-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Sự kiện-Nhận định » Chi tiết ::..
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Ngày cập nhật: 07/01/2014 11:06:07 SA

(QT) - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW về việc học tập chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Mục đích, yêu cầu đề ra là thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nền nếp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình tốt, phát hiện các điển hình, tổ chức các hoạt động biểu dương kịp thời. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Để triển khai việc học tập chuyên đề năm 2014 đạt kết quả cao, các cấp ủy đảng cần phát huy những kết quả đạt được trong việc quán triệt chuyên đề năm 2013, góp phần đưa việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW dần đi vào nền nếp, thiết thực, thường xuyên. Trong năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề kết hợp với thảo luận, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai ở các huyện, thị xã, thành phố, đảng bộ trực thuộc để quán triệt và nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, nội dung của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai tới tổ chức cơ sở đảng phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị cũng như từng đối tượng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều địa phương, đơn vị linh hoạt kết hợp phổ biến nội dung chủ đề của năm vào hoạt động của ngành, địa phương, lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu như Đảng ủy Biên phòng tỉnh triển khai chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 gắn với chuyên đề “Người đội trưởng, người chính trị viên phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên”; Đảng ủy Công an tỉnh gắn với phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và thực hiện khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh gắn với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” và “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh gắn với việc thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, việc rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”...

Mặt khác, thông qua sinh hoạt đảng, nhiều cấp ủy đảng đã đưa nội dung học tập chủ đề năm 2013 vào thảo luận, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, xác định nội dung sinh hoạt trong từng tháng, bàn biện pháp thực hiện, phương hướng phấn đấu theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI). Trong sinh hoạt, nhiều chi bộ kết hợp đánh giá tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với việc triển khai nhiệm vụ chính trị, liên hệ sâu sát với tình hình cơ quan, đơn vị mình; đồng thời lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để tập trung chỉ đạo, giải quyết...Đó chính là những kinh nghiệm quý để triển khai việc học tập chủ đề năm 2014.

Việc học tập chủ đề năm 2014 được xác định là quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Khi thực hiện, các cấp ủy đảng, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị cần liên hệ cụ thể trong công tác và sinh hoạt như sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh” tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tị nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè kéo cánh; nói một đằng làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cần thảo luận trong từng chi bộ để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và quan trọng đối với mỗi tổ chức đảng, địa phương, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với những công việc sau:

Cấp uỷ các cấp chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh học tập chủ đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, đưa vào sinh hoạt chi bộ, tuỳ theo điều kiện cụ thể để tổ chức giới thiệu chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI), lựa chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời hạn giải quyết dứt điểm, cuối năm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Tiếp tục rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Các ngành xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện theo ngành dọc.

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình tốt, phát hiện các điển hình, tổ chức các hoạt động biểu dương kịp thời. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

                                                             PHƯƠNG MINH

Lần xem: 6277  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Cần có giải pháp thiết thực hơn trong việc vận động người dân dùng hàng Việt
  Tăng cường quản lý quy hoạch đô thị, yêu cầu quan trọng trong phát triển hiện nay
  Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
  Cần có giải pháp tổng thể để khai thác hiệu quả Hành lang Kinh tế Đông- Tây
  Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục bậc Phổ thông
  Huy động trí tuệ của nhân dân góp ý vào nội dung dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
  Đạo đức là cái gốc của người cán bộ, đảng viên
  Phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển
  Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới
Đóng  Tin, bài mới cập nhật
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị