằậữẶ2ãỏìõọỏy1ãẵắữẶ2ãiõxữớẩẲ1ãgớởhơ2ãờẩwọõợ-ớìòy1ãẩýyở2ãờẩwọõợ-wõọỏy1ãẩýyở2ảãxwh}ả//h4gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằẳăấ/ắăâiẵắăẵắăầyầẳầâớằ-yõy-ữỏý-ắ4ỗữọảãẩớy}ảHbãữỏkãƠỏìãXẩợỏ3ãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõảãẰõiyỏ}ảấằậảãỏìõọỏy}ảẵắảã/98/ớõ98ớõ98ữãhớẩxx}ảữÕờẩọìả98õờọãhớẩxx}ảõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãắằầăữẶ2ãỏìõọỏy1ãấằăữẶ2ảãxwh}ả//h4gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằẳăâ/ắăấiẳắâăằặầyẳâậầớẵ-ẩợỏ-ắ4ỗữọảãẩớy}ảHbãữỏkãƠỏìãXẩợỏ3ãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõảãẰõiyỏ}ảắằầăảãỏìõọỏy}ảấằăảã/98/ữ98/ớõ98/ởớ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9ỜùyãợọbẲãíệýãyỏẫợọãắắ/ằăằặ3ãợéợọãwdõãẮbợọãywkợãợỏĂợọãợọqợãíúõãựãờõmợãYếẲãỎÁượọãỎỡẩ4ãÍếẲãhAợọãớbãyỏứõãíõoờãhbãữỏkãẮbởãẮỷ4ãYwởợọãợỏĂợọãẮÁứợãhếẲ3ãhbãữỏkãhỏôợãír3ãợẻợọãywổýãhbợỏ4ãYởýwãƠỏìãXẩợỏãHởòòììãíệýãyõkợãíÁừhãyụãhỏÀhãẮbởãyỏứõãíõoờãợbẲãờẩợọãílợãhỏởãiýãơỏẫhỏãợỏĂợọãywdõãợọỏõnờãơỏỡãvýkợ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9ÍếẲãíÁừhãhởõãớbãxdợãữỏễờãiýãớồhỏãợtợọãợọỏõnữãhỏýẲkợãợọỏõnữãíệýãyõkợãhỹẩãVýdợọãYwồãợỡõãhỏýợọãẮbãƠỏìãXẩợỏ3ãỎÁượọãỎỡẩãợỡõãwõkợọ4ãYẠãyởýwãíệýãyõkợãợbẲ3ãílợãợẩẲãíđãhỡãâãyởýwãƠỏìãXẩợỏãHởòòììãíÁừhãyụãhỏÀh3ãyỏýãỏỳyãiýãơỏẫhỏãựãhẫhãyộợỏ3ãyỏbợỏãywởợọãợÁưhãẮbãờùyãxuãiýãơỏẫhỏãợọÁứõãỎbãỚẩợ3ãỢỏểyãGdợãyỏẩờãọõẩ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữÕờọắăăả98xywởợọ98õờọãhớẩxx}ảõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãắằầăữẶ2ãỏìõọỏy1ãấằăữẶ2ảãxwh}ả//h4gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằẳăâ/ắăấiẳắâăằẵậyẵặâấớấ-ẩợỏ-ằ4ỗữọảãẩớy}ảHbãữỏkãƠỏìãXẩợỏ3ãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõảãẰõiyỏ}ảắằầăảãỏìõọỏy}ảấằăảã/98/xywởợọ98/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9ÍõoờãíẻhãgõnyãhỹẩãyởýwãiýãớồhỏãợbẲ3ãyỏìởãẩợỏãYwệợãYỏẫõãYỏõkợã-ãỢỏỡờãiýãớồhỏãhùợọãíúợọãƠỏìãXẩợỏã-ãớbãiýãơỏẫhỏãíÁừhãớbờãợtợọãiếợãẮbãyỏẩờãọõẩãẮbởãvýẫãywốợỏãyỏýãỏởchỏ3ãữỏẩãhỏl3ãyỏÁựợọãyỏÀhãhbãữỏk4ãỢỏĂợọãẮÁứợãhbãữỏkãíÁừhãhỏqợãớbờãíõoờãílợãywởợọãyởýwãợbẲãímýãhẩợỏãyẫhãẮbãớbờãhbãữỏkãyỏìởãỏÁượọãíẻhãxdợ4ã.ãyÁựợọãhỹẩãyởýwãiýãớồhỏãợbẲ3ãợọởbõãờẩợọãílợãợỏĂợọãywdõãợọỏõnờãờưõãờĩãhỏởãiýãơỏẫhỏãhpợãycởãờchỏãợọýúợãơlyãợuõãọõĂẩãỏõnợãycõ-výẫãơỏÀ4ã“ƠỏìãXẩợỏãHởòòììãyởýwãớbãờùyãxdợãữỏễờãhỹẩãiýãớồhỏãợtợọãợọỏõnữ3ãvýẩãíỡãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõãọõĂẩãợỏĂợọãhởợãợọÁứõãílợãyẠãợỏõmýãờõmợãvýkãơỏẫhãợỏẩý”3ãYỏõkợãhỏõẩãxĩ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả98xywởợọ98õờọãhớẩxx}ảõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãắằầăữẶ2ãỏìõọỏy1ãấằăữẶ2ảãxwh}ả//h4gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằẳăâ/ắăấiẳắâăặằặyấẵắâớắă-ẩợỏ-ặ4ỗữọảãẩớy}ảHbãữỏkãƠỏìãXẩợỏ3ãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõảãẰõiyỏ}ảắằầăảãỏìõọỏy}ảấằăảã/98/xywởợọ98/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9ỢẩợẩờõãớbãợọÁứõãỢỏểyãGdợãợỏÁợọãxõợỏãxuợọãẮbãớbờãẮõnhãựãỎdõãIÁũợọ3ã?õnyãỢẩờ4ãIýãơỏẫhỏãợbẲãhỏõẩãxĩ1ãYtõãgõlyãílợãxếợãgẩẲãYbãHũợãvýẩãớồhỏãxÃ4ãỚệợãíệýãyõkợãíÁừhãílợãíếẲ3ãỏũợãẵăãợeờãxẩýãợọbẲãíềyãợÁưhãhẫhãgcợãíÁừhãọõdõãữỏỡợọ3ãờqõãyỏÀãímýãơỏẫhãxởãẮưõãỏốợỏãiýợọãhỹẩãytõ4ãỢỏÁợọãytõãxjãợỏưãờđõãợọbẲãẲkợãgốợỏãíỡ3ãyỏìởãƠỏìãXẩợỏãHởòòììãyởýw3ãhỏỳợọãytõãíÁừhãợọỏìãhếýãhỏýẲnợãẮmãhbãữỏkãẮbãhỏõlợãywẩợỏ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9YwởợọãẮẩõãywpãợọÁứõãíõmýãỏbợỏãyởýwãƠỏìãXẩợỏãHởòòìì3ãYỏẲãỮỏÁũợọã-ãhỏỹãhũãhựãƠỏìãXẩợỏã?ẩớớìẲãÒẩwờã-ãọéợãgỡãẮưõãyởýwãyẠãợỏĂợọãợọbẲãíệýãyõkợ4ãYỏìởãỮỏÁũợọ3ãờùyãxuãiýãơỏẫhỏãợÁưhãợọởbõ3ãywởợọãíỡãhỡãỢỏểyãGdợ3ãwềyãyỏôhỏãyỏỳãơỏõãíÁừhãywdõãợọỏõnờãhẫhãhtợọãíởcợãyẠãwẩãẮÁứợãỏẫõãvýdãhbãữỏkãhỏôợãílợãxũãhỏl3ãhỏlãgõlợãẮbãyỏÁựợọãyỏÀh4ãỢọÁứõãỢỏểyãvýẩợãyếờãợỏềyãílợãẮềợãímãhỏềyãớÁừợọãẮbãẩợãyởbợãhỏởãxÀhãơỏrìãợkợãyốờãỏõoýãwềyãơẬãẮmãvýẲãywốợỏãxdợãẶýềyãhbãữỏkãhỹẩãợọÁứõãiếợãíồẩãữỏÁũợọ4ãỎqãhAợọãíđãờýẩãợỏõmýãxdợãữỏễờãọÃõãẮmãợÁưh48/ữ98ữãhớẩxx}ảữÕờọắăăả98xywởợọ98õờọãhớẩxx}ảõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãắằầăữẶ2ãỏìõọỏy1ãấằăữẶ2ảãxwh}ả//h4gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằẳăâ/ắăấiẳắâăặẳầyẵắặẳớầ-ẩợỏ-ẳ4ỗữọảãẩớy}ảHbãữỏkãƠỏìãXẩợỏ3ãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõảãẰõiyỏ}ảắằầăảãỏìõọỏy}ảấằăảã/98/xywởợọ98/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9“ỢỏõmýãiýãơỏẫhỏãywởợọãợÁưhãơõợỏãiởẩợỏãhẫhãớổợỏãẮẢhãớõkợãvýẩợãílợãhbãữỏkãhAợọãyốờãílợãyởýwãợbẲ4ã?Ạẩãvýẩ3ãờùyãhỏỹãiởẩợỏãợọỏõnữãựãỚởợọã;ýẲkợãhỡãỏnãyỏuợọãữỏếợãữỏuõãhbãữỏkãhỏởãyởbợãờõmợãYếẲãẮbãYỮ4ãỎúãHỏôãỜõợỏãxẩýãơỏõãyỏẩờãvýẩợãíđãíẻyãâãyềợãhbãữỏkãỚõgìwõhẩãợỏÁợọãẮốãxdợãớÁừợọãycõãyỏứõãíõoờãíỡãơỏtợọãíỹãợkợãữỏdõãhỏõẩãyỏbợỏãợỏõmýãíừy”3ãYỏẲãỮỏÁũợọãơoãớcõ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả98õờọãhớẩxx}ảờhì-ởgỗìhyãiọờìiõẩãẮõiìởãờữẳãõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãắăă]2ãỏìõọỏy1ãặằăữẶ2ảãxwh}ả/ẩữữx/ởữìợ/ờìiõẩ/yỏýờg0ữ}ợìẰx/ằẳăâ/ắăấiẳắâăẳằằyầââăớắ-ẩợỏ-ợìợ-Ắõiìở-ắ4ỗữọảãiẩyẩ-yẲữì}ảẮõiìở/ờữẳảãiẩyẩ-ìợhởiì}ảợIắõì/ẰờhYẲGẩWâìyGÌậƠgẰợõi:ỚơGGƠzẶỎÕWzVHậầh?;;ớÒợỞƠWvXỞÒHzxâ/ÝÌầZỞỞWờỜỞỢxẮẳ:HỗvấxữwWỮâỖâÒZÕGYÝẨỞởởVậẵẲẳZyghòWặầẲẮấấVẲẰ?ờỌỗXặ?ÌắầHậăằẨzơYỖxỏỖ:ỞâớắẶ?ấẵỮÕýHỮýyờầõẲì?ỌọẳIẲỞẳyÕ]ặIảãiẩyẩ-yõyớì}ảảãiẩyẩ-ẩwọx}ảâă1ă1ắâậ1ă1ắ1ắ1ắăă]1ă1ặằă1ặằăảã/98/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả98õờọãhớẩxx}ảõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãấặắữẶ2ãỏìõọỏy1ãẵẳữẶ2ảãxwh}ả//h4gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằẳăâ/ắăấiẳắâăẳẳằyằâầầớắ-yõy-ữỏý-ằ4ỗữọảãẩớy}ảHbãữỏkãƠỏìãXẩợỏ3ãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõảãẰõiyỏ}ảấặắảãỏìõọỏy}ảẵẳảã/98/ữ98ữãhớẩxx}ảữÕờọắăăả98xywởợọ98õờọãhớẩxx}ảõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãắằầăữẶ2ãỏìõọỏy1ãấằăữẶ2ảãxwh}ả//h4gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằẳăâ/ắăấiẳắâăẵăằyâấặậớẳ-ẩợỏ-ẵ4ỗữọảãẩớy}ảHbãữỏkãƠỏìãXẩợỏ3ãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõảãẰõiyỏ}ảắằầăảãỏìõọỏy}ảấằăảã/98/xywởợọ98/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9ỢỡõãílợãƠỏìãXẩợỏãHởòòììãyởýwãơỏtợọãyỏoãơỏtợọãợỏéhãílợãtợọãỎẩwwởãGởìơỏởớiã-ãhỏýẲkợãọõẩãiýãớồhỏãhỹẩãỮÝỜã6yụãhỏÀhãỏủãywừãữỏẫyãywõoợãvýuhãylãhỹẩãGùãỢọởcõãọõẩởãỎbãỚẩợ7ãẮưõãơõợỏãợọỏõnờãỏũợãằẵãợeờãywởợọãợọỏm4ãÍếẲãớbãxdợãữỏễờãíÁừhãỏốợỏãyỏbợỏãgựõãxẢãyÁãẮềợãhỹẩãtợọãẮưõãớởcõãỏốợỏãyÁãẮềợãyỏẢhãíồẩ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9TợọãỎẩwwởãGởìơỏởớiãhỏởãwẹợọãƠỏìãXẩợỏãớbãíõoờãílợãyỏỳãẮồ3ãỏềữãifợãẮưõãiýãơỏẫhỏãywởợọãẮbãợọởbõãợÁưh4ãYýẲãẮểẲ3ãíồẩãữỏÁũợọãhỏÁẩãhỡãơỏẫõãợõnờãớbờãiýãớồhỏãyỏẢhãxẢ3ãywởợọãơỏõãíỡãờýuợãữỏẫyãywõoợãiýãớồhỏãợtợọãợọỏõnữãyỏốãữỏdõãỏõoýãíỳợọãơỏẫõãợõnờãhỹẩãợỡ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả98õờọãhớẩxx}ảõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãắằầăữẶ2ãỏìõọỏy1ãấằăữẶ2ảãxwh}ả//h4gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằẳăâ/ắăấiẳắâăẵẵắyậăẵầớầ-ẩợỏ-â4ỗữọảãẩớy}ảHbãữỏkãƠỏìãXẩợỏ3ãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõảãẰõiyỏ}ảắằầăảãỏìõọỏy}ảấằăảã/98/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9YcõãxẩởãớcõãhỏỳãywqợọãílợãữỏẫyãywõoợãiýãớồhỏãợtợọãợọỏõnữãựãVýdợọãYwồ0ãTợọãỎẩwwởãữỏếợãyôhỏ1ãYwÁưhãỏlyãẶýềyãữỏẫyãyẠãợỏýãhệýãyỏẢhãyõóợãhỹẩãíồẩãữỏÁũợọãywởợọãẮõnhãíẩãicợọãỏỡẩãhẫhãxdợãữỏễờãiýãớồhỏãiẢẩãywkợãớừõãyỏlãẮmãyõmờãợeợọãhỡãxêợ4ãYỏìởãíỡ3ãYwýợọãyếờã;ỳhãyõlợãÍệýãyÁ3ãYỏÁũợọãờcõãẮbãIýãớồhỏãVýdợọãYwồã6ÕỮẨ7ãíđãẲkýãhệýãỮÝỜãyÁãẮềợãhỏýẲkợãờtợãẮmãẮõnhãẶẫhãíồợỏãhẫhãhũãỏùõãhỏởãiýãớồhỏãợtợọãợọỏõnữãyộợỏãVýdợọãYwồ3ãợỏềyãớbãựãƠỏìãXẩợỏ3ãỎÁượọãỎỡẩ4ãGkợãhcợỏãíỡ3ãiýãớồhỏãợtợọãợọỏõnữãhỡãẮẩõãywpãvýẩợãywqợọãywởợọãẮõnhãọỡữãữỏệợãyeợọãyỏýãợỏểữãhỏởãợọÁứõãiếợ2ãycởãẮõnhãớbờãhỏởãyỏẩợỏãợõkợãíoãywẫợỏãớẲãỏÁũợọãẮbãữỏụãgõlợãơõlợãyỏÀhãẮmãẮẩõãywpãvýẩợãywqợọãhỹẩãợtợọãợọỏõnữãhỏởãợọÁứõãiếợ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữHìợyìwả98õờọãhớẩxx}ảõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãắằầăữẶ2ãỏìõọỏy1ãấằăữẶ2ảãxwh}ả//h4gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằẳăâ/ắăấiẳắâăâăẵyẵấẳâớằ-ẩợỏ-ấ4ỗữọảãẩớy}ảHbãữỏkãƠỏìãXẩợỏ3ãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõảãẰõiyỏ}ảắằầăảãỏìõọỏy}ảấằăảã/98/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9TợọãỎẩwwởãíđãhỡãhỏýẲlợãíõãyỏẢhãylãơịởãibõãặãợọbẲãựãƠỏìãXẩợỏãẮbãyỏẩờãọõẩãỎùõãyỏdởãẮmãơõợỏãylãiýãớồhỏãợtợọãợọỏõnữãựãỎÁượọãỎỡẩ4ãTợọãhAợọãíđãibợỏãyỏứõãọõẩợãớbờãẮõnhãẮưõãợỏỡờãợtợọãiếợãywúợọãhbãữỏkãựãƠỏìãXẩợỏ4ãYwkợãhũãxựãíỡ3ãtợọãíđãímãẶýềyãẴãyÁựợọãíÁẩãhbãữỏkãywựãyỏbợỏãxdợãữỏễờãiýãớồhỏãợtợọãợọỏõnữãhỹẩãíồẩãữỏÁũợọ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9ỢỏÁợọãhỏộãẮưõãhbãữỏkãyỏtõãyỏốãhỏÁẩãíỹãờbãhỏỳợọãyẩãữỏdõãycởãíÁừhãxẢãơỏẫhãgõny4ãƠỏìãXẩợỏãợụõãyõlợọãớbãợũõãiõóợãwẩãợỏĂợọãywểợãhỏõlợãơỏuhãớõnyãợỏềyãywởợọãhỏõlợãywẩợỏ3ãẮốãyỏlãờýuợãycởãxẢãơỏẫhãgõny3ãhệợãớõkợãơlyãhẫhãỏởcyãíùợọãớõkợãvýẩợãílợãhbãữỏkãẮưõãiõãyôhỏãớồhỏãxÃãựãƠỏìãXẩợỏ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữHởẮìwả98õờọãhớẩxx}ảõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãắằầăữẶ2ãỏìõọỏy1ãấằăữẶ2ảãxwh}ả//h4gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằẳăâ/ắăấiẳắâăâặặyẵầặẳớâ-ẩợỏ-ầ4ỗữọảãẩớy}ảHbãữỏkãƠỏìãXẩợỏ3ãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõảãẰõiyỏ}ảắằầăảãỏìõọỏy}ảấằăảã/98/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9“HỏõlợãywẩợỏãớbãhếýãhỏýẲnợãhỹẩãvýẫãơỏÀãợỏÁợọãywkợãợmợãvýẫãơỏÀãíỡ3ãợọbẲãợẩẲãíềyãợbẲãíđãợdẲãợỏĂợọãờệờãẶẩợỏãờbãhbãữỏkãớbãờùyãywởợọãxuãíỡ4ãỎũợãợĂẩ3ãhếẲãhbãữỏkãhpợãờẩợọãớcõãọõẫãywồãơõợỏãylãhẩở4ã?ốãẮểẲ3ã“Ờẩơìãhởòòìì3ãợởyãẰẩw”ã6ớbờãhbãữỏkãhỏÀãơỏtợọãữỏdõãhỏõlợãywẩợỏ7ãíÁừhãíÁẩãwẩãợỏÁãờùyãơỏễýãỏõnýãợỏẹờãvýdợọãgẫãẮbãyõlữãyỏồãhỏởãỏởcyãíùợọãiýãớồhỏãợtợọãợọỏõnữãựãẮỵợọãíềyãợbẲ”3ãtợọãỎẩwwởãhỏởãgõly48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲảãxyẲớì}ảyìẶy-ẩớõọợ1ãhìợyìw2ả98õờọãhớẩxx}ảõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãặââữẶ2ãỏìõọỏy1ãẵặữẶ2ảãxwh}ả//h4gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằẳăấ/ắăâiẵắăẵắẳâyẳẳằẳớắ-yõy-ữỏý-ặ4ỗữọảãẩớy}ảHbãữỏkãƠỏìãXẩợỏ3ãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõảãẰõiyỏ}ảặââảãỏìõọỏy}ảẵặảã/98/ữ98ữãhớẩxx}ảữÕờọắăăả98xywởợọ98õờọãhớẩxx}ảõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãắằầăữẶ2ãỏìõọỏy1ãấằăữẶ2ãờẩwọõợ1ãăữẶãẳữẶ2ãòớởẩy1ãwõọỏy2ảãxwh}ả//h4gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằẳăâ/ắăấiẳắâăầắặyẳậằẵớắă-ẩợỏ-ậ4ỗữọảãẩớy}ảHbãữỏkãƠỏìãXẩợỏ3ãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõảãẰõiyỏ}ảắằầăảãỏìõọỏy}ảấằăảã/98/xywởợọ98/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9ỜýuợãgéhãợỏĂợọãợỏồữãhệýãơlyãợuõãẮbãhỏýẲoợãydõãyỏtợọãíõnữãờẩợọãọõẫãywồãỏpẩãgốợỏãwùợọãwđõãỏũợãyỏốãữỏdõãhỡãhỏõlợãớÁừhãớếýãibõãíoãiýãớồhỏãợtợọãợọỏõnữãựãỎÁượọãỎỡẩãhỡãhỏủãíÀợọãywởợọãgdợãíúãiýãớồhỏãhỹẩãhdãợÁưh48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9YwởợọãẮẩõãywpãyÁãẮềợ3ãtợọãỎẩwwởãíđãíÁẩãwẩãợỏểợãíồợỏ1ãVýdợọãYwồãẮuợãợụõãyõlợọãẮưõãyởýwãiýãớồhỏãIỜZ4ãGkợãhcợỏãhẫhãgđõãgõoợãựãữỏôẩãÍtợọãẮbãơỏýãẮẢhãyẢãợỏõkợ3ãợỳõãợởợãựãữỏôẩãYếẲ3ãiõãyôhỏãớồhỏãxÃãớbãợọýúợãybõãợọýẲkợãhỏôợỏãhỏởãiýãớồhỏ4ã?ốãyỏl3ãVýdợọãYwồãợkợãẶếẲãiẢợọãờùyãỏúãxũãiýãớồhỏãwõkợọãgõnyãhỏởãờỷhãíôhỏãvýdợọãgẫãẮbãyõlữãyỏồ3ãyuyãợỏềyãớbãớõkợãvýẩợãílợãớồhỏãxÃãhỏõlợãywẩợỏ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả98õờọãhớẩxx}ảõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãắằầăữẶ2ãỏìõọỏy1ãấằăữẶ2ãờẩwọõợ1ãăữẶãẳữẶ2ãòớởẩy1ãớìòy2ảãxwh}ả//h4gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằẳăâ/ắăấiẳắâăậẵặyậấẵớậ-ẩợỏ-ắă4ỗữọảãẩớy}ảHbãữỏkãƠỏìãXẩợỏ3ãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõảãẰõiyỏ}ảắằầăảãỏìõọỏy}ảấằăảã/98/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9Ỏõnợãycõ3ãờùyãiẢãẫợãẮmãiýãớồhỏãợtợọãợọỏõnữãựãỎÁượọãỎỡẩãíđãíÁừhãyỏbợỏãớểữãẮưõãxẢãỏủãywừãhỹẩãyụãhỏÀhãỮÝỜ3ãhỏõẩãwẩãợỏõmýãọõẩõãíởcợãơỏẫhãợỏẩýãờbãỎẩwwởãídờãywẫhỏãẮẩõãywpãyÁãẮềợ4ãYỏìởãtợọãỎẩwwở3ãíoãơỏựõãíùợọãờùyãiẢãẫợãiýãớồhỏãợtợọãợọỏõnữãywởợọãyỏứõãọõẩợãợọéợ3ãÕỮẨãẮbãỢỏỡờãIýãớồhỏãhùợọãíúợọãƠỏìãXẩợỏãợkợãyểữãywýợọãẮbởãữỏẫyãywõoợãiýãớồhỏãợtợọãợọỏõnữãỏũợãớbãiýãớồhỏãxõợỏãyỏẫõãỏởẻhãiýãớồhỏãyỏõkợãợỏõkợ4ãYỏìởãíỡ3ãíuõãyÁừợọãhệợãỏÁượọãílợãớbãiýãơỏẫhỏãợùõãíồẩãẮbãợọÁứõãợÁưhãợọởbõãxõợỏãxuợọ3ãớbờãẮõnhãycõã?õnyãỢẩờ4ãTợọãỎẩwwởãímãẶýềyãỏẩõãờtãỏốợỏ1ãyởýwãợÃẩãợọbẲãỏởẻhãờùyãợọbẲã6hỏởãơỏẫhỏãợùõãíồẩ7ãẮbãyởýwãắãyýệợãhỏởãơỏẫhỏãợÁưhãợọởbõ3ãyểữãywýợọãẮbởãhẫhãíuõãyẫhãơõợỏãiởẩợỏ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả98õờọãhớẩxx}ảờhì-ởgỗìhyãiọờìiõẩãẮõiìởãờữẳãõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãắăă]2ãỏìõọỏy1ãặằăữẶ2ảãxwh}ả/ẩữữx/ởữìợ/ờìiõẩ/yỏýờg0ữ}ợìẰx/ằẳăâ/ắăấiẳắâắăằậyằăăằớặ-ẩợỏ-ợìợ-Ắõiìở-ằ4ỗữọảãiẩyẩ-yẲữì}ảẮõiìở/ờữẳảãiẩyẩ-ìợhởiì}ảợIắõì/ẰờhYẲGẩWâìyGÌậƠẩỮhờỜ:ẵGÕ?ẲấxớợỜƠỞăÒầẩgỞấ??ZòỌữắ,ớớgẮờợỜV?ỏwVÌÕIăờỜ;ẨwỎhẰỜỢwẨỮVWỌ:ỏỮẲƠÌỗỚƠỚÒVấởiẮXGy,âọỮì:ữẳắỜỞìỢiXẰ;]ằGặỞỢÌvwỜVắờặỞẶvÝòẲWHvẮhýỞõẰọ]ặI]ặIảãiẩyẩ-yõyớì}ảảãiẩyẩ-ẩwọx}ảâă1ă1ắâậ1ă1ắ1ắ1ắăă]1ă1ặằă1ặằăảã/98/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9“?mãẮõnhãyõlữãhểợãiýãơỏẫhỏãợùõãíồẩ3ãyỏìởãytõãợkợãyỏõlyãớểữãơlyãợuõãẮưõãhẫhãícõãớẴãiýãớồhỏãíồẩãữỏÁũợọãẮbãhtợọãyẲãớĂãỏbợỏãợùõãíồẩ4ãHỡãyỏoãyõlữãhểợãiýãơỏẫhỏãơõợỏãiởẩợỏãvýuhãylãgẹợọãhẫhỏãơlyãợuõãẮưõãyỏồãywÁứợọãvýuhãylãẮmã“iýãớồhỏãơỏìợãyỏÁựợọ”ãẮbãhẫhãyụãhỏÀhãợỏÁãỎõnữãỏùõãHbãữỏkãíẻhãxdợ3ãhẫhãhỏõãợỏẫợỏãhỹẩãỏqãựãhỏếýãẾýãẮbãỎởẩãƠ”3ãtợọãỎẩwwởãợỡõ4ãGkợãhcợỏãíỡãhệợãyụãhỏÀhãhẫhãớưữãíbởãycởãhỏởãỢỏỡờãIýãớồhỏãhùợọãíúợọãƠỏìãXẩợỏãẮmãợọỏõnữãẮỷãỏÁượọãifợãiýãớồhỏ3ãơoãhỏýẲnợ3ãyõlợọãẨợỏãẮbãhẫhãẮềợãímãẩợãyởbợ3ãxÀhãơỏrìãywởợọãẮõnhãyõlữãíỡợãiýãơỏẫhỏ4ãYỏìởãơlãỏởchỏ3ãẮbởãọõẩõãíởcợãẳãhỹẩãiẢãẫợãxjãớbãhỏõlợãớÁừhãwỳyãiệợãíoãợọÁứõãiếợãíồẩãữỏÁũợọãyõlữãvýdợ3ãỏởcyãíùợọãíùhãớểữãẮbãơõợỏãiởẩợỏãiýãớồhỏãgmợãẮĂợọ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữÕờọắăăả98õờọãhớẩxx}ảõHìợyìwảãxyẲớì}ảẰõiyỏ1ãắằầăữẶ2ãỏìõọỏy1ãấằăữẶ2ảãxwh}ả//h4gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằẳăâ/ắăấiẳắâắắắắyầầậăớắă-ẩợỏ-ắắ4ỗữọảãẩớy}ảHbãữỏkãƠỏìãXẩợỏ3ãgéhãợỏồữãhệýãơlyãợuõảãẰõiyỏ}ảắằầăảãỏìõọỏy}ảấằăảã/98/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9“ỰãẮỵợọãợỳõãƠõớõờẩợỗẩwở3ãYẩợzẩợõẩ3ãÍtợọãỮỏõ3ãywÁưhãíếẲãytõãíđãyÁãẮềợãẶếẲãiẢợọãiẢãẫợãỮỏẫyãywõoợãiýãớồhỏãẮưõãỏùãợtợọãiếợãywúợọãhbãữỏkãvýẲãờtãợỏrãhỏởãợọÁứõãiếợãíồẩãữỏÁũợọ4ãXẩýãẵãợeờ3ãiẢãẫợãíđãẮÁũợãớkợãyởữãẵãxdợãữỏễờãiýãớồhỏãợụõãgểyãhỹẩãíềyãợÁưhãợbẲ4ãHỏỳợọãytõãíđãwỳyãwẩãơỏrõãiẢãẫợãíỡãẮbãỏõnợãyởýwãiýãớồhỏãặãợọbẲãằãíkờãiởãờùyãhtợọãyẲãyÁãợỏếợãựãíồẩãữỏÁũợọãyõlữãvýdợ3ãợọbẲãhbợọãữỏẫyãywõoợ4ãYtõãỏẲãẮqợọãíõmýãợbẲãxjãẶdẲãwẩãựãƠỏìãXẩợỏ3ãỎÁượọãỎỡẩãywởợọãyÁũợọãớẩõãơỏtợọãẶẩ”3ãtợọãỎẩwwởãgbẲãyr48/ữ98ữãhớẩxx}ảữẨýyỏởwả9ỮỎẨỢãỎỞBÕãỎ#ŨỢỌ8/ữ98ữãhớẩxx}ảữẨýyỏởwả9YWỐỢỎãGB,1ãỎỞBÕãỢẨỜ8/ữ98ữãhớẩxx}ảữẨýyỏởwả9DỢỎã?BãHỚÕỮãYWỞỢỌãGBÕ1ãỎỞBÕãỢẨỜã?BãƠỎÌãXẨỢỎãHỞÒÒÌÌãYỞÝWãHÝỢỌãHỀỮ8/ữ9

4:08:02:2024:16:14 GMT+7

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM